Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
16 października 2018, Florentyny, Ambrozego, Gawla

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Pierwszy inwestor w KSSE ruszył z produkcją

Oparta na najnowocześniejszych technologiach hala produkcyjno – magazynowa, w której produkowane są panele do bram segmentowych i ogrodzeń została dzisiaj, /11 października/ oficjalne otwarta przez firmę EPCO Polska Sp. z o.o.

Walka z mafią śmieciową nabiera tempa

Bytom kontynuuję walkę z mafią śmieciową. Dziś /9 października/ prezydent Damian Bartyla złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zorganizowanej grupie przestępczej, która od co najmniej 10 lat działa na terenie naszego miasta.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Ponad 41 mln zł dofinansowania na rewitalizację Bobrka

Bardzo się cieszę, że kolejny projekt w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji otrzymał dofinansowanie. Dowodzi to, że proces rewitalizacji Bytomia nie jest zagrożony, a przygotowane przez nas wnioski są dobre – mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ogłoszenia

2015-03-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:
 
1) Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  wszczęciu postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa kotłowni z kotłem  WR-25 w Fortum Bytom S.A. Elektrociepłownia Miechowice”;
2) Postępowanie wszczęto na wniosek Pani Magdaleny Wasilewicz-Kowol z dnia 26 lutego 2015 r., działającej z pełnomocnictwa inwestora, tj. Fortum Bytom S.A. 41-908 Bytom, ul. Elektrownia 18;

Zgodnie z załączonym do wniosku raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy nowego kotła WR-25 na terenie Fortum Bytom S.A. Elektrociepłownia Miechowice, przedsięwzięcie ma na celu likwidację produkcji ciepła i ciepłej wody w Elektrociepłowni Szombierki i dla potrzeb przejęcia dotychczasowej produkcji przez Elektrociepłownię Miechowice wybudowanie na jej terenie nowej kotłowni wyposażonej w kocioł wodny WR-25 opalany węglem kamiennym o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 29,5 MWt.
 
Kotłownia będzie usytuowana na działce nr 105/4. Infrastruktura towarzysząca obejmująca miejsce magazynowania popiołu i żużla znajdować się będzie na działce nr 105/4 i 104/4 (Jednostka ew. M. Bytom, obręb: Miechowice, A.m.5), a składowisko węgla będzie usytuowane na działce 127/1 (Jednostka ew. M. Bytom obręb: Miechowice, A.m. 11 Biskupice).

Właścicielem ww. działek jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym - Fortum Bytom S.A.

Na terenie lokalizacji instalacji energetycznego spalania paliw Fortum Bytom SA.i terenie projektowanego przedsięwzięcia budowy kotłowni z kotłem wodnym obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia.
3)    Organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Prezydent Miasta Bytomia;
4)    Organami właściwymi do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji są:
-    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice ul.Dąbrowskiego 22, jako organ uzgadniający warunki realizacji przedsięwzięcia,
-    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul.Moniuszki 25, jako organ wydający opinię sanitarną,
2.  Niniejszym informuje się o:
a)   możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:       
-    wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, w tym raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-    wymagane przez przepisy postanowienia organu właściwego do wydania decyzji i stanowiska właściwych organów, jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków dostępną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Wydziale Ekologii – Referat Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 339-340 (znak sprawy: ZEC.6220.16.2015);
b)   możliwości składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 lub złożone w Kancelarii Urzędu, pokój nr 127 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze@um.bytom.pl - w terminie do 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 13 marca do  03 kwietnia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Bytomia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
 
2015-03-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 03.03.2015r. i uzupełnionego dnia 09.03.2015r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z 2 przyłączami do budynków mieszkalnych”. ( AAP.6733.6.2015 ).

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr: obręb Górniki, k. m. 6, działki nr: 1687/103, 1686/103, 1316/105.

Wnioskodawcami są: Państwo Joanna i Piotr Susek oraz Państwo Monika i Jacek Adametz, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-03-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE  
o wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.03.2015r. zostało wszczęte

postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci gazowej”.

 (AAP.6733.7.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bema, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 9,    działki nr:    1132/44, 1144/44, 2160/153, 2161/153.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jarosław Sakławski, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-03-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o:


1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.6.2015 z dnia 9 marca 2015 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Zorganizowanie punktu zbierania i czasowego magazynowania surowców wtórnych,

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Cyrylego i Metodego 29/13, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1788/366, obręb Łagiewniki.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 730 - 1730,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od 9 marca do 23 marca 2015 r.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2015-03-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 20.02.2015r. i uzupełnionego dnia 05.03.2015r. zostało wszczęte
postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu
ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego
oraz infrastruktury terenów przyległych”.

 (AAP.6733.5.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy: Śródmieście w Bytomiu.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Małgorzata Malik, adres do korespondencji: SWECO Polska Sp. z o. o., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-03-06 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 lutego 2015 r. znak: NO/021-W-11C/15/2359, wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot WS w km 0+290 potoku Mikulczyckiego,

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16 lutego 2015 r., przedłożony przez Pana Witolda Sikorę, działającego pod firmą Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT” Witold Sikora z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Żurawiej 1 – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrze, zostało wszczęte postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-03-06 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 lutego 2015 r. znak: NO/021-W-11C/15/2359, wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu pozwolenia wodnoprawnego na:
 
szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot WR w km 0+285 potoku Mikulczyckiego,

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16 lutego 2015 r., przedłożony przez Pana Witolda Sikorę, działającego pod firmą Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT” Witold Sikora z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Żurawiej 1 – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-03-05 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Na podstawie art. 4 pkt. 9b1  oraz art. 124 ust. 1 i art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
 
Prezydent Bytomia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale 1/4 części, stanowiącej działkę gruntu nr 2458/239 (k. m. 6 obręb Miechowice) o powierzchni 721 m2, objętej stanem księgi wieczystej nr KA1Y/00035574/1, w której prawo własności wpisane jest między innymi na rzecz nieżyjącej Marii Magiera.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do udziału w nieruchomości stanowiącego uprzednio własność Marii Magiera obowiązane są do zgłoszenia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Bytom, ul. Parkowa 2) w Wydziale Obrotu Nieruchomościami (pok. 326).
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęta procedura kończąca postępowanie oraz zostanie wydana decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
2015-03-04 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów realizacji zadania pn. „Wydanie książki poetyckiej bytomskiego poety Szymona Biry”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Pobierz treść ogłoszenia
2015-03-04 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Miłośników Bytomia realizacji zadania pn. „Publikacja: „Praca przymusowa jeńców wojennych w Bytomiu w powiecie bytomskim/bytomsko – tarnogórskim w latach II wojny światowej”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Pobierz treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.