Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

Ordery odznaczenia nagrody

Poniżej znajdują się informacje nt. orderów, odznaczeń i nagród przyznawanym pracownikom szkół i placówek. Szczegółowych informacji udziela p. Maciej Zadora - nr telefonu 32 779 85 19

Ordery i Odznaczenia

Krzyż Zasługi

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za:
·    ofiarną działalność publiczną,
·    ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.
Odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek:
·    Prezesa Rady Ministrów,
·    ministrów,
·    kierowników urzędów centralnych,
·    wojewodów.
Termin oraz miejsce składania wniosku zostaną podane niezwłocznie po
opublikowaniu informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1518&number=1


Medal za Długoletnią Służbę

Stosownie do treści art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Termin oraz miejsce składania wniosku zostaną podane niezwłocznie po
opublikowaniu informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1518&number=1


Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Termin oraz miejsce składania wniosku zostaną podane niezwłocznie po
opublikowaniu informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1517&number=1


Nagrody

Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty

Kwestie nagradzania i odznaczania nauczycieli określa rozdział 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Stosownie do treści art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących, wojewodów oraz  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Zasady przyznawania nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratorów oświaty oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078).

Wnioski na nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty - obustronne składane są  bezpośrednio w Delegaturach i Wydziale Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Kuratorium Oświaty ul. Sokolska 26, w terminach:
·    do 30.04.2012 r. – na nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
·    do 31.05.2012 r. – na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.
Do wniosku należy dołączyć:
·    opinię Rady Pedagogicznej – składa się wyłącznie w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela,
·    oświadczenie informujące o tym, że kandydat do nagrody nie odbywa kary  porządkowej i nie toczy się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne lub sądowe,
·    oświadczenie o numerze konta bankowego szkoły placówki w której zatrudniony jest kandydat,
·    oświadczenie o wysokości wskaźnika % funduszu wypadkowego w szkole lub placówce,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do publicznej wiadomości w przypadku otrzymania nagrody.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1516&number=1


Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia

Nagroda przyznawana jest nauczycielom w tym dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

-    organu prowadzącego,
-    związków zawodowych

Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi  na wniosek:

-    organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
-    dyrektora szkoły lub placówki,
-    związków zawodowych

Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.