Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 czerwca 2018, Paulina, Jan, Tomasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych finansowane ze środków alokacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W Polsce przy jego pomocy realizowane będą w szczególności zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. W zamierzeniu ma ono na celu zwiększenie zaangażowania miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Na wsparcie ZIT przeznaczone zostaną środki funduszy strukturalnych z tzw. rezerwy programowej w wysokości 4,5% (EFRR i EFS) przekazane do Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym udział EFRR stanowi 5% całej alokacji EFRR dla Polski.

Cele realizacji ZIT:

 • sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych polskich miast, przede wszystkim tam gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa,
 • zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi,
 • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Wymiar terytorialny w postaci instrumentu ZIT będzie wdrażany w Subregionie Centralnym w ramach RPO WSL 2014-2020 na terenie miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim obszaru funkcjonalnego. Przy jego pomocy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będą realizowały komplementarne przedsięwzięcia lub wiązki przedsięwzięć łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w województwie śląskim skoncentrowane będzie na następujących uzgodnionych kierunkach interwencji:

 • zagospodarowanie znacznych powierzchni terenów typu brownfield na cele inwestycyjne (oś priorytetowa III);
 • kompleksowe podejście do działań niskoemisyjnych na obszarach Subregionów, w tym rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, działań w zakresie zmniejszenia energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (oś priorytetowa IV);
 • kompleksowe podejście do ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia w Subregionach poprzez zmniejszenie ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku, poprawę jakości wód w regionie, a także ochrony subregionalnych zasobów przyrody i przywrócenia różnorodności biologicznej (oś priorytetowa V);
 • wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej mieszkańców (oś priorytetowa VII);
 • modernizacja i rozwój przedsiębiorstw, adaptacyjność pracowników przedsiębiorstw, godzenie ich życia zawodowego i rodzinnego oraz zapewnienie warunków do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu (oś priorytetowa VIII);
 • zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju i wzmocnienia spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną obszarów zmarginalizowanych i zdegradowanych (osi priorytetowe IX i X);
 • zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie dostępności i poprawy warunków kształcenia i szkolenia zawodowego (osi priorytetowe XI i XII).

Podstawowym dokumentem warunkującym wsparcie przedsięwzięć w formule ZIT jest Strategia ZIT Subregionu Centralnego, określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie. Co do zasady, projekty realizowane w formule ZIT, wskazane w ww. strategii, wybierane będą w trybie pozakonkursowym. Kluczowym elementem strategii ZIT są priorytetowe wiązki projektów, które mają zintegrowany charakter i strategiczne znaczenie dla rozwoju obszaru funkcjonalnego. Poszczególne wiązki projektów integrują w sobie interwencję dokonywaną w ramach różnych priorytetów i działań RPO WSL, w tym także łączą projekty realziowane ze środków EFRR i EFS.

Projekty wchodzące w skład wiązek:

 • są zgodne z postanowieniami strategicznymi zawartymi w dokumencie „Śląskie 2020+” oraz Strategią ZIT Subregionu Centralnego,
 • są zgodne z kierunkami interwencji zdefiniowanymi w ramach priorytetowych wiązek projektów,
 • odpowiadają Priorytetom Inwestycyjnym EFS/EFRR i obszarom wsparcia RPO WSL 2014-2020,
 • odpowiadają postanowieniom RPO WSL 2014-2020 w zakresie jego poszczególnych priorytetów i działań,
 • realizują wskaźniki założone w RPO WSL 2014-2020,
 • są przypisane do wskazanych beneficjentów, którzy deklarują potrzebę i wolę ich realizacji,
 • przed przystąpieniem do realizacji będą każdorazowo weryfikowane przez IZ RPO WSL, a po uzyskaniu pozytywnej oceny będą podlegały kontraktowaniu i realizacji na ogólnych zasadach przyjętych dla realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Od 17 lipca do 21 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Związku Subregionu Centralnego: www.subregioncentralny.pl. Treść konsultacji społecznych dostępna jest również pod adresami: http://www.konsultacje.bytom.pl , www.subregioncentralny.pl i na stronie BIP w zakładce "Tablica ogłoszeń".Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.