Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 czerwca 2018, Alicja, Marta, Alojz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-09-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 01.09.2014r. została wydana
decyzja nr 25/2014


ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Pochyłej, dz. nr 1608/166”.
(AAP.6733.23.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pochyłej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,    k. m. 1,        działki nr:    1482/166, 1608/166.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji:
BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-01 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.08.2014r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c w Bytomiu
przy ul. Kofty dz. nr 1287/15”.

 (AAP.6733.28.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kofty, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:    850/15, 1102/15, 869/15, 849/15, 1287/15.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji: BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Miejska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-01 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 29.08.2014r. została wydana

decyzja nr 24/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”.

(AAP.6733.19.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Gajowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 4    Wieszowa,    działki nr:    305/4, 306/4, 300/4, 72/16, 
obręb Górniki,        k. m. 6,                           działki nr:    1673/1518, 6.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.44.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

 „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy  ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”,

z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r.  

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 29 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-08-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.44.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r.

Pouczenie: Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel: 32 2 836 340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500. Termin publicznego ogłoszenia: od 29 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28.08.2014r. została wydana
 
decyzja nr 23/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

(AAP.6733.18.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Musioła, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr: 863/15, 1231/3, 843/3, 921/3, 650/3.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w której imieniu występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Urząd Miejski w Bytomiu
informuje, że:

Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu przy Placu Szpitalnym 1

oferuje do sprzedaży:

Samochód w wersji osobowej ilość miejsc 9, marki Mercedes – Benz Sprinter 211 CDI, o numerze rejestracyjnym SY 45130, rok produkcji 2005.

Data ważności badania technicznego: 25.11.2014 r., wskazanie drogomierza 77042 km, pojemność/moc silnika 2148cm/80 kW, liczba/układ cylindrów 4/rzędowy, kolor nadwozia –biały 1-warstwowy akrylowy, rodzaj nadwozia – wydłużone kombi 4 drzwiowe 3+6 osobowe, samochód został przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Samochód posiada opinię stanu technicznego, sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę Motoryzacyjnego i Maszynowego.

Samochód można obejrzeć w Bytomiu-Miechowicach przy Placu Szpitalnym 1 tj. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Opiekuńczego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Cena wywoławcza: 28 800 zł brutto.

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Urząd Miejski  w Bytomiu
informuje, że

 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu przy ul. Dworcowej 7; 41-902 Bytom oferuje do sprzedaży w trybie przetargowym:

 samochód marki: MERCEDES-BENZ 211 Sprinter CDI 2,8t;


Zobacz treść ogłoszenia
Pobierz formularz

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
 

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 144a/2013
z dnia 22.08.2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy SHELL SELF SERVICE Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Grabowska, adres do korespondencji: TERRABUD Sp. z o. o., ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice, wydano decyzję nr 144a/2013 z dnia 22.08.2014 r., zmieniającą decyzję nr 144/2013 z dnia 07.11.2013 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: „Budowa pawilonu obsługi, rozbudowa wiaty paliwowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 20.08.2014r. została wydana

decyzja nr 20/2014
ustalająca lokalizacjię inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN”.
 (AAP.6733.15.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,    k. m.: 1,        działka nr:    3681/377.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Raczyński, adres do korespondencji: PR PROJEKT Piotr Raczyński, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.