Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 września 2018, Tekla, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Ogłoszenia

2014-10-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 05.09.2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Goli – Prezesa Zarządu spółki Armada Development S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Srebrnej 1 oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 1 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:
 
w sprawie udzielenia spółce Armada Development S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Srebrnej 1 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w Bytomiu – Szombierkach w rejonie ulicy Golfowej, na działkach ewidencyjnych o n-rach: 1589/16 i 1628/13.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-10-28 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu, przyjętego uchwalą nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic; Elektrownia i Energetyki w Bytomiu,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. póz. 647 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt, 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVI/502/14 z dnia 22 września 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 września 2011 r., dla tereny położonego w rejonie ulic: Elektrownia i Energetyki w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice zmiany planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia (Bytom, ul. Parkowa 2) oraz na stronie internatowej: www.bytom.pl w zakładce BIP. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8:00 do 15:00).

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. zmiany planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul, Parkowa 2 oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8:00 do 15:00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@mpu.bytom.pl) w terminie do dnia 28 listopada 2014 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

Prezydent Miasta
Damian BartylaZałącznik graficzny

2014-10-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 24.10.2014 r. została wydana

decyzja nr 42a/2005

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 42/2005 z dnia 05.08.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: „budowa drogi głównej do Bytomskiego Parku Przemysłowego wraz z ustaleniem zasad podziału
(sprawa nr AAP.7331–18/P/04)

zlokalizowanej w rejonie ulic Strzelców Bytomskich / Dąbrowa Miejska w Bytomiu (na terenie byłej KWK „Powstańców Śląskich”), na terenie obejmującym następujące działki: obręb Bytom k.m. 63 dz. nr: 210/4, 211/4, 212/4 (powstałe w wyniku podziału działki nr 191/4), 213/4, 214/4 (powstałe w wyniku podziału działki nr 174/4), 215/4, 216/4 (powstałe w wyniku podziału działki nr 192/4), 205/3, 206/3, 207/3, 209/3, 219/3, 220/3, 221/3, 222/3, 223/3 (powstałe w wyniku podziału działki nr 198/3), obręb Bytom k.m. 64 dz. nr: 488/1, 489/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 341/1), 490/1, 491/1, 492/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 346/1), 493/1, 494/1, 495/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 434/1), 496/1, 497/1, 498/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 446/1), obręb Radzionków k.m. 20 dz. nr: 1474/5, 1475/5,

wydanej na rzecz:
Gminy Bytom, w imieniu której działał na podstawie pełnomocnictwa Pan Jan Podgórski, ul. Parkowa 2 w Bytomiu.

 

Z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ołoszenie Referatu Pozwoleń Budowlanych
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 598/2014
z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek HILKIM Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska ul. Chorzowska 11, wydano w dniu 16 października 2014 roku decyzję Nr 598/2014, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce HILKIM Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska ul. Chorzowska 11 pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw w technologii GEODUR na działce nr ew. 595/12 ( k.m. 2, obręb Bobrek ) przy ulicy Pasteura 18 w Bytomiu.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 ( w poniedziałek 7.30 – 17.30 ), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Krystyna Sówka
Kierownik Referatu Pozwoleń Budowlanych
Wydziału Architektury

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Bytom, dnia 22 października 2014 r.

ZEC.6341.23.2014

ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 01.09.2014 r.) znak: NO/021-W-124F/14/15226 wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy, zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu: 17.09.2014 r.), przedłożony przez Pana Artura Szymańczyka, reprezentującego Pracownię Analiz Środowiskowych EKOVENTUS – Szymańczyk i Węclewski Sp. j. z siedzibą przy ulicy Strumykowej 22a/2 w Zielonej Górze – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 16 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne: w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot Ø 600 mm, zlokalizowany w okolicy ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej, do wód rzeki Kłodnicy.


Z up. Prezydenta Miasta (-)
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 8a/2008

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 8/2008 z dnia 03.03.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa stacji telefonii komórkowej_Bytom 53515_Strzelców Bytomskich”.
( AAP.6733.19.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy pl. Żeromskiego, na terenie działek nr: obręb Radzionków, k. m. 20, działki nr: 1536/5, 1537/5. Wnioskodawcą jest: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bogusław Machwitz, adres do korespondencji: PPUH „Elektromont” – Leszek Gorol S. J. ul. Asfaltowa 103, 42-289 Woźniki.

 

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 54a/2007

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 54/2007 z dnia 14.08.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla ul. Przy Kopalni Bytom”.
( AAP.73310-41/07 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Przy Kopalni, na terenie działek nr: obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 336/1, 186/58, 184/58, obręb Bytom, k. m. 65, działki nr: 58/13, 59/13, obręb Bytom, k. m. 63, działki nr: 219/3, 220/3, 221/3, 222/3, 223/3 (powstałe w wyniku podziału działki nr 208/3), 214/4, 207/3, 206/3, 190/4, 112/3, 104/4, 101/4,

Wnioskodawcą jest:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Jarosz, adres do korespondencji: ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 71a/2007

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 71/2007 z dnia 26.10.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu osiedla przy byłej kopalni KWK „Powstańców Śląskich””.
( AAP.73310-54/07 )

w części dotyczącej następujących działek: obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 54, 76/1, 110/48, 112/51, 114/52, 163/1, 167/1, 181/20, 182/58, 206/1, 334/1, 335/1, 337/1, 338/1, 340/1, 351/1, 365/15, 366/15, 367/15, 371/19, 373/19, 374/19, 376/19, 379/19, 381/1, obręb Radzionków, k. m. 64, działki nr: 3095/5, 3096/5 (powstałe w wyniku podziału działki nr 3012/5), 1448/5, 3007/5.

Wnioskodawcą jest:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Niedbajuk, ul. Szenwalda 18/4, 44-113 Gliwice.

 

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-20 Ogłoszenie Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.10.2014r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pralni w budynku mieszkalnym przy ul. Szymały 160 w Bytomiu na pomieszczenie z indywidualnym węzłem cieplnym c. o. i c. w. u.”. (AAP.6733.32.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Szymały 160, na terenie działki nr: obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 5248/34.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kondrat, adres do korespondencji: PUB „ESBUD” Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 15, 42-504 Będzin.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-17 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16.10.2014r. została wydana

decyzja nr 31/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c w Bytomiu przy ul. Kofty dz. nr 1287/15”.
( AAP.6733.28.2014 )
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kofty, na terenie działek nr: obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr: 850/15, 1102/15, 869/15, 849/15, 1287/15.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji: BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Miejska.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.