Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym)

Referat Małżeństw - Izabela Haberla (główny specjalista), Dominika Chryst (starszy specjalista)
I piętro, pokój 5
Przyjmowanie klientów w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek.
tel. 32 77 98 609, 32 77 98 614
e - mail: ihaberla@um.bytom.pl
                dchryst@um.bytom.pl


Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju 5 lub na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem www.um.bytom.pl w zakładce Karty usług, druki urzędowe),
 • dowód osobisty,
 • W przypadku gdy związek małżeński zostanie zawarty poza Bytomiem:
  1. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 84,00 zł na konto gminy sporządzającej akt małżeństwa,
  2. dowód osobisty.


 • W przypadku obcokrajowców:
  1. Odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  2. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego zwalniające z obowiązku przedłożenia tego zaświadczenia kierownikowi usc.
  3. Poświadczenie zameldowania.
  4. Dokument tożsamości.
 • Opłata skarbowa:
  za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 • Termin załatwiania sprawy:
  bez zbędnej zwłoki, do 14 dni.
 • Tryb odwoławczy:
  Jeżeli kierownik odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia. W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika usc osoby zainteresowane mogą wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bytomiu (za pośrednictwem kierownika usc) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności.
  Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika usc.
 • Podstawa prawna:
  - Ustawa o aktach stanu cywilnego, z dnia 28.11.2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1741).
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z dnia 25.02.1964 roku (Dz.U. 2012, poz 788).

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:
- Kościół Katolicki;
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP;
- Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP;
- Kościół Chrześcijan Baptystów w RP;
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP;
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP;
- Kościół Polskokatolicki w RP;
- Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP;
- Kościół Zielonoświątkowy w RP;
- Gminy wyznaniowe żydowskie w RP.

Ograniczenia wiekowe:
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Uwaga: Zaświadczenie traci moc prawną po upływie 6 miesięcy i bez tego dokumentu duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego usc przed upływem 5 dni od udzielenia sakramentu małżeństwa.
Na podstawie przedłożonego zaświadczenia kierownik usc sporządza akt małżeństwa i wydaje 1 bezpłatny, skrócony odpis aktu małżeństwa.

UWAGA
Po zmianie nazwiska, w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, osoba której zmiana dotyczy, jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa do wystąpienia z wnioskiem o zmianę dowodu osobistego (art. 46 ust. 1 pkt 2 z dnia 07.12.2012 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistychoraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012. 1407 z dnia 31 grudnia 2012).

W przypadku, nie dopełnienia tego obowiązku, dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony po upływie 3 miesięcy, a dla osób zamieszkałych za granicą po upływie 4 miesięcy.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.