Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 września 2018, Dora, Gerard, Teodor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Nadzieje polskiego boksu na Memoriale Błażyńskiego

Młodzi bokserzy z Polski, Rosji, Ukrainy, Republiki Czeskiej oraz Anglii zaprezentują swoje umiejętności podczas XIII Memoriału im. Leszka Błażyńskiego. Na ringu zobaczymy również młodych, obiecujących zawodników – Damiana Durkacza i Oskara Safaryana. Zapraszamy 6 i 7 października do Teatru Rozbark. Wstęp wolny!

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2015 r.

Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 11 grudnia 2014 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym:

- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,

- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 8 pkt, - kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,

- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 10 pkt. Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 33 pkt na 35 pkt możliwych. W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2, w wysokości 220.000 zł.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia
    
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2015 – 2019 na terenie miasta Bytomia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. 
 
Do postępowania konkursowego wpłynęła 1 oferta, złożona przez Parafię Ewangelicko –Augsburską w Bytomiu, ul. Matki Ewy 1, prowadzącą Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”, adres jw.

Oferta spełniła wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania.Przy ocenie oferty brano pod uwagę lokalizację placówki, dysponowanie kadrą o odpowiednich  kwalifikacjach, posiadanie stosownego zaplecza lokalowego i sprzętowego do realizacji zadania, posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz zapewnienie odpowiedniego standardu świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i poziomu opieki szczegółowo określonego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 964).W wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa z ww. Parafią na realizację przedmiotowego zadania od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Na 2015 r. zaplanowano dotację płatną ze środków budżetu państwa, przeznaczoną dla osób umieszczonych w ww. Domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. do wysokości 200.000 zł. 

Prezydent Miasta
Damian Bartyla


2014-12-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.96.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do przetwarzania odpadów poliuretanowych”

planowanego do realizacji w Bytomiu - Łagiewnikach przy ul. Szyby Rycerskie 4, na działce gruntu nr ew. 167/20, przez Spółkę KUMIBEX Sp. z o.o. z siedzibą   w Orzechu, ul. Szkolna 8;
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 16 do 30 grudnia  2014 r.

z up. Prezydenta Miasta
-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-12-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 15.12.2014r. została wydana

decyzja nr 35/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej f 90 PE”.
 (AAP.6733.33.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,    działki nr:    778/218, 1315/105, 1331/106, 1316/105.

Wnioskodawcami są:

Państwo Monika i Jacek Adametz, Państwo Anna i Piotr Susek, Państwo Anna i Jarosław Pamięta, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-12-15 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM w Bytomiu
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów.

 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Termin publikacji od 15.12.2014 r. do 29.12.2014 r.
2014-12-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”

postanowił, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 26.11.2014 r.), przedłożony przez Pana Ryszarda Kwosek działającego pod firmą „VARICOM Ryszard Kwosek” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Północnej 10 – Pełnomocnika spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 8 grudnia 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych przy ulicy Fabrycznej 29 w Bytomiu (działka ewidencyjna nr 1416/117).

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2014r. zostało wszczęte

postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej śr/c f 50PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych”.

 (AAP.6733.35.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Galmanowej, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,    k. m. 1,    działki nr:    1030/134, 1031/134, 1032/134, 1033/140, 1028/134, 1029/134, 932/275.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-12-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

                                                       

Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
, zawiadamia się strony, że w dniu 1 grudnia 2014 r., zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia
i Racjonalizatorów.

Wnioskodawcą jest: Tomasz Kacprowicz, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64,
44-100 Gliwice posiadający pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Budowę nowoprojektowanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych zlokalizowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg do planowanych działek inwestycyjnych
i istniejącej kanalizacji. Trasy kanałów sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowane zostaną
w sposób wykorzystujący maksymalnie spadki terenu projektowanego i istniejącego.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) z wydłużonym kielichem o ściankach litych klasy S uszczelnianych za pomocą uszczelek gumowych (kanalizacja sanitarna grawitacyjna), o średnicach w zakresie ok.: Dz100 -Dz300 mm. Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej planuje się zastosowanie rur PE100 do ścieków o średnicy w zakresie około Dz110 - Dz300 mm.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej stanowić będą: studnie kanalizacyjne prefabrykowane - szczelne, z kręgów betonowych łączonych na uszczelki; studnie rewizyjne; armatura; przepompownia ścieków.

W ramach inwestycji przewiduje się dodatkowo przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami.

Długość projektowanej sieci sanitarnej będzie wynosić ok. 2000 m.

Obszar realizacji przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres inwestycji).

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres oddziaływania).

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia (U.M. w Bytomiu, Wydział Ekologii, p.339) w terminie
do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

       Z up. Prezydenta Miasta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

            Wydziału Ekologii

                                                                                                           (-)  Marek Przepióra

2014-12-02 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać w terminie od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r.na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Zobacz ofertę realizacji zadania publicznego

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.