Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 grudnia 2018, Olimpia, Łukasz, Jolanta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Ordery odznaczenia nagrody

Poniżej znajdują się informacje nt. orderów, odznaczeń i nagród przyznawanym pracownikom szkół i placówek. Szczegółowych informacji udziela p. Maciej Zadora - nr telefonu 32 779 85 19

Ordery i Odznaczenia

Krzyż Zasługi

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za:
·    ofiarną działalność publiczną,
·    ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.
Odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek:
·    Prezesa Rady Ministrów,
·    ministrów,
·    kierowników urzędów centralnych,
·    wojewodów.
Termin oraz miejsce składania wniosku zostaną podane niezwłocznie po
opublikowaniu informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1518&number=1


Medal za Długoletnią Służbę

Stosownie do treści art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Termin oraz miejsce składania wniosku zostaną podane niezwłocznie po
opublikowaniu informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1518&number=1


Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Termin oraz miejsce składania wniosku zostaną podane niezwłocznie po
opublikowaniu informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1517&number=1


Nagrody

Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty

Kwestie nagradzania i odznaczania nauczycieli określa rozdział 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Stosownie do treści art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących, wojewodów oraz  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Zasady przyznawania nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratorów oświaty oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078).

Wnioski na nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty - obustronne składane są  bezpośrednio w Delegaturach i Wydziale Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Kuratorium Oświaty ul. Sokolska 26, w terminach:
·    do 30.04.2012 r. – na nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
·    do 31.05.2012 r. – na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.
Do wniosku należy dołączyć:
·    opinię Rady Pedagogicznej – składa się wyłącznie w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela,
·    oświadczenie informujące o tym, że kandydat do nagrody nie odbywa kary  porządkowej i nie toczy się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne lub sądowe,
·    oświadczenie o numerze konta bankowego szkoły placówki w której zatrudniony jest kandydat,
·    oświadczenie o wysokości wskaźnika % funduszu wypadkowego w szkole lub placówce,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do publicznej wiadomości w przypadku otrzymania nagrody.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=340&news=1516&number=1


Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia

Nagroda przyznawana jest nauczycielom w tym dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

-    organu prowadzącego,
-    związków zawodowych

Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi  na wniosek:

-    organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
-    dyrektora szkoły lub placówki,
-    związków zawodowych

Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.