• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania (..)

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

20 Czerwca 2022

 - Rok 2021 bez wątpienia upłynął pod znakiem ważnych inwestycji dla miasta. Mimo że nadal walczyliśmy ze skutkami pandemii koronawirusa, udało się nam nie tylko zakończyć kilka kluczowych inwestycji w Bytomiu, ale rozpocząć kolejne - mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, przedstawiając podczas sesji Rady Miejskiej raport o stanie miasta. - Równocześnie pozyskaliśmy kolejnych inwestorów w KSSE, jak również środki zewnętrzne na rewitalizację zabytkowych obszarów miasta, a także udało się nam zakończyć rok niższym deficytem niż planowaliśmy - podkreślał prezydent Mariusz Wołosz.

Raport o stanie miasta będący jednym z najważniejszych dokumentów, w którym podsumowane zostały działania w mieście został dzisiaj 20 czerwca przedstawiony radnym Rady Miejskiej przez prezydenta Mariusza Wołosza wraz z zastępcami i Skarbnikiem Miasta. Po kilkugodzinnej dyskusji, radni Rady Miejskiej udzielili wotum zaufania prezydentowi Bytomia Mariuszowi Wołoszowi. Warto dodać, że podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia za 2021 rok. Na koniec, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu, radni udzielili Prezydentowi Bytomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

Raport o stanie miasta. Co to takiego?

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym, prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta za poprzedni rok. Raport jest swoistym podsumowaniem działań, jakie podejmowane są w mieście, programów i strategii miejskich, uchwał Rady Miejskiej czy budżetu obywatelskiego. Dokument, z którym każdy mieszkaniec miasta może się zapoznać dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, jak również przekazywany jest radnym, a podczas sesji Rady Miejskiej odbywa się debata nad raportem.

Warto dodać, że poszczególne wątki dokumentu opisują działania miasta z zakresu między innymi: gospodarki, infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwa miasta, gospodarki odpadami, środowiska, mieszkalnictwa, zdrowia, ale również edukacji, kultury, sportu, zabytków, organizacji pozarządowych czy promocji miasta. Tak więc przybliżmy najważniejsze informacje z raportu o stanie Miasta Bytomia za 2021 rok.

Rok 2021 - rokiem ważnych inwestycji w mieście. Prezydent Bytomia przedstawił Radzie Miejskiej raport o stanie miasta

Kolejny miliardowy budżet miasta

Już po raz drugi z rzędu budżet Miasta Bytom przekroczył 1 mld zł. Tym razem dochody i przychody miasta wyniosły 1 mld 313 mln 508 tys. zł i były wyższe o 14,1% w porównaniu z 2020 rokiem. Warto podkreślić, że deficyt budżetu wyniósł 23,8 mln zł i był niższy od planowanego o 9,6 mln zł, a statystycznie na jednego mieszkańca Bytomia wydatki miasta wyniosły 8714 zł i były wyższe w porównaniu z 2020 rokiem aż o 16,9%.

- Rok 2021 był kolejnym rokiem, podczas którego zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa, co również miało wpływ na poniesione bieżące wydatki związane z likwidacją negatywnych skutków pandemii - mówi Ewa Tomczak, Skarbnik Miasta. - Mimo to zamknęliśmy budżet zarówno z mniejszym niż planowano deficytem budżetowym aż o prawie 10 mln, jak również po raz kolejny z nadwyżką operacyjną w kwocie 29 mln zł, a większą niż w 2020 o prawie 24 mln zł - dodaje Ewa Tomczak. Największe wydatki związane z działalnością miasta w 2021 roku przeznaczono na oświatę i wychowania - blisko 327 mln zł, politykę rodzinną - 226 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - prawie 207 mln zł, a także gospodarkę mieszkaniową - ponad 92 mln zł, pomoc społeczną - około 81 mln zł oraz transport i łączność - blisko 66 mln zł.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

205 mln zł na inwestycje

Pod względem inwestycyjnym rok 2021 był zdecydowanie lepszy niż 2020, bowiem wydatki na inwestycje wyniosły wówczas 110 mln, a w ubiegłym roku aż 205 mln zł, czyli o 95 mln więcej. Tak duża kwota wydatkowała została na realizację inwestycji sportowych, rewitalizację zabytkowych i historycznych obszarów i obiektów miasta, jak również budowę i modernizację placówek oświatowych w Bytomiu. W 2021 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 59 mln zł, zaś z innych źródeł zewnętrznych kolejne 90 mln zł.

