Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

komunikat 2/2015

                                                                                                 Bytom, 26 lutego 2015 r.

 

KOMUNIKAT nr 2/2015

 

w sprawie przygotowania projektów arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych domów kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Bytomskiego Ośrodka Edukacji, CKU na rok szkolny 2015/2016.

 

  1. Projekt arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny należy opracować w programie PABS.
  2. Opracowany przez dyrektora projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016, w formie elektronicznej ze statusem „projektowanie zakończone” wraz z opinią Rady Pedagogicznej i następującymi wydrukami komputerowymi:

1)      arkusz syntetyczny w 2 egzemplarzach – 1 egzemplarz opatrzony symbolem KE, 2 egzemplarz symbolem placówki;

2)      informacja dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z art.9 d ust.8 Karty Nauczyciela

należy złożyć w Wydziale Edukacji w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

 

(przed zakończeniem projektowania w komentarzu wpisać nr uchwały Rady Pedagogicznej i datę).

 

  1. Liczba i liczebność oddziałów

Liczbę klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach należy zaplanować na podstawie wykazów dzieci zamieszczonych w programie OSON oraz danych przekazanych z Wydziału Spraw Obywatelskich. W szkołach ponadgimnazjalnych liczba planowanych klas pierwszych wynika z zatwierdzonych zadań naborowych na rok szkolny 2015/2016.

 

Liczba uczniów w oddziale w poszczególnych typach szkół:

 

Wyszczególnienie

Liczba uczniów/słuchaczy w oddziale/grupie

Uwagi

Szkoła Podstawowa

 

 

Klasy I - III

minimum 23

 

szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie

Klasy IV – VI

minimum 24

 

Gimnazjum

 minimum 28

 

Szkoły ponadgimnazjalne

minimum 28

 

     Szkoły specjalne

 

 

oddziały w szkole podstawowej/

gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim

 

10 -16

w przypadku innych niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem

Szkoły zawodowe specjalne

10 - 16

 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

 

6 – 8

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

minimum 20

 

Liczebność oddziałów specjalnych, integracyjnych oraz prowadzących szkolenie sportowe w ramach oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego musi być zgodna z rozporządzeniami regulującymi organizację tych oddziałów:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624  z poźn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

 

 

 

  1. Nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły obwodowej określa ustawa zmieniająca z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7 z późn.zm.).

 

  1. Podział na grupy należy stosować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone na okresowe lub roczne zwiększenie zajęć edukacyjnych podlegają podziałowi na grupy wyłącznie w szkołach z egzaminem maturalnym i tylko w zakresie nauczania języków obcych.

 

  1. Pracownicy pedagogiczni:

1)     przy podziale godzin nie należy planować godzin ponadwymiarowych, jedynym wyjątkiem jest niepodzielność godzin z danego przedmiotu. Nierozdzielone godziny należy wykazać  w arkuszu jako wakat – oddzielnie dla każdego rodzaju zajęć edukacyjnych;

2)     pierwszeństwo zatrudnienia na wakaty wykazane w projekcie arkusza organizacyjnego szkoły mają nauczyciele, na których Prezydent Bytomia nałożył obowiązek uzupełnienia etatu, tracący pracę w innych bytomskich przedszkolach, szkołach i  placówkach oświatowych;

3)     w przypadku zatrudnienia nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do prowadzenia zajęć, wymagana jest zgoda właściwego organu, zgodnie z art.7 ust.1a i 1d ustawy o systemie oświaty;

4)     decyzję w sprawie zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, emerytów, rencistów lub nauczycieli nieposiadających decyzji Prezydenta Bytomia o konieczności uzupełnienia etatu, dyrektor może podejmować po 20 sierpnia     2015 r., po uzgodnieniu z organem prowadzącym;

5)     w przypadku konieczności zatrudnienia nauczyciela – emeryta, należy opisać go w aneksie  nr 1 w następujący sposób:  Kowalski Jan -  E;

 

  1. Pracownicy administracyjno – obsługowi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:

Standard zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych należy utrzymać na dotychczasowym poziomie. W przypadku zmian organizacyjnych wpływających na zwiększenie lub zmniejszenie etatów, wymagane jest uzasadnienie i uzgodnienie z organem prowadzącym.

