Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 wraz z krajowymi programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa tworzy spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

RPO WSL 2014-2020 stanowi instrument realizacji Umowy Partnerstwa oraz realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej. Ponadto cele programu wpisują się w wizję rozwoju Unii Europejskiej zawartą w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

RPO WSL 2014-2020 będzie jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Programowanie i wdrażanie dwufunduszowego programu daje możliwość programowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów „miękkich”. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów.

Dokument zawiera opis wkładu programu w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej wraz ze zdiagnozowaniem najważniejszych wyzwań rozwojowych regionu. Na tej podstawie zidentyfikowano cele szczegółowe i odpowiadające im priorytety inwestycyjne. W programie znajduje się także uzasadnienie wyboru celów tematycznych oraz rozkładu środków finansowych, opis osi priorytetowych, plan finansowy, a także część dotycząca rozwiązań instytucjonalnych oraz systemu koordynacji. W programie wzmocniony został wymiar terytorialny prowadzonej interwencji poprzez zastosowanie wszędzie tam, gdzie to możliwe i zasadne instrumentów terytorialnych. Jednym z nich są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Program będzie zarządzany na szczeblu regionalnym przez Instytucją Zarządzającą, którą jest Zarząd Województwa Śląskiego. W kwietniu 2014 r. przyjął on wersję 5.1 projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale dotyczącym zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego wskazano, że:

„W województwie śląskim wiele obszarów wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych. W konsekwencji procesów restrukturyzacyjnych przemysłu oraz nasilających się niekorzystnych zjawisk demograficznych tj. starzenie się społeczeństwa, procesy migracyjne, suburbanizacja, wiele miast stopniowo traci swoje funkcje, a na ich terenach występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych tj. zamieranie centrów miast, wysokie bezrobocie, niska jakość infrastruktury technicznej, zagrożenia wynikające z ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Z konkluzji badań unijnego w ramach projektu SHRINK SMART - The Governance of Shrinkage within a European Context, wynika, że wśród miast Unii Europejskiej z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniającymi są zlokalizowane w województwie śląskim: Bytom i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego bezrobocia, występują znaczne szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje wyludnienie i dekapitalizacja obiektów w centrum miasta.

Wsparcie obszarów wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący niegdyś dzielnicą Bytomia)".

20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty ww. dokumentów znajdują się tutaj  

Od 21 maja do 23 czerwca br. trwały konsultacje społeczne ww. dokumentów.
Szczegóły tutaj .

14 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego, po uzgodnieniach negocjacyjnych z Komisją Europejską, przyjął zaktualizowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0).

Projekt dokumentu i szczegóły znajdują sie tutaj .

Po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją Europejską, 18 grudnia 2014 r. został zatwierdzony ostateczny kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął obowiązującą wersję dokumentu 29 grudnia 2014 r. Z programem można zapoznać się tutaj lub na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce Perspektywa 2014+/Dokumenty/Regionalne.

5 marca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, projekt SZOOP będzie jeszcze opiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra rozwoju regionalnego w okresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

14 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejny projekt SZOOP, który został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, w oparciu o uwagi Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa czyli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 7 maja 2015 roku, uchwałą nr 687/34/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego po raz kolejny przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020). W przyjętym dokumencie zamieszczono opisy wszystkich działań i poddziałań programu.

Dokument dostępny jest na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce „O Programie”.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.