Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 grudnia 2017, Laura, Boguslaw, Gracjan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Już jest świąteczny rozkład jazdy KZK GOP

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w okresie świąt i zimowej przerwy świątecznej 23 grudnia – 1 stycznia wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Cleo zaśpiewa na Rynku

Rozświetlone, świąteczne ciężarówki, które znamy z reklam, wirtualna przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz koncerty gwiazd – te i wiele innych atrakcji czekać będzie w piątek, 22 grudnia na Rynku na małych i dużych bytomian.

Przedsiębiorcze dzieciaki zapraszają na jarmark

Chcesz odetchnąć od domowych obowiązków, których bez liku przed świętami? Nie masz jeszcze stroika i innych choinowych cacek? Przyjdź na Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w środę, 20 grudnia przez Szkołę Podstawową nr 45 w Szombierkach.

Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Prawie 15,5 mln na rewitalizację parków

Aura za oknem może i nie nastraja do długich spacerów, ale warto nawet o tej porze roku poobserwować bogactwo przyrody w bytomskich parkach i zobaczyć jak bardzo na przestrzeni lat zmieniły się zielone płuca naszego miasta. To nie koniec zielonej rewitalizacji! Miasto pozyskało ponad 13 mln zł na odnowę zieleni w parkach miejskich.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Ogłoszenia

2013-12-30 Konkurs ofert z zakresu kultury i turystyki
Prezydent Bytomia na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu kultury i turystyki w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz harmonogram
Umowa
Oświadczenie
Oferta realizacji zadania
2013-12-30 Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r
Prezydent Bytomia na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz harmonogram
Umowa
Oświadczenia
Oferta realizacji zadania
2013-12-27 Wyniki konkursu - opieka nad dziećmi do lat 3

Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem podmiotów  określonych w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 12 grudnia 2013 r.,  wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Malucha „KoliKoli" Irena Dobrowolska w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 29. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 13 grudnia 2013 r. Ww. oferent złożył pisemną rezygnację z udziału w konkursie.

Wobec powyższego zakończono postępowanie konkursowe i nie wyłoniono realizatora zadania z zakresu organizacji  w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Prezydent Bytomia

Damian Bartyla


2013-12-24 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

 

Z up. Prezydenta
Miasta Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra


2013-12-20 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem") ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść regulaminu
2013-12-20 Opieka nad dziećmi do lat 3
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz treść ogloszenia
2013-12-20 Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267) zawiadamiam że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2014 r

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra


2013-12-20 Opieka hospicyjno-paliatywna

Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2013-12-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2013r. i uzupełnionego w dniu 17.12.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia węzłów cieplnych zlokalizowane w budynkach w rejonie ulic: Tuwima, Schenka, Głowackiego, Chorzowskiej, Prokopa w Bytomiu - zgodnie z załącznikiem nr 2".
(AAP.6733.25.2013)

2013-12-19 Ogłoszenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 18.12.2013r. została wydana

decyzja nr 24/2013
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu".
(AAP.6733.20.2013)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 64,  działki nr: 373/19, 377/19, 379/19, 378/19, 181/20, 344/1, 330/1, 421/1.

Wnioskodawcą jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Łuszczek, zamieszkały przy
ul. Dambonia 145/9, 45-861 Opole,
adres do korespondencji: ul. Róż 11, 46-060 Winów.
 

 

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz MalczykNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.