Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 lutego 2018, Romana, Izabela, Damian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

Przez lata władze komunistyczne próbowały zatrzeć o nich pamięć. Choć byli bohaterami i walczyli o wolną i niepodległą Polskę w czasach reżimu komunistycznego, nie wolno było o nich nawet wspominać. Mowa o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca w całym kraju uczcimy ich pamięć. Hołd oddadzą także bytomianie.

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Budynek poczty w rejestrze zabytków

Na hasło: zabytkowa poczta w Bytomiu, na myśl nasuwa się odrestaurowany niedawno, wyjątkowej urody neorenesansowy gmach przy Piekarskiej. Tymczasem miano zabytku zyskał także modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-06-24 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji ARS MAGNA realizacji zadania pn. „Upowszechnianie kultury muzycznej oraz działanie informacyjne poprzez realizację i publikację videoclipu muzycznego, którego akcja toczy się w plenerach Bytomia, wnętrzach Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK oraz z udziałem uczestniczących w akcji Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Zobacz ofertę
2014-06-17 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 27 maja 2014 r. (data wpływu: 28 maja 2014 r.) przedłożony przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Kościuszki 9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

odwodnienie zakładów górniczych poprzez odwodnienie wyrobisk górniczych rejonu „Szombierki i ZG „Bytom II” w Bytomiu poprzez pompownię głównego odwadniania na poziomie 630m przy szybie „Ewa” przy dopuszczalnej rzędnej odwadniania –498,0 m n.p.m.,

– odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia zrobów pompowni „Szombierki” Zakładu CZOK istniejącym wylotem do zbiornika Ws-5, w ilości:

Qmax h = 490 m3/h, Qśr d = 7920 m3/d, Qśr d = 2 890 000 m3/rok.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że w dniu 16 czerwca 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.137.2011 umarzająca postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych, zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie do czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro (tel.: 32 2836340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu do tut. urzędu: 27 maja 2014 r.) przedłożony przez Pana Aleksandra Florka, Koordynatora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska SEKA S.A. Oddział Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 8 – Pełnomocnika spółki Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności Stacji Paliw R 3022 przy ul. Krakowskiej 27/31 w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 03.06.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ul. Falistej, Kołłątaja, Racławickiej w Bytomiu”.
( AAP.6733.13.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb, k. m.1, działki nr: 1513/23, 754/26, 1937/59, 776/27, 1953/27, 467/27, 263/59, 536/27, 677/26, 1934/60, 1523/32, 678/26, 1016/22, 30, 708/27, 1585/31, 1284/27, 449/59, 29, 753/26, 761/23, 486/59, 1586/31, 1584/25, 774/27, 1286/22, 1935/60, 764/23, 1201/23, 537/27, 1283/26, 778/27, 818/23, 485/59, 719/27, 1202/23,
obręb: Miechowice, k. m.4 działki nr: 750/59, 1045/59, 992/59, 1046/59.

Wnioskodawcą jest: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-12 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r., przedłożony przez spółkę P.W. Bamarko Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 51, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (zbiornika bezodpływowego) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie P.W. Bamarko Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 51.

Z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-10 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”.

zobacz treść ogłoszenia
2014-06-10 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, na działce nr 7118/605 przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul.Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014r.

zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.