Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2018, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne powinno odbywać się z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.

Operator świadczący usługi  powszechne nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie tych usług, jeżeli użytkownik spełni warunki wynikające z regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych wydanego przez operatora. Taka umowa winna być zawarta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej zawarcie i określać m.in.  termin rozpoczęcia świadczenia usług.

W przypadku stwierdzenia przez nas niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zawyżenia nam rachunku, mamy prawo do wniesienia reklamacji oraz określenia roszczenia o odszkodowanie.

Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie  12  miesięcy.

Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej trwająca dłużej niż 12 godzin, abonentowi przysługuje zwrot  1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.

Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy terminu zawarcia umowy lub terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, za każdy dzień  przekroczenia terminu przysługuje użytkownikowi  końcowemu od  przedsiębiorcy odszkodowanie w wysokości  1/30  abonamentu.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

W przypadku stwierdzenia przez nas niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zawyżenia nam rachunku telefonicznego mamy prawo do wniesienia reklamacji oraz określenia roszczenia o odszkodowanie.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania reklamującego, przydzielony numer telefonu, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, ewentualnie wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności.

Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę obsługującą użytkowników danego dostawcy usług a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. fax, droga elektroniczna). Dostawca usług jest zobowiązany potwierdzić pisemnie złożenie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Reklamację możemy złożyć w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym usługa telekomunikacyjna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Pisemnej odpowiedzi na reklamację możemy oczekiwać w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna opwinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne i zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni uważa się, że została uwzględniona.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego roszczeń można dochodzić w postępowaniu sądowym powszechnym lub polubownym. Rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny przy Prezesie UKE będzie możliwe gdy strony sporu wyrażą zgodę na takie postępowanie. Stały polubowny sąd konsumencki działa przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20 (www.uke.gov.pl).

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o mediację do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Delegatura UKE w województwie śląskim:
41-106 Siemianowice Śląskie
ul. Walerego Wróblewskiego 75
tel. 32/220-75-75.

Poradnictwo w sprawach telekomunikacyjnych:
Centrum Informacji Konsumenckiej UKE
tel. 801-900-853 lub 22/534-91-74.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.