Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 września 2018, Tekla, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych finansowane ze środków alokacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W Polsce przy jego pomocy realizowane będą w szczególności zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. W zamierzeniu ma ono na celu zwiększenie zaangażowania miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Na wsparcie ZIT przeznaczone zostaną środki funduszy strukturalnych z tzw. rezerwy programowej w wysokości 4,5% (EFRR i EFS) przekazane do Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym udział EFRR stanowi 5% całej alokacji EFRR dla Polski.

Cele realizacji ZIT:

 • sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych polskich miast, przede wszystkim tam gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa,
 • zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi,
 • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Wymiar terytorialny w postaci instrumentu ZIT będzie wdrażany w Subregionie Centralnym w ramach RPO WSL 2014-2020 na terenie miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim obszaru funkcjonalnego. Przy jego pomocy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będą realizowały komplementarne przedsięwzięcia lub wiązki przedsięwzięć łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w województwie śląskim skoncentrowane będzie na następujących uzgodnionych kierunkach interwencji:

 • zagospodarowanie znacznych powierzchni terenów typu brownfield na cele inwestycyjne (oś priorytetowa III);
 • kompleksowe podejście do działań niskoemisyjnych na obszarach Subregionów, w tym rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, działań w zakresie zmniejszenia energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (oś priorytetowa IV);
 • kompleksowe podejście do ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia w Subregionach poprzez zmniejszenie ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku, poprawę jakości wód w regionie, a także ochrony subregionalnych zasobów przyrody i przywrócenia różnorodności biologicznej (oś priorytetowa V);
 • wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej mieszkańców (oś priorytetowa VII);
 • modernizacja i rozwój przedsiębiorstw, adaptacyjność pracowników przedsiębiorstw, godzenie ich życia zawodowego i rodzinnego oraz zapewnienie warunków do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu (oś priorytetowa VIII);
 • zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju i wzmocnienia spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną obszarów zmarginalizowanych i zdegradowanych (osi priorytetowe IX i X);
 • zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie dostępności i poprawy warunków kształcenia i szkolenia zawodowego (osi priorytetowe XI i XII).

Podstawowym dokumentem warunkującym wsparcie przedsięwzięć w formule ZIT jest Strategia ZIT Subregionu Centralnego, określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie. Co do zasady, projekty realizowane w formule ZIT, wskazane w ww. strategii, wybierane będą w trybie pozakonkursowym. Kluczowym elementem strategii ZIT są priorytetowe wiązki projektów, które mają zintegrowany charakter i strategiczne znaczenie dla rozwoju obszaru funkcjonalnego. Poszczególne wiązki projektów integrują w sobie interwencję dokonywaną w ramach różnych priorytetów i działań RPO WSL, w tym także łączą projekty realziowane ze środków EFRR i EFS.

Projekty wchodzące w skład wiązek:

 • są zgodne z postanowieniami strategicznymi zawartymi w dokumencie „Śląskie 2020+” oraz Strategią ZIT Subregionu Centralnego,
 • są zgodne z kierunkami interwencji zdefiniowanymi w ramach priorytetowych wiązek projektów,
 • odpowiadają Priorytetom Inwestycyjnym EFS/EFRR i obszarom wsparcia RPO WSL 2014-2020,
 • odpowiadają postanowieniom RPO WSL 2014-2020 w zakresie jego poszczególnych priorytetów i działań,
 • realizują wskaźniki założone w RPO WSL 2014-2020,
 • są przypisane do wskazanych beneficjentów, którzy deklarują potrzebę i wolę ich realizacji,
 • przed przystąpieniem do realizacji będą każdorazowo weryfikowane przez IZ RPO WSL, a po uzyskaniu pozytywnej oceny będą podlegały kontraktowaniu i realizacji na ogólnych zasadach przyjętych dla realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Od 17 lipca do 21 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Związku Subregionu Centralnego: www.subregioncentralny.pl. Treść konsultacji społecznych dostępna jest również pod adresami: http://www.konsultacje.bytom.pl , www.subregioncentralny.pl i na stronie BIP w zakładce "Tablica ogłoszeń".Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.