Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 listopada 2017, Cecylia, Jonatan, Stefan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Premiery w Teatrze Rozbark

„Poskromienie złośnicy” Poles Apart - spektakl w oparciu o dzieło Williama Szekspira oraz „Or Id” w choreografii Anny Piotrowskiej, to listopadowe propozycje sceny przy ul. Kilara 29.

V Międzynarodowa Konferencja Kresowa

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych tematyką kształtowania się społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich, powojennych losów ocalałych i wreszcie tych przybyłych do Bytomia, będzie tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja  Kresowa Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2014-02-27 Ogłoszenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 26.02.2014 r. została wydana

decyzja nr 56b/2004
uchylająca decyzję nr 56a/2004 z dnia 17.02.2014 r.,  stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 56/2004 z dnia 24.08.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

 

poszerzenie istniejącego cmentarza rzymsko-katolickiego"
(sprawa nr AAP.7331-59/P/04)

zlokalizowanej przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu, na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Szombierki,  k.m. 2d6,  działki nr: 472/9, 474/16 oraz 476/13,

wydanej na rzecz:
Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 2, w imieniu której działała na podstawie pełnomocnictwa Pani Izabela Matuszowicz, prowadząca działalność pod nazwą „IM Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji" z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Męczenników Oświęcimia 15,

oraz umarzająca postępowanie w całości.
 

Z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


2014-02-26 Ogłoszenie

zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych realizacji zadania pn. „Gala Bytomianki i Bytomianina Roku", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl .

Zobacz treść ogłoszenia
2014-02-26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 21.02.2014r. zostało wszczęte


p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Przebudowa osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej dla potrzeb odbiorców zasilanych z CC-3 Szymały z przyłączeniem odbiorców CC-4 W Bytomiu".
(AAP.6733.3.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Szymały i Strzelców Bytomskich w Bytomiu,  w dzielnicy: Osiedle im. Gen. Jerzego Ziętka, na terenie działek nr:

obręb Radzionków, k. m. 1  działki nr: 2135/36, 2232/41, 1375/132, 2153/39,
5070/110, 5009/37, 2644/36, 5343/44, 2600/46, 5251/34, 2246/47, 2598/110, 5247/34, 2242/46, 5008/37, 2140/37, 5018/39, 562/35, 2150/37, 5282/37, 2228/40, 5317/47, 2147/37, 5007/37, 5010/37, 1518/35, 2139/36, 5248/34, 5011/37, 5283/37, 5005/37, 5014/39, 2239/44, 5013/37, 1521/35, 1567/41, 2146/37, 5341/44, 5258/44, 2229/40, 5252/34, 2234/41, 5249/34, 5006/37, 1560/39.

Wnioskodawcą jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Leszek Ograbisz, ul. Sosnowa 6a, 43-100 Tychy.W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


2014-02-21 Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 14.02.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa sieci gazowej n/c D110 PE100 SDR11RC wraz z przyłączem gazu n/c D63 PE100 SDR11RC do budynku usługowego (zakład aktywności zawodowej)".
(AAP.6733.2.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131B, na terenie działek nr:

obręb Bytom,  k. m. 64,  działki nr: 324/1, 378/19, 330/1, 343/1, 421/1.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Barbara Opałka, zamieszkała przy
ul. Pomrożyckiej 39, 42-400 Zawiercie,
adres do korespondencji: ENERGO-INWEST S.C.,
ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-02-20 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 18.02.2014 r. została wydana

decyzja nr 18a/2012

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 18/2012 z dnia 14.08.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

przebudowa kanalizacji sanitarnej od studni S17 do S309"
(sprawa nr AAP.6733.17.2012)

zlokalizowanej w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu, na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Szombierki,  k.m. 2,   działka nr: 1631/11 (powstałą w wyniku podziału działki nr 289/11), 578/11, 1436/9, 282/9, 1437/9, 1435/9, 554/8,

obręb Szombierki,  k.m. 3,   działka nr: 909/108, 1097/225,

wydanej na rzecz:
firmy „ARMADA Development" S.A. z siedzibą przy ul. Zabrzańskiej 21d w Bytomiu,

w części obejmującej następujące działki: nr 1631/11 (powstałą w wyniku podziału działki nr 289/11), 578/11, 1436/9, 282/9, 1437/9, 1435/9, 554/8 oraz 909/108.

 

Z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-02-20 Ogłoszenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 19.02.2014 r. została wydana


decyzja nr 18b/2012
stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 18/2012 z dnia 14.08.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

przebudowa kanalizacji sanitarnej od studni S17 do S309"
(sprawa nr AAP.6733.17.2012)

zlokalizowanej w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu, na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Szombierki,  k.m. 2,   działka nr: 1631/11 (powstałą w wyniku podziału działki nr 289/11), 578/11, 1436/9, 282/9, 1437/9, 1435/9, 554/8,

obręb Szombierki,  k.m. 3,   działka nr: 909/108, 1097/225,

wydanej na rzecz:
firmy „ARMADA Development" S.A. z siedzibą przy ul. Zabrzańskiej 21d w Bytomiu,

w części obejmującej działkę nr 1097/225.


 

Z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


2014-02-20 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 18.02.2014r. została wydana

decyzja nr 2a/2008
stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 2/2008 z dnia 12.02.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa bezprzewodowej stacji przekaźnikowej PLAY".
(AAP.73310-72/07)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 21, na terenie działki nr:

obręb Szombierki, k. m. 3, działka nr: 2183/166.

Wnioskodawcą jest:
P4 Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jacek Kowrygo, ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice.
  z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-02-18 Konsultacje społeczne
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz Strategię Rozwoju
Pobierz formularz uwag do Strategii Rozwoju

2014-02-18 Prezydent Bytomia informuje,

zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Brama Cukermana realizacji zadania pn. „Cheder-przestrzeń edukacji społecznej- etap II ", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Zobacz treść ogłoszenia
2014-02-17 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia informuje, że zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego realizacji zadania pn. „Mistrzostwa Bytomia wpływaniu dla wszystkich typów szkół" ", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Zobacz treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.