• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Ogłoszenia/Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury

9 Czerwca 2021

Zawiadomienie o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 07.05.2021 r., uzupełnionego pismem złożonym w dniu 25.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 1”.

 (AAP.6733.14.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bażantowej (rejon ulicy Orzegowskiej), na terenie działek nr:

obręb Bobrek, k. m. 3, działki nr: 741/32, 700/32, 701/32, 702/32, 703/32, 704/32, 742/32, 699/32, 697/32, 698/32, 754/32, 753/32, 752/32, 751/32, 696/32, 749/32, 750/32, 748/32, 747/32, 746/32, 756/32, 706/32, 707/32, 708/32, 712/32, 715/32, 714/32, 711/32, 710/32, 709/32.

Wnioskodawcą jest:

Firma Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą przy Al. Korfantego 141A w Katowicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Grzegorz Jaromin (adres do korespondencji: 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141A).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska

do góry