Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 marca 2018, Pelagia, Feliks, Zbyslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Utrudnienia drogowe na ul. Wrocławskiej

Kierowcy korzystający na co dzień z ul. Wrocławskiej będą musieli przygotować się na utrudnienia drogowe. Od 21 marca /od godzin porannych/ na ul. Wrocławskiej /odcinek od ul. Reja do ul. Konstytucji/ będzie prowadzony, w związku z występującymi szkodami górniczymi, remont wiaduktu drogowego.

Uwaga mieszkańcy! 30 marca Urząd Miejski i USC będą nieczynne

W dniu 30 marca /Wielki Piątek/ Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Miejski w Bytomiu będą nieczynne za wyjątkiem Powiatowej Komisji Lekarskiej realizującej kwalifikację wojskową, która mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35. Ponadto 31 marca /Wielka Sobota/ USC będzie pełnił dyżur w sprawie zgonów.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Hokeistki z tytułem Mistrza Polski

Bytomskie hokeistki zdobyły dziś /17 marca/ po raz trzeci z rzędu tytuł Mistrza Polski. W decydującym meczu TMH Polonia Bytom pokonała 3:1 zespół GKS Stoczniowiec Gdańsk.

Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy

Pod taką nazwą dziesięć europejskich miast realizuje dwuletni projekt w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Jednym z jego punktów jest organizowana 22 marca w Urzędzie Miejskim w Bytomiu konferencja poświęcona 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Co kryje wnętrze kościoła Św. Małgorzaty?

Na to pytanie odpowiedzą bytomscy archeologowie, którzy w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 roku dzięki badaniom georadarowym odkryto aż trzy zmiany w podłożu. Czy kryją one archeologiczną sensację?

Weź udział w Bytom Spartan Sprint & Super

Ta jedna z najbardziej ekstremalnych imprez biegowych, która odbywa się w Ameryce Północnej oraz Europie już 24 marca zawita do naszego miasta. Na terenie Armady Golf Club biegacze będą musieli zmierzyć się nie tylko z trudną trasą pełną przeszkód, ale również ze swoimi słabościami.

Ogłoszenia

2014-05-09 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE STRON
O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI

 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu na wniosek Pani Ilony Maciończyk, KELVIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała posiadającej pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom z dnia 3 kwietnia 2014 r. (uzupełniony 26 listopada 2013 r.) w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu.

Z całością materiałów sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-09 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu, z wniosku Pani Ilony Maciończyk, KELVIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała posiadającej pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom – po uzyskaniu opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Prezydent Miasta Bytomia, wydał postanowienie nr ZEC.6220.29.2014 z dnia 9 maja 2014 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339 (tel.: 032 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 7:30 – 17:30, wtorek-piątek: 7:30 – 15:00.

Termin publicznego ogłoszenia:
od 9 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-08 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji .

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ z a w i a d a m i a strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189 z wniosku Pani Ewy Olszewskiej-Dzik Pracownia Architektoniczna „SIGMA” w Zabrzu, z dnia 16 grudnia 2013 r., działającej w imieniu Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39 (akta sprawy nr ZEC.6220.149.2013).
 
W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 2 836 340) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia: od 8 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-08 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ z a w i a d a m i a strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189” - po uzyskaniu opinii właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w formie postanowienia z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr WOOŚ.4240.78.2014.JB, Prezydent Miasta Bytomia wydał postanowienie nr ZEC.6220.149.2013 z dnia 7 maja 2014 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.). Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organu, o którym mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul.Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00 . Termin publicznego ogłoszenia: od 8 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-04-17 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Na podstawie art. 4 pkt. 9b1 oraz art. 124 ust. 1 i art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.),

Prezydent Bytomia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działki gruntu nr: 4199/253, 4183/254 (k. m. 6 obręb Miechowice) o łącznej powierzchni 4572 m2, objętych stanem księgi wieczystej nr KA1Y/00002533/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Alberta Kaczmarczyk.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości obowiązane są do zgłoszenia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Bytom, ul. Parkowa 2) w Wydziale Obrotu Nieruchomościami (pok. 326).

