Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Polityka Społeczna

Data publikacji: 2 stycznia 2014


2017 rok


06.04.2017
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie uproszczonej złożonej przez Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Odrodzenie” w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 5/13, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Spotkanie integracyjne środowisk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym”, postanowił zlecić w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016 r., poz. 1817) realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 10 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.

29.02.2017
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Bytomskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Odrodzenie” w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 5/13, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Spotkanie integracyjne środowisk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 5 kwietnia 2017 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

oferta mały grant - Spotkanie integracyjne środowisk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
 


26.01.2017
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie uproszczonej złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 36, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2017 r. pn. Zapewnienie całodobowej opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w Mieszkaniach Chronionych „Mieszkania Chronione – szansa na niezależne funkcjonowanie”, postanowił zlecić w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2017 r.

17.01.2017
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 36, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2017 r. pn. Zapewnienie  całodobowej opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w mieszkaniach chronionych „Mieszkania Chronione – szansa na niezależne funkcjonowanie”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 24 stycznia 2017 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

oferta mały grant - Zapewnienie  całodobowej opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w mieszkaniach chronionych „Mieszkania Chronione – szansa na niezależne funkcjonowanie
 


2016 rok09.09.2016
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji ,,Dom Nadziei”, z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 9, na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyczny koncert Arkadio połączony z Kampanią społeczną ,,Wyloguj się i rób to, co kochasz”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 16 września 2016 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

oferta mały grant - Wyloguj się i rób to, co kochasz
 


19.09.2016
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Fundację ,,Dom Nadziei”, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 9, na realizację zadania publicznego pn. ,,Profilaktyczny koncert Arkadio połączony z Kampanią społeczną ,,Wyloguj się i rób to, co kochasz””, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 21 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 


08.08.2016 r.
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Bytomska Radość Życia, z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 7, na realizację zadania publicznego pn. „Nie dawaj pieniędzy na ulicy. Pomagaj roztropnie”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2016 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

oferta mały grant - Nie dawaj pieniędzy na ulicy. Pomagaj roztropnie

18.08.2016
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Dworcowej 7, na realizację zadania publicznego pn. ,,Nie dawaj pieniędzy na ulicy. Pomagaj roztropnie”, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 2.807,50 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedem złotych, 50/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 19 sierpnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.15.07.2016 r.
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej,na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Katowicach na realizację zadania publicznego pn. ,,XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO 2016”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

oferta mały grant - ZAMCZYSKO 2016


22.07.2016
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach na realizację zadania publicznego pn. ,,XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO 2016”, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 29 października 2016 r.


15.07.2016 r.

Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), iż zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. J. Smolenia w Bytomiu ,,SMOLENIACY” na realizację zadania publicznego pn. ,,Rodzice w akcji”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

oferta mały grant - Rodzice w akcji


22.07.2016 r.
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu „Smoleniacy” na realizację zadania publicznego pn. ,,Rodzice w akcji”, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 25 września 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r.10.12.2014 r.
Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na "Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2014" postanowił, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

 


 02.12.2014 r.

Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać w terminie od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r.na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres kz@um.bytom.pl

Oferta Małego Grantu – FEAD Program 2014

 


31.10.2014 r.
Prezydent Bytomia informuje, że zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Bytomiu na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, realizowane pn.: „Kolorowa Klanza 2014”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl

Oferta Małego Grantu "Kolorowa Klanza 2014"23.05.2014 r.

Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na dystrybucję dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia, postanowił w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 23 sierpnia 2014 r.16.05.2014 r.
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyżaw Katowicach na realizację „Zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu dystrybucji dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.


Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres kz@um.bytom.pl”

Oferta Małego Grantu - "Zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu dystrybucji dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia”

 

 Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.