Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
04 czerwca 2020, Helga, Karol, Franciszek

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

KOMUNIKAT NR 4/2018

KOMUNIKAT NR 4/2018 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny  2018/2019 w Bytomiu

            Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się  od 5 marca 2018 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny  dla rodziców funkcjonować będzie od 5 marca 2018 r. natomiast wnioski będzie można składać
w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 5 marca br. do 16 marca br. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 14 maja br. do 21 maja br. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

            Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć  na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 21 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

          Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący
się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

           Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

            W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

-          Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie
i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji.

-          Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

1.       Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

2.       Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

3.       Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

4.       System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

5.       Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
w preferowanej przez siebie kolejności.

6.       W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2018/2019 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego  ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8,
w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63  im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2018/2019

 

Kryteria  ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
  2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

 

Kryteria  lokalne:

1.       dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,

2.       dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,

3.       dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 10 pkt,

4.       dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdujacym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,

5.       dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 5 pkt,

6.       dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

1.       kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,

2.       kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

3.       kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

4.       kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

5.      kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

Terminarz rekrutacji:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

5 - 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

14 - 21 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*

19 marca - 6 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

22 - 28 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2018 r.

o godz. 15.00

 

29 maja 2018 r.

o godz. 15.00

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola,            do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

10 - 20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

30 maja - 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwietnia  2018 r.

o godz. 15.00

 

6 czerwca 2018 r.

o godz. 15.00

 

Podstawa prawna:

-          Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późn. zm.)

-          UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom                                   

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.