• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Ogłoszenia/Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury

9 Czerwca 2021

Zawiadomienie o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 07.05.2021 r., uzupełnionego pismem złożonym w dniu 25.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 2”.

 (AAP.6733.15.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bażantowej (rejon ulicy Orzegowskiej), na terenie działek nr:

obręb Bobrek, k. m. 3, działki nr: 666/32, 667/32, 665/32, 721/32, 722/32, 723/32, 724/32, 725/32, 726/32, 727/32, 728/32, 659/32, 658/32, 657/32, 656/32, 655/32, 482/32, 483/32, 430/32.

Wnioskodawcą jest:

Firma Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą przy Al. Korfantego 141A w Katowicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Grzegorz Jaromin (adres do korespondencji: 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141A).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska

do góry