Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
16 grudnia 2017, Albina, Zdzislaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Pomoc publiczna

Każde wsparcie przedsiębiorcy przez instytucje publiczne może mieć charakter pomocy publicznej, a przekroczenie dozwolonych limitów grozi zwrotem uzyskanych korzyści razem z odsetkami.

Problem istnienia, lub nie, pomocy publicznej jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Nie można bowiem z góry określić, kiedy dochodzi do jej udzielenia. Dlatego każdy przypadek wsparcia przedsiębiorcy ze strony instytucji publicznych musi zostać zbadany pod kątem tego, czy mamy do czynienia z pomocą publiczną, czy też nie.

 

Art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.

Można zatem stwierdzić, że z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki, tj.:

 • jest przyznawana przez państwo (jednostki samorządu terytorialnego) lub pochodzi ze środków państwowych (samorządowych),
 • udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje wybrane przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Pomoc publiczną może otrzymać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, a także niezależnie od tego czy przepisy krajowe przyznają czy nie danemu podmiotowi status przedsiębiorstwa, np.:

-         spółki prawa handlowego,

-         przedsiębiorstwa państwowe,

-         osoby fizyczne,

-         fundacje, stowarzyszenia,

-         zakłady budżetowe

Klasyfikacja przedsiębiorstw, według kryterium wielkości

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba zatrudnionych

Dane finansowe

Mikroprzedsiębiorca

mniej niż 10

Roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza

2 mln Euro

Mały

mniej niż 50

Roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza

10 mln Euro

Średni

mniej niż 250

Roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza

43 mln Euro

Duży

więcej niż 250

Roczny obrót przekracza 50 mln Euro a/lub całkowity bilans roczny przekracza

43 mln Euro

Pomocą publiczną mogą być nie tylko ulgi i bezzwrotne dotacje (również unijne), ale także preferencyjne kredyty i pożyczki, preferencyjne warunki sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego, gwarancje i poręczenia, a nawet pomoc doradcza czy szkoleniowa.

 

W gminie Bytom, pomoc publiczna jest realizowana przez:

 

1.      Urząd Miejski w Bytomiu:

·        Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (ul. Smolenia 35);

·        Wydział Obrotu Nieruchomościami (ul. Parkowa 2);

·        Wydział Edukacji (ul. Smolenia 35);

 

2.      Jednostki organizacyjne gminy Bytom:

·        Bytomskie Mieszkania (ul. Zielna 25b);

·        Miejski Zarząd Dróg i Mostów (ul. Smolenia 35);

·        Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Parkowa 1);

·        Miejska Biblioteka Publiczna (pl. Jana III Sobieskiego 3);

·        Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej (ul. Smolenia 35);

 

3.      Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu (ul. Łagiewnicka 15).

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu

- ul. Smolenia 35, pok. 28 parter, tel. 32 7798503; 7798506

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

·        udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

·        udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji,

·        udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia,

·        udzielanie zwolnień od podatku od środków transportowych w ramach pomocy
de minimis na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia podatku od środków transportowych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

·        udzielanie ulg w opłaceniu podatków w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę od tych zaległości.

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

 

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

·        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),

·        uchwała nr XXVIII/372/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

·        uchwała nr XXVIII/373/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,
w których wykonano remont elewacji,

·        uchwała nr IX/128/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia,

·        uchwała nr XXVIII/374/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych,

·        uchwała nr XII/177/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną na terenie miasta Bytomia,

·        dział III rozdział 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613),

·        ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

5. Procedura 

Podmiot ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości lub z podatku od środków transportowych, w ramach pomocy de minimis jest zobowiązany do złożenia:

·        deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,

·        deklaracji na podatek od środków transportowych,

·        wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311
z późn. zm.)

Podmiot ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej - zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w uchwale
nr IX/128/15 Rady Miejskiej w Bytomia z dnia 27 maja 2015 r.

Podmiot ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 - zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w uchwale nr XII/177/15 Rady Miejskiej w Bytomia z dnia 27 lipca 2015 r.

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ubiegająca się
o udzielanie ulg w opłaceniu podatków jest zobowiązana do złożenia:

 • wniosku o udzielenie ulg (druk FP-2.1 lub własny) wraz z informacją o sytuacji finansowej lub innymi dowodami wskazującymi na niemożność zapłaty podatku
  i uprawdopodabniającymi ważny interes podatnika,
 • właściwej informacji i oświadczenia w zależności od wnioskowanej formy pomocy publicznej (pomoc de minimis lub pomoc inna niż de minimis), zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej: 

Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu

-   rozłożenie na raty należności głównej, rozłożenie na raty i umorzenie odsetek z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa –
ul. Parkowa 2, pok. 325 II p., tel. 32 2836325

-   ulgi z tytułu użytkowania wieczystego - ul. Parkowa 2, pok. 324 II p., tel. 32 2836324

-   rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – ul. Parkowa 2, pok. 326 II p., tel. 32 2836326

-   rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym – ul. Parkowa 2, pok. 322 II p. - tel. 32 2836362, pok. 327 II p. - tel. 32 2836327,   pok. 333 II p. - tel. 32 2836363.

