Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 listopada 2017, Cecylia, Jonatan, Stefan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Premiery w Teatrze Rozbark

„Poskromienie złośnicy” Poles Apart - spektakl w oparciu o dzieło Williama Szekspira oraz „Or Id” w choreografii Anny Piotrowskiej, to listopadowe propozycje sceny przy ul. Kilara 29.

V Międzynarodowa Konferencja Kresowa

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych tematyką kształtowania się społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich, powojennych losów ocalałych i wreszcie tych przybyłych do Bytomia, będzie tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja  Kresowa Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2014-03-14 Ogłoszenie o naborze do Biura Związku Subregionu Centralnego
Zobacz treść ogłoszenia
Pobierz wzór oświadczenia
Pobierz regulamin
Pismo przewodnie

2014-03-13 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do dnia 24 lutego 2014 r. wpłynęło 28 ofert.

Czytaj treść ogłoszenia
2014-03-11 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 49, art. 97 § 2, art. 101 § 1 i § 3 oraz art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm), zawiadamia się strony, że postanowieniem z dnia 11 marca 2014 r. nr ZE.6620.137.2011 Prezydent Miasta Bytomia podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych zlokalizowanego w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.s

Zgodnie z art. 141 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) na postanowienie służy stronie zażalenie, zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra
2014-03-10 Ogłoszenie o konkursie Wydziału Edukacji UM
Prezydent Bytomia ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia

2014-03-10 Ogłoszenie o konkursie Wydziału Edukacji UM
Prezydent Bytomia ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia

2014-03-10 Ogłoszenie - mały grant
Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Gala Bytomianki i Bytomianina Roku” złożonym przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 4 000 zł / słownie: cztery tysiące złotych.

Projekt będzie realizowany w okresie: od 26 lutego 2014 roku do dnia 10 kwietnia 2014 roku.
2014-03-10 Ogłoszenie - mały grant
Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Cheder. Przestrzeń edukacji społecznej. II etap” złożonym przez Fundację Brama Cukermana postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 6 730 zł / słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych.

Projekt będzie realizowany w okresie: od dnia 10 marca 2014 roku do dnia 6 czerwca 2014 roku.
2014-03-10 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu

Zobacz treść ogłoszenia

2014-03-03 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2014 r., przeprowadzonego w dniach 10 i 11 lutego 2014 r. W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęły 34 oferty.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-03-03 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) z a w i a d a m i a się strony postępowania, że w dniu 3 marca 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.139.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie do czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 31 marca 2014 r.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro (tel: 32 2836340), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 3 marca do 17 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o ooś i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji nastąpiło poprzez:
1) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (www.bip.um.bytom.pl) oraz w internetowym serwisie informacyjnym tut. Urzędu (www.bytom.pl),
2) ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
3) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału EkologiiNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.