Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
28 listopada 2020, Jakub, Leslaw, Zdzislaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Prezydent Bytomia zaproponował właścicielowi EC Szombierki jej odkupienie

W setną rocznicę uruchomienia Elektrociepłowni Szombierki, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zaproponował właścicielowi zabytku – spółce Rezonator SA – odkupienie Elektrociepłowni Szombierki po cenie, za jaką właściciel nabył ją w 2016 roku. Powodem jest postępująca degradacja zabytku.

Mimo pandemii utrzymujemy budżet miasta na poziomie ponad 1 mld zł

21 grudnia bytomscy radni będą debatować o projekcie budżetu Bytomia na 2021 rok. Projekt uchwały budżetowej został już przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która ma wydać opinię na temat uchwały. Przedstawiamy najważniejsze założenia projektowanego budżetu Bytomia.

Rozpoczyna się przebudowa ważnego skrzyżowania w Szombierkach

Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza Modrzewskiego z ul. Zabrzańską to inwestycja, która ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo na drodze, ale również komfort jazdy kierowców, którzy kierują się z Bytomia w stronę Rudy Śląskiej i Zabrza – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Od 28 listopada zmiany w obostrzeniach związanych z koronawirusem

Od 28 listopada stopniowo będą znoszone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w naszym kraju. 21 listopada rząd przedstawił plan działania na nadchodzący czas. Najważniejsze zmiany to przywrócenie działalności sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych, a także zmiana daty ferii zimowych w Polsce.

Pomoc miasta dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Staramy się wspierać bytomskich przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa. Udzielamy zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz ulg w opłatach cywilnoprawnych. Rozpatrzyliśmy już ponad 750 wniosków – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Bytomskie lokale z jedzeniem na wynos - zobacz listę

Decyzją rządu od dzisiaj, 24 października wszystkie restauracje, kluby, bary, puby, kawiarnie są zamknięte dla gości. Lokale gastronomiczne mogą jednak prowadzić sprzedaż na wynos. Zobacz, które bytomskie lokale serwują jedzenie na wynos i z dowozem.

Nowe zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Miejskim i USC w Bytomiu

W związku z pojedynczymi przypadkami zakażeń koronawirusem wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz kwarantanną części personelu, od 21 października nastąpią zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, zaś od 26 października w USC.

BO Bytom - mieszkańcy wybrali

27 projektów, 30 tysięcy głosów oddanych przez prawie 18 tysięcy osób i aż 15 inicjatyw wybranych przez bytomian do realizacji. Znamy wyniki tegorocznego Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszenia

2020-11-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Bytomia na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Bytomia w 2021 r.

Zobacz Treść Ogłoszenia
2020-11-27 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia
Zarządzenie Prezydenta Bytomia
Oferta realizacji zadania publicznego
2020-11-27 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych

Treść ogłoszenia
Zarządzenie Prezydenta Bytomia
Oferta realizacji zadania publicznego

2020-11-27 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego

Treść ogłoszenia
Zarządzenie Prezydenta Bytomia
Oferta realizacji zadania publiczego

2020-11-27 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść ogłoszenia
Zarządzenie Prezydenta
Oferta realizacja zadania publiczego
2020-11-26 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oferty Klubu Hokejowego „POLONIA” w Bytomiu realizacji zadania pn. „Opracowanie i przygotowanie do wydruku książki na temat bytomskiego hokeja z okazji 75 – lecia powstania sekcji Polonii Bytom”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub iosypka@um.bytom.pl.

Treść oferty
2020-11-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu
24 listopada 2020 r. zostało wydane
postanowienie
o zawieszeniu z urzędu

postępowania
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa podziemnej (kablowej) sieci elektroenergetycznej WN o napięciu 110 kV
relacji GPZ Szombierki – PT Bytom Karb oraz kabla optotelekomunikacyjnego
wraz z rozdzielnią sieciową RS Szombierki”.
 (AAP.6733.30.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kosynierów, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,    działki nr:    1520/9, 1708/9, 1787/9, 974/9.

Wnioskodawcą jest:

PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Renata Kurka, adres do korespondencji: BSiPE Energoprojekt Poznań S.A., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2020-11-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
2020-11-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Aktualizacji stacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - ul. Zakątek 16 - zobacz informację
2020-11-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 8 października 2020 r. wraz z jego późniejszymi uzupełnieniami (22 października 2020 r. oraz 6 listopada 2020 r.), przedłożony przez Pana Szymona Bula – Prezesa zarządu spółki VIVASTO S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych– linii do wytwarzania regranulatów tworzyw sztucznych (PE/PP/PS)", planowanego do realizacji na terenie nieruchomości o nr ew. 168/20 obręb Łagiewniki, przy ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu.

Treść obwieszczenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.