• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Ogłoszenia Urzędu/Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych (..)

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

16 Lutego 2024

Prezydent Bytomia ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2024 roku.

Kto może się ubiegać o dotację:

Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych) na terenie Gminy Bytom.

W ramach kosztów kwalifikowanych przewiduje się:

 1. modernizację systemu ogrzewania z nieefektywnego źródła ciepła na proekologiczne poprzez wymianę źródła ciepła montaż ekologicznych źródeł zasilania w energię cieplną lub elektryczną i poprawę efektywności energetycznej w Domu Działkowca;
 2. budowę lub modernizację placyku gospodarczego dla odbioru odpadów komunalnych z terenu ROD;
 3. wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, wejść do ROD;
 4. budowę, modernizację alejek znajdujących się na terenie ROD;
 5. budowę infrastruktury sieciowej: woda, ścieki (w tym zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz zagospodarowanie wód opadowych;
 6. budowę instalacji eklektycznej na terenie ROD;
 7. uruchomienie monitoringu wizyjnego na terenie ROD;
 8. zagospodarowanie części wspólnej na poprawę warunków tj.: miejsce/plac postojowo – rozładunkowy dla ROD.

 

Dotacja celowa nie może zostać przeznaczona na wydatki związane z:

 1. dokumentacją sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy);
 2. realizacją zadania na nieruchomościach nie stanowiących teren ROD.

 Wysokość dotacji:

Kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł nakładu na zadanie dla danego ROD, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe, przy założeniu minimum 20% udziału środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację.

 Jak złożyć wniosek:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowych Bytom na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom oraz ich rozpatrywania.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganym oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania naboru wniosków
  o udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowych Bytom na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom oraz ich rozpatrywania można pobrać
  w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Referacie Ekologii Wydziału Inżynierii Środowiska w pokoju nr 110a (parter) oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

 Pamiętaj, wniosek musi zawierać:

 1. nazwę beneficjenta;
 2. adres beneficjenta;
 3. numer telefonu oraz e-mail beneficjenta;
 4. nr NIP, REGON, KRS;
 5. numer rachunku bankowego;
 6. dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta;
 7. wysokość wnioskowanej dotacji;
 8. tytuł prawny do władania nieruchomością;
 9. opis zadania realizowanego w ramach wnioskowanej dotacji;
 10. kalkulację przewidywanych kosztów zadania oraz wyszczególnienie źródeł ich finansowania;
 11. uzasadnienie konieczności wykonania zadania;
 12. dodatkowe uwagi, o ile istnieje konieczność ich wprowadzenia;
 13. podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta.

 Dodatkowo do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe składające wniosek nie działa w celu osiągnięcia zysku;
 2. pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli jest ono wymagane w świetle ustawy z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo Budowlane;
 3. projekt (jeśli jest wymagany);
 4. harmonogram planowanych zadań, o których mowa w § 2 wraz z terminami realizacji zadań i rodzajem podejmowanych działań dla danego rodzinnego ogrodu działkowego w danym roku budżetowym;
 5. oświadczenie o możliwości lub o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług;
 6. dokumenty potwierdzające zasadność wykonania zadania np.: protokoły z kontroli okresowych obiektu budowlanego, nakazy i zalecenia właściwych organów lub inspekcji, opinie, ekspertyzy;
 7. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli;
 8. aktualny statut stowarzyszenia ogrodowego, dokument wskazujący na umocowanie beneficjentów.

Gdzie złożyć wniosek:

 1. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie trwania naboru wniosków w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 128 (parter) z dopiskiem do Wydziału Inżynierii Środowiska lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bytomiu – Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.
 2. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Dotyczy to również wniosków wysłanych drogą pocztową.

 Ważne informacje:

Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i złożone w okresie trwania naboru. Za błąd formalny wniosku powodujący pozostawienie go bez rozpatrzenia uznaje się:

 1. złożenie wniosku po terminie wyznaczonym do jego składania, wskazanym w publikowanych ogłoszeniu naboru;
 2. złożenie wniosku, który nie został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji beneficjenta,
 3. podpisanie wniosku przez osoby nieposiadające odpowiedniego umocowania,
 4. niezłożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 5.

Za błąd możliwy do usunięcia lub skorygowania uznaje się:

 1. złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny (uniemożliwiający jego odczytanie);
 2. niewypełnienie wymaganych pól formularza wniosku;
 3. złożenie wniosku bez wymaganych załączników;
 4. niedołączenie do wniosku wymaganych oryginałów bądź potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.

 W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, o których mowa w ust. 3 lub innych wad wniosku, beneficjent zostanie wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia w ustalonym terminie. Wniosek, którego braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 kwietnia 2024 roku.

Dane kontaktowe w ramach ogłoszonego naboru wniosków można uzyskać: w Referacie Ekologii Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w pokoju 110a (parter), pod numerem telefonu: 32 786 83 80 lub e-mailem: as@um.bytom.pl

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom.
 2. Oświadczenie beneficjenta składającego wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Bytom dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom.
 3. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom.
 4. Zarządzenie nr 69/21 Prezydenta Bytomia z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Bytom dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom oraz przyjęcia Regulaminu przeprowadzania naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Bytom dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom oraz ich rozpatrywania.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2024-02-19 Regulamin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Regulamin 4.09MB zobacz
docx 2024-02-16 Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Wniosek 30.89KB -
docx 2024-02-16 Oświadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Oświadczenia 25.95KB -
docx 2024-02-16 Sprawozdanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
Sprawozdanie 28.45KB -

Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry