Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytomianie oddadzą hołd Żołnierzom Wyklętym

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, miejskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz sesja popularnonaukowa poświęcona ich walce o wolną i suwerenną Polskę. Tak bytomianie oddadzą hołd Żołnierzom Wyklętym.

Rozpoczęła się rewitalizacja pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach

Jakie tajemnice skrywa w sobie pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach? Rozpoczęły się prace archeologiczne i remontowe związane z rewitalizacją pałacu, w którym swoje dzieciństwo spędziła Ewa von Tiele-Winckler, znana jako Matka Ewa.

Modelarskie cuda w Bytomiu

Ta impreza to prawdziwa gratka nie tylko dla pasjonatów modelarstwa, ale także wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają styczności z tego rodzaju hobby. Przez dwa dni 2 i 3 marca w Bytomiu już po raz XV odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Modelarski.

Zostań mistrzem segregacji

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - odpady zbierane są w pięciu pojemnikach.

Zdecyduj, kto zagra na Dniach Bytomia

Ruszyły już przygotowania do tegorocznej odsłony Dni Bytomia. Kogo zobaczymy na plenerowej scenie, będzie zależało także od Was. Wystarczy oddać swój głos na wybranych artystów w internetowym plebiscycie.

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

Ferie tuż tuż

Zima nie odpuszcza, ku uciesze szkolnej braci, która 11 lutego rozpocznie dwutygodniową labę. Bez względu na to czy biała aura za oknem się utrzyma, przygotowania do akcji „Zima w mieście” – corocznego cyklu imprez dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w domu, trwają na całego.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Ogłoszenia

2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 6 grudnia 2018 r. została wydana
 
decyzja nr 51/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.

 (AAP.6733.44.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki, k. m. 1, działki nr:138/5, 139/5, 140/5.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno- paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na organizację w 2019 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia

Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 30 listopada 2018 r. została wydana

decyzja nr 14a/09

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 14/09 z dnia 13 lutego 2009 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN”,


(AAP.73310-63/08)

dotyczącej terenu

zlokalizowanego przy ul. Hlonda w Bytomiu i obejmującego następujące działki: obręb Radzionków,        k. m. 1,    działki nr:     2392/2, 5048/11, 5055/11, 5049/11, 5054/11, 5068/11, 5056/11, 2361/7, 2359/7, 2204/7, 2369/7, 2208/7, 2210/7,

wydanej na rzecz:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występują pełnomocnicy Pani Agnieszka Klabisz i Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P. P. U. „Budomont – 7” Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 30 listopada 2018 r. została wydana

decyzja nr 15a/09

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 15/09 z dnia 16 lutego 2009 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN”,


(AAP.73310-65/08)

w części dotyczącej terenu


zlokalizowanego przy ul. Długiej w Bytomiu i obejmującego następujące działki (według numeracji na dzień wydania decyzji nr 15/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
16 lutego 2009 r.):
obręb Radzionków,    k. m. 1,        działki nr:     131, 5079/9, 5085/8, 5091/1, 5094/1, 2386/1, 2388/1, 2389/1  k. m. 2,        działki nr:     4044/128, 4049/128, 1959/25, 1975/27, 1604/133, 1855/105, 1924/89, 1923/89, 1943/89, k. m. 21,        działki nr:     269/14, 305/14, 879/14, 22,

wydanej na rzecz:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występują pełnomocnicy Pani Agnieszka Klabisz i Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P. P. U. „Budomont – 7” Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I, decyzja nr 15/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 lutego 2009 r. zachowuje ważność.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-11-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, z wniosku Pana  Aleksandra Dudka - EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Goethego 3 (inwestora), na którego przeniesione zostały prawa i obowiązki z dotychczasowego inwestora, tj. Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu i na żądanie którego postępowanie zostało wszczęte na podstawie wniosku z dnia 11 maja 2018 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami, Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 29 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-11-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr LXI/812/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponownym częściowym wyłożeniem objęta jest część planu obejmująca tereny oznaczone symbolami: 23MW i 24MW, położone w południowej części obszaru objętego planem.

Wyłożeniu do publicznego wglądu ww. części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 30 listopada 2018 r. do 3 stycznia 2019 r.

w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. w sali nr 309 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2081) należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 18 stycznia 2019 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta  

Załączniki:
Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza - tekst
Prognoza - rysunek

2018-11-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 21 listopada 2018 r. została wydana

decyzja nr 59a/2004

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 59/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Przebudowa wodociągu ø 600 zlokalizowanego w obrębie ulic: Długiej i Zejera”,

(AAP.7331.60/P/2004)

dotyczącej
terenu zlokalizowanego przy ul. Długiej w Bytomiu i obejmującego następujące działki:
obręb Radzionków    k. m. 21, działki nr:     291/13, 289/13, 287/13, 285/13, 283/13, 281/13, 279/13, 277/13, 275/13, 325/13, 326/13, 269/14, 305/14, 879/14,

obręb Radzionków    k. m. 1, działki nr:     5075/9, 5079/9, 2085/8, 5091/1, 5094/1, 2386/1, 2388/1, 2389/1

obręb Radzionków    k. m. 2, działki nr:     4012/128, 1085/128, 4010/128, 1795/128, 1796/128, 1797/128, 1799/128, 1816/122, 1818/122, 1855/105, 1897/102, 1904/101, 1905/101, 1924/89, 1923/89, 1944/89, 1943/89, 1959/25, 1960/25, 1962/25, 1972/27 oraz 1975/27
wydanej na rzecz:

Przedsiębiorstwa Wodociągów z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Monika Damaszek zam. w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 43/10

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-11-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 13.11.2018 r. i uzupełnionego dnia 21.11.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa kanału kablowego od rozdzielni 6 kV KWK „Centrum” do szybu „Staszic””.

 (AAP.6733.46.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,        działki nr:    1463/114, 1466/114, 1471/126, 1474/126, 3057/126, 3058/126.

Wnioskodawcą jest:

Pan Andrzej Lichota prowadzący działalność gospodarczą pn.: AMTRONICS Andrzej Lichota, ul. Mickiewicza 44, 32-551 Wygiełzów.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.