Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
10 kwietnia 2020, Malgorzata, Michal, Makary

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Życzenia wielkanocne

 

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem

Uwaga mieszkańcy! Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami i ograniczeniami związanymi z koronawirusem. Wszystkie informacje znajdziecie TUTAJ

Co zrobić, jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Wróciłeś z zagranicy i podejrzewasz u siebie koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą, u której podejrzewasz zakażenie? Natychmiast skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Do czasu otrzymania pomocy odizoluj się od innych ludzi.

Osobno, ale razem

Jak sobie radzimy podczas kwarantanny? Jak się odnajdujemy w naszym nowym rytmie dnia? I wreszcie jak się wspieramy w tym trudnym czasie? Wyślij nam swoje zdjęcie i podziel się doświadczeniami, biorąc udział w akcji „Osobno, ale razem”.

Zewsząd płynie pomoc dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Samochody transportowe, urządzenia do dezynfekcji, aparat RTG, budowa dwóch śluz na terenie oddziału zakaźnego, respiratory, a także środki finansowe na zakup płynów i sprzętu do dezynfekcji. Zewsząd płynie pomoc dla miejskiego szpitala w Bytomiu.

Bytom uruchomił pomoc dla przedsiębiorców

Powołaliśmy dzisiaj, 26 marca zespół roboczy ds. pomocy bytomskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. W jego skład weszli przedstawiciele miasta i jednostek organizacyjnych, którzy będą weryfikować wpływające wnioski

Komunikat dla klientów Wydziału Komunikacji

Zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów oraz inne wnioski w sprawie pojazdów można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (platforma ePUAP i elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca). Zobacz linki – TUTAJ

Od 16 marca Urząd Miejski zamknięty. Obsługa przez telefon i internet

Od poniedziałku, 16 marca /do odwołania/ Urząd Miejski w Bytomiu, podległe mu jednostki organizacyjne oraz spółki miejskie zostaną zamknięte. Klienci będą mogli skorzystać z usług tylko w nadzwyczajnych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Ogłoszenia

2020-04-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
                       
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej kpa. - w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek Pani Iwony Sławek  - Pełnomocnik Inwestora, z 14 lutego 2020 r., wraz z uzupełnieniem z 23 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pracach modernizacyjnych istniejącej hali produkcyjnej zakładu produkującego naczepy samochodowe oraz na budowie biurowca wraz z parkingiem na działkach o nr ewid.: 165/14
i 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu.

Treść ogłoszenia

2020-04-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zwanej kpa.- w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia się strony,  że rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pracach modernizacyjnych istniejącej hali produkcyjnej zakładu produkującego naczepy samochodowe oraz na budowie biurowca wraz z parkingiem na działkach o nr ewid.: 165/14 i 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu, z wniosku pełnomocnika DEMARKO Sp. z o.o. Sp. K. z 14 lutego 2020 r., uzupełnionego 23 marca 2020 r., nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 kpa., ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na uzyskaniu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy ooś, w tym: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gliwicach, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2020-04-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. i uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXVI/387/20 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. i uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r., oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany Studium.

Granicę obszaru objętego zmianą Studium stanowi granica administracyjna Gminy Bytom, wskazana na załączniku graficznym stanowiącym integralną część ww. uchwały, który znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.

Zmiana Studium sporządzana będzie w zakresie związanym z koniecznością ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych wód podziemnych, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz potrzebą aktualizacji występowania terenów i obszarów górniczych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. .Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Prezydenta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. nr 309. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

INFORMACJA DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH : Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia (41-902 Bytom ul. Parkowa 2); dane kontaktowe Inspektora IOD: Urząd Miejski Bytom ul. Parkowa 2, mail: pi@um.bytom.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
 

Prezydent Miasta
Mariusz Wołosz

Załacznik

 

2020-04-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 25.03.2020 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa linii napowietrznej nN w ramach zadania
usunięcia kolizji pomiędzy SLP nr 193916-193908”.

