Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 listopada 2017, Katarzyna, Erazm, Klemens

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Stroimy choinkę na dworcu PKP

Choć zapewne część z nas sięga po pudło ze świątecznymi ozdobami tuż przed Wigilią, są też tacy, którzy przygotowują się do świąt dużo wcześniej. Możesz do nich dołączyć 9 grudnia o 12.00, przychodząc na dworzec PKP na wielkie strojenie choinki.

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2014-04-03 Ogłoszenie - Referat Zagospodarowania Przestrzennego, decyzja nr 5/2014
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 02.04.2014r. została wydana

decyzja nr 5/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego „Rozbudowa sieci gazowej n/c D100 PE100 SDR11RC wraz z przyłączem gazu n/c D63 PE100 SDR11RC do budynku usługowego (zakład aktywności zawodowej)”. (AAP.6733.2.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131B, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 324/1, 378/19, 330/1, 343/1, 421/1,

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Barbara Opałka, zamieszkała przy ul. Pomrożyckiej 39, 42-400 Zawiercie, adres do korespondencji: ENERGO-INWEST S.C., ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk 
2014-03-27 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 17.03.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Przebudowa ul. Konstytucji w rejonie skrzyżowania z ulicami: Wrocławską – Miechowicką w Bytomiu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej”.

(AAP.6733.6.2014)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb, w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb
, k. m. 1, działki nr: 839/89, 1177/94, 1474/90, 621/91, 622/91, 1306/94, 1180/93, 1998/89, 1396/89, 1390/51, 1307/94, 1524/32.

Wnioskodawcą jest: Pan Marek Spyra, ul. Lędzińska 218, 43-140 Lędziny, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Patschek, adres do korespondencji: Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i s-ka Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-03-26 Ogłoszenie z zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu UM
"Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2012.406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012.189) w nawiązaniu do

uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XVIII/249/13 z 26 sierpnia 2013 r.
 

w sprawie likwidacji Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, Prezydent Bytomia w dniu 21 marca 2014 r. wykreślił samorządową instytucję artystyczną pod nazwą „Śląski Teatr Tańca w likwidacji”z siedzibą w Bytomiu pl. Karin Stanek 1 z rejestru instytucji kultury Gminy Bytom."
2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1).wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.7.2014 z dnia 25 marca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Punkt do zbierania złomu żelaza i stali, metali kolorowych, makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego zlokalizowanego w Bytomiu przy  ul. Składowej 21”

2). możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 26 marca do 9 kwietnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ

z a w i a d a m i a

strony,  że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189”, z wniosku Pani Ewa Olszewska-Dzik - Pracownia Architektoniczna „SIGMA” 41-818 Zabrze, ul. Prof. W. Zonna 48/8, z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu: 19.12.2013 r.), uzupełnionego w dniu 15.01.2014 r., nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 k.p.a., z przyczyn niezależnych od organu (wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 lutego 2014 r. nr WOOŚ.4242.78.2014.JB do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia).
W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 maja 2014 r.

Termin publicznego ogłoszenia od  25 marca do 08 kwietnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
O G Ł O S Z E N I E
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 14.03.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
"Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko"
(AAP.6733.4.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Odrzańskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 2, działki nr: 2811/166, 1616/166, 1623/311, 1470/184,1883/163.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 
z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
O G Ł O S Z E N I E
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 14.03.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia"
(AAP.6733.5.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej,na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 1, działki nr: 2773/155, 2632/126, 1302/155,2750/155, 1304/126, 1103/126,1310/155, 2749/155, 1409/126, 2633/126,
obręb Karb,   k. m.: 1, działki nr: 1318/32, 1398/64, 1400/32, 1399/64.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-03-24 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)informuje się o:

1). wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.142.2013 z dnia 21 marca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Modernizacja systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko” planowanego do realizacji w północno-zachodniej części Śródmieścia Bytomia, w granicach ulic Piłkarskiej i Tarnogórskiej;


2). o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 24 marca do 7 kwietnia 2014

z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-03-21 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 5 marca 2014 r. - PBS Sp. z o.o., z siedzibą
w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 6, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności myjni cystern PBS Sp. z o.o. przy ul. Św. Elżbiety 6 w Bytomiu.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Ekologii: Referat Ochrony Środowiska, p. 339) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2014-03-19 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1).  wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.147.2013 z dnia 19 marca 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Budowa stacji paliw płynnych oraz LPG zlokalizowanej w Bytomiu przy
ul. Wrocławskiej (dz. ewid. gr. nr 1401/126; 2778/126).

2).  możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 730 - 1730, piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 19 marca do 2 kwietnia 2014 r.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.