Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Skład Bytomskiej Rady Seniorów i zakres działaności

Data publikacji: 8 maja 2015Przedsięwzięcia realizowane przez Bytomska Radę Seniorów w 2017 r.

1) Uczestniczenie członków Rady w posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu i Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu, w trakcie których, pracowano nad projektami uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu.
2) Zwoływanie posiedzeń Rady w każdy trzeci wtorek miesiąca.
3) Pełnienie dyżurów przez członków Rady, w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w Biurze Organizacji Pozarządowych (byłym Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) przy Rynku 26/5.
4) Opracowanie regulaminu wyboru „Bytomskiego Seniora Roku 2016". Plebiscyt Seniora Roku ma na celu promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych społecznie cenionych formach działalności wyróżniają się na tle innych. Jest to głosowanie na najciekawszą postać starszego pokolenia minionego roku, mogącą stanowić wzór do naśladowania i przykład dla innych.
5) Organizacja spotkania w ramach otwartego posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób, w tym m.in. śląskie Rady Seniorów, Zarząd OPoWRS, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.
6) Zarządzenie Prezydenta Bytomia w sprawie zmiany zarządzenia nr 147 Prezydenta Bytomia z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie imiennego powołania członków do Bytomskiej Rady Seniorów z poźn. zm. Nowym członkiem BRS została Elżbieta Synowiec – IOGT Polska.
7) Organizacja spotkania w sprawie przedstawienia strategii pracy Bytomskiej Rady Seniorów na lata 2017-2018, prezentacji programu „Gmina OK Senior”, a także omówienia polityki senioralnej miasta w świetle rewitalizacji. Celem spotkania było także przedstawienie propozycji przystąpienia gminy Bytom do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora przez przedstawicieli Stowarzyszenia MANKO w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób w tym przedstawiciele Rady Miejskiej w Bytomiu oraz Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Spotkanie odbyło się 21 marca 2017 r. w sali 200 budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.
8) Wzięcie udziału w jubileuszu 15-lecia działalności Zespołu Kabaretu Kresowego PAKA RYCHA. Koncert odbył się 22 kwietnia 2017 r. w Bytomskim Centrum Kultury.
9) Rada Seniorów przystąpiła do projektów realizowanych przez Stowarzyszenia „Most", „Bona Fides" i „Kuźnia Inicjatyw Obywatelskich". Celem projektów jest wypracowanie strategii działań Rad Seniorów i podniesienie jakości pracy.
10) Rada zorganizowała spotkanie „Masz prawo do świadczeń opiekuńczych" oraz konferencję „Rady Seniorów w środowisku lokalnym" z udziałem Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów.
11) W styczniu członkowie Rady wzięli udział w spotkaniu „Organizacja opieki środowiskowej”, która odbyła się w Parku Śląskim oraz w drugim Forum Seniora w Katowicach.
12) 23 marca br. członkowie Rady uczestniczyli w Krakowie w warsztatach „Promotor Zdrowia 65+"
13) Przewodnicząca Rady brała udział w: konferencji na temat „Współpraca Rad Seniorów z Samorządem", którą organizowała w Sejmie Małgorzata Zwiercan - przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. polityki senioralnej, w spotkaniu Zarządu OPoWRS w Krakowie oraz w wizycie studyjnej na Mazurach.
14) Członkowie Rady wzięli udział w warsztatach wyjazdowych w Koszęcinie i Szczawnicy. Warsztaty odbyły się 12-16 czerwca 2017 r. oraz od 30 czerwca do 2 lipca 2017 r.
15) Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Muza" Rada Seniorów zorganizowała 2 koncerty w operze "Międzypokoleniowe Zapusty" oraz „Wiosna jest Kobietą."
16) Organizacja III Bytomskiej Senioriady i Plebiscytu Seniora Roku 2016.Przedsięwzięcia realizowane przez Bytomską Radę Seniorów w 2016 r.
1) Uczestniczenie członków Rady w posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu i Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu, w trakcie których pracowano nad projektami uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu.
2) Współorganizacja zbiórki produktów żywnościowych w ramach akcji wielkanocnej pomocy „Świąteczny koszyk dla Polaków na kresach”.
3) Zorganizowanie spotkania Rad Seniorów z dziesięciu ościennych miast. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy pomiędzy śląskimi radami.
