Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 września 2018, Justyna, Łucja, Cyprian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Nadzieje polskiego boksu na Memoriale Błażyńskiego

Młodzi bokserzy z Polski, Rosji, Ukrainy, Republiki Czeskiej oraz Anglii zaprezentują swoje umiejętności podczas XIII Memoriału im. Leszka Błażyńskiego. Na ringu zobaczymy również młodych, obiecujących zawodników – Damiana Durkacza i Oskara Safaryana. Zapraszamy 6 i 7 października do Teatru Rozbark. Wstęp wolny!

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2015-01-26 Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Bytomskiej Rady Seniorów
Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu - Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Rady.

2015-01-23 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu.

Pobierz dokument
2015-01-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. ZS.6210-8/06; KS.6210-8/06 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-    odprowadzanie do rzeki Bytomki w km 15+800 wód dołowych w łącznej ilości Qśrd = 9216 m3/dobę (Qhmax = 492 m3/h), po ich oczyszczeniu w zbiorniku Ws5/65.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-01-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. ZS.6210-8/06; KS.6210-8/06 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-    odwodnienie zakładów górniczych poprzez odwodnienie wyrobisk górniczych rejonu „Szombierki” i ZG „Bytom II” w Bytomiu przez pompownię głównego odwadniania na poziomie 630 m przy szybie „Ewa” przy dopuszczalnej rzędnej odwadniania – 498,0 m n.p.m.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-01-20 Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich
Kwalifikacja wojskowa w 2015r.

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i obrony narodowej z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595), kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r.

2015-01-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 13.01.2015r. zostało wszczęte

postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia, Obszar I rejon ulicy Strzelców Bytomskich”.

 (AAP.6733.1.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicach: Stroszek – Dąbrowa Miejska, os. gen. J. Ziętka w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Bytom,                  k. m. 64,    działki nr:     503/35, 530/27,
obręb Radzionków,        k. m. 20,    działki nr:     556/26, 1168/25, 3098/26, 3104/25, 3101/59.


Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Kandefer, adres do korespondencji: Sweco Infraprojekt Sp. z o. o. Zespół Katowice, ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-01-15 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.106.2014 z dnia 14 stycznia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Uruchomienie zakładu zbiórki złomu oraz odpadów tworzyw sztucznych oraz rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych w urządzeniach mechanicznych”

planowanego do realizacji w Bytomiu przy ul. Północnej 70, na terenie wydzielonej części działki nr 233/2;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 15 do 29 stycznia  2015 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-01-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 18.12.2014r. i uzupełnionego dnia 12.01.2015r. zostało wszczęte
postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych i oświetlenia ulic”.
 (AAP.6733.36.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tomasza i Św. Marka w Bytomiu, na terenie dzielnicy Karb.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja SA., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-01-13 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/462/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu w dniach od 23 stycznia 2015 r. do 23 lutego 2015 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bytomiu, ul. Smolenia 35, parter pokój nr 9 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00.

Projekt zmiany planu  udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP Gminy Bytom, internetowym serwisie Bytomia oraz stronie internetowej MPU: www.mpu.bytom.pl.
 


2015-01-07 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.43.2014 z dnia 5 stycznia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach (postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 7 maja 2014 r. znak: SKO/OŚ/428/999/6901/14/AK/K o wyłączeniu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i wyznaczeniu Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia powyższej sprawy), orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Budowa punktu zbiórki surowców wtórnych w Piekarach Śląskich, ul. Zakładowa działka nr 759/35”

inwestor: Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopiskach 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa nr 7;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek:              7.30 - 15.00.
                                                      
Termin publicznego ogłoszenia: 7 do 21 stycznia 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.