 

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

·        rozłożenie na raty należności głównej, rozłożenie na raty i umorzenie odsetek z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa,

·        przesunięcie terminu opłat z tytułu użytkowania wieczystego w tym: prolongata  wniesienia opłaty oraz rozłożenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na raty,

·        umorzenie zaległości (odsetek) z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

·        rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości,

·        rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym.
 

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

·        uchwała nr XXXIII/459/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r.
w  sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg,

·        ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

·        Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

·        art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (jedn.  tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1774.),

·        art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (jedn.  tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1774.),

·        art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst       Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

·        art. 4 ust. 3 i art. 5a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (jedn. tekst Dz. U. z 2012, poz. 83, z późn. zm.),

·        art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (jedn.  tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1774). 

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o  pomoc publiczną, zobowiązany jest do złożenia:

 • wniosku ze wskazaniem formy pomocy, której udzielenia wniosek dotyczy,
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        informacji w sprawie pomocy de minimis – na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311, z późn. zm.),

 • bilansu za ostatnie trzy lata obrachunkowe (os. prawne),
 • rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata (os. prawne),
 • w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane będą inne dokumenty, na podstawie których stwierdzić będzie można kondycję finansową firmy (wyciąg z książki przychodów i rozchodów, roczne zeznania podatkowe, itp.).

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu

- ul. Smolenia 35, pok. 120 I p., tel. 32 3976570

2. Charakterystyka udzielanej pomocy:

·        dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; przyuczenia do określonej pracy, nauki zawodu,

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

·        art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.2004.256.2572 j.t),

·        art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2007.59.404. jt.)

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; przyuczenia do określonej pracy, nauki zawodu, jest zobowiązany do złożenia:

 • wniosku (druk KE – 1.10 lub KE – 1.11) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby prowadzącej przyuczenie do określonej pracy/nauki zawodu,
 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przyuczenia do wykonywania określonej pracy/nauki zawodu i zdania egzaminu,

·        wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź
oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        informacji w sprawie pomocy de minimis – na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Bytomskie Mieszkania w Bytomiu

- ul. Armii Krajowej 54 B, pok. 15, tel. 32-745-39-01 do 03, wew. 164

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

·        umarzanie, rozkładanie na raty bądź odraczanie terminu płatności zaległości czynszowych za lokal użytkowy.

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, w ramach pomocy de minimis zgodnej z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc: 

·        Uchwała nr XXXIII/459/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2014 r.
w  sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.

·        Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).

·        Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

·        wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

·        informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311. z późn. zm.).

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

- ul. Smolenia 35, II p., tel. 32 3969700

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

 • umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, pobieranych przez MZDiM, których wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł., tj. z tytułu prawa wyłączności do zastrzeżonego stanowiska postojowego wyznaczonego w strefie płatnego parkowania (koperty parkingowej) oraz z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego.

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc: 

 • uchwała nr XXXIII/459/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r. w  sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności zobowiązany jest do złożenia:

·        wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał,

·        oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004),

·        informacji w sprawie pomocy de minimis – na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

- ul. Parkowa 1, tel. 32 2812770, 32 2812372, 32 3890161

2. Charakterystyka udzielanej pomocy:

 • umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, pobieranych przez OSiR w wyniku zawartych umów najmu lub dzierżawy obiektów, powierzchni reklamowych. Powyższe ulgi dotyczą należności, których wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł.

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc: 

 • uchwała nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2010 r.
  w  sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności zobowiązany jest do złożenia:

·        wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał,

·        oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004),

·        informacji w sprawie pomocy de minimis – na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

- pl. Jana III Sobieskiego 3, tel. 32 7870601 do 03 

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

 • umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, pobieranych przez MBP, których wartość nie przekracza kwoty
  15 tys. zł., tj. w wyniku zawartych umów najmu powierzchni reklamowych lub wynajmu pomieszczeń MBP.

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy: 

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc: 

 • uchwała nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2010 r.
  w  sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności zobowiązany jest do złożenia:

·        wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał,

·        oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004),

·        informacji w sprawie pomocy de minimis – na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu

- ul. Smolenia 35, III p., tel. 32 4207700

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

 • umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, pobieranych przez MZZiGK z tytułu dzierżaw gruntów poza pasem drogowym.

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc: 

 • uchwała nr XXXIII/459/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r.
  w  sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

5. Procedura

Podmiot ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności zobowiązany jest do złożenia:

·        wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał,

·        oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004),

·        informacji w sprawie pomocy de minimis – na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).

 

1. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

- ul. Łagiewnicka 15, tel. (32) 281 33 07,(32) 281 70 19, (32) 389 15 36

2. Charakterystyka udzielanej pomocy: 

 • pracodawca tworząc nowe stanowiska pracy może złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub organizację prac interwencyjnych;

bytom.praca.gov.pl 

 • bezrobotny zarejestrowany w PUP w Bytomiu, zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek (wraz z załącznikami i biznes planem)
  o przyznanie środków na ten cel;

bytom.praca.gov.pl

3. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013 r., str. 1).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia   18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013 r., str. 9).

 

 
Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.