• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Środowiska/Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Karta usługi: ZS-2/1
Druk: ZS-2.1, 2/2

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ZS-2.2
 • dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub krzewy planowane do usunięcia
 • zgoda właściciela w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
 • oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych)
 • rysunek, mapa albo w przypadku realizacji inwestycji projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
 • w przypadku planowania nasadzeń lub przesadzeń do wniosku należy dołączyć projekt planu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie 
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane 
 • kopia decyzji o pozwoleniu na budowę 
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości)
 • w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: pełnomocnitwo lub upoważnienie do wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w imieniu wspólnoty

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inżynierii Środowiska pok. 317

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

średni czas realizacji - 1 miesiąc

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uwagi

W przypadku wątpliwości wszelkich informacji udziela Wydział Inżynierii Środowiska.

Formularz wniosku 

Dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym ZS-2.2.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty i druki
pdf 2021-11-24 Karta usługi ZS-2/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
Karta usługi ZS-2/1 245.9KB zobacz
Kategoria: Wydział Inżynierii Środowiska
pdf 2021-07-05 Druk ZS_2_1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
Druk ZS_2_1.pdf 461.21KB zobacz
pdf 2021-07-05 Druk ZS_2_2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
Druk ZS_2_2.pdf 515.35KB zobacz
pdf 2020-10-13 Druk ZS-2.2 - Załącznik nr 1do druku ZS-2.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 575
Druk ZS-2.2 - Załącznik nr 1do druku ZS-2.2 112.73KB zobacz
pdf 2020-10-13 Druk ZS-2.2 - Załącznik nr 2 do druku ZS-2.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 639
Druk ZS-2.2 - Załącznik nr 2 do druku ZS-2.2 112.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Bytomiu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-13 09:49
Aktualizacja publikacji
Sanecki Tomasz 2021-07-05 14:34
Wytworzenie publikacji
UM Bytom 2021-07-05 14:34
Zatwierdzenie
UM Bytom 2021-07-05 14:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry