Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 lutego 2018, Eleonora, Feliks, Kiejstus

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Budynek poczty w rejestrze zabytków

Na hasło: zabytkowa poczta w Bytomiu, na myśl nasuwa się odrestaurowany niedawno, wyjątkowej urody neorenesansowy gmach przy Piekarskiej. Tymczasem miano zabytku zyskał także modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2.

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ruszył przetarg na przebudowę boiska w Bytomiu - Miechowicach

Kolejny obiekt sportowy w Bytomiu doczeka się gruntownej modernizacji. We wtorek /30 stycznia/ ogłoszono przetarg na przebudowę boiska piłkarskiego KS Silesia w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Dzierżonia. Wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł.

Ogłoszenia

2014-05-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 8/2014
z dnia 23.05.2014r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice wydano decyzję nr 8/2014 z dnia 23.05.2014r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-05-28 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.05.2014r. została wydana
 
decyzja nr 7/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia”.
 
(AAP.6733.5.2014)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 1, działki nr: 2773/155, 2632/126, 1302/155, 2750/155, 1304/126, 1103/126, 1310/155, 2749/155, 1409/126, 2633/126,

obręb Karb, k. m.: 1, działki nr: 1318/32, 1398/64, 1400/32, 1399/64.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
 
2014-05-26 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.) wraz z uzupełnieniem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”, będącej własnością innego podmiotu, mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu stacji paliw nr 282 zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 90 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-26 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2014 r. spółki KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 18, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstałych w wyniku działalności zakładu KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – Baza Remontowo – Warsztatowa, przy ul. Strzelców Bytomskich 127 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-23 KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
W związku z pracami nad projektem uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie:

- nadania nazwy "skwer Ojca Rocha Szajcy",
- nadania nazwy "skwer Ojca Ryszarda Ślebody",
- nadania nazwy "skwer Józefa Larischa",
- nadania nazwy "skwer Józefa Bonczola",
- zmiany nazwy „ulicy Aleksandra Fredry” na „ulicę Pułkownika Jana Białego” ,
- nadania nazwy „skwer Georga Bruninga”,
- nadania nazwy „Aleja tenisistów”,

uprzejmie informujemy,  że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm).

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

 
2014-05-23 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na dystrybucję dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia, postanowił w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 23 sierpnia 2014 r.
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
 Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się strony, iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powstałych na terenie Stacji Paliw BP „Karlik” przy ul. Strzelców Bytomskich 36 w Bytomiu.
 
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powstałych na terenie Stacji Paliw BP „Rozbark” przy al. Jana Pawła II 30 w Bytomiu.
 

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-21 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1)  wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.8.2014 z dnia 20 maja 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do produkcji kruszyw przy użyciu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zygmunt, na terenach po byłej hałdzie żużli pohutniczych - działki gruntu nr ew. 150/14 i 153/14, z wniosku Pana Leszka Galos, działającego pod firmą: „DROTEX” PKL Leszek Galos 41-706 Ruda Śląska, ul. Drozdów 4/11 z dnia 17 stycznia 2014 r.
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 21 maja 2014 r. do 4 czerwca 2014 r.


z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału EkologiiNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.