Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 czerwca 2018, Elzbieta, Paula, Marek

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Pojedź na miniobóz za 30 zł

Już od najbliższego poniedziałku, 11 czerwca ruszają zapisy na miniobozy w Kokotku. Jak co roku mogą w nich wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, którzy spędzą cztery dni w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym. Pierwszy turnus już 24 czerwca.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Chcesz zmienić ogrzewanie? Powiedz jakie masz plany!

Dla tych mieszkańców, którzy sami ogrzewają swoje domy nadszedł czas, kiedy można nie myśleć o opale czy rachunkach za gaz. Bez względu na porę roku Bytom pamięta o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Programu ograniczenia niskiej emisji.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-07-08 Ogłoszenie Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej” z wniosku Pana Piotra Sośnierz z dnia 1 lipca 2014 r. działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zobacz treść ogłoszenia

Załącznik do ogłoszenia
2014-07-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.07.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej śr/c f 50PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych”.
( AAP.6733.17.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Galmanowej w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra, k. m.: 1, działki nr: 932/275, 331/133, 1028/134, 1032/134.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-07-04 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron postępowania, zgodnie z art. 49 k.p.a., o wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia postanowienia nr ZEC.6220.36.2014 z dnia 4 lipca 2014 r., o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia


zawiadomienie stron o zawieszeniu przez Prezydenta Miasta Bytomia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, na podstawie postanowienia nr ZEC.6220.36.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. - do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-07-04 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu UM
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP realizacji zadania pn. „Festiwal Zabawy”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-07-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 §1 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - w związku z art. 65 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ zawiadamia strony, że rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, na działce nr 7118/605, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r. (data wpływu: 14 maja 2014 r.) nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 k.p.a., z przyczyn niezależnych od tut. Organu (wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 z dnia 20 czerwca 2014 r. Nr ZNS/523-21/14 do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia).

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu: od 02 do 16 lipca 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
 
2014-07-02 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem " Dąbrowa Miejska".

Zobacz treść ogłoszenia

Zobacz załącznik do uchwały

2014-07-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 01.07.2014r. została wydana
 
decyzja nr 14/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej n/c w ulicy Mikołaja w Bytomiu, nazwa całkowita: Rozbudowa sieci gazowej i budowa dwóch przyłączy gazu n/c w ul. Mikołaja w Bytomiu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Łącznej nr 14 i 22 w Bytomiu”.
 
(AAP.6733.12.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Mikołaja, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 9, działki nr: 1706/44, 2103/44.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Katarzyna Nowak, adres do korespondencji: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu „HYDROMIREX” S.C., ul. Sadowa 2, 42-360 Poraj.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-07-01 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
o wydanym postanowieniu wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zobacz treść obwieszczenia

Zobacz treść ogłoszenia
2014-07-01 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 maja 2014 r. przedłożony przez Pana Adama Spyrę, Prezesa Zarządu AA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 115/119 U1, Oddział w Rybniku – Pełnomocnika P.H.U. „ELBAH” Sławomir Sosna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Staszica 11A, oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 17 czerwca 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu odwadniającego o długości 139,10 m, przebiegającego wzdłuż drogi krajowej DK78 (ul. Żołnierska) w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-30 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Obwieszczenie Prezydenta Bytomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK "Powstańców Śląskich" w Bytomiu

Zobacz projekt planu
Zobacz rysunek planu
Zobacz prognozę oddziaływania na środowisko
Zobacz mapę prognozy


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.