Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 września 2020, Justyna, Łucja, Cyprian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

O sprawiedliwej transformacji w Bytomiu

Bytom to przykład miasta, które szczególnie ucierpiało wskutek procesów restrukturyzacji górnictwa. Dziś spotykamy się z przedstawicielami miast z całej Europy, które zmagają się z takimi samymi problemami, jak Bytom - mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, podczas otwarcia Forum Burmistrzów w Bytomiu.

BO Bytom: Głosuj online

Ruszyło głosowanie w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdź na: https://bo.bytom.pl/ i zdecyduj, które projekty zostaną zrealizowane.

Poszukiwani fachowcy. Bytomskie Mieszkania ogłaszają przetargi

Twoja firma specjalizuje się w wymianie okien lub zajmuje się remontami budynków? Śledź postępowania przetargowe ogłoszone przez Bytomskie Mieszkania, które szukają wykonawców remontów kamienic w różnych częściach miasta. 

Kolejna drogowa inwestycja zakończona. Tym razem w Łagiewnikach

Rozbudowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika, a także roboty bitumiczne na ulicy Szyby Rycerskie. Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa warta około 1,2 mln. Jej realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie prawie 550 tys. zł.

Bytomski Rynek znów się zazielenił

Nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin w modułowych donicach oraz nowe pergole i ławki. Zakończyły się prace związane z odnową zieleni na płycie bytomskiego Rynku. Wszystkie prace kosztowały około 230 tys. zł.

Rusza bytomski regranting

Masz pomysł na działanie? Chcesz zmienić coś w swojej najbliższej okolicy? 15 września rusza nabór wniosków na mikrodotacje - lokalne działania.

Wstrzymano użytkowanie obiektów po byłym zakładzie Jopek

PINB na wniosek prezydenta miasta wydał postanowienie o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania obiektów na terenie posesji przy ul. Łokietka 10, gdzie w październiku 2019 roku wybuchł pożar tekstyliów. Powodem wydania ww. postanowienia jest użytkowanie obiektu niezgodnie z przeznaczeniem i nielegalne składowanie odpadów.

Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada w całym kraju prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Jego wyniki są źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Ogłoszenia

2020-09-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 293, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.08.2020 r., uzupełnionego pismem złożonym w dniu 18.09.2020 r., zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa w Bytomiu przy ul. Kościuszki”.

(AAP.6733.26.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Kościuszki w Bytomiu, na terenie działki nr: 1889/24 (obręb Stolarzowice, k.m. 1).

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Michał Bronkowski (adres do korespondencji: „INSTALGEO” Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne Michał Bronkowski, 41-819 Zabrze, ul. Hermisza 8a/19).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2020-09-24 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie realizacji w 2020 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sport w Gminie Bytom z późn. zm. w zakresie rozwoju bytomskiego judo.

Treść rozstrzygnięcia
2020-09-22 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę stowarzyszenia "Jarmark Kultury" realizacji zadania pn.: „Mural upamiętniający Bitwę Warszawską", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: pkowalski@um.bytom.pl lub kk@um.bytom.pl.

Treść oferty
2020-09-18 Ogłoszenie Kancelarii Rady Miejskiej
OGŁOSZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO I SPRAW REGULAMINOWYCH
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

Treść ogłoszenia
2020-09-15 Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe
Treść ogłoszenia
2020-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 293, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 07.09.2020 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c o maksymalnym ciśnieniu 0,5 MPa
do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
”.

(AAP.6733.26.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Trampisza w Bytomiu, na terenie działek nr: 850/15, 1522/15 (obręb Stolarzowice, k.m. 4).

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Michał Bronkowski (adres do korespondencji: „INSTALGEO” Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne Michał Bronkowski, 41-819 Zabrze, ul. Hermisza 8a/19).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska


2020-09-14 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów WSZA na realizację zadania „WENA 2020”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu w dniu 4 września br. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub jpiela@um.bytom.pl.

Treść oferty
2020-09-04 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie realizacji celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późń. zm. w zakresie rozwoju bytomskiego judo

Konkurs ofert
Aktualizacja harmonogrami u kosztorysu
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Wzór oświadczenia
2020-09-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. i uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2020-08-31 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
             
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam się strony, że po zasięgnięciu opinii:

1)      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 24 czerwca 2020 r.
znak: WOOŚ.4220.328.2020.JB;
2)      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z 29 czerwca 2020 r. Nr ZNS/523-14-99/20,
3)      Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Gliwicach z 2 lipca 2020 r. znak: GL.ZZŚ.1.435.106.2020.MS,

została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZSE.6220.5.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. orzekająca: stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Przebudowa infrastruktury drogowej i tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej
w Bytomiu od ul. Modrzewskiego do ul. Baczyńskiego”.
z wniosku Pana Jakuba Kiwic, działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A.
z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, jako podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (Inwestora).

Przedsięwzięcie polega na modernizacji dwutorowego i dwukierunkowego torowiska wraz
z przebudową sąsiadującego układu drogowego na odcinku ok. 2 km, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu, zwiększenie komfortu jazdy oraz jakości
i elastyczności linii tramwajowej.

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia. W tym przypadku, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa.).
 
W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro, w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00 (tel.: 32  2 836 340).


Termin zawiadomienia o wydanej decyzji poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu oraz poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl: od 31 sierpnia do 14 września 2020 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.