Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 stycznia 2020, Anastazy, Wincenty, Wiktor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wydział Teatru Tańca AST nie zniknie z Bytomia. Rekrutacja wznowiona!

Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – po dokonanych zmianach personalnych oraz rozpoczęciu zmian programowych na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu – podjął uchwałę o wznowieniu rekrutacji na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.

Rewitalizacja Bytomia trwa: umowa na renowację budynku MDK nr 1 podpisana

Zabytkowy budynek Młodzieżowego Domu Kultury odzyska dawny blask. 21 stycznia zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda podpisał umowę na renowację kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkaj się z prezydentem i porozmawiaj o mieście

Znane są kolejne terminy spotkań prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami. Bytomianie mogą porozmawiać o sprawach dotyczących miasta, zgłosić uwagi, poprosić o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

Bytom uśmiecha się do Ciebie z nowych gadżetów!

Kubki, czarne, płócienne torby na zakupy i nowe magnesy na lodówkę można kupić w Biurze Promocji Bytomia (Rynek 7).

Inscenizacja "Walki o Miechowice" z aktorską obsadą

Ta jedna z największych inscenizacji historycznych na Górnym Śląsku co roku przyciąga setki mieszkańców naszego miasta i okolic. Już 25 stycznia w Miechowicach odbędzie się kolejna edycja widowiska „Walki o Miechowice”, w której tym razem wezmą udział znani polscy aktorzy: Cezary Żak oraz Lech Dyblik.

Nie stój w kolejce. Zapłać przez internet

Aby uniknąć stania w kolejkach, klienci Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu mogą opłaty komunikacyjne regulować również przez internet. Opłaty można wnosić na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Bytomiu, Getin Noble Bank S.A. Oddział Bytom - 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.

Trwa nabór wniosków PONE

Od 5 sierpnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz montażu odnawialnych źródeł energii na rok 2019/2020 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Ogłoszenia

2020-01-21 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Oferta Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom pn.: „IX Otwarte Mistrzostwa Miasta Bytomia w Judo dla dzieci o Puchar HMS - 1 Runda OMB 15.03.2020"

Treść oferty
2020-01-20 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu edukacji publicznej w 2020 roku

Treść ogłoszenia
Oferta realizacji zadania publicznego
Wzór umowy
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Oświadczenia do oferty
Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu

2020-01-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu
17 stycznia 2020 r. została wydana
decyzja nr 39c/2004
stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 39/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 14 lipca 2004 r.
dla inwestycji pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”,
wygaszonej w części decyzją nr 39a/2004 z dnia 15 czerwca 2015 r.
i wygaszonej w części decyzją nr 39b/2004 z dnia 24 października 2016 r.,

w części dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Władysława Łokietka, Strzelców Bytomskich oraz Franciszka i Wawrzyńca Holeczków w Bytomiu, przyjęty uchwałą
nr XXI/271/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2019 r. pod poz. 8043,

wydanej na rzecz:

Gminy Bytom, w imieniu której występował pełnomocnik Pan Jerzy Sikorski, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-01-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

na podstawie wniosku złożonego w dniu 10.01.2020 r. i uzupełnionego dnia 14.01.2020 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu”. (AAP.6733.2.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Żołnierskiej, na terenie działek nr: obręb Górniki, k. m. 6, działki nr: 778/218, 1773/166, 1775/158, 1792/159, 1357/166. Wnioskodawcą jest: Pan Ryszard Ogiołda, ul. Żołnierska 64, 41-936 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-01-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

na podstawie wniosku złożonego w dniu 09.01.2020 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu n/c zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego”. (AAP.6733.1.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego, na terenie działek nr: obręb Łagiewniki, k. m. 2, działki nr: 831/86, 785/86, 832/84, 944/86. Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Daniel Matras, adres do korespondencji: INSTALGEO Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne, ul. Stalmacha 7/7, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-01-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 13 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej realizowanej w ramach zadania: Z5A.3, Z5B.3 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Małachowskiego, Zabrzańskiej i Puszkina”. (AAP.6733.43.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Małachowskiego, na terenie działek nr: obręb Szombierki, k. m. 1, działki nr: 1707/9, 552/9, 553/9, 555/9, 1558/9, 554/9, 938/6, 1584/1, 1600/1, 1588/1, 1586/1, 1585/1, 1589/1, 1590/1, 1593/1, 1594/1.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-01-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 13 stycznia 2020 r.została wydana decyzja nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej realizowanej w ramach zadania: Z5A.2, Z5B.2 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Romanowskiego, ul. Świętochłowickiej, ul. Zielińskiego w Bytomiu”. (AAP.6733.45.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Romanowskiego i ul. Armii Krajowej, na terenie działek nr: obręb Łagiewniki, k. m. 1, działki nr: 3194/282, 3769/384, 3771/384, 3952/384.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-01-13 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
ZARZĄDZENIE NR 10/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji w 2020 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późń. zm.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 27 i 28 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, z późń. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji w 2020 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, z późń. zm. o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia - ogłoszenie konkursu
Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu zadania
Umowa na dotację
Wzór oferty
Wzór oświadczenia
Wzór sprawozdania
2020-01-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 17.12.2019 r. i uzupełnionego w dniu 09.01.2020 r.

zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej”. (AAP.6733.49.2019) Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Adamka, na terenie działek nr: obręb Łagiewniki, k. m. 1, działki nr: 3314/268, 4462/260, 3319/280, 2733/286.

Wnioskodawcą jest: Pan Rafał Szczerba, ul. Adamka 4, 41-909 Bytom, prowadzący działalność gospodarczą pn.: INFOPOL Rafał Szczerba, ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-01-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Rozbarku w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.2081 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXII/323/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Rozbarku w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 9.00 do 12.00  w dniach pracy tut. Urzędu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 3 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

INFORMACJA DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :
Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia (41-902 Bytom ul. Parkowa 2);
dane kontaktowe Inspektora  IOD: Urząd Miejski Bytom ul. Parkowa 2, mail: pi@um.bytom.pl.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Prezydent Miasta
Mariusz Wołosz

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.