4) Współorganizacja spotkania seniorów z przedstawicielami Komendy Głównej Policji w Bytomiu w ramach akcji „Bezpieczny senior”. 5) Zwoływanie posiedzeń Rady w każdy trzeci wtorek miesiąca.
6) Pełnienie dyżurów przez członków Rady, w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w Biurze Organizacji Pozarządowych (byłym Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) przy Rynku 26/5.
7) Poparcie akcji zorganizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu z myślą o aktywnych seniorach pn. „Kilometry w wodzie”.
8) Współorganizacja spotkania dla seniorów w miesiącu kwietniu 2016 r. w ramach „Dnia zdrowia i urody”.
9) Zainicjowanie zorganizowania festynu seniorów z Radzionkowa i Bytomia oraz spotkania się z przedstawicielami władz obu miast. 10 )Wyznaczenie spośród członków Rady kandydata do I Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie.
11) Udział członka Rady w spotkaniu Rad Seniorów w Mysłowicach.
12) Organizacja II Bytomskiej Senioriady, która odbyła się w dniach 9-11 września 2016 r. W ramach wydarzenia zorganizowano mnóstwo propozycji spędzenia czasu wolnego dla osób starszych. W dniu 9 września 2016 r. odbyła się debata, w trakcie której rozmawiano o problemach starzejącego się społeczeństwa i formach pomocy oferowanych przez samorządy. W debacie udział wzięli także goście z zagranicy tj. z Niemiec, Słowenii, Czech. Po raz pierwszy BRS zorganizowała plebiscyt na „Seniora Roku 2015” Tytuł seniora roku został przyznany w dniu 9 września 2016 r. w trakcie trwania imprezy. Projekt był współfinansowany ze wsparciem Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.
13) W dniu 1 października 2016 r. w Gmachu Sejmu RP, przedstawiciel samorządu wraz z członkiem Rady wzięli udział w konferencji „Rady Seniorów – Partnerstwo z Samorządami” organizowanej pod patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
14) W dniu 3 października 2016 r. Przewodnicząca Rady wzięła udział w Drugim Posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, które odbyło się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sesja plenerowa rozpoczynająca II kadencję OPS była najważniejszym wydarzeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a zarazem kontynuacją zainaugurowanej w Sali Posiedzeń Sejmie RP w dniu 1 października 2015 r. I kadencji OPS.
15) W dniu 8 października 2016 r. przedstawiciel BRS wziął udział w szkoleniu dot. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które zorganizowane było przez Biuro Organizacji Pozarządowych (były Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi).
16) W dniach 19-20 października 2016 r. Przedstawiciel samorządu wraz z członkiem Rady brali udział w Drugim Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Seniorów w ramach Seminarium eksperckiego w projekcie realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Urzędem Miasta Legionowo i Radą Seniorów w Legionowie. Honorowy Patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.
17) Członkowie Rady zorganizowali i uczestniczyli w dwóch szkoleniach poświęconych pisaniu projektów oraz strategii pracy i sposobów komunikacji z organizacjami.
18) Przedstawiciele Rady wzięli czynny udział w obchodach Święta Niepodległości, składając kwiaty pod tablicą pamięci Solidarności.
19) Udział członka w Konwencji Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w dniu 7 grudnia 2016 r., na które MRS w Łodzi przygotowała konferencję nt. zdrowia seniorów.
20) W dniu 7 grudnia 2016 r. przedstawiciele BRS i samorządu brali udział w Pierwszej Konferencji „Forum Seniora” zorganizowanym przez Dziennik Zachodni oraz Marszałka Województwa Śląskiego, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
21) Członkowie Rady brali udział w spotkaniu Rady Programowej VI Kongresu „Obywatel Senior” w Katowicach w dniu 10 grudnia 2016 r. w budynku Dyrekcji Parku Śląskiego w Chorzowie.
22) Przedstawiciele BRS brali czynny udział w debatach nt. polityki senioralnej i rewitalizacji miasta Bytomia, a także uczestniczyli w pracach przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. 23)W dniu 15 grudnia 2016 r. przedstawiciele BRS wzięli udział w konferencji nt. „Profesjonalnych Rad Seniorów”, na której omawiana była polityka senioralna jako element Programu Rewitalizacji Miasta Bytomia.
W roku 2015 Rada podjęła następujące działania:

