Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 marca 2019, Maria, Wienczyslaw, Ireneusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Kolejna zmiana organizacji ruchu w związku z remontem skrzyżowania

Uwaga kierowcy! 11 marca wprowadzona została kolejna zmiana organizacji ruchu w związku z remontem skrzyżowania ulic: Katowickiej, Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka

Odliczamy dni do wielkiego otwarcia

Po niemal rocznej przerwie związanej z kapitalnym remontem, Becek otwiera swe podwoje dla spragnionych kultury. Warto już teraz zarezerwować sobie czas od 5 do 7 kwietnia, przyjść na Dni Otwarte i zobaczyć jak spektakularną metamorfozę przeszedł obiekt.

Zostań mistrzem segregacji

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - odpady zbierane są w pięciu pojemnikach.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2019-03-25 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia
ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2019 rok oraz Bytomskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przeprowadzonego w dniach od 11 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Treść ogłoszenia
2019-03-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22 marca 2019 r. została wydana

decyzja nr 5/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami”.

 (AAP.6733.2.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działki nr:    733/23, 1051/22, 1050/22,1049/22, 1048/22, 1047/22.

Wnioskodawcami są:

Pani Katarzyna Codd i Państwo Anna i Tomasz Gumulak, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Robert Basa, ul. Krzemienia 34, 41-936 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2019-03-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 15.03.2019 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej n/c 90PE wraz z przyłączem gazu ? 40PE
do budynku mieszkalnego w rejonie ul. Łącznej w Bytomiu”.

 (AAP.6733.5.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łącznej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 9,        działki nr:    1882/44, 1106/44, 1708/44.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Szyma, przedstawiciel firmy PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA S.A., ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2019-03-20 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych realizacji zadania pn. „Wydanie płyty CD "Muzyczne portrety kobiet: Hanna Balcerzak- klawesyn”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść oferty
2019-03-19 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów.

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku były stosowane przepisy dotychczasowe.

Stąd ważna uwaga aby  w ofertach złożonych po 1 marca 2019 stosować nowe wzory.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
2019-03-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14 marca 2019 r. została wydana

decyzja nr 36/2019

o warunkach zabudowy

„Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy przy rozbudowie
Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu”.

 (AAP.6730.97.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 1,    działka nr:    8366/605, 7118/605 (zabudowa kubaturowa), 7918/605, 7873/605 (skomunikowanie),

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowego SURSYS Sp. z o. o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Chłopecki, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10/5, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-03-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.02.2019 r. i uzupełnionego dnia 13.03.2019 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu GZB0169_B”.

 (AAP.6733.3.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, na terenie działki nr:

obręb Rozbark,    k. m. 2,        działki nr:    394/12.

Wnioskodawcą jest:

P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Daniel Łysko, ul. Kowalska 16/43, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-03-15 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Bytomiu - Karbiu  realizacji zadania pn. „110 rocznica kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Bytomiu - Karbiu, gra miejska”,która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść ogłoszenia
2019-03-13 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Komunikat ws. zmian w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników

W dniu 1 marca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.

Celem wprowadzanych zmian jest ograniczanie barier dla aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ze względu na narastający problem nadwagi i otyłości w tej grupie wiekowej. Rozporządzenia są przygotowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów ustawowych, wymagających orzeczeń lekarskich dla dzieci młodzieży uprawiających każdą dyscyplinę, jak i każdy rodzaj sportu – wyczynowy, amatorski, czy też aktywność fizyczną, która od czasu do czasu wiąże się z udziałem w zorganizowanym współzawodnictwie.

Najważniejsze zmiany obejmują:

1. wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);

2. ograniczenie zakresu obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia – zrezygnowano z badań, które w niewielkim stopniu wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne osób uprawiających sport, np. badania okulistyczne czy laryngologiczne, jednocześnie, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu;

3. zmniejszenie częstotliwości badań okresowych, które będą przeprowadzane:
  • co do zasady co 12 miesięcy, a nie jak dotychczas co 6 miesięcy,
  • co 24 miesiące w przypadku badania spirometrycznego – dla osób uprawiających płetwonurkowanie oraz konsultacji neurologicznej – dla osób uprawiających sporty walki,
  • dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.
Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane.

Proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu, zwłaszcza w wymiarze amatorskim, dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, odstąpi od wydania orzeczenia i skieruje do odpowiedniego lekarza.

Omówione rozporządzenia zmieniające zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.

Więcej TUTAJ
2019-03-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:

1) Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Zwiększenie mocy przerobowej instalacji, stacji demontażu pojazdów wraz ze zwiększeniem powierzchni obszaru instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, na terenie działek nr 364/12 i 365/12, obręb Rozbark;

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jako:
- § 2 ust. 1 pkt 42 - stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.), oraz
- § 3 ust. 1 pkt. 81 – punkt do zbierania lub przeładunku złomu.

Treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.