Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

KOMUNIKAT nr 9

Komunikat Nr 9 w sprawie przygotowania projektu arkusza organizacyjnego przedszkola miejskiego w Bytomiu na rok szkolny 2011/2012.

I.    Projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012 przedszkola tworzą samodzielnie.
1.    W celu utworzenia projektu arkusza organizacyjnego należy:
1)    otworzyć arkusz / plan na rok 2011;
2)    wejść w zakładkę PABS;
3)    utworzyć projekt organizacyjny na rok 2011/2012 – kwiecień;
II. Opracowany przez dyrektora projekt arkusza organizacyjnego  na rok szkolny 2011/2012, w formie elektronicznej ze statusem „projektowanie zakończone” oraz wydruk komputerowy należy przesłać do Wydziału Edukacji tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2011 r.
III. W formie wydruku należy złożyć:
1)    arkusz syntetyczny w 2 egzemplarzach – 1 egz. opatrzyć symbolem KE, drugi symbolem placówki;
2)    raport z PABS – imienny wykaz pracowników pedagogicznych z przydziałem  godzin, kwalifikacjami, stażem pracy, stopniem awansu zawodowego, wakatami;
3)    raport z PABS - imienny wykaz pracowników adm.- obsługowych (stanowisko,   wymiar etatu, rodzaj zawartej umowy);
4)    informację dot. awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z art.9 d ust.8 Karty Nauczyciela;
5)    wykaz pracowników pedagogicznych, którym należy dopełnić etat w innej placówce;
6)    wykaz pracowników, z którymi planuje się rozwiązanie stosunku pracy.

IV. W programie PABS znajduje się   tabela dot. zajęć dodatkowych prowadzonych   w przedszkolu. W tej tabeli należy ująć dodatkowe zajęcia wynikające  z podstawy programowej i uwzględnione w Statucie, finansowane przez Miasto Bytom.             W projekcie nie należy uwzględniać innych pozastatutowych zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
V. Pracownicy pedagogiczni.
1.    Przy podziale godzin nie należy planować godzin ponadwymiarowych. Godziny  zajęć, których nie przydzielono nauczycielom, należy wykazać jako wakat.
2.    Pierwszeństwo zatrudnienia na wakaty wykazane w projekcie arkusza organizacyjnego przedszkola mają nauczyciele, na których Prezydent Bytomia nałożył obowiązek uzupełnienia etatu, tracący pracę w innych bytomskich przedszkolach, szkołach i  placówkach oświatowych ze względu na ich reorganizację, absolwenci wyższych uczelni i nauczyciele zarejestrowani w  Urzędzie Pracy. Jednocześnie przypomina się dyrektorom o obowiązku przyjmowania wszystkich podań   o pracę oraz udzielania pisemnych odpowiedzi osobom, które złożyły podanie o zatrudnienie  w danej placówce, odpowiedź  winna zawierać uzasadnienie odmowy zatrudnienia.
3. W przypadku zatrudnienia nauczycieli, których nie ujęto w projekcie arkusza organizacyjnego, należy dołączyć uwierzytelnione kopie /kserokopie /dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i poziom wykształcenia. W sytuacji zatrudnienia nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do prowadzenia zajęć, wymagana jest zgoda  organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4.Decyzję w sprawie zatrudnienia emerytów, rencistów lub nauczycieli nieposiadających decyzji Prezydenta Bytomia o konieczności uzupełnienia etatu, dyrektor może podejmować po 20 sierpnia 2011 r. lub po uzgodnieniu z KE.
5. W przypadku zatrudnienia  nauczyciela – emeryta, należy go opisać w systemie PABS w następujący sposób :  Kowalska Ewa -  E .
VI. Uwagi dotyczące  pracy z wersją elektroniczną  arkusza organizacyjnego:
1)    nazwy przedmiotów/ zajęć piszemy w pełnym brzmieniu rozpoczynając wielką literą;
2)    przedmioty i zajęcia dodatkowe wprowadzić w kolejności alfabetycznej;
3)    w zakładce dotyczącej nauczycieli dokładnie wypełnić wszystkie pozycje łącznie z nauczanym przedmiotem- rodzajem zajęć;
4)    dokładnie określić liczbę tygodni w roku;
5)     w przydziale czynność dokładnie oznaczyć rodzaj godzin;
6)    uzupełnić i uaktualnić zakładkę „ Placówka/ Zespół oraz wpisać użytkowników projektu z ramienia KE i placówki;
7)     usunąć nauczycieli bez przydziału czynności i bez prawa do  dodatkowego wynagrodzenia  rocznego w roku 2012;
8)    w opisie oddziału – zakładka uwagi należy wpisać liczbę dzieci korzystających z żywienia.

VII. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w terminie od 1 do 28 kwietnia 2011 r. na podstawie internetowego systemu FORMICO.
VIII. Uwagi ogólne:
1)    kolejne aneksy tworzyć wyłącznie na zatwierdzonym pliku, w aneksie każdorazowo należy podać  w „opisie” przyczynę zmiany;
2)    do końca października każdego roku należy przedstawić propozycje zmian  w organizacji przedszkola na nowy rok szkolny /nowe oddziały, stanowiska, innowacje,

Kierownik Referatu Organizacyjnego

mgr Karina PawłowskaNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.