 (AAP.6733.13.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bytomskiej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice
,        k. m. 2,        działki nr:    880/112.

Wnioskodawcą jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, ul. Grabowa 3,  42-690 Tworóg, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Mariusz Gasiewicz, ul. Braci Pisko 6/5, 44-120 Pyskowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-04-02 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Zarządzenie nr 130/20
Prezydenta Bytomia  z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą "Utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowej w dzielnicy Rozbark w Bytomiu"

Treść ogłoszenia
Umowa realizacji zadania
Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu
Wzór oferty
Wzór oświadczenia
Wzór sprawozdania
2020-03-31 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia strony, że w dniu 30 marca 2020 r. została wydana

decyzja nr 13a/2020
stwierdzająca wygaśnięcie

decyzji nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 24 lutego 2020 r.,

dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu”.


 (AAP.6733.2.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Żołnierskiej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,            k. m. 6,    działki nr:    778/218, 1773/166, 1775/158, 1792/159, 1357/166.

Wnioskodawcą jest:

Pan Ryszard Ogiołda, ul. Żołnierska 64, 41-936 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-03-31 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia strony, że w dniu 30 marca 2020 r. została wydana

decyzja nr 35a/2014
stwierdzająca wygaśnięcie

decyzji nr 35/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 15 grudnia 2014 r.,

dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej ??90 PE”.


 (AAP.6733.33.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,    działki nr:    778/218, 1315/105, 1331/106, 1316/105.

Wnioskodawcami są:

Państwo Monika i Jacek Adametz, Państwo Anna i Piotr Susek, Państwo Anna i Jarosław Pamięta, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-03-30 Ogłoszenie Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

informuję
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pl. Kościuszki 11. 41 902 Bytom z dnia 4 marca 2020 r. znak TA/156/2020 dotyczącego wniosku złożonego przez spółkę Synergia Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pszczynie 5 marca 2018r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r. o znaku ŚR-II-6618/29/06/4/07 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. nr 194/OS/2010, z dnia 20 maja 2011 r. nr 1467/OS/2011, z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr 2169/OS/2012, z dnia 27 listopada 2014 r. nr 2493/OS/2014, z dnia 26 września 2016 r. nr 2319/OS/2016, z dnia 16 marca 2017 r. nr 876/OS/2017, z dnia 2 października 2017 nr 3341/OS/2017) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” zlokalizowanej w Bytomiu.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać i wnieść uwagi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Z treścią wniosku można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 707, tel. (32) 77 40 942, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Departament Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.
Z up. Marszałka Województwa Śląskiego
/-/ Maciej Thorz
Dyrektor
Departamentu Ochrony Środowiska
2020-03-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.:  Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia strony, że w dniu 26 marca 2020 r. została wydana

decyzja nr 19/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu w Bytomiu
przy ul. Wrocławskiej, Reja”.


 (AAP.6733.6.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działka nr:    2199/14, 2229/14, 2359/14, 2197/14, 2363/14, 2495/14, 2156/14, 2150/14, 2496/14, 2023/14, 2027/14, 2114/14, 2201/14, 2014/14, 2361/14, 2157/40, 2435/14, 2025/14, 2200/14, 2499/14, 2362/14, 2497/14, 2029/14, 2360/14, 2126/14, 2198/14, 2203/14, 2505/14,

obręb Bytom,        k.m. 86,    działka nr:     4 (część), 187/1 (część), 194/3 (część).

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2020-03-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.03.2020 r. i uzupełnionego dnia 25.03.2020 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej n/c w Bytomiu przy ul. Kołobrzeskiej
do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.


 (AAP.6733.11.2020)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kołobrzeskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 9,        działki nr:    1706/44, 1145/44, 2162/153.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: INSTALGEO Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne Michał Bronkowski,
ul. Hermisza 8a/19, 41-819 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.