• język migowy
 • BIP

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska

logotypy unijne

Oś priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT”

Beneficjent: Miasto Bytom

Projekt:

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Całkowita wartość projektu: 2 171 660,61 zł:

w tym: wydatki kwalifikowalne w wysokości: 1 937 513,45 zł,

w tym: dofinansowanie UE: 1 646 886,43 zł,

wkład własny: 290 627,02 zł,

wydatki niekwalifikowalne w wysokości: 234 147,16 zł.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Rady Miejskiej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności:

 1. izolację termiczną stropów zewnętrznych,
 2. ocieplanie ścian na gruncie,
 3. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,
 4. izolacje termiczne stropu nad przejściem,
 5. izolacje termiczne ścian zewnętrznych,
 6. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 7. niezbędną wymianę obróbek blacharskich i orynnowań dachu,
 8. modernizację systemu grzewczego,
 9. wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED,
 10. prace remontowe i dostosowujące budynek do przepisów ppoż.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Rady Miejskiej przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu, a celami bezpośrednimi są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, obniżenie kosztów utrzymania budynku, poprawa estetyki i ergonomii obiektu, poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, realizacja założeń miejskiego PGN.

Termin rzeczowej realizacji projektu od 14 czerwca 2018 roku do 28 czerwca 2023 roku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

do góry