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
2014-04-16 Ogłoszenie - Referat Ochrony Środowiska
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

w dniu 16 kwietnia 2014 r. wezwano Pana Krzysztofa Baron do udziału w podejmowanych przez Organ czynnościach, w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych, zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-04-16 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
 
zawiadamia się strony,

że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
 
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-04-16 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
 Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220. 148.2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do odsiarczania pasty akumulatorowej metodą sodową w „Orzeł Biały” S.A. przy ul. Roździeńskiego 24 w Piekarach Śląskich”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ew. nr 1054/94; 1053/94; 1045/58; 1043/58 stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym spółki „Orzeł Biały” S.A., z wniosku Spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 24 z dnia 30 lipca 2013 r. - w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2013 r. znak: SKO/OŚ/3039/17994/13/AK/A o wyłączeniu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i wyznaczeniu Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia powyższej sprawy,

2)
możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500. Termin publicznego ogłoszenia: od 16 do 30 kwietnia 2014 r.
 

z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-04-16 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 08.04.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

  „Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami przy ul. Sikorskiego oraz pl. Żeromskiego w Bytomiu”. (AAP.6733.9.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu, na terenie dzielnicy: Stroszek – Dąbrowa Miejska oraz osiedla im. gen. Jerzego Ziętka, na terenie działek:

obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 357/1, 242/33, 371/19, 225/46, 167/1, 165/1, 163/1, 243/33, 137/30, 126/33, 127/33, 231/44, 241/41, 152/39, 192/1, 361/10, 374/19, 264/27, 128/33, 261/27, 151/39, 238/41, 143/36, 134/31, 227/46, 162/1, 131/32, 375/19, 154/39, 135/31, 158/37, 353/1, 369/15, 129/32, 133/31, 145/41, 140/29, 132/32, 153/39, 93/24, 176/6, 155/38, 228/45, 218/49, 156/38, 147/40, 359/10, 381/1, 376/19, 240/41, 364/15, 377/19, 130/32, 150/40, 141/28, 380/19, 107/47, 149/40, 354/1, 349/1, 263/27, 229/45, 355/1, 222/48, 350/1, 336/1, 373/19, 226/46, 372/19, 356/1, 144/36, 360/10, 122/27, 320/1, 159/37, 214/51, 237/43, 232/44, 234/43,

obręb Radzionków, k. m. 20, działki nr: 3003/5, 3016/5, 3085/5, 2656/122, 1539/5, 3007/5, 2624/128, 965/20, 1556/25, 3084/5, 3095/5, 1563/25, 499/59, 498/26, 2660/123, 1553/21, 1552/21, 134, 1562/25, 1451/5, 1244/5, 2655/122, 3004/5, 1463/5, 2657/122, 3101/59, 1168/25, 1575/25, 556/26, 1554/21, 3086/5, 1499/124, 3001/5, 1560/25, 963/20, 1559/25, 3005/5, 1549/20, 1448/5, 385/124, 1514/20, 3002/5, 3006/5.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, zamieszkały przy ul. Fitelberga 5/2, 41-907 Bytom, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-04-16 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 14.04.2014r. została wydana
 
decyzja nr 6/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Przebudowa osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej dla potrzeb odbiorców zasilanych z CC-3 Szymały z przyłączeniem odbiorców CC-4 w Bytomiu”.
(AAP.6733.3.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Szymały i Strzelców Bytomskich, w dzielnicy: Osiedle im. Gen. Jerzego Ziętka, na terenie działek nr:

obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 2135/36, 2232/41, 1375/132, 2153/39, 5070/110, 5009/37, 2644/36, 5343/44, 2600/46, 5251/34, 2246/47, 2598/110, 5247/34, 2242/46, 5008/37, 2140/37, 5018/39, 562/35, 2150/37, 5282/37, 2228/40, 5317/47, 2147/37, 5007/37, 5010/37, 1518/35, 2139/36, 5248/34, 5011/37, 5283/37, 5005/37, 5014/39, 2239/44, 5013/37, 1521/35, 1567/41, 2146/37, 5341/44, 5258/44, 2229/40, 5252/34, 2234/41, 5249/34, 5006/37, 1560/39.

Wnioskodawcą jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Leszek Ograbisz, ul. Sosnowa 6a, 43-100 Tychy.
 
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.