• język migowy
  • BIP

Kamieniołom Blachówka

Kamieniołom BlachówkaTeren, gdzie obecnie funkcjonuje całoroczny stok narciarski Sport Dolina, został oobjęty ochroną indywidualną na podstawie rozporządzenia Nr 2/95 Wojewody Katowickiego z dnia 3 stycznia 1995 r. i zajmuje obszar w przybliżeniu 6 ha wyrobiska dolomitu z około 1889 r., w kamieniołomie Blachówka.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, historycznych i krajobrazowych dawnego, nieczynnego wyrobiska dolomitu na terenie wykarczowanej w latach dziewięćdziesiątych XIX w. sporej części buczyny w środku Lasu Segieckiego. Kamieniołom budują osady triasowe spoczywające na warstwach powstałych w okresie dewonu i permu. Obszar ten został silnie przekształcony w wyniku wielowiekowej działalności górniczej, najpierw odkrywkowej (odkrywkowa eksploatacja wapieni, dolomitów, rud ołowiu, żelaza, cynku, piasków, żwiru), a potem podziemnej eksploatacji rud cynku i ołowiu.
Pozostałością są usypiska, wyrobiska odkrywkowe, chodniki podziemne, sztolnie i szyby, a także hałdy nadkładu, zapadliska i niecki osiadania. Teren kamieniołomu Blachówka jest zamknięty dla turystów, m.in. ze względu na niebezpieczeństwo wynikające z możliwości osuwania się skał. Na obszarze chronionego wyrobiska dolomitu obowiązują szczególne przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Występują tu zwierzęta chronione (nietoperze) i rośliny cenne przyrodniczo, m.in. narecznica samcza, orlica, dziewięćsił bezłodygowy, chaber drakiewnik, dziurawiec. Na ścianach, wyniesieniach i na dużej części dna kamieniołomu znajdują się sprzyjające warunki do rozwoju gatunków cieniolubnych. Pojawiają się też: brzoza brodawkowata, wierzba iwa i dereń świdwa. W zagłębieniach dna tworzą się stałe lub sezonowe oczka wodne, w których zauważa się płazy i gady.

Na uwagę zasługują wyloty sztolni, w których gnieździ się 8 gatunków nietoperzy: nocek duży, nocek Natterera, nocek rudy, nocek Brandta, nocek wąsatek - ze względu na trudności w oznaczeniu hibernujących osobników podawane są razem, mroczek późny, gacek brunatny, gacek szary. Liczba zimujących w podziemiach tarnogórsko-bytomskich nietoperzy oscyluje w ilości około 200 osobników. W skali woj. śląskiego jest to jedno z największych stanowisk tego ustawowo chronionego ssaka.

Ogromnym zagrożeniem dla podziemi i przebywających w nich nietoperzy jest rozwijająca się w ostatnich latach niekontrolowana penetracja podziemi. Naturalne procesy w kamieniołomie prowadzą do zasypywania wlotu odcinka najchętniej zasiedlanego przez zimujące nietoperze, co w konsekwencji może doprowadzić do drastycznego spadku liczebności największej zimowej kolonii tego ssaka na Śląsku.

do góry
30 czerwca 2022 roku mija termin zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od poniedziałku, 27 czerwca, uruchamiamy dodatkowy punkt informacyjny CEEB w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w pokoju 119 przy ul. Parkowej 2.