Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 listopada 2017, Flora, Jan, Roman

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Stroimy choinkę na dworcu PKP

Choć zapewne część z nas sięga po pudło ze świątecznymi ozdobami tuż przed Wigilią, są też tacy, którzy przygotowują się do świąt dużo wcześniej. Możesz do nich dołączyć 9 grudnia o 12.00, przychodząc na dworzec PKP na wielkie strojenie choinki.

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2014-01-07 Ogłoszenie
Ruszają konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Dokument ten wskazuje priorytetowe inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego).

Zobacz treść ogłoszenia

2014-01-02 Ogłoszenie wyników z zakresu działalności Wydziału Polityki Społecznej

Prezydent Bytomia na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2014 r.

Treść publikacji: od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2014 r.


Zobacz treść ogłoszenia

2013-12-31 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia

2013-12-30 Konkurs ofert z zakresu kultury i turystyki
Prezydent Bytomia na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu kultury i turystyki w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz harmonogram
Umowa
Oświadczenie
Oferta realizacji zadania
2013-12-30 Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r
Prezydent Bytomia na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz harmonogram
Umowa
Oświadczenia
Oferta realizacji zadania
2013-12-27 Wyniki konkursu - opieka nad dziećmi do lat 3

Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem podmiotów  określonych w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 12 grudnia 2013 r.,  wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Malucha „KoliKoli" Irena Dobrowolska w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 29. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 13 grudnia 2013 r. Ww. oferent złożył pisemną rezygnację z udziału w konkursie.

Wobec powyższego zakończono postępowanie konkursowe i nie wyłoniono realizatora zadania z zakresu organizacji  w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Prezydent Bytomia

Damian Bartyla


2013-12-24 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

 

Z up. Prezydenta
Miasta Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra


2013-12-20 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem") ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść regulaminu
2013-12-20 Opieka nad dziećmi do lat 3
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz treść ogloszenia
2013-12-20 Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267) zawiadamiam że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2014 r

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek PrzepióraNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.