Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Szczęśliwa siódemka. Projekty z OSI dofinansowane

Szczęśliwa siódemka. Projekty z OSI dofinansowane Data publikacji: 2 stycznia 2018Już 7 projektów otrzyma dofinansowanie z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Przypomnijmy – OSI - Obszar Strategicznej Interwencji – obszar problemowy na którym występuje największa degradacja społeczna, przestrzenna, środowiskowa i gospodarcza. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+ wskazuje Bytom jako ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji oraz obszar o najwyższym poziomie natężenia problemów  w województwie śląskim.

Projekty  możemy podzielić na dwie kategorie: składane w ramach EFRR-u, (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), np. na remonty, modernizacje, przebudowę -  tzw. twarde/inwestycyjne oraz w ramach EFS-u, (Europejski Fundusz Społeczny), np. na dodatkowy oddział przedszkolny, rewitalizację społeczną, aktywizację zawodową, przeciwdziałanie uzależnieniom , itp.  tzw. miękkie/nieinwestycyjne.

Miasto Bytom i jednostki miejskie złożyły 24 wnioski do EFRR i 35 do EFS, pozostali wnioskodawcy np. bytomskie parafie 11 (EFRR) i 43 (EFS). Do dofinansowania zakwalifikowało się już 7 projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość wynosi 32 mln 405 tys. 209 zł, a kwota dofinansowania to 26 mln 757 tys. 216 zł. Ubiegający się o unijne pieniądze muszą mieć 6 mln 172 tys. 330 złotych wkładu własnego.

Wnioski zostały złożone lub są w przygotowaniu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. w ramach niżej wymienionych działań: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dziedzictwo kulturowe, ochrona różnorodności biologicznej, rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Poniżej przedstawiamy projekty, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną:

1. Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu.

beneficjent: parafia rzymskokatolicka Świętej Trójcy
podmiot realizujący projekt: parafia rzymskokatolicka Świętej Trójcy
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI
koszt całkowity: 459 400 zł
wnioskowane dofinansowanie: 390 490 zł

2. Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu.

beneficjent: Zgromadzenie Słowa Bożego-Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny
podmiot realizujący projekt: Zgromadzenie Słowa Bożego-Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI
koszt całkowity: 2 380 000 zł
wnioskowane dofinansowanie: 2 261 000,00 zł

3. Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe.

beneficjent: Miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI
koszt całkowity: 2 747 625 zł
wnioskowane dofinansowanie: 1 990 448,05 zł

4. Program terapii dla młodzieży.

beneficjent: miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Centrum Interwencji Kryzysowej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
koszt całkowity: 1 043 961 zł
wnioskowane dofinansowanie: 887 366 zł

5. Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

beneficjent: Miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Centrum Integracji Społecznej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
koszt całkowity: 6 000 000 zł
wnioskowane dofinansowanie: 5 054 947,87 zł

6. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku.


beneficjent: miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI
koszt całkowity: 12 000 000 zł
wnioskowane dofinansowanie: 10 200 000 zł

7. Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury – III etap.

beneficjent: Bytomskie Centrum Kultury
podmiot realizujący projekt: Bytomskie Centrum Kultury
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI
koszt całkowity: 7 774 223,97 zł
wnioskowane dofinansowanie:  5 972 963,27 zł

Oprócz projektów inwestycyjnych miasto i inne podmioty składają projekty o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. w ramach:
programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju usług społecznych i zdrowotnych czy poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Autor: Marta Gajkowska
 
 

Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.