Umowy na czas określony powinny być zawierane nie dłużej niż do końca danego roku szkolnego.

 

  1. Przedszkola

1)     w dziale I w pkt 2 określić dzienny czas pracy przedszkola;

2)     w pkt 3 i 4 – użyć sformułowania „Zgodnie z Harmonogramem pracy przedszkoli miejskich obowiązującym na lipiec – sierpień 2016 r.”;

3)     nie planować etatów administracyjno – obsługowych, które w minionym roku przyznane były na jeden rok szkolny. Jeżeli nowa organizacja wymaga tych stanowisk, należy ponownie wystąpić o ich przyznanie, umieszczając w piśmie stosowne uzasadnienie. Etatyzacja pedagogów wynika z potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola w danym roku szkolnym;

4)     w notatkach przy oddziałach należy wpisać liczby wydawanych posiłków wraz z podliczeniem.

5)     dopisać dodatkowy przedmiot – język obcy (w wykazie przedmiotów) bez określenia tygodniowego wymiaru realizacji tego przedmiotu.

 

  1. Uwagi ogólne:

1)      kolejne aneksy tworzyć wyłącznie na zatwierdzonym pliku;

2)      aneksy należy sporządzić najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji powodującej zmiany, a w sytuacjach planowanych wcześniej zmiany należy wprowadzić z tygodniowym wyprzedzeniem;

3)      należy aneksować zmiany liczebności oddziałów i grup, jeżeli zmiany te powodują zmiany organizacyjne;

4)      przyznane nauczycielowi godziny z tytułu nauczania indywidualnego nie powinny wchodzić w godziny etatowe.

5)      zajęcia z etyki realizowane są zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.), przy szczególnym zwróceniu uwagi na możliwość organizowania grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych. W przypadku zgłoszenia się mniej niż  7 uczniów, należy zgłosić ten fakt do organu prowadzącego, który zdecyduje o miejscu realizacji tych zajęć.

 

10. Uwagi dotyczące wersji elektronicznej arkusza organizacyjnego:

1)      w zakładce dotyczącej nauczycieli dokładnie wypełnić wszystkie pozycje łącznie z nauczanym przedmiotem, rodzajem zajęć kwalifikacjami itp.;

2)      dokładnie określić terminy wynikające z kalendarza roku szkolnego;

3)      jeżeli nauczyciel pracuje w zespole szkół należy wpisać zadanie w każdej szkole, w której nauczyciel prowadzi zajęcia, a w przydziale czynności wskazać szkoły i klasy w których zadania są realizowane;

4)      w przydziale czynność dokładnie oznaczyć rodzaj godzin, zgodnie ze słownikiem w programie;

5)      uzupełnić i uaktualnić zakładkę Projekt - Placówka/Zespół, ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej i stołówki;

6)      usunąć nazwiska nauczycieli bez przydziału czynności i jednocześnie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia  rocznego za rok 2015;

7)      uaktualnić we wszystkich przypadkach formę zatrudnienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego;

8)      w zakładce „Projekt – Użytkownicy” wpisać osoby do kontaktu w sprawie arkusza;

9)      zakładka wykształcenie - dokładnie określić termin awansu zawodowego nauczyciela, a w aneksie nr 1 zlikwidować daty odbywania stażu, jeżeli nauczyciel uzyskał  akceptację komisji lub zdał egzamin na stopień awansu zawodowego za wyjątkiem nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień n - la dyplomowanego, a nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Ponadto przy nauczycielu, który zmienia stopień awansu zawodowego należy koniecznie zaznaczyć zmianę w „miesiącu” i „stopień awansu”;

10)  jeżeli nauczyciel (dyrektor) w ramach pensum godzin dydaktycznych realizuje zadania z różnych wymiarów, należy uwzględnić to w przydziale czynności, natomiast w zakładce zadanie – plan rozpisać na oddzielne zadania.

11)  dyrektor szkoły/placówki na jednym wniosku występuje o zgodę na godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej; 

12)  w zakładce rodzaj oddziału zaznaczyć odpowiednią specyfikę oddziału (dotyczy również przedszkoli);

13)  uporządkować nazwy przedmiotów, usunąć przedmioty, które nie występują w danej szkole/placówce. 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.