Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 lutego 2018, Maciej, Bogusz, Modest

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Od 1 marca nowe zasady segregacji śmieci

Od 1 marca zacznie funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.

Dodatkowy punkt poboru opłat czynny w poniedziałki

Z uwagi na zbliżające się terminy płatności należności budżetowych informujemy, że poza stale funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 kasami w pokoju 110A i pokoju 120, uruchomiono w kasie w pokoju 213 dodatkowy punkt poboru opłat.

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

Przez lata władze komunistyczne próbowały zatrzeć o nich pamięć. Choć byli bohaterami i walczyli o wolną i niepodległą Polskę w czasach reżimu komunistycznego, nie wolno było o nich nawet wspominać. Mowa o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca w całym kraju uczcimy ich pamięć. Hołd oddadzą także bytomianie.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Ogłoszenia

2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powstałych na terenie Stacji Paliw BP „Karlik” przy ul. Strzelców Bytomskich 36 w Bytomiu.
 
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powstałych na terenie Stacji Paliw BP „Rozbark” przy al. Jana Pawła II 30 w Bytomiu.
 

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-21 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1)  wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.8.2014 z dnia 20 maja 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do produkcji kruszyw przy użyciu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zygmunt, na terenach po byłej hałdzie żużli pohutniczych - działki gruntu nr ew. 150/14 i 153/14, z wniosku Pana Leszka Galos, działającego pod firmą: „DROTEX” PKL Leszek Galos 41-706 Ruda Śląska, ul. Drozdów 4/11 z dnia 17 stycznia 2014 r.
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 21 maja 2014 r. do 4 czerwca 2014 r.


z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2014-05-19 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie:
1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
2) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-05-16 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na realizację „Zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu dystrybucji dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Zobacz treść oferty
2014-05-16 Ogłoszenie - mały grant
"Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji DOM NADZIEI realizacji zadania pn. „Bytomski Dzień Dziecka - dzieciństwo bez narkotyków i alkoholu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Oferta realizacji zadania publicznego
2014-05-09 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE STRON
O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI

 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu na wniosek Pani Ilony Maciończyk, KELVIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała posiadającej pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom z dnia 3 kwietnia 2014 r. (uzupełniony 26 listopada 2013 r.) w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu.

Z całością materiałów sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-09 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu, z wniosku Pani Ilony Maciończyk, KELVIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała posiadającej pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom – po uzyskaniu opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Prezydent Miasta Bytomia, wydał postanowienie nr ZEC.6220.29.2014 z dnia 9 maja 2014 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339 (tel.: 032 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 7:30 – 17:30, wtorek-piątek: 7:30 – 15:00.

Termin publicznego ogłoszenia:
od 9 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-08 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji .

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ z a w i a d a m i a strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189 z wniosku Pani Ewy Olszewskiej-Dzik Pracownia Architektoniczna „SIGMA” w Zabrzu, z dnia 16 grudnia 2013 r., działającej w imieniu Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39 (akta sprawy nr ZEC.6220.149.2013).
 
W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 2 836 340) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia: od 8 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-08 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ z a w i a d a m i a strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189” - po uzyskaniu opinii właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w formie postanowienia z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr WOOŚ.4240.78.2014.JB, Prezydent Miasta Bytomia wydał postanowienie nr ZEC.6220.149.2013 z dnia 7 maja 2014 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.). Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organu, o którym mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul.Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00 . Termin publicznego ogłoszenia: od 8 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.