Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 listopada 2019, Albert, Janusz, Konrad

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bokserskie święto w Rozbarku

Młodzi pięściarze z kilku krajów europejskich zaprezentują swoje umiejętności podczas 14. Memoriału im. Błażyńskiego, który od 23 od 24 listopada obędzie się w Teatrze Rozbark. Dla miłośników boksu jest to nie lada gratka, tym bardziej, że będzie można zobaczyć Galerię Trofeów wybitnego pięściarza.

Kogo zaprosić na Dni Bytomia? Rusza internetowe głosowanie!

Do 1 grudnia bytomianie mogą wybrać artystę, którego chcieliby zaprosić do udziału w przyszłorocznych Dniach Bytomia. Muzycy, którzy w internetowym głosowaniu zdobędą najwięcej głosów, zostaną zaproszeni do udziału w obchodach święta miasta. Głosuj!

#BO_Bytom: znamy zwycięskie projekty Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego

61 projektów, 26 tys. 965 ważnych głosów, z czego 22,5 tys. głosów oddanych w głosowaniu internetowym, a blisko 4,5 tys. – tradycyjnie, poprzez karty do głosowania. Bezapelacyjnym zwycięzcą tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego jest projekt #BO Rozbark.

14. Gorczycki Festiwal

Przed nami 14. edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Pierwszy koncert w Bytomiu już w piątek, 15 listopada na scenie Opery Śląskiej.

Prezydent Mariusz Wołosz zaprasza mieszkańców na spotkania

Znane są terminy kolejnych spotkań prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami Bytomia. W najbliższym czasie o problemach swoich dzielnic będą mogli porozmawiać mieszkańcy: Osiedla Ziętka, Śródmieścia, Stolarzowic, Karbia i Rozbarku.

Zobacz, jak będzie wyglądało nowe lodowisko w Bytomiu

Nowoczesne, funkcjonalne, ekonomiczne, ale przede wszystkim dające poczucie komfortu hokeistom, hokeistkom, amatorom łyżwiarstwa i kibicom. Takie będzie nowe lodowisko, które powstanie w Bytomiu przy ul. Pułaskiego. Prace budowlane już się rozpoczęły, a do końca tego roku nad płytą lodowiska ma stanąć dach.

Trwa nabór wniosków PONE

Od 5 sierpnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz montażu odnawialnych źródeł energii na rok 2019/2020 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Ogłoszenia

2019-11-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 14.11.2019 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kościuszki”.

 (AAP.6733.41.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kościuszki, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,        działki nr:    1024/15, 1502/18.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: INSTALGEO, ul. Hermisza 8a/19, 41-819 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-11-15 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji „Silesia Pro Europa” w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5a, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 22 listopada 2019 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: zz@um.bytom.pl.

Treść oferty

2019-11-13 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ruszył nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

Wnioski można składać do 15 marca 2020 r.

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich naborów jest sposób rekrutacji. Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT. Termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2020 roku, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi:

    10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
    15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Program powstał w 2016 r. z inicjatywy ministra Witolda Bańki. W ramach jego pierwszej edycji udzielono finansowego wsparcia 2151 klubom sportowym. Kolejne umożliwiły dofinansowanie odpowiednio 3352 (w 2017 r.) i 3616 (w 2018 r.) klubów sportowych z terenu całej Polski. W roku 2019 w ramach Rządowego Programu KLUB wsparcie trafiło do rekordowo wysokiej liczby 3 885 podmiotów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

Tegoroczny nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu AMODIT.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Klub należy złożyć (w systemie AMODIT) poniżej wymienione dokumenty:

1) wniosek,

2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (załączone w formie skanu). W przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu),

4) statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu).

Szczegóły TUTAJ
 
2019-11-13 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2019 rok.

Treść ogłoszenia
2019-11-12 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oferty Towarzystwa Muzycznego Śląskich Kameralistów realizacji zadania pn.
Nagranie i wydanie kompozycji Adama Wesołowskiego na płycie Śląskiej Orkiestry Kameralnej INCEPCJA”,
która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść oferty
 
 
2019-11-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 7 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 38/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci wod.-kan. z przyłączami do budynków mieszkalnych”. (AAP.6733.37.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wyszyńskiego, na terenie działek nr: obręb Sucha Góra, k. m. 1, działki nr: 2535/2, 293. Wnioskodawcami są: Pani Sylwia Cieślak i Pan Rafał Cygon, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk - Lipińska
2019-11-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

zawiadamia strony, że w dniu 6 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 29a/2014 stwierdzająca wygaśnięcie w całości decyzji nr 29/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 września 2014 r. dla inwestycji pn.: „Modernizacja (przebudowa) lodowiska krytego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu”. (AAP.6733.27.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pułaskiego, na terenie działek nr: obręb Bytom, k. m. 4, działka nr: 2421/60 (zabudowa kubaturowa), 1991/60 (skomunikowanie),

Wnioskodawcą jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-11-06 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu” w zakresie realizacji celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późń. zm.

Zobacz treść
2019-11-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 5 listopada 2019 r. została wydana

decyzja nr 18a/2019
zmieniająca decyzję nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 21 czerwca 2019 r.

„Budowa części sieci magistralnej przyłączeniowej od EC Miechowice do punktu KP
wraz z budową punktu wpięcia”.


 (AAP.6733.16.2019)

Wnioskodawcą jest:

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Goethego 3, 41-800 Zabrze, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Aleksander Dudek, ul. Trzebnicka 12/6, 50-246 Wrocław.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-10-31 Ogłoszenie Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.