Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 września 2018, Justyna, Łucja, Cyprian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Nadzieje polskiego boksu na Memoriale Błażyńskiego

Młodzi bokserzy z Polski, Rosji, Ukrainy, Republiki Czeskiej oraz Anglii zaprezentują swoje umiejętności podczas XIII Memoriału im. Leszka Błażyńskiego. Na ringu zobaczymy również młodych, obiecujących zawodników – Damiana Durkacza i Oskara Safaryana. Zapraszamy 6 i 7 października do Teatru Rozbark. Wstęp wolny!

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2014-12-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”

postanowił, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 26.11.2014 r.), przedłożony przez Pana Ryszarda Kwosek działającego pod firmą „VARICOM Ryszard Kwosek” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Północnej 10 – Pełnomocnika spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 8 grudnia 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych przy ulicy Fabrycznej 29 w Bytomiu (działka ewidencyjna nr 1416/117).

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2014r. zostało wszczęte

postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej śr/c f 50PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych”.

 (AAP.6733.35.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Galmanowej, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,    k. m. 1,    działki nr:    1030/134, 1031/134, 1032/134, 1033/140, 1028/134, 1029/134, 932/275.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-12-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

                                                       

Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
, zawiadamia się strony, że w dniu 1 grudnia 2014 r., zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia
i Racjonalizatorów.

Wnioskodawcą jest: Tomasz Kacprowicz, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64,
44-100 Gliwice posiadający pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Budowę nowoprojektowanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych zlokalizowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg do planowanych działek inwestycyjnych
i istniejącej kanalizacji. Trasy kanałów sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowane zostaną
w sposób wykorzystujący maksymalnie spadki terenu projektowanego i istniejącego.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) z wydłużonym kielichem o ściankach litych klasy S uszczelnianych za pomocą uszczelek gumowych (kanalizacja sanitarna grawitacyjna), o średnicach w zakresie ok.: Dz100 -Dz300 mm. Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej planuje się zastosowanie rur PE100 do ścieków o średnicy w zakresie około Dz110 - Dz300 mm.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej stanowić będą: studnie kanalizacyjne prefabrykowane - szczelne, z kręgów betonowych łączonych na uszczelki; studnie rewizyjne; armatura; przepompownia ścieków.

W ramach inwestycji przewiduje się dodatkowo przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami.

Długość projektowanej sieci sanitarnej będzie wynosić ok. 2000 m.

Obszar realizacji przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres inwestycji).

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres oddziaływania).

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia (U.M. w Bytomiu, Wydział Ekologii, p.339) w terminie
do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

       Z up. Prezydenta Miasta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

            Wydziału Ekologii

                                                                                                           (-)  Marek Przepióra

2014-12-02 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać w terminie od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r.na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Zobacz ofertę realizacji zadania publicznego
2014-12-02 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/532/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia (Bytom, ul. Parkowa 2) oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:  Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2  oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@mpu.bytom.pl).
w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

2014-12-02 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/534/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice zmiany planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia (Bytom, ul. Parkowa 2) oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:  Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. zmiany planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2  oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@mpu.bytom.pl) w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

 Prezydent Bytomia
 Damian Bartyla 

2014-11-28 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.
Prezydent Bytomia na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.

Pobierz treść zarządzenia
Pobierz załącznik do zarządzenia
Pobierz ofertę realizacji zadania publicznego
2014-11-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 27.11.2014r. została wydana
decyzja nr 34/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci oraz budowa 3 przyłączy do budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Blachówka, dz. nr: 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1053/195”.
 (AAP.6733.29.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Blachówka w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,    działki nr:    219, 1056/195, 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1060/196.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-11-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1. wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.94.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Instalacja do prowadzenia przetwarzania odpadów pohutniczych,
zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 1a,
na części działki o numerze ewidencyjnym 649/8.

2. możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 25 listopada do 9 grudnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.