Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 czerwca 2018, Paulina, Jan, Tomasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-08-14 Ogłoszenie - Referat Ochrony Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.59.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej”

z wniosku Pana Piotra Sośnierz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKBUD” Krystyna Fabian w Katowicach, działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, z dnia 1 lipca 2014 r.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 14.08.2014 r. do 28.08.2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii
2014-08-14 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ z a w i a d a m i a strony, że

w dniu 14 sierpnia 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.59.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej”

z wniosku Pana Piotra Sośnierz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKBUD” Krystyna Fabian w Katowicach, działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, z dnia 1 lipca 2014 r.

Pouczenie: Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel: 32 2 836 340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 14.08.2014 r. do 28.08.2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii
2014-08-12 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu UM
Lista sportowców bytomskich klubów sportowych, którym prezydent bytomia postanowił przyznać stypendia sportowe (II tura)

Zobacz listę

2014-08-12 Ogłoszenie Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 11.08.2014r. została wydana decyzja nr 19/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego „Budowa sieci ciepłowniczej c. o. i c. w. u. osiedlowej przy ul. Tatrzańskiej w Bytomiu” ( AAP.6733.21.2014 ).

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tatrzańskiej i ul. Bałtyckiej w Bytomiu, na terenie działek nr: obręb Szombierki, k. m. 1, działki nr: 919/12, 901/11, 1574/11, 1604/8, 1606/8.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-08 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Na podstawie art. 36 §1 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - w związku z art. 65 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

organ zawiadamia strony, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r. nie nastąpi w terminie, o którym mowa w zawiadomieniu nr ZEC.6220.44.2014 z dnia 1 lipca 2014 r.

Zmiana terminu wynika z konieczności umożliwienia stronom wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność zachowania terminów określonych w art. 35 §5 kodeksu postępowania administracyjnego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 31 sierpnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii
2014-08-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Z awiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

na podstawie wniosku złożonego w dniu 01.08.2014r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji transformatorowej B119, wyprowadzenie ziemnych linii kablowych SN/nN ze stacji B119, likwidacja starej stacji B119 w ramach zadania „Wymiana stacji B119” ( AAP.6733.26.2014 ).

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Marka, na terenie działek nr: obręb Miechowice, k. m. 6, działki nr: 4635/392, 1524/392, obręb Karb, k. m. 1, działki nr: 1804/19, 1805/19, 603/19.

Wnioskodawcą jest: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P. P. U. BUDOMONT – 7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Ewa Kowalik
2014-08-07 Obwieszczenie

Minister Infrastruktury i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 28 lipca 2014 r., znak: DOII-II-db/BOII-2db-772-82-1431/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 14/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. znak: IFXIII.7820.47.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa Strzelców Bytomskich na odcinku od wjazdu do byłej KWK Powstańców Śląskich do ulicy Długiej” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ulicy Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ulicy Dąbrowa Miejska do ulicy Długiej w Bytomiu”

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w godzinach od 9.00 do 15.30 oraz w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Zobacz pełną treść obwieszczenia
2014-08-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

w dniu 06.08.2014r. została wydana decyzja nr 18/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej śr/c f 50PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych” ( AAP.6733.17.2014 ).


Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Galmanowej w Bytomiu, na terenie działek nr: obręb Sucha Góra, k. m.: 1, działki nr: 932/275, 331/133, 1028/134, 1032/134.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.
z up. Prezydenta
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Ewa Kowalik
2014-08-04 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.117.2013 z dnia 4 sierpnia 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

pn.: Budowa układu drogowego na terenach zlokalizowanych po północnej stronie Roździeńskiego realizowanego w ramach projektu – Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania Dokumentacji.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 4 sierpnia do 18 sierpnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-08-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 01.08.2014r. została wydana decyzja nr 17/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ul. Falistej, Kołłątaja, Racławickiej w Bytomiu” ( AAP.6733.13.2014).


Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb, k. m. 1, działki nr: 1513/23, 754/26, 1937/59, 776/27, 1953/27, 467/27, 263/59, 536/27, 677/26, 1934/60, 1523/32, 678/26, 1016/22, 30, 708/27, 1585/31, 1284/27, 449/59, 29, 753/26, 761/23, 486/59, 1586/31, 1584/25, 774/27, 1286/22, 1935/60, 764/23, 1201/23, 537/27, 1283/26, 778/27, 818/23, 485/59, 719/27, 1202/23,

obręb: Miechowice, k. m. 4, działki nr: 750/59, 1045/59, 992/59, 1046/59.

Wnioskodawcą jest: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Ewa Kowalik

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.