V - opracowanie planu pracy i przystąpienie do dwóch projektów szkoleniowych tj."Działaj skutecznie i rozważnie "oraz "Profesjonalne Rady Seniorów".
Szkolenia zakończyły się w grudniu podpisaniem porozumienia o współpracy rad biorących udział w projekcie. Przewodnicząca Rady uczestniczyła w pracach nad Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.
VI - Spotkanie w Kancelarii Premiera na temat programu "Senior Wigor". W spotkaniu udział wzięli : Elzbieta Sochacka i Stanisław Chytra. Spotkanie w Miejskim Ośrodku Wsparcia Rodziny na temat programu Senior Wigor.
Gmina Bytom przystąpiła do programu,w ramach którego przeprowadzono modernizację Dziennego Domu Opieki w Szombierkach. Uroczyste otwarcie Domu nastąpiło 30 grudnia.
IX -Zorganizowanie I Bytomskiej Senioriady. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Prezentacja Rady podczas Dni Organizacji Pozarządowych. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb seniorów.
X - I Posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów -delegatami zostali - Ewa Tyburczyk, reprezentująca Bytomską Radę Seniorów oraz Jan Ciepliński z Bytomskiego UTW.
Udział w Konferencji "Długowieczni" XII - Organizacja spotkania na temat wykorzystania "Orlików" przez seniorów. Wydany został informator dla seniora oraz upowszechniano karty seniora /bytomska,ogólnopolska i wojewódzka/.
Przewodnicząca brała udział w spotkaniach i pracach nad powołaniem Wojewódzkiej Rady d/s Seniorów,która ukonstytuowała się 22 stycznia 2016 roku./ link - seniorzy.slaskie.pl/newslist 


O powołaniu Rady Seniorów zdecydowali bytomscy radni we wrześniu ubiegłego roku. Zasiadające w niej osoby będą współpracować z prezydentem i Radą Miejską w zakresie m.in. rozwiązywania problemów i rozpatrywania potrzeb osób starszych w naszym mieście.
Zgodnie ze statutem Bytomską Radę Seniorów powołuje prezydent w drodze zarządzenia. Jej kadencja trwa 4 lata.

Uchwała nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
zmiana uchwały nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu


W dniu 11 stycznia 2017 roku Prezydent Bytomia zmienił skład osobowy Bytomskiej Rady Seniorów
zarządzenie nr 2/17 z dnia 11.01.2017 zmieniające zarządzenie nr 147 Prezydenta Bytomia z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie imiennego powołania członków do Bytomskiej Rady Seniorów

Obecnu skład Rady:
osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie Bytomia:

 • Kazimierz Bartkowiak,
 • Stanisław Chytra,
 • Zbigniew Froński,
 • Aleksander Kurnik,
 • Elżbieta Sochacka;

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku:

 • Zofia Czech – Liga Kobiet Nieobojętnych,
 • Joachim Klimza – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu,
 • Elżbieta Nawrot – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom,
 • Hildegarda Tyburczyk – Centrum Kształcenia Ustawicznego, Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Elżbieta Synowiec - IOGT Polska.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. na spotkaniu inauguracyjnym wybrano prezydium Bytomskiej Rady Seniorów

Przewodniczący - Hildegarda Tyburczyk
Zastępca Przewodniczącego - Kazimierz Bartowiak
Sekretarz - Stanisław Chytra
 Prezydent Bytomia zarządzeniem nr 147 z dnia 01 kwietnia 2015 r. powołał następujący skład Bytomskiej Rady Seniorów:
osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie Bytomia:

 • Kazimierz Bartkowiak,
 • Stanisław Chytra,
 • Zbigniew Froński,
 • Józef Kielman,
 • Aleksander Kurnik,
 • Elżbieta Sochacka;

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku:

 • Zofia Czech – Liga Kobiet Nieobojętnych,
 • Joachim Klimza – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu,
 • Elżbieta Nawrot – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom,
 • Hildegarda Tyburczyk – Centrum Kształcenia Ustawicznego, Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
zarządzenie nr 147 Prezydenta Bytomia z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie imiennego powołania członków do Bytomskiej Rady Seniorów


Regulamin pracy Rady Seniorów

Autor: NGO

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.