- Ubiegły rok zakończyliśmy oddaniem kilku kluczowych inwestycji w mieście. Najważniejsze to oczywiście budowa nowej hali lodowiska, zrewitalizowanego Pałacu Tiele-Wincklerów czy przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego i skrzyżowania z ul. Zabrzańską - mówi Michał Bieda, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia. - Cieszy nas również fakt, że pozyskaliśmy dwóch kolejnych inwestorów w bytomskim obszarze KSSE, a Bytom dzięki realizowanym inwestycjom staje się atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania, ale także lokowania biznesu - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Podczas sesji Rady Miejskiej przedstawiono raport o stanie miasta

Najważniejszymi inwestycjami, jakie zakończono i oddano mieszkańcom miasta były: budowa hali lodowiska im. Braci Nikodemowiczów za 42 mln zł, rewitalizacja Pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu - Miechowicach za łączną kwotę 11,6 mln zł, przebudowa ulicy i torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Frycza-Modrzewskiego oraz skrzyżowania z ul. Zabrzańską za 13,6 mln zł, renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu za 8,9 mln zł czy rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 za 1,8 mln zł.

Warto dodać, że miasto realizowało również inwestycje związane z montażem energooszczędnego oświetlenia w mieście, gdzie wymieniono około 3 tysięcy opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED, przebudowywano i doświetlano przejścia dla pieszych, termomodernizowano i remontowane placówki oświatowe oraz realizowano działania inwestycyjne w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rewitalizacja miasta

Działania rewitalizacyjne realizowane przez miasto obejmują nie tylko zabytkową i historyczną zabudowę Śródmieścia, ale również tak ważnych obiektów jak zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec czy dawne obiekty pokopalniane. Realizacja tych inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych programów zewnętrznych, a modelowym przykładem rewitalizacji obiektów postindustrialnych było zakończenie i oddanie w 2021 roku Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych na terenie dawnej KWK „Rozbark”. Rewitalizacja pokopalnianych budynków na jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów wspinaczkowych w Europie kosztowała 23 mln zł /środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponadto w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego przy ul. Piekarskiej wykonano kompleksową termomodernizację za 8,7 mln zł /środki w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji/, jak również zrewitalizowano i przywrócono harcerzom budynek „UL” za 1,9 mln w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Warto dodać, że przywróciliśmy mieszkańcom również zabytkowe pozostałości pałacu Tiele-Winclerów w Miechowicach, gdzie łączny koszt całej inwestycji wyniósł 11,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 5,5 mln zł.

- Cieszę się, że realizowany w naszym mieście proces rewitalizacji przynosi wymierne efekty. Oddajemy kolejne obiekty, które nie tylko ponownie służą mieszkańcom naszego miasta, ale mają również wpływ na wizerunek i estetykę miasta - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - W 2021 roku rozpoczęliśmy już kolejne ważne inwestycje związane z rewitalizacją - przebudowa ul. Dworcowej, rewitalizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec czy kwartału ulic: Głęboka - Matejki - Katowicka. Tak szeroko zakrojonego procesu inwestycyjnego w Bytomiu jeszcze nie było - dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

W mieście realizowanych w 2021 roku było już kilkanaście projektów rewitalizacyjnych jak rewitalizacja Śródmieście, Rozbarku, osiedla Kolonia Zgorzelec, Bobrka, Nowej Kolonii Robotniczej, kwartału ulic: Głęboka, Matejki i Katowicka, ulicy Mickiewicza czy utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rozbarku i termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania nieruchomości w Śródmieściu Bytomia. Ważną inwestycją związaną z rewitalizacją Śródmieścia było rozpoczęcie przebudowy jednej z najpiękniejszych i najważniejszej ulicy w mieście - ulicy Dworcowej, gdzie oprócz przebudowy drogi, wyremontowane zostaną piękne, historyczne kamienice, przywracając tym samym dawną świetną ulicy Dworcowej, jednego z głównych deptaków miasta.

