Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 sierpinia 2018, Helena, Ilona, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 wraz z krajowymi programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa tworzy spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

RPO WSL 2014-2020 stanowi instrument realizacji Umowy Partnerstwa oraz realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej. Ponadto cele programu wpisują się w wizję rozwoju Unii Europejskiej zawartą w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

RPO WSL 2014-2020 będzie jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Programowanie i wdrażanie dwufunduszowego programu daje możliwość programowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów „miękkich”. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów.

Dokument zawiera opis wkładu programu w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej wraz ze zdiagnozowaniem najważniejszych wyzwań rozwojowych regionu. Na tej podstawie zidentyfikowano cele szczegółowe i odpowiadające im priorytety inwestycyjne. W programie znajduje się także uzasadnienie wyboru celów tematycznych oraz rozkładu środków finansowych, opis osi priorytetowych, plan finansowy, a także część dotycząca rozwiązań instytucjonalnych oraz systemu koordynacji. W programie wzmocniony został wymiar terytorialny prowadzonej interwencji poprzez zastosowanie wszędzie tam, gdzie to możliwe i zasadne instrumentów terytorialnych. Jednym z nich są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Program będzie zarządzany na szczeblu regionalnym przez Instytucją Zarządzającą, którą jest Zarząd Województwa Śląskiego. W kwietniu 2014 r. przyjął on wersję 5.1 projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale dotyczącym zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego wskazano, że:

„W województwie śląskim wiele obszarów wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych. W konsekwencji procesów restrukturyzacyjnych przemysłu oraz nasilających się niekorzystnych zjawisk demograficznych tj. starzenie się społeczeństwa, procesy migracyjne, suburbanizacja, wiele miast stopniowo traci swoje funkcje, a na ich terenach występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych tj. zamieranie centrów miast, wysokie bezrobocie, niska jakość infrastruktury technicznej, zagrożenia wynikające z ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Z konkluzji badań unijnego w ramach projektu SHRINK SMART - The Governance of Shrinkage within a European Context, wynika, że wśród miast Unii Europejskiej z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniającymi są zlokalizowane w województwie śląskim: Bytom i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego bezrobocia, występują znaczne szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje wyludnienie i dekapitalizacja obiektów w centrum miasta.

Wsparcie obszarów wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący niegdyś dzielnicą Bytomia)".

20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty ww. dokumentów znajdują się tutaj  

Od 21 maja do 23 czerwca br. trwały konsultacje społeczne ww. dokumentów.
Szczegóły tutaj .

14 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego, po uzgodnieniach negocjacyjnych z Komisją Europejską, przyjął zaktualizowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0).

Projekt dokumentu i szczegóły znajdują sie tutaj .

Po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją Europejską, 18 grudnia 2014 r. został zatwierdzony ostateczny kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął obowiązującą wersję dokumentu 29 grudnia 2014 r. Z programem można zapoznać się tutaj lub na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce Perspektywa 2014+/Dokumenty/Regionalne.

5 marca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, projekt SZOOP będzie jeszcze opiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra rozwoju regionalnego w okresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

14 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejny projekt SZOOP, który został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, w oparciu o uwagi Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa czyli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 7 maja 2015 roku, uchwałą nr 687/34/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego po raz kolejny przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020). W przyjętym dokumencie zamieszczono opisy wszystkich działań i poddziałań programu.

Dokument dostępny jest na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce „O Programie”.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.