Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 września 2019, Hipolit, Mateusz, Daria

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Gminny Program Rewitalizacji Bytom 2020+: czas na aktualizację

Aż 148 nowych projektów trafi na listę uzupełniającą do Gminnego Programu Rewitalizacji w Bytomiu. To projekty obejmujące m.in.: remonty kamienic, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, renowację obiektów zabytkowych, a także działania nieinwestycyjne.

Jeden z najpiękniejszych bytomskich zabytków już wkrótce odzyska blask

Z każdym kolejnym dniem mieszkańcy Miechowic mogą oglądać postępy prac związane z odbudową ruin oficyny pałacu Tiele-Wincklerów. Już wkrótce jeden z najpiękniejszych bytomskich zabytków odzyska blask i zostanie udostępniony turystom do zwiedzania.

Nabór do Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji

Do 1 października potrwa nabór członków drugiej, trzyletniej kadencji Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji. Pierwsza kadencja kończy się 19 listopada (po 2 latach od powołania).

Prawie 7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic

Jeszcze w tym roku rozpoczną się modernizacje dróg w kilku dzielnicach Bytomia, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowane zostaną ulice: Mochnackiego, Reptowska, Wojciechowskiego, Musialika, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie.

Trwa nabór wniosków PONE

Od 5 sierpnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz montażu odnawialnych źródeł energii na rok 2019/2020 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.

ZBM i TBS łączą siły. Co to oznacza dla mieszkańców?

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego, usprawnienie administracji, a co za tym idzie zmniejszenie jej kosztów, a także oszczędności związane z racjonalizacją kosztów obsługi prawnej, finansowej i zarządzania nieruchomościami. To tylko niektóre korzyści wynikające z połączenia ZBM-u i TBS-u w jedną spółkę.

Bytom uśmiecha się do Ciebie

Bytomskie koszulki  i torby zdobił już m.in. zabytkowy tramwaj, bytomski lew i smok. Teraz czas na odrobinę ekstrawagancji i zupełnie nowy look. W Biurze Promocji Bytomia są już do kupienia nowe wzory gadżetów promocyjnych.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Ogłoszenia

2019-09-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E
o  wszczęciu  postępowania

 
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.09.2019 r. i uzupełnionego dnia 16.09.2019 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 6 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złączy kablowych nn w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej”.
 
(AAP.6733.35.2019)

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej, na terenie działek nr:

 
obręb Bytom,                k. m. 1,         działki nr:     1016/152, 1347/153, 2913/126, 2912/126, 2910/126, 3064/126, 2777/126, 3062/126,

obręb Bytom,         k. m. 4,         działki nr:     2191/14, 2198/14, 2508/14, 2505/14.

 Wnioskodawcą jest:

Terawat Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Nikol Fidler, adres do korespondencji: BOZIGÓRSKI Sp. z o. o., ul. Boczna 12, 47-460 Chałupki.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-09-16 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
„Prezydent Bytomia informuje, że zgodnie z Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia, zamieszcza na okres 7 dni w BIP na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń UM w Bytomiu ofertę Klubu Sportowego „STS Czarni – Sucha Góra” na realizację zadania pn.: „Zapewnienie uczestnictwa grup młodzieżowych K.S. STS Czarni - Sucha Góra we współzawodnictwie sportowym”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub mailowo na adres: kk@um.bytom.pl.”

Zobacz ofertę
2019-09-16 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:

Treść ogłoszenia
2019-09-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 11 września 2019 r. została wydana
 decyzja nr 35/2019

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 „Budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.


 (AAP.6733.33.2019)
 

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Lazarówka, na terenie działki nr:

 obręb Bobrowniki,         k. m. 1,                  działka nr:    1561/111.

 Wnioskodawcą jest:

Pan Robert Surmicki, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „CONCEPT PROJECT Robert Surmicki”, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Leszek Surmicki, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „KALADAN S.C.”.

 z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-09-06 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji w 2019 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm. w zakresie rozwoju bytomskiego hokeja na lodzie i koszykówki.

Prezydent Bytomia przyznał dotacje na dwa projekty realizowane w dziedzinie sportu w zakresie rozwoju hokeja na lodzie i koszykówki w łącznej wysokości 90 000 zł  (dziewięćdziesiąt tysięcy zł) projektom:

 


2019-09-06 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.3.2019 z dnia 5 września 2019 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Zwiększenie mocy przerobowej instalacji, stacji demontażu pojazdów wraz ze zwiększeniem powierzchni obszaru instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne”

planowanego do realizacji w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, na terenie działek nr 364/12 i 365/12, obręb Rozbark;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy,  w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32
2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 6 do 20 września 2019 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2019-08-22 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Stypendia sportowe na okres 4 miesięcy (wrzesień-grudzień)
Stypendia przyznane
Stypendia nieprzyznane
2019-09-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. została wydana

decyzja nr 69b/05
stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 69/05 z dnia 21 listopada 2005 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Dobudowa oświetlenia drogowego”,
wygaszonej w części decyzją nr 69a/05 z dnia 24 września 2018 r.

 (AAP.73310-64/05)

dotyczącej terenu

zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich, ul. gen. Sikorskiego i ul. Narutowicza w Bytomiu, obejmującego następujące działki (według numeracji na dzień wydania decyzji nr 69/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 listopada 2005 r.):

obręb Radzionków,         k. m. 1,    działki nr:     409/38, 1529/38, 1528/38, 1514/31, 134,
k. m. 20,     działka nr:     614/58,
k. m. 21,     działki nr:     83/24, 84/24,

 
w części dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap II, przyjęty uchwałą nr XV/196/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2019 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 sierpnia 2019 r. pod poz. 5492,

wydanej na rzecz:

Gminy Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2019-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku wydana została decyzja zmieniająca decyzję Nr 643/2018 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielającą zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom
w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu
wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

Etap 7 – Rozbudowa ul. Kilara (wewnętrzna gminy), Tuwima (wewnętrzna gminy), Chorzowska (DK 79) – budowa ciągów pieszo-rowerowych w Bytomiu
 
w zakresie określenia kategorii dróg na działkach nr 8292/633, 5583/633, 7960/633, 7953/633, 7955/633 (k.m. 1, obręb Rozbark) będących własnością Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 310.

Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu).

2019-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 27.08.2019 r. została wydana
decyzja nr 34/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Tęczowej”.


(AAP.6733.29.2019)
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tęczowej w Bytomiu, na terenie działek nr:
348/11 (obręb Stolarzowice, k.m. 2), 1571/15 (obręb Stolarzowice, k.m. 4).

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16,
w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Marcin Mróz (adres do korespondencji: „PROJGAZ” Pracownia Projektowo-Wykonawcza Adam Andrzej Ptak, 41-800 Zabrze, ul. Webera 4).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.