Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Kultura Fizyczna, turystyka, kultura i sztuka

Data publikacji: 2 stycznia 2014

2018 rok


23.01.2017
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu realizacji zadania pn. „Produkcja spektaklu teatralnego „Bal w Operze” w wykonaniu studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

oferta - Produkcja spektaklu teatralnego „Bal w Operze”


2017 rok23.03.2017 r.
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Suchogórskiego zadania pn. „Festyn rodzinny Michałki 2017”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

oferta - Festyn rodzinny Michałki 2017

23.03.2017 r.
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia "Twoje życie w Twoich rękach" zadania pn. „Festyn rodzinny. Eko rodzina o przyrodzie nie zapomina.”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

2016 rok

19.05.2016 r.
Prezydent Bytomia informuje, że zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Rozwoju Tańca realizacji zadania pn. „sezon artystyczny eferte_Rozbark 2016”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant  - sezon artystyczne - eferte_Rozbark 2016

Prezydent Bytomia po analizie celowości i zasadności realizacji przedłożonej przez Stowarzyszenie im. Zoltana Kodalya oferty: „Koncert: Muzyka barokowych mistrzów” postanowił nie zlecać realizacji ww. zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


15.03.2016
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Rowerowy Bytom realizacji zadania pn. „13/14/15 Bytomski Rodzinny Rajd Rowerowy”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - 13/14/15 Bytomski Rodzinny Rajd Rowerowy

Ogłoszenie
Wydział Kultury i Sportu informuje, że Pan Damian Bartyla - Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość zadania postanowił w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecić: Stowarzyszeniu Rowerowy Bytom realizację w okresie od 11.06.2016 r. do 08.09.2016 r. zadania pn. „13/14/15 Bytomski Rodzinny Rajd Rowerowy” Kwota wsparcia wynosi 7.600,00 złotych ( słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 ).
Oferta zgodnie z przepisami była wywieszona przez 7 dni w miejskich publikatorach. Pod jej adresem nie wniesiono uwag. Umowa o wsparcie realizacji zadania, która niezwłocznie zostanie zawarta pomiędzy Gminą Bytom a wnioskującym podmiotem określi w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej Wnioskodawcy wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
7) warunki rozwiązania umowy;
8) zasady wydatkowania dotacji. 

15.03.2016
Prezydent Bytomia po analizie celowości i zasadności realizacji przedłożonej przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury oferty: „Wydanie płyty cd z piosenkami salonów opozycyjnych z okazji 35-lecia wprowadzenia stanu wojennego” postanowił nie zlecać realizacji ww. zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

15.03.2016
Prezydent Bytomia po analizie celowości i zasadności realizacji przedłożonej przez Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina oferty: „Spotkania z kulturą żydowską” postanowił nie zlecać realizacji ww. zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

23.02.2016
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom realizacji zadania pn. „Obchody „Dnia Dziecka” połączone z akcją charytatywną „Dzieci pomagają dzieciom”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Oferta Mały Grant - Obchody „Dnia Dziecka” połączone z akcją charytatywną „Dzieci pomagają dzieciom”19.01.2016 r.
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych realizacji zadania pn. „Dzieje budynki szkolnego przy ul. Moniuszki 17. Wydanie publikacji dot. historii gmachu szkoły z okazji 70-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu".

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Dzieje budynki szkolnego przy ul. Moniuszki 17. Wydanie publikacji dot. historii gmachu szkoły z okazji 70-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu

Po okresie możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego, Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji oferty : „Dzieje budynku szkolnego przy ul. Moniuszki 17 wydanie publikacji dot. historii gmachu z okazji 70-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu.”, złożonej przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych postanowił przyznać dotację w wysokości 9800 zł / słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych/ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) – tzw. „mały grant
 


05.01.2016
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Tańca w Bytomiu realizacji zadania pn. „Produkcja spektaklu teatralnego „Wiele hałasu o nic” wg Shakespere’a w wykonaniu studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu””, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Produkcja spektaklu teatralnego „Wiele hałasu o nic” wg Shakespere’a

Po okresie możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego, Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji oferty : „Produkcja spektaklu teatralnego „Wiele hałasu o nic” wg Shakespere’a w wykonaniu studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.”, złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Tańca w Bytomiu postanowił przyznać dotację w wysokości 7 000 zł / słownie: siedem tysięcy złotych/ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) – tzw. „mały grant


15.09.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury realizacji zadania pn. „Wzbogacenie Wirtualnego Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i okolic o nowe materiały audiowizualne, fotograficzne i tekstowe.”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Wzbogacenie Wirtualnego Muzeum Ewangelicyzmu

02.07.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Popularyzacji Dziedzictwa „Kruszce Śląska” realizacji zadania pn. „Publikacja: Ratusz w Bytomiu. Od średniowiecza do 1945 r. Studium historyczno – architektoniczne"., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Publikacja: Ratusz w Bytomiu. Od średniowiecza do 1945 r. Studium historyczno – architektoniczne

15.05.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w 2015 r.", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl .

Oferta Mały Grant - Rewitalizacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w 2015

22.04.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia im. Maxa Kopfsteina realizacji zadania pn. „Bytomskie Tajemnice- gra miejska”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Bytomskie Tajemnice- gra miejska

22.04.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Szafa Gra realizacji zadania pn. „Wystawienie spektaklu "smutki tropików" na podstawie dramatu Mateusza Pikuły”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Wystawienie spektaklu "smutki tropików" na podstawie dramatu Mateusza Pikuły”

16.04.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” Stolarzowice realizacji zadania pn. „OBÓZ DOCHODZENIOWY WAKACJE Z ŁUKAMI 2015”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Oferta Mały Grant - OBÓZ DOCHODZENIOWY WAKACJE Z ŁUKAMI 2015

14.04.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji DOM NADZIEI realizacji zadania pn. „Koncert Marcina Wyrostka w trakcie balu 20-lecia”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Koncert Marcina Wyrostka w trakcie balu 20-lecia


10.04.2015
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia „Miechowicka Grupa Biegowa” realizacji zadania pn.: " Bieg DWUkilowatoGODZINNY 5/10/15+km” Inauguracja akcji charytatywnej Honorowy Dawca Energii Fortum na rzecz Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Bieg DWUkilowatoGODZINNY 5/10/15+km

31.03.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego "Szombierki" realizacji zadania pn. „Obchody 20-lecia TSK”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Oferta Mały Grant - Obchody 20-lecia TSK


27.03.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK MOSM BYTOM realizacji zadania pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym X Memoriał Henryka Gagatka”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.


Oferta Mały Grant - „Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym X Memoriał Henryka Gagatka”


27.03.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Rozwoju Tańca realizacji zadania pn. „Sezon artystyczny eferte_2015”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl


Oferta Mały Grant - „Sezon artystyczny eferte_2015”


27.03.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Kopalnia Aktywności przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Józefa Szafranka w Bytomiu realizacji zadania pn. „Kreując siebie. Intensywny cykl nieodpłatnych zajęć z tańca współczesnego dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bytomiu wraz z realizacją premiery spektaklu teatru tańca”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - "
Kreując siebie"06.03.2015

Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom realizacji zadania pn. „Obchody „Dnia Dziecka” połączone z akcją charytatywną „Dzieci pomagają dzieciom”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Oferta Mały Grant - Obchody „Dnia Dziecka” połączone z akcją charytatywną „Dzieci pomagają dzieciom”

05.03.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów realizacji zadania pn. „Wydanie książki poetyckiej bytomskiego poety Szymona Biry”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant - Wydanie książki poetyckiej bytomskiego poety Szymona Biry


05.03.2015
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Miłośników Bytomia realizacji zadania pn. „Publikacja: „Praca przymusowa jeńców wojennych w Bytomiu w powiecie bytomskim/bytomsko – tarnogórskim w latach II wojny światowej”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant: Publikacja: „Praca przymusowa jeńców wojennych w Bytomiu w powiecie bytomskim/bytomsko – tarnogórskim w latach II wojny światowej
31.12.2014

Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę ZHP Chorągiew Śląska (Hufiec Bytom) realizacji zadania pn. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego    w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bytomiu”05.05.2014 r.
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK MOSM Bytom realizacji zadania pn.: " Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym - VIII Memoriał Henryka Gagatka”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant " Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym - VIII Memoriał Henryka Gagatka”14.05.2014
Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie " Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym - VIII Memoriał Henryka Gagatka” złożonym przez Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK MOSM Bytom postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości  2.338,00 złotych (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 00/100).  Projekt będzie realizowany w okresie: od 01.05.2014 r. do 31.05.2014 r.


Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Górniczego Klubu Sportowego "Czarni" Bytom realizacji zadania pn.: "Obchody dnia dziecka połączone z akcją charytatywną "Dzieci pomagają dzieciom, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant "Obchody dnia dziecka połączone z akcją charytatywną "Dzieci pomagają dzieciom"Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Klubu Sportowego Czarni Sucha Góra realizacji zadania pn.: "Festyn sportowy Michałki 2014”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant
"Festyn sportowy Michałki 2014”


26.02.2014

Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę
stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych realizacji zadania pn. "Gala Bytomianki i Bytomianina Roku", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant "Gala Bytomianki i Bytomianina Roku"


10.03.2014

Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Gala Bytomianki i Bytomianina Roku” złożonym przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości  4 000 zł / słownie: cztery tysiące złotych/.  Projekt będzie realizowany w okresie: od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia 10 kwietnia 2014 roku.


18.02.2014
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę
Fundacji Brama Cukermana realizacji zadania pn. „Cheder-przestrzeń edukacji społecznej- etap II ”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant "Cheder-przestrzeń edukacji społecznej -etap II"


10.03.2014
Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Cheder. Przestrzeń edukacji społecznej. II etap” złożonym przez Fundację Brama Cukermana postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości  6 730 zł / słownie: sześć  tysięcy  siedemset trzydzieści złotych/. Projekt będzie realizowany w okresie: od dnia 10 marca 2014 roku do dnia 6 czerwca 2014 roku.
17.02.2014
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego realizacji zadania pn. „Mistrzostwa Bytomia w pływaniu dla wszystkich typów szkół", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant "Mistrzostwa Bytomia w pływaniu dla wszystkich typów szkół"

 

17.02.2014
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego realizacji zadania pn. „Mistrzostwa Bytomia w Biegu na orientację ”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu..
Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant "Mistrzostwa Bytomia w biegu na orientację"

 

29.01.2014
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Ludowego Klubu Sportowego "Tempo" Stolarzowice realizacji zadania pn. „Wakacje z łukami 2014 ”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Oferta Mały Grant „Wakacje z łukami 2014”

13.02.2014
Wydział Kultury i Sportu informuje, że Prezydent Bytomia uznając celowość zadania postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecić Klubowi Sportowemu LKS TEMPO Stolarzowice z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Gombrowicza 11 realizację w okresie od 7 lipca 2014 do 18 lipca 2014 r. zadania pn. „ Wakacje z łukami”. Kwota wsparcia wynosi 3.200,00 złotych (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).
Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.