Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 listopada 2018, Waleria, Salomea, Grzegorz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektu

 Procedura składania i realizacji wniosków do FRSE:

I.   Przed złożeniem wniosku dyrektor szkoły przedkłada w Wydziale Edukacji wniosek kierowany do Prezydenta Miasta o uzyskanie pisemnej akceptacji na realizacje projektów z udziałem środków pozabudżetowych najpóźniej na  21 .dni przed terminem złożenia wniosku do aplikowania. 

Wniosek o akceptację powinien się składać z następujących punktów:

1.  tytuł projektu,

2.  krótki opis przedmiotu projektu wraz z planowanymi do osiągnięcia efektami,

3.  planowany okres realizacji projektu oraz datą zakończenia naboru w ramach, którego składa się wniosek,

4.  nakłady finansowe – załączyć wypełnioną tabelę wg druku nr 1

5.  kalkulację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem  projektu w okresie 5-cio letnim po zakończeniu realizacji projektu.

W kalkulacji wydatków  związanych z efektem uzyskanym z realizacji  projektu należy ująć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją, zakupem energii itp. zgodnie z § 2, ust 1. pkt  8 Zarządzenia nr 650 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wykonania budżetu miasta Bytomia w 2016 r.

Wraz z wnioskiem  dyrektor szkoły pisemnie wnioskuje do Wydziału Edukacji o wystawienie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta dla Dyrektora Szkoły do złożenia  i podpisania wniosku aplikacyjnego.

II.    Po otrzymaniu ww. upoważnienia wniosek aplikacyjny wypełnia i składa szkoła (przy czym wniosek powinien być kontrasygnowany przez  Skarbnika Miasta).

III.    Jeśli wniosek przejdzie formalną i merytoryczną ocenę, szkoła:

a) składa wniosek do Wydziału Edukacji o wprowadzenie do budżetu miasta ww. projektu z podaniem kwot, §§ wydatków oraz druk nr2

b)    zbiera niezbędne do podpisania umowy załączniki, uzyskuje kontrasygnatę Skarbnika Miasta na umowie i odsyła umowę do FRSE,

c)   składa pisemny wniosek do Wydziału Edukacji o wystawienie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta dla Dyrektora Szkoły do podpisania umowy finansowej na realizację projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych w ramach projektu, najpóźniej na 7 dni przed terminem podpisania umowy,

IV.    Realizacja projektu spoczywa na szkole.

W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

Wioletta Kazior-Klimowicz

wkazior@um.bytom.pl

32 3976598


Jacek Telęga

jtelega@um.bytom.pl

32 3976565 
Procedura składania i realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014 – 2020;
 

I.

Przed złożeniem wniosku dyrektor szkoły przedkłada w Wydziale Edukacji wniosek kierowany do Prezydenta Miasta o uzyskanie pisemnej akceptacji na realizacje projektów z udziałem środków pozabudżetowych najpóźniej na 21 dni przed terminem złożenia wniosku do aplikowania.

Wniosek o akceptację powinien składać się z następujących punktów:

 

1.  Tytuł projektu, numer konkursu w ramach którego został złożony, nazwę i numer działania oraz poddziałania wraz z datą zakończenia naboru;

2.   Krótki opis przedmiotu projektu wraz z planowanymi do osiągnięcia efektami;

3.   Planowany okres realizacji projektu;

4.   Nakłady finansowe – załączyć wypełnioną tabelę wg druku nr 1;

5.   Kalkulację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu w okresie 5-cio letnim po zakończeniu realizacji projektu. W kalkulacji wydatków  związanych z efektem uzyskanym z realizacji projektu należy ująć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją, zakupem energii itp. zgodnie z § 2, ust 1. pkt  8 Zarządzenia nr 650 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Bytomia w 2016 r.

 

Wraz z wnioskiem  dyrektor szkoły pisemnie wnioskuje do Wydziału Edukacji o wystawienie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta dla Dyrektora Szkoły do złożenia  i podpisania wniosku aplikacyjnego.

 

II.

Wnioski powinny byś sporządzane zgodnie z aktualnymi regulacjami zawartymi m.in. w: Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.; Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020; Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz w innych dokumentach wskazanych w regulaminie konkursu. 

III.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu informatycznego tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl/

Dla wszystkich projektów, gdzie beneficjentem będzie miasto (gmina) Bytom główny profil w LSI znajduje się w Referacie Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich - NIE NALEŻY TWORZYĆ ODRĘBNYCH PROFILI Z REGONEM GMINY (dotyczy zarówno wydziałów, jak i podmiotów zewnętrznych, którym zlecono przygotowanie wniosku o dofinansowanie). Wszyscy (wydziały, biura, jednostki podległe, firmy zewnętrzne opracowujące projekty dla miasta) przed rozpoczęciem przygotowania wniosku powinni utworzyć sobie konto użytkownika, a następnie zgłosić projekt do Referatu Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich podając: tytuł projektu, imię i nazwisko osoby do kontaktu, login i e-maila dla projektu; w Referacie Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich utworzone zostanie konto dla danego projektu wraz ze stosownymi uprawnieniami dla podmiotu realizującego projekt.

IV.

Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną szkoła przy współpracy z Wydziałem Edukacji:

  1. składa wniosek do Wydziału Edukacji o wprowadzenie do budżetu miasta ww. projektu z podaniem kwot,  paragrafów  wydatków oraz druk nr 2; 
  2. za pośrednictwem Wydziału Edukacji składa wniosek do Wydziału Organizacyjnego o wydanie upoważnienia/upoważnień do przetwarzania danych osobowych, najpóźniej na 7 dni przed terminem podpisania umowy; 
  3. składa pisemny wniosek do Wydziału Edukacji o wystawienie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta dla Dyrektora Szkoły do podpisania umowy finansowej na realizację projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych w ramach projektu, najpóźniej na 7 dni przed terminem podpisania umowy
  4. zbiera niezbędne do podpisania umowy załączniki, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentacji Miasta oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta dostarczane są do Urzędu Marszałkowskiego:

V.

Realizacja projektu spoczywa na szkole, wnioski o płatność, harmonogramy płatności podpisywane są przez dyrektora szkoły, zgodnie z przyjętymi procedurami 

VI.

Jeśli w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą pzp) koordynatorem (kierownikiem) projektu zostanie dyrektor szkoły musi on podpisać umowę z Prezydentem jako swoim pracodawcą na  koordynowanie projektu. 

VII.

Jeżeli w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą pzp) koordynatorem (kierownikiem) projektu zostanie nauczyciel lub inna osoba to z wnioskiem o wszelkie upoważnienia wciąż występuje dyrektor, umowy cywilnoprawne z prowadzącymi zajęcia podpisuje dyrektor szkoły.

 

W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

 

Wioletta Kazior-Klimowicz

wkazior@um.bytom.pl

32 3976598

 

Jacek Telęga

jtelega@um.bytom.pl

32 3976565


 
 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.