Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
11 lipca 2020, Cyprian, Olga, Benedykt

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Nowy tramwaj na historycznej linii

Linia tramwajowa nr 38 biegnąca ul. Piekarską i kursujący tam zabytkowy wagon to jedna z wizytówek Bytomia. Na czas epidemii ze względów sanitarnych charakterystyczny tramwaj zniknął z torów, a jego miejsce zajął nowoczesny „niskopodłogowiec”.

Bytom pierwszym miastem w Metropolii, gdzie za parkowanie zapłacisz kartą

Aż 30 proc. płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu realizowanych jest bezgotówkowo. Bytomianie coraz chętniej korzystają z wprowadzanej stopniowo w 2020 r. w 74 bytomskich parkomatach możliwości płacenia za parkowanie kartą płatniczą

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu pokonał koronawirusa

Niemal trzy miesiące trwała walka z ogniskiem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu. W tym czasie koronawirusa pokonało 74 mieszkańców domu i 21 pracowników ośrodka.

Lato w mieście 2020

W tegoroczne wakacje wchodzimy zmęczeni epidemią,  spragnieni słońca i często z pokrzyżowanymi planami urlopowymi. Z pomocą przychodzi letni kalendarz imprez przygotowany z myślą o tych, którzy wakacje spędzą w Bytomiu.

W lipcu rusza remont ul. Zabrzańskiej

Remont jednej z głównych arterii miasta – ul. Zabrzańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki rozpocznie się w lipcu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu rozstrzygnął przetarg na realizację tej inwestycji. Za ponad 275 tys. zł wykona ją PPHU „DALPOL” z Bytomia.

Budowa hali lodowiska idzie pełną parą

Budowa nowej hali lodowiska nie tylko idzie zgodnie z planem, ale wiele prac jest wykonanych już z wyprzedzeniem, dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu z prośbą o przesunięcie środków związanych z dofinansowaniem tej inwestycji z 2021 i 2022 na 2020 rok – mówi Adam Fras zastępca prezydenta Bytomia.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Wróciłeś z zagranicy i podejrzewasz u siebie koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą, u której podejrzewasz zakażenie? Natychmiast skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Do czasu otrzymania pomocy odizoluj się od innych ludzi.

Gotowi do startu? Ruszył Bytomski Budżet Obywatelski 2020

Ponad 4,7 mln zł czeka w tegorocznej puli przeznaczonej na projekty, które zostaną wyłonione do realizacji w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca.

Ogłoszenia

2020-07-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia strony, że w dniu 7 lipca 2020 r. została wydana

decyzja nr 26/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa w Bytomiu
przy ul. Strzelców Bytomskich”.


 (AAP.6733.16.2020)
2020-07-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia strony, że w dniu 6 lipca 2020 r. została wydana

decyzja nr 25/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Bytomiu przy ul. Paczyńskiej”.


 (AAP.6733.15.2020)

2020-07-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam o

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom
w dniach od 10 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.

2020-07-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 26.06.2020 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu n/c o maksymalnym ciśnieniu 10 kPa do budynku jednorodzinnego”.

 (AAP.6733.20.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łącznej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,            k. m. 9,        działki nr:    1708/44, 1145/44.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: INSTALGEO Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne Michał Bronkowski, ul. Hermisza 8a/19, 41-819 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2020-07-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 25.06.2020 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa kotłowni gazowej c. o. i c. w. u. w systemie kontenerowym”.

 (AAP.6733.19.2020)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,        k. m. 2,        działki nr:    264/13.

Wnioskodawcą jest:

Wspólnota Mieszkaniowa „PROMYK” w Bytomiu, ul. Miarki 16, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Łukasz Sroczyński Prezes Zarządu Elster Estates Sp. z o. o. Sp. K., ul. Miarki 16, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska

2020-06-30 Ogłoszenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Informacji o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 24 czerwca 2020r.  dotyczącej  zobowiązania Spółki Polski Prąd i Gaz ( dawniej Polska Energetyka PRO) do zwrotu opłat za rozwiązanie umów

Treść informacji
2020-06-26 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam się strony, o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji znak: ZSE.6220.4.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Prace modernizacyjne istniejącej hali produkcyjnej zakładu produkującego naczepy samochodowe oraz budowa biurowca wraz z parkingiem na działkach o nr ewid.: 165/14 i 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, z wniosku Pani Iwony Sławek z dnia 14 lutego 2020 r. – działającej z pełnomocnictwa Inwestora: DEMARKO Sp. z o.o. Sp. K. 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 19.

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa.).
 
W związku z powyższym, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro, w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00 (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel.: 32 283 63 40).

Termin zawiadomienia o wydanej decyzji poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu oraz poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2020-06-26 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
 Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZSE.6220.4.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Prace modernizacyjne istniejącej hali produkcyjnej zakładu produkującego naczepy samochodowe oraz budowa biurowca wraz z parkingiem na działkach o nr ewid.: 165/14 i 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, z wniosku Pani Iwony Sławek z dnia 14 lutego 2020 r. działającej z pełnomocnictwa Inwestora: DEMARKO Sp. z o.o. Sp. K. 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 19;

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy.

(Urząd Miejski w Bytomiu 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 Wydział Inżynierii Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, pok. 340, II piętro  godz. pracy urzędu: poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek-piątek: 7.30 - 15.00 (tel.: 32  283 63 40).

Termin zawiadomienia o wydanej decyzji poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu oraz poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2020-06-26 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Ogłoszenie i obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Prace modernizacyjne istniejącej hali produkcyjnej zakładu produkującego naczepy samochodowe oraz budowa biurowca wraz z parkingiem na działkach o nr ewid.: 165/14 i 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu"
 
Obwieszczenie
Ogłoszenie
2020-06-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2020 r., ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, kursów i szkoleń.

Ogłoszenie
Zarządzenie
Wzór oferty

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.