• język migowy
  • BIP

Aktywna tablica - edycja 2022

logotypy

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” edycja 2022

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

 W roku 2022 z dofinansowania skorzystały następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu
  • Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu
  • Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu
  • Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu
  • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
  • Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu

Całkowita wartość zadania: 236 250,- zł

Wartość dofinansowania (kwota dotacji): 189 000,- zł

Wkład własny Gminy: 47 250,- zł

Program „Aktywna tablica” ma na celu zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.

Model tego programu opiera się na głównych założeniach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), zmierzających do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie wykorzystującą zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego.

W aktualnej edycji programu na lata 2020-2024 planuje się modyfikowanie i modernizację zasobów rzeczowych szkół oraz wykorzystanie potencjału nauczycieli. Spodziewanym efektem interwencji jest rozwój kompetencji cyfrowych, społecznych i twórczych uczniów w celu przygotowania ich do aktywnej partycypacji w rozwijającym się społeczeństwie otwartym, nowoczesnym, innowacyjnym.

do góry