Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 listopada 2017, Cecylia, Jonatan, Stefan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Premiery w Teatrze Rozbark

„Poskromienie złośnicy” Poles Apart - spektakl w oparciu o dzieło Williama Szekspira oraz „Or Id” w choreografii Anny Piotrowskiej, to listopadowe propozycje sceny przy ul. Kilara 29.

V Międzynarodowa Konferencja Kresowa

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych tematyką kształtowania się społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich, powojennych losów ocalałych i wreszcie tych przybyłych do Bytomia, będzie tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja  Kresowa Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2014-02-17 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia informuje, że zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego realizacji zadania pn. „Mistrzostwa Bytomia w Biegu na orientację ", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Zobacz treść ogłoszenia
2014-02-17 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8, a także ust. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:

Wszczęciu postępowania, po uzupełnieniu wniosku, dotyczącego udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej przy ulicy Konstytucji 74 w Bytomiu

Zobacz treść ogłoszenia

2014-02-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia

o przyjęciu dokumentu wymagającego

udziału społeczeństwa i o możliwościach zapoznania się

z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.)

zawiadamiam

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia, zwanego planem „Szombierki – Zachód” uchwalonego uchwałą nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2014 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 546 dnia 31 stycznia 2014 r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pok. 402a, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto dokument ten jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce o nazwie Planowanie przestrzenne, pod odnośnikiem miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie 15 lutego 2014 r.

Prezydent Miasta
Damian Bartyla2014-02-14 Ogłoszenie z zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu UM

Wydział Kultury i Sportu informuje, że Pan Damian Bartyla Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość zadania postanowił w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecić: Klubowi Sportowemu LKS TEMPO Stolarzowice z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Gombrowicza 11 realizację w okresie od 7 lipca 2014 do 18 lipca 2014 r. zadania pn. „ Wakacje z łukami”. Kwota wsparcia wynosi 3.200,00 złotych (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).


2014-02-14 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 13.02.2014r. zostało wydane

postanowienie do decyzji nr 19/2012 z dnia 16.08.2012r.

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa kabli ziemnych SN w celu powiązania GPZ Piaśniki i GPZ Łagiewniki po stronie 20 kV”.

(AAP.6733.19.2012)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja CZE S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Agnieszka Klabisz – PPU „Budomont – 7” Sp. z o. o., 41-704 Ruda Śląska, ul. Hlonda 50.2014-01-23 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.01.2014r. została wydana
 
decyzja nr 1/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
 
"Rozbudowa sieci gazowej 50 PE śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego". (AAP.6733.23.2013) Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Lazarówka, na terenie działek nr:

obręb: Sucha Góra, k. m.: 1,działki nr: 217, 2326/211, 2325/211, 2324/211.

 

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Pani Zofia Kurkowska, zamieszkała przy ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Ewa Kowalik
2014-01-20 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu dystrybucji w I półroczu 2014 r. produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz teść zarządzenia
Oferta realizacji zadania

2014-01-17 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą oraz rozdziału 4 § 9 Programu współpracy Miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, przyjętego uchwałą nr XXI/282/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 października 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść zarządzenia
Oferta realizacja zadania

2014-01-07 Ogłoszenie
Ruszają konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Dokument ten wskazuje priorytetowe inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego).

Zobacz treść ogłoszenia

2014-01-02 Ogłoszenie wyników z zakresu działalności Wydziału Polityki Społecznej

Prezydent Bytomia na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2014 r.

Treść publikacji: od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2014 r.


Zobacz treść ogłoszenia


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.