Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 grudnia 2017, Olimpia, Łukasz, Jolanta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Już jest świąteczny rozkład jazdy KZK GOP

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w okresie weekendu przedświątecznego /16-17 grudnia/ oraz w okresie świąt i zimowej przerwy świątecznej 23 grudnia – 1 stycznia wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Cleo zaśpiewa na Rynku

Rozświetlone, świąteczne ciężarówki, które znamy z reklam, wirtualna przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz koncerty gwiazd – te i wiele innych atrakcji czekać będzie w piątek, 22 grudnia na Rynku na małych i dużych bytomian.

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Wokół zdrowia seniora

To temat przewodni konferencji „Zdrowie Seniora”, która 15 grudnia odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Podczas niej poruszone zostaną kwestie związane z chorobą  Alzheimera, chorobami narządu wzroku i słuchu oraz zaburzeniami równowagi ciała.

Prawie 15,5 mln na rewitalizację parków

Aura za oknem może i nie nastraja do długich spacerów, ale warto nawet o tej porze roku poobserwować bogactwo przyrody w bytomskich parkach i zobaczyć jak bardzo na przestrzeni lat zmieniły się zielone płuca naszego miasta. To nie koniec zielonej rewitalizacji! Miasto pozyskało ponad 13 mln zł na odnowę zieleni w parkach miejskich.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Ogłoszenia

2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.05.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej n/c w ulicy Mikołaja w Bytomiu, nazwa całkowita: Rozbudowa sieci gazowej i budowa dwóch przyłączy gazu n/c w ul. Mikołaja w Bytomiu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Łącznej nr 14 i 22 w Bytomiu”.
 
( AAP.6733.12.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Mikołaja, na terenie działek nr:

obręb Bytom
, k. m.: 9, działki nr: 1706/44, 2103/44.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Katarzyna Nowak, adres do korespondencji: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu „HYDROMIREX” S.C., ul. Sadowa 2, 42-360 Poraj.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.05.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia”.

(AAP.6733.10.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Św. Elżbiety w Bytomiu, na terenie działki nr: 1693/11 (zabudowa kubaturowa), 1391/11, 1060/11 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, adres do korespondencji: Eltrako Sp. z o. o., ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.05.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę szkolną”.
( AAP.6733.11.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wojciechowskiego 6 w Bytomiu, na terenie działki nr: 924/15 (zabudowa kubaturowa), 1042/15 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-05-30 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2014 r. wraz z uzupełnieniem, przedłożony przez spółki TRIOCHEM Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie oraz Conbelts Bytom S.A., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wspólne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku działalności zakładu TRIOCHEM Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu, poprzez kanalizację i pompownię lokalną stanowiącą własność Conbelts Bytom S.A.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23.05.2014r. została wydana

decyzja nr 8/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego „Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko”.

(AAP.6733.4.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Odrzańskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 2, działki nr: 2811/166, 1616/166, 1883/163, 1470/184, 1623/311.

Wnioskodawcą jest: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

z up. Prezydenta Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-05-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 8/2014
z dnia 23.05.2014r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice wydano decyzję nr 8/2014 z dnia 23.05.2014r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-05-28 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.05.2014r. została wydana
 
decyzja nr 7/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia”.
 
(AAP.6733.5.2014)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 1, działki nr: 2773/155, 2632/126, 1302/155, 2750/155, 1304/126, 1103/126, 1310/155, 2749/155, 1409/126, 2633/126,

obręb Karb, k. m.: 1, działki nr: 1318/32, 1398/64, 1400/32, 1399/64.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
 
2014-05-26 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.) wraz z uzupełnieniem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”, będącej własnością innego podmiotu, mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu stacji paliw nr 282 zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 90 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-26 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2014 r. spółki KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 18, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstałych w wyniku działalności zakładu KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – Baza Remontowo – Warsztatowa, przy ul. Strzelców Bytomskich 127 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-23 KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
W związku z pracami nad projektem uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie:

- nadania nazwy "skwer Ojca Rocha Szajcy",
- nadania nazwy "skwer Ojca Ryszarda Ślebody",
- nadania nazwy "skwer Józefa Larischa",
- nadania nazwy "skwer Józefa Bonczola",
- zmiany nazwy „ulicy Aleksandra Fredry” na „ulicę Pułkownika Jana Białego” ,
- nadania nazwy „skwer Georga Bruninga”,
- nadania nazwy „Aleja tenisistów”,

uprzejmie informujemy,  że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm).

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.