Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

Zadania wydziału

Do zadań Wydziału należą sprawy związane z działalnością szkół i placówek oświatowych, a w szczególności:

1.    W zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych:
1/    prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych szkół i placówek;
2/    współpraca z Kuratorium Oświaty, innymi instytucjami oraz oświatowymi związkami zawodowymi w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
3/    współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność
o charakterze edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym;
4/    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych, emerytów i rencistów;
5/    przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
6/    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bytom;
7/    prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem oraz przetwarzaniem danych statystycznych, znajdujących się w bazie danych systemu informacji oświatowej;
8/    opracowywanie zasad i sposobu realizacji zadań w zakresie upowszechniania edukacji.
2.    W zakresie spraw organizacyjnych:
1/    prowadzenie publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, publicznych szkół specjalnych, szkół artystycznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego, w tym nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw administracyjnych;
2/    kształtowanie sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów oraz granic ich obwodów, a także sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, poprzez ich zakładanie, łączenie i likwidację;
3/    kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
4/    udzielanie zezwoleń na zakładanie i likwidację publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;
5/    rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej;
6/    współpraca z organizatorami letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;
7/    prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej na rzecz kadr oświatowych
w mieście;
8/    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia;
9/    prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
10/    dokonywanie czynności, związanych z oceną pracy dyrektorów, wynikających z kompetencji organu prowadzącego;
11/    prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki;
12/    kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
13/    prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do kształcenia specjalnego;
14/    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Prezydenta Bytomia w ramach wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży;
15/    prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną, wynikającą
z niespełnienia przez uczniów obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego;
16/    obsługa organizacyjno-administracyjna przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
3.    W zakresie spraw ekonomicznych:
1/    nadzór nad działalnością publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, publicznych szkół specjalnych, szkół artystycznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego  w zakresie spraw finansowych;
2/    opracowywanie zasad i udzielanie dotacji publicznym i niepublicznym,
o uprawnieniach szkoły publicznej, przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym, prowadzonym przez osoby prawne
i fizyczne;
3/    współpraca z Wydziałem Realizacji Inwestycji i Remontów w zakresie prac inwestycyjno-remontowych, prowadzonych na terenie szkół i placówek oświatowych;
4/    dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych;
5/    dofinansowywanie kosztów kształcenia dla pracodawców w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
6/    obsługa ekonomiczna przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
7/    nadzór nad opracowywaniem i realizacją programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
8/    prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół i placówek
z siedzibą poza terenem Bytomia.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.