Nowi inwestorzy w mieście oraz pomoc dla przedsiębiorców

2021 rok był kolejnym dobrym rokiem dla bytomskiego obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie pojawili się dwaj nowi inwestorzy: firma DominoPack zajmująca się produkcją folii oraz firma Domgos2, specjalizująca się w m.in. w produkcji konstrukcji stalowych. Warto dodać, że oprócz pozyskania dwóch nowych inwestorów w KSSE w Bytomiu, na terenie bytomskiej strefy realizowano w 2021 roku budowę nowej fabryki oświetlenia PHU CORA - Adam Sikora, która zdecydowała się przenieść swój zakład przemysłowy właśnie do Bytomia.

W 2021 roku gmina podpisała również umowę na przebudowę ulicy Węglowej, która ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa i komfortu kierowców, ale również udostępnienie znajdujących się przy niej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Realizacja tego zadania to efekt zawartego porozumienia z firmą GTB Metropolis Sp. z o.o., która zadeklarowała przygotowanie nieruchomości przy ul. Węglowej na potrzeby przyszłych inwestorów, między innymi poprzez: budowę dróg wewnętrznych i sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sieci przesyłowej gazociągu oraz makroniwelację terenu.

Warto podkreślić, że w związku z trwającą w 2021 roku pandemią koronawirusa nadal realizowano także pomoc dla bytomskich przedsiębiorców. Udzielono pomocy publicznej na kwotę 12 mln 443 tys. zł a Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu udzielił 2440 przedsiębiorcom wsparcia na łączną kwotę 11 mln 782 tys. zł.

Ważne wydarzenia kulturalne, sportowe i historyczne w mieście

Mimo trwające w 2021 roku pandemii koronawirusa w Bytomiu nie brakowało ważnych wydarzeń historycznych oraz imprez kulturalnych i sportowych. Jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych w mieście były zorganizowane w Bytomiu Metropolitalne Obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego. Zrealizowane w naszym mieście obchody przeprowadzone zostały z ogromnym rozmachem. W imprezie wieńczącej uroczystości - Tryptyku Powstańczym na bytomskim Rynku wzięło udział ponad 500 artystów, a widowisko oglądało na żywo i online blisko 8 tysięcy osób.

- Bytom w 2021 roku miał przyjemność zorganizować główne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, wydarzenia, które miało ogromny wpływ na historię odrodzonej Polski po 1918 roku - mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. - Oprócz uczczenia wydarzeń historycznych, zorganizowaliśmy dla mieszkańców Dni Otwarte zarówno nowo wybudowanego lodowiska im. Braci Nikodemowiczów za ponad 42 mln zł, ale także zrewitalizowanego Pałacu Tiele-Wincklerów. Imprezy te udowodniły, jak wielkie zapotrzebowanie było na tego typu obiekty w mieście, które cieszą się ogromną popularnością i są chętnie odwiedzane przez bytomian, ale również mieszkańców Metropolii - dodaje wiceprezydent Adam Fras.

 

Raport o stanie miasta był jednym z głównych punktów sesji Rady Miejskiej

Ważnymi wydarzeniami w mieście były z pewnością także otwarcie w czerwcu nowej hali lodowiska im. Braci Niekodemowiczów przy ul. Pułaskiego 71, a także otwarcie zrewitalizowanego Pałacu Tiele-Wincklerów dla mieszkańców Bytomia we wrześniu ubiegłego roku. W mieście oczywiście zorganizowano również tak lubiane imprezy jak m.in.: Industriada, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Festiwal im. Gorczyckiego, a także Bokserski Memoriał im. Leszka Błażyńskiego czy kolejną już XIII edycję Bytomskiego Półmaratonu.

Prezydent Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium (6) Prezydent Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium (6)
9

Prezydent Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

Podobne wiadomości:

do góry