Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 grudnia 2018, Laura, Boguslaw, Gracjan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego "Szombierki" realizacji zadania pn. „Obchody 20-lecia TSK”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść ogłoszenia
2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości informację o:

 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.12.2015 z dnia 31 marca 2015 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Produkcja paliwa alternatywnego w urządzeniach służących do przetwarzania,
 w tym odzysku odpadów oraz prowadzenia zbierania odpadów,

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1,
na działce o numerze ewidencyjnym 7912/605, obręb Rozbark.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia:
od 31 marca do 14 kwietnia 2015 r.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.116.2014 z dnia 30 marca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Uruchomienie na terenie zakładu w Bytomiu przy  ul. Północnej 70 (dz. nr ew. 233/2 obręb 0002 Bytom) zakładu zbiórki złomu oraz odpadów tworzyw sztucznych oraz rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych w urządzeniach mechanicznych”

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma TRADEPOL Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Północna 70.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 31 marca do 14 kwietnia 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-03-30 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2015r. została wydana
decyzja nr 5/2015
 

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN ramach „Przebudowy sieci nN””.
 (AAP.6733.3.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Zakątek, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 3,    działki nr:    1249/23,
obręb Szombierki,        k. m. 1,    działki nr:    1066/11, 1464/9, 1465/9, 1760/9,
1648.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Bajerkiewicz, adres do korespondencji: PPUH Budomont – 7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-03-27 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK MOSM BYTOM realizacji zadania pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym X Memoriał Henryka Gagatka”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Pobierz treść oferty
2015-03-27 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Rozwoju Tańca realizacji zadania pn.

„Sezon artystyczny eferte_2015”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Pobierz treść oferty
2015-03-27 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Kopalnia Aktywności przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Józefa Szafranka w Bytomiu realizacji zadania pn.

„Kreując siebie. Intensywny cykl nieodpłatnych zajęć z tańca współczesnego dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bytomiu wraz z realizacją premiery spektaklu teatru tańca”.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Pobierz treść oferty
2015-03-26 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.117.2014 z dnia ..25.... marca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
 
„Zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych w celu uzyskania kruszywa do celów budowlanych”

planowanego do realizacji w Bytomiu przy ul. Leśnej, na działkach gruntu nr  2706/12 i  2709/12.
        
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 26 marca 2015 do 9 kwietnia 2015 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2015-03-25 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia na podstawie § 10 uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie realizacji w 2015 r. celu publicznego wskazanego w powyższej uchwale.

Pobierz treść ogłoszenia

Pobierz kosztorys i harmonogram realizacji zadania
Pobierz wzór umowy
Pobierz wzór oferty
Pobierz wzór sprawozdania
Pobierz oświadczenie


 
2015-03-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA DLA DOKUMENTU PN.:
„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BYTOM”

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiam, że przystąpiono do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom” oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem niniejszego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”. Prognoza ma również umożliwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych powodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz ocenić czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.
 
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), wszyscy zainteresowani „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom” oraz prognozy w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Bytomiu - Wydział Ekologii, p. 339 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ze@um.bytom.pl. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.