• język migowy
 • BIP
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego 'Urząd Miejski w Bytomiu'

Właściciel witryny https://www.bytom.pl/

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem https://www.bytom.pl/ jest Urząd Miejski w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2, 41-902 Bytom.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym Urząd Miejski w Bytomiu - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
 3. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000880. Stanowią one własność Urząd Miejski w Bytomiu lub ich autorów.
 4. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 5. Urząd Miejski w Bytomiu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 6. Dostęp do serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Urząd Miejski w Bytomiu lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Urząd Miejski w Bytomiu.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą Urząd Miejski w Bytomiu w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu poprzez podanie źródła w postaci https://www.bytom.pl/
 8. Otrzymując dostęp do stron Urząd Miejski w Bytomiu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym Urząd Miejski w Bytomiu są własnością Urząd Miejski w Bytomiu albo innych podmiotów. Urząd Miejski w Bytomiu nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Urząd Miejski w Bytomiu

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Urząd Miejski w Bytomiu odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. Urząd Miejski w Bytomiu nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie. Publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej.
 2. Urząd Miejski w Bytomiu nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu ponosi wyłącznie jego użytkownik. Urząd Miejski w Bytomiu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego Urząd Miejski w Bytomiu, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. Urząd Miejski w Bytomiu nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
 5. Serwis internetowy www.bytom.pl może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki Urzędu. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Urząd Miejski w Bytomiu nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie www.bytom.pl

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Urząd Miejski w Bytomiu ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Termin publikacji warunków – data uruchomienia strony internetowej

do góry