Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytomianie oddadzą hołd Żołnierzom Wyklętym

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, miejskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz sesja popularnonaukowa poświęcona ich walce o wolną i suwerenną Polskę. Tak bytomianie oddadzą hołd Żołnierzom Wyklętym.

Rozpoczęła się rewitalizacja pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach

Jakie tajemnice skrywa w sobie pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach? Rozpoczęły się prace archeologiczne i remontowe związane z rewitalizacją pałacu, w którym swoje dzieciństwo spędziła Ewa von Tiele-Winckler, znana jako Matka Ewa.

Modelarskie cuda w Bytomiu

Ta impreza to prawdziwa gratka nie tylko dla pasjonatów modelarstwa, ale także wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają styczności z tego rodzaju hobby. Przez dwa dni 2 i 3 marca w Bytomiu już po raz XV odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Modelarski.

Zostań mistrzem segregacji

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - odpady zbierane są w pięciu pojemnikach.

Zdecyduj, kto zagra na Dniach Bytomia

Ruszyły już przygotowania do tegorocznej odsłony Dni Bytomia. Kogo zobaczymy na plenerowej scenie, będzie zależało także od Was. Wystarczy oddać swój głos na wybranych artystów w internetowym plebiscycie.

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

Ferie tuż tuż

Zima nie odpuszcza, ku uciesze szkolnej braci, która 11 lutego rozpocznie dwutygodniową labę. Bez względu na to czy biała aura za oknem się utrzyma, przygotowania do akcji „Zima w mieście” – corocznego cyklu imprez dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w domu, trwają na całego.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Ogłoszenia

2018-12-21 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Obwieszczenie - postanowienie nr ZSE.6220.6.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

ZSE.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)” z wniosku z dnia 11 maja 2018 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami złożonego przez Pana Aleksandra Dudek, EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3 - po zasięgnięciu opinii:

1)      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 grudnia 2018 r. znak: WOOŚ.4220.562.2018.EJ,
2)      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr ZNS/523-37-233/18,
3)      Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW Gliwice  z dnia 13 grudnia 2018 r. znak: GL.ZZŚ.1.435.150.2018.TM,

Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust.1 i 4 ustawy ooś, wydał postanowienie nr ZSE.6220.6.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel.: 32  2 836 340), tj.:
w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 21 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r. (14 dni).

     z up. Prezydenta Miasta
           (-) Marek Przepióra
   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.2081), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.14.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów na działce nr 982/8 oraz na części działek 1549/174 i 1593/169 przy ulicy Wyszyńskiego 85 w Piekarach Śląskich
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu (tel.: 32 28-36-340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

 
Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 18 grudnia 2018 r. do 1 styczenia 2019 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, o wydanym przez Prezydenta Miasta Bytomia postanowieniu w sprawie nr ZSE.6220.23.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, planowanego do realizacji w Bytomiu na działce ewidencyjnej o nr 7118/605 – obszar 0013 Rozbark w Bytomiu.

Pouczenie:

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko  w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 – 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 – 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień:
od 17 grudnia do 31 grudnia 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska            
 
2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia się, że w dniu 13 grudnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 141/2018

o warunkach zabudowy

„Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej na malarnię elementów wielkogabarytowych”.

 (AAP.6730.118.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 1,    działki nr:     7276/605, 7812/605 (działki inwestycyjne), 7918/605 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Pan Piotr Lisek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Robót Antykorozyjnych FRYKAR Piotr Lisek, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia się, że w dniu 13 grudnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 141/2018

o warunkach zabudowy

„Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej na malarnię elementów wielkogabarytowych”.


 (AAP.6730.118.2018)

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 1,    działki nr:     7276/605, 7812/605 (działki inwestycyjne), 7918/605 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Pan Piotr Lisek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Robót Antykorozyjnych FRYKAR Piotr Lisek, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia się strony, iż Organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, planowanego do realizacji w Bytomiu na działce ewidencyjnej o nr 7118/605 dla inwestora Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „SURSYS” Sp. z o. o.,
ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, na wniosek z dnia 17 października 2018 r. przedłożony przez pełnomocnika Pana Leszka Kamińskiego reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice.

Teren realizacji przedsięwzięcia:
-    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1 działka nr: 7118/605.
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
-    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1 działki nr: 7118/605, 8366/605, 8369/605, 8417/605, 7909/605, 7918/605.

W związku z powyższym, z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w Wydziale Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, pokój nr 342 (tel.: 32 78 68 342) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 17 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska   

2018-12-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.19.2018 z dnia ...6. grudnia 2018 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy STOKSON Sp. J. w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 17”

planowanego do realizacji na działkach gruntu nr: 953/39, 1076/39, 1079/39, 1089/26, 1090/26, 1092/26, 1093/26 w Piekarach Śląskich, obręb Brzeziny Śląskie, a.m. 1.

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, tj. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 wynosi 14 dni, tj.: 11-27 grudnia 2018 r.
Prezydent Miasta
(-) Mariusz Wołosz

2018-12-10 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2018 roku wydana została decyzja Nr 702/2018 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Przebudowa drogi bocznej ulicy Siemianowickiej w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa drogi do budynków 105 a, b, e przy ul. Siemianowickiej”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)
obręb Rozbark, karta mapy 1: 8405/450 (7270/450), 8407/485 (6397/485),
obręb Rozbark, karta mapy 2: 465/13 (252/13), 466/13 (252/13),

- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Rozbark, karta mapy 1: 6684/450,
obręb Rozbark, karta mapy 2:  251/13, 243/2

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.

Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).
2018-12-10 Ogloszenie Prezydenta Bytomia
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bytomia
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji   w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2018 r. wydane zostało postanowienie nr AAB.6740.526.2018 o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej (dotyczącej działki nr 7335/544 k.m. 1, obręb Rozbark) w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr 643/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

Etap 7 – Rozbudowa ul. Kilara (wewnętrzna gminy), Tuwima (wewnętrzna gminy), Chorzowska (DK 79) – budowa ciągów pieszo-rowerowych w Bytomiu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Wydział Architektury pokój nr 318 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30-15.00. Na ww. postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
2018-12-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.11.2018 r. i uzupełnionego dnia 05.12.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa rurociągów w ramach zadania pn.: Modernizacja (przebudowa) układu głównego odwadniania KWK Centrum – branża powierzchniowa, etap I”.

 (AAP.6733.48.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 1,    działki nr:    3058/126, 3056/126, 3054/126, 3053/126, 1474/126, 3051/126, 2944/114, 2975/114, 2941/114, 2943/114, 2945/114, 2952/89, 2951/89, 2818/89, 2950/89, 2922/89, 2915/89, 1482/126, 1475/126, 3059/126, 3057/126, 1471/126, 1466/114, 1463/114, 3052/126, 2989/114.
 

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Bytomiu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom, w imieniu której występują pełnomocnicy Pan Michał Rydlewski i Pan Andrzej Siostrzonek, adres do korespondencji: ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.