Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 stycznia 2018, Anastazy, Wincenty, Wiktor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Zaplanuj ferie w mieście

Jak dotąd zima w tym roku upodobała sobie inne zakątki świata. Nawet jeśli na ferie nie zrobi się biało, zimowa laba, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie, nie musi oznaczać nudy. Warto zapoznać się już teraz z ofertą kulturalną i sportową przygotowaną przez miasto.

Odtworzą tragiczne wydarzenia w Miechowicach sprzed 73 lat!

17 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, ponad 120 osób, które wcielą się w rolę żołnierzy i mieszkańców Miechowic odtwarzając wydarzenia z 1945 roku, pokazy eksponatów i prelekcja na temat wkroczenia Sowietów do Miechowic. Tak zapowiada się 27 stycznia II edycja Rekonstrukcji Walk o Miechowice.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2017-08-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 1257) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1405) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu:  8 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 51, 40-751 Katowice - pełnomocnika inwestora: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 16 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia.

2017-08-18 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent  Bytomia
na podstawie art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.), art. 4 ust. 1  pkt 7 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), § 1 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), lp. III załącznika do uchwały nr XXXIX/510/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  w 2017 roku, oraz rozdziału 4, § 9 załącznika do uchwały nr XXXII/421/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2017 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, w szczególności wspierania działań mających na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.

2017-08-10 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Bytomiu „Sikorak” realizacji zadania pn. „Bytomska Bojówka Sztuki”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść ogłoszenia
2017-08-10 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE: informacja o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji i możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Termin publikacja: od 10 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

Zobacz treść Ogłoszenia
2017-08-10 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE: zawiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.6.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Termin publikacja: od 10 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

Zobacz treść Obwieszczenia

2017-08-08 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
OBWIESZCZENIE
            
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa. w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej ustawą ooś zawiadamia się strony, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Bytomia o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 14 września 2016 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami.
 
Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.

          Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 08 do 22 sierpnia 2017 r.  (14 dni).

  z up. Prezydenta Miasta

           (-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-08-08 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
OGŁOSZENIE

    Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuje się:

1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia
i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”

z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 14 września 2016 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od  08 do 22 sierpnia 2017 r.


  z up. Prezydenta Miasta

           (-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-08-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZEC.6341.18.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 11 lipca 2017 r. (uzupełniony w dniu 3 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Katarzynę Rosiek, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowy wylotu kanalizacji deszczowej W3 o średnicy Ø400mm, na terenie nieruchomości o nr ew. 81/4 w Bytomiu; obręb: Bytom, oraz przebudowy istniejącego rowu odwadniającego, zlokalizowanego na działce o nr ew. 21/4
w Bytomiu; obręb: Bytom, poprzez budowę przepustu o średnicy Ø800mm;
- szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania, projektowanym wylotem W3, oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód, tj. cieku Szarlejka w km 5+927”,w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar III”.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Gorzkowski
Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-08-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZEC.6341.17.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 11 lipca 2017 r. (uzupełniony w dniu 3 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Katarzynę Rosiek, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej, na terenie nieruchomości  o nr ew. 490/44 w Bytomiu, obręb: Dąbrowa oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do ziemi, poprzez projektowaną studnię chłonną,
w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar II”.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Gorzkowski
   Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-08-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZEC.6341.15.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki LECHBUD Leszek Dziub i wspólnicy sp.j.,  ul. Mochnackiego 34, 41-907 Bytom, z dnia 12 lipca 2017 r., uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. spółce, pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Puszkina w Bytomiu, na działce o nr ew. 1726/5, obręb: Szombierki.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Gorzkowski
Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.