Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 marca 2018, Aleksandra, Klaudia, Anatol

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom płaci za pomysły!

10 tysięcy złotych za pomysł! Tyle płaci Bytom osobom kreatywnym, które mają receptę na bolączki miasta w obszarze społecznym. Wystarczy dobra idea i jej uzasadnienie - resztą, czyli realizacją pomysłu zajmie się już ktoś inny.

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29-30 sierpnia

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29-30 sierpnia Data publikacji: 25 sierpnia 2017Szanowni mieszkańcy,

W związku z wcześniej zaplanowaną sesją Zgromadzenia Związku Metropolitalnego w Katowicach, we wtorek, 29 sierpnia Prezydent Bytomia Damian Bartyla będzie nieobecny podczas obrad Rady Miejskiej w Bytomiu. Wobec powyższego na sesji w tym dniu będą realizowane w pierwszej kolejności następujące punkty z porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/463/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu na 2017 rok” z późn. zm. (R-652).

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg (R-658).

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic” (R-654).

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki (R-653).

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu położonego w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 (R-659).

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (R-660).

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/510/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku (R-655).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/509/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu (R-657).

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/540/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie powołania stałej Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej w Bytomiu (R-656).

10. Interpelacje radnych.

11. Oświadczenia radnych.

W dniu drugim tj. w środę 30.08.017 pod obrady wejdą następujące punkty:

1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.

2. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie zaangażowania miasta w przygotowania Bytomskiego Półmaratonu w 2017 roku.

3. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów do dzielnicy Bobrek.

4. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów przy ul. Magdaleny.

5. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów na miejskie wysypisko.

6. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów w innych rejonach miasta.

7. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie niegospodarnego zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach.

8. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie konfliktu interesów osoby pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BPK.

9. Informacja Prezesa BPK w sprawie sytuacji spółki w zakresie składowisk odpadów oraz terenu przy ul. Magdaleny, w zakresie udzielonych przez BPK pożyczek oraz ich zwrotu.

10. Informacja Prezesa Bytomskiego Sportu w zakresie sytuacji finansowej spółki.

11. Informacja Prezesa Spółki Polonia Bytom o sytuacji finansowej spółki.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nieudzielania absolutorium prezydentowi Bytomia z wykonania budżetu za rok 2016.

13. Wyjaśnienia prezydenta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nieudzielania absolutorium prezydentowi Bytomia z wykonania budżetu za rok 2016.

14. Informacja Prezydenta o sytuacji finansowej w Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej tj. o zaległościach w wypłacie pensji i pochodnych od wynagrodzeń oraz wartości zaległych faktur, którym minął termin wymagalności.

15. Informacja Prezydenta na temat opóźnień w regulowaniu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim i Jednostkach za miesiąc lipiec, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy) tj. niezapłaconych należności w terminie, przesunięć w terminach płatności, podpisanych ugód. Informacje dotyczące posiadanych środków na wypłaty za miesiąc sierpień i ewentualnych opóźnień, planowanych do podpisania ugód.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Bytomia w związku z nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 (R-664).

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie miasta Bytomia (R-661).

18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia (R-662).

19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia (R-663).

Rozpoczęcie sesji każdego dnia o godz. 9.00.

Mariusz Janas

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.