Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Piotr Bula - Przewodniczący Komisji
2. Michał Misiaszek
3. Piotr Patoń
4. Alfred Pyrk
5. Robert Rabus
6. Joanna Stępień
7. Tomasz Wac
8. Andrzej Wężyk
9. Paweł Winiarski - Wiceprzewodniczący Komisji
10. Maria Żyła

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej są zadania zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli działalności Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.

Komisja Rewizyjna opiniuje:

 1. wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
 2. wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

Komisja Regulaminowa Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Maciej Bartków - Wiceprzewodniczący Komisji
2. Jacek Brzezinka
3. Piotr Bula
4. Michał Glatte
5. Michał Misiaszek
6. Aleksandra Prajs
7. Michał Staniszewski - Przewodniczący Komisji
8. Marek Wilk

 1. Przedmiotem działania Komisji Regulaminowej są przede wszystkim sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego w zakresie jego praw i obowiązków, opracowywanie i interpretacja Statutu Miasta, regulaminów organów Rady Miejskiej oraz proponowanie zmian w tych aktach.
 2. Przedmiotem działania Komisji Regulaminowej jest również sprawowanie funkcji zespołu, który przedstawia Radzie Miejskiej opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Jacek Brzezinka
2. Krzysztof Gajowiak
3. Andrzej Kędzierski
4. Michał Misiaszek – Wiceprzewodniczący Komisji
5. Michał Napierała
6. Iwona Pakosz
7. Joanna Stępień - Przewodnicząca Komisji
8. Andrzej Wężyk
9. Marek Wilk

Przedmiotem działania Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta są sprawy:

 1. budżetu i gospodarki pozabudżetowej miasta,
 2. ładu przestrzennego, nadzoru budowlanego i gospodarki nieruchomościami,
 3. geodezji, kartografii i katastru,
 4. programów gospodarczych,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania i najmu składników mienia miasta,
 7. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
 8. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich,
 9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 10. promocji miasta.

 Komisja Komunalna i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Krzysztof Gawenda
2. Michał Glatte
3. Andrzej Kędzierski – Wiceprzewodniczący Komisji
4. Michał Lewicki
5. Michał Napierała
6. Piotr Patoń
7. Alfred Pyrk - Przewodniczący Komisji
8. Michał Staniszewski
9. Marek Wilk
10. Paweł Winiarski


Przedmiotem działania Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych są sprawy dotyczące:

 1. transportu, dróg publicznych, mostów, placów i oświetlenia ulicznego,
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
 3. działalności handlowej i usługowej, a w szczególności targowisk i hal targowych,
 4. zieleni komunalnej i zadrzewień,
 5. cmentarzy komunalnych,
 6. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 7. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 8. najmu lokali użytkowych,
 9. najmu lokali mieszkalnych,
 10. zobowiązań gminy wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Andrzej Kędzierski
2. Tomasz Kupijaj
3. Michał Lewicki
4. Grzegorz Nowak
5. Iwona Pakosz
6. Piotr Patoń – Przewodniczący Komisji
7. Alfred Pyrk
8. Robert Rabus
9. Joanna Stępień
10. Paweł Winiarski
11. Maria Żyła - Wiceprzewodnicząca Komisji

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych są sprawy dotyczące:

 1. promocji i ochrony zdrowia,
 2. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 3. edukacji ekologicznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 6. wspierania osób niepełnosprawnych,
 7. współpracy z organizacjami charytatywnymi i miejskimi jednostkami pomocy społecznej.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Maciej Bartków
2. Piotr Bula
3. Krzysztof Gawenda.
4.Tomasz Kupijaj
5. Michał Napierała.
6. Grzegorz Nowak
7. Iwona Pakosz – Przewodnicząca Komisji
8. Aleksandra Prajs – Wiceprzewodnicząca Komisji
9. Robert Rabus
10. Joanna Stępień
11. Tomasz Wac

Przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji są sprawy dotyczące:

 1. funkcjonowania i rozwoju przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 3. funkcjonowania i rozwoju placówek upowszechniania kultury oraz promocji wszystkich dziedzin kultury na terenie miasta,
 4. sportu masowego i wyczynowego oraz powszechnie dostępnej rekreacji mieszkańców,
 5. edukacji kulturalnej, kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. ochrony materialnych dóbr kultury.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1. Michał Glatte - Wiceprzewodniczący Komisji
2. Tomasz Kupijaj
3. Michał Lewicki
4. Grzegorz Nowak - Przewodniczący Komisji
5. Michał Staniszewski
6. Andrzej Wężyk
7. Marek Wilk
8. Maria Żyła

Przedmiotem działania Komisji Prawa i Porządku Publicznego są sprawy dotyczące:

 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 2. ochrony przeciwpowodziowej,
 3. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 4. organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. funkcjonowania Straży Miejskiej oraz współpracy z Policją,
 6. obronności,
 7. ochrony praw konsumenta.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Maciej Bartków - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Bula
3.Krzysztof Gawenda - Wiceprzewodniczący Komisji
4. Piotr Patoń
5. Aleksandra Prajs
6. Tomasz Wac

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.