Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 lutego 2018, Eleonora, Feliks, Kiejstus

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Budynek poczty w rejestrze zabytków

Na hasło: zabytkowa poczta w Bytomiu, na myśl nasuwa się odrestaurowany niedawno, wyjątkowej urody neorenesansowy gmach przy Piekarskiej. Tymczasem miano zabytku zyskał także modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2.

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ruszył przetarg na przebudowę boiska w Bytomiu - Miechowicach

Kolejny obiekt sportowy w Bytomiu doczeka się gruntownej modernizacji. We wtorek /30 stycznia/ ogłoszono przetarg na przebudowę boiska piłkarskiego KS Silesia w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Dzierżonia. Wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł.

Ogłoszenia

2014-06-05 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Geodezji UM
2014-06-03 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 02.06.2014r. została wydana
 
decyzja nr 9/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Przebudowa ul. Konstytucji w rejonie skrzyżowania z ulicami: Wrocławską – Miechowicką w Bytomiu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej”.
 
(AAP.6733.6.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb, w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb, k. m. 1, działki nr: 839/89, 1177/94, 1474/90, 621/91, 622/91, 1306/94, 1180/93, 1998/89, 1396/89, 1390/51, 1307/94, 1524/32.

Wnioskodawcą jest:

Pan Marek Spyra, ul. Lędzińska 218, 43-140 Lędziny, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Patschek, adres do korespondencji: Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i s-ka Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-02 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia
ogłasza
sprzedaż samochodu służbowego
w dniu 17 czerwca 2014 r.
w drodze aukcji.


1. Nazwa i siedziba organizatora aukcji
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

2. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy PEUGEOT, stanowiący własność Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Marka i model: PEUGEOT 407 2.0 16V ST KOMFORT
Nr rejestracyjny: SY 39699
Rok produkcji: 2005
Nr nadwozia: VF36DRFNB21205039
Przebieg: 333423 km
Termin ważności badania technicznego pojazdu: 12 maj 2015 r. Kolor: czarny 2-warstwowy typu perła
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Pojemność/moc silnika: 1997 ccm
Moc silnika: 100 kW (136 KM)
Skrzynia biegów: manualna
Rodzaj paliwa: benzyna
Stan techniczny: opinia biegłego rzeczoznawcy oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (do wglądu po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 32 77 98 704 lub 32 78 68 421 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7.30 do 17.30, wtorek do piątek 7.30 do 15.00).
Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazd

Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 32 77 98 704 lub 32 78 68 421 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7.30 do 17.30, wtorek do piątek 7.30 do 15.00. 4.

4. Cena wywoławcza

Cena pojazdu została określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę, jest zarazem ceną wywoławczą i wynosi 8.000,00 zł Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł. 

5. Wadium

Wadium w wysokości 800 zł należy wnosić w walucie polskiej w kasie tut. urzędu w pokoju nr 213 (pn. 800–1600; wt. - pt. 800–1330) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na rachunek organizatora aukcji. Wadium wpłacone przez oferenta, który aukcję wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostaną wybrane, będzie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia aukcji.
Wadium ulega przepadkowi na korzyść organizatora aukcji w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygrał, od zawarcia umowy. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy Sprzedający unieważnia procedurę sprzedaży.

6. Warunki uczestnictwa w aukcji

W aukcji mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji w dniu aukcji:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz postanowieniami umownymi kupna-sprzedaży samochodu osobowego,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

7. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji

Aukcja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w budynku przy ul. Smolenia 35, w pokoju nr 132 I piętro (w budynku brak windy).

8. Zawarcie umowy

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji po wpłaceniu na konto Sprzedającego wylicytowanej kwoty, podpisania umowy kupna-sprzedaży oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. Postanowienia końcowe

Nabywca przyjmuje ruchomość w stanie istniejącym.

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo dokonania zmian w ogłoszeniu lub w zakresie warunków zawartych w ogłoszeniu.

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 
Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać:
w Wydziale Administracyjnym w pok. 403 przy ul. Parkowej 2, tel. 32 78 68 421 i w pok. 126
przy ul. Smolenia 35, tel. 32 77 98 704
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej: www.bytom.pl /miasto,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Bytomiu.

2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) z a w i a d a m i a się  strony postępowania, że w dniu 2 czerwca 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.29.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie do czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro (tel: 32 2836340), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od 2 czerwca do 16 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o ooś i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji nastąpiło poprzez:

1) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (www.bip.um.bytom.pl) oraz w internetowym serwisie informacyjnym tut. Urzędu (www.bytom.pl),
2) ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, 3) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia


Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.34.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
 
Budowa dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG dla celów produkcyjnych,
zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicy Arki Bożka 1, ul. Krzyżowej 3,
na terenie firmy TECWELD Piotr Polak.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 7.30 - 17.30, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 2 czerwca do 16 czerwca 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu UM
„Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Rozwoju Tańca realizacji zadania pn. „Wyjazd zespołu spektaklu „Profanum” na Festiwal Teatralny ROMATEATROFESTIVAL 2014 w Rzymie”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Zobacz treść oferty
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.05.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej n/c w ulicy Mikołaja w Bytomiu, nazwa całkowita: Rozbudowa sieci gazowej i budowa dwóch przyłączy gazu n/c w ul. Mikołaja w Bytomiu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Łącznej nr 14 i 22 w Bytomiu”.
 
( AAP.6733.12.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Mikołaja, na terenie działek nr:

obręb Bytom
, k. m.: 9, działki nr: 1706/44, 2103/44.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Katarzyna Nowak, adres do korespondencji: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu „HYDROMIREX” S.C., ul. Sadowa 2, 42-360 Poraj.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.05.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia”.

(AAP.6733.10.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Św. Elżbiety w Bytomiu, na terenie działki nr: 1693/11 (zabudowa kubaturowa), 1391/11, 1060/11 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, adres do korespondencji: Eltrako Sp. z o. o., ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.05.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę szkolną”.
( AAP.6733.11.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wojciechowskiego 6 w Bytomiu, na terenie działki nr: 924/15 (zabudowa kubaturowa), 1042/15 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-05-30 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2014 r. wraz z uzupełnieniem, przedłożony przez spółki TRIOCHEM Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie oraz Conbelts Bytom S.A., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wspólne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku działalności zakładu TRIOCHEM Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu, poprzez kanalizację i pompownię lokalną stanowiącą własność Conbelts Bytom S.A.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.