Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 października 2017, Urszuli, Celiny, Hilarego

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Judocy i judoczki powalczą w Memoriale im. Wiśniewskiego

Dla wielu młodych judoków i judoczek to jedna z najważniejszych imprez sportowych w roku. Mowa oczywiście o Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo, który 4 listopada odbędzie się w Hali na Skarpie.

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - zaktualizowany harmonogram spotkań na październik i listopad

Można już zapoznać się z listopadowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Ważna informacja dla użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym. Od 1 września b.r. obowiązują w naszym regionie nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenia

2014-04-04 Obwieszczenie Prezydenta Bytomia, decyzja nr 35/2014 z 1. 04. 2014 r.
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że

na wniosek Pana Marcina Wróbla prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych „EKO-ZŁOM” Marcin Wróbel, ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Filipczyk, zamieszkały przy ul. Dojazdowej 7, 42-575 Gródków,

wydano decyzję nr 35/2014 z dnia 01.04.2014r.,

ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania budynku i części placu składowego skupu surowców wtórnych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Ewa Kowalik
Naczelnik Wydziału Architektury
2014-04-03 Ogłoszenie - Referat Zagospodarowania Przestrzennego, decyzja nr 5/2014
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 02.04.2014r. została wydana

decyzja nr 5/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego „Rozbudowa sieci gazowej n/c D100 PE100 SDR11RC wraz z przyłączem gazu n/c D63 PE100 SDR11RC do budynku usługowego (zakład aktywności zawodowej)”. (AAP.6733.2.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131B, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 324/1, 378/19, 330/1, 343/1, 421/1,

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Barbara Opałka, zamieszkała przy ul. Pomrożyckiej 39, 42-400 Zawiercie, adres do korespondencji: ENERGO-INWEST S.C., ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk 
2014-03-27 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 17.03.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Przebudowa ul. Konstytucji w rejonie skrzyżowania z ulicami: Wrocławską – Miechowicką w Bytomiu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej”.

(AAP.6733.6.2014)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb, w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb
, k. m. 1, działki nr: 839/89, 1177/94, 1474/90, 621/91, 622/91, 1306/94, 1180/93, 1998/89, 1396/89, 1390/51, 1307/94, 1524/32.

Wnioskodawcą jest: Pan Marek Spyra, ul. Lędzińska 218, 43-140 Lędziny, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Patschek, adres do korespondencji: Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i s-ka Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-03-26 Ogłoszenie z zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu UM
"Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2012.406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012.189) w nawiązaniu do

uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XVIII/249/13 z 26 sierpnia 2013 r.
 

w sprawie likwidacji Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, Prezydent Bytomia w dniu 21 marca 2014 r. wykreślił samorządową instytucję artystyczną pod nazwą „Śląski Teatr Tańca w likwidacji”z siedzibą w Bytomiu pl. Karin Stanek 1 z rejestru instytucji kultury Gminy Bytom."
2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1).wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.7.2014 z dnia 25 marca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Punkt do zbierania złomu żelaza i stali, metali kolorowych, makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego zlokalizowanego w Bytomiu przy  ul. Składowej 21”

2). możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 26 marca do 9 kwietnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ

z a w i a d a m i a

strony,  że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189”, z wniosku Pani Ewa Olszewska-Dzik - Pracownia Architektoniczna „SIGMA” 41-818 Zabrze, ul. Prof. W. Zonna 48/8, z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu: 19.12.2013 r.), uzupełnionego w dniu 15.01.2014 r., nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 k.p.a., z przyczyn niezależnych od organu (wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 lutego 2014 r. nr WOOŚ.4242.78.2014.JB do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia).
W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 maja 2014 r.

Termin publicznego ogłoszenia od  25 marca do 08 kwietnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
O G Ł O S Z E N I E
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 14.03.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
"Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko"
(AAP.6733.4.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Odrzańskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 2, działki nr: 2811/166, 1616/166, 1623/311, 1470/184,1883/163.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 
z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-03-25 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
O G Ł O S Z E N I E
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 14.03.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia"
(AAP.6733.5.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej,na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 1, działki nr: 2773/155, 2632/126, 1302/155,2750/155, 1304/126, 1103/126,1310/155, 2749/155, 1409/126, 2633/126,
obręb Karb,   k. m.: 1, działki nr: 1318/32, 1398/64, 1400/32, 1399/64.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-03-24 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OGŁOSZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)informuje się o:

1). wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.142.2013 z dnia 21 marca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Modernizacja systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko” planowanego do realizacji w północno-zachodniej części Śródmieścia Bytomia, w granicach ulic Piłkarskiej i Tarnogórskiej;


2). o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 24 marca do 7 kwietnia 2014

z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-03-21 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 5 marca 2014 r. - PBS Sp. z o.o., z siedzibą
w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 6, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności myjni cystern PBS Sp. z o.o. przy ul. Św. Elżbiety 6 w Bytomiu.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Ekologii: Referat Ochrony Środowiska, p. 339) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału EkologiiNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.