Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 października 2017, Urszuli, Celiny, Hilarego

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29-30 sierpnia

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29-30 sierpnia Data publikacji: 25 sierpnia 2017Szanowni mieszkańcy,

W związku z wcześniej zaplanowaną sesją Zgromadzenia Związku Metropolitalnego w Katowicach, we wtorek, 29 sierpnia Prezydent Bytomia Damian Bartyla będzie nieobecny podczas obrad Rady Miejskiej w Bytomiu. Wobec powyższego na sesji w tym dniu będą realizowane w pierwszej kolejności następujące punkty z porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/463/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu na 2017 rok” z późn. zm. (R-652).

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg (R-658).

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic” (R-654).

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki (R-653).

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu położonego w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 (R-659).

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (R-660).

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/510/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku (R-655).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/509/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu (R-657).

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/540/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie powołania stałej Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej w Bytomiu (R-656).

10. Interpelacje radnych.

11. Oświadczenia radnych.

W dniu drugim tj. w środę 30.08.017 pod obrady wejdą następujące punkty:

1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.

2. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie zaangażowania miasta w przygotowania Bytomskiego Półmaratonu w 2017 roku.

3. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów do dzielnicy Bobrek.

4. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów przy ul. Magdaleny.

5. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów na miejskie wysypisko.

6. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie nielegalnego zwożenia odpadów w innych rejonach miasta.

7. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie działań podjętych w sprawie niegospodarnego zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach.

8. Informacja Prezydenta Bytomia w sprawie konfliktu interesów osoby pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BPK.

9. Informacja Prezesa BPK w sprawie sytuacji spółki w zakresie składowisk odpadów oraz terenu przy ul. Magdaleny, w zakresie udzielonych przez BPK pożyczek oraz ich zwrotu.

10. Informacja Prezesa Bytomskiego Sportu w zakresie sytuacji finansowej spółki.

11. Informacja Prezesa Spółki Polonia Bytom o sytuacji finansowej spółki.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nieudzielania absolutorium prezydentowi Bytomia z wykonania budżetu za rok 2016.

13. Wyjaśnienia prezydenta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nieudzielania absolutorium prezydentowi Bytomia z wykonania budżetu za rok 2016.

14. Informacja Prezydenta o sytuacji finansowej w Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej tj. o zaległościach w wypłacie pensji i pochodnych od wynagrodzeń oraz wartości zaległych faktur, którym minął termin wymagalności.

15. Informacja Prezydenta na temat opóźnień w regulowaniu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim i Jednostkach za miesiąc lipiec, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy) tj. niezapłaconych należności w terminie, przesunięć w terminach płatności, podpisanych ugód. Informacje dotyczące posiadanych środków na wypłaty za miesiąc sierpień i ewentualnych opóźnień, planowanych do podpisania ugód.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Bytomia w związku z nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 (R-664).

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie miasta Bytomia (R-661).

18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia (R-662).

19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia (R-663).

Rozpoczęcie sesji każdego dnia o godz. 9.00.

Mariusz Janas

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.