Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 października 2017, Marleny, Edwarda, Seweryna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Strzelców Bytomskich

720 tysięcy złotych będzie kosztował kolejny etap przebudowy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej. Prace rozpoczęte 23 października będą prowadzone dwuetapowo i potrwają do końca listopada.

Jubileuszowa 100. Bytomska Rowerowa Masa Krytyczna

To będzie wyjątkowa Bytomska Rowerowa Masa Krytyczna. Już po raz setny zbiorą się miłośnicy jednośladów, którzy przejadą ulicami naszego miasta. Zapraszamy wszystkich rowerzystów do wspólnej zabawy. Zaczynamy w piątek, 27 października o 18.00 na bytomskim Rynku.

Judocy i judoczki powalczą w Memoriale im. Wiśniewskiego

Dla wielu młodych judoków i judoczek to jedna z najważniejszych imprez sportowych w roku. Mowa oczywiście o Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo, który 4 listopada odbędzie się w Hali na Skarpie.

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - zaktualizowany harmonogram spotkań na październik i listopad

Można już zapoznać się z listopadowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ogłoszenia

2017-06-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 113 §1, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że Prezydent Miasta Bytomia postanowieniem sygn. ZEC.6220.35.2016 z dnia 2 czerwca 2017 r. sprostował na wniosek strony wydane postanowienie sygn. ZEC.6220.35.2016 z dnia 9 maja 2017 r., stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, ze względu na oczywiste omyłki powstałe w numerycznym wykazie działek terenu realizacji przedsięwzięcia.
 
Mylnie pominięte działki o numerach 2314/42, 5446/42, 5542/124, 1949/139, 1936/59, 1981/58, 17/10, 354/33, 272/22, 71, 87/58, 1810/17, 8292/633, 781/537 zostały ujęte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz zaznaczone w poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Zgodnie z wyjaśnieniami strony obszar realizacji inwestycji nie uległ zmianie.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 28 36 339), w godzinach pracy tut. Urzędu,
tj. poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-01 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a.,w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 15 maja 2017 r., przedłożony przez Panią  Iwonę Sławek, zamieszkałą na os. Rusa 133/190, 61-245 Poznań – pełnomocnika inwestora: Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniach 18 maja 2017 r. oraz 25 maja 2017 r., zostało wszczęte
 p o s t ę p o w a n i e

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia.

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (inwestor):
Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Pełnomocnik inwestora:
Pani Iwona Sławek, os. Rusa 133/190, 61-245 Poznań

Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b), § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:
 
-   „52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”;

-   „11) instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13”;

-   „17) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”;
 


2017-05-30 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późń. zm.), informuje się o:

1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.3.2017 z dnia 30 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Uruchomienie lakierni na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Nowy Dwór 1 w Bytomiu, na działce nr 189/5, obręb 0011 Nowy Dwór”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Niezależny Serwis Forda Bytom Nowy Dwór Sp. z o.o. S.K., z siedzibą przy ul. Nowy Dwór 1, 41-914 Bytom
       
2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu,
tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 30 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. (14 dni)

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, z dnia 13 lipca 2016 r., działającej przez pełnomocnika w osobie Pani Anny Jelonek (postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN z dnia 21 listopada 2016 r.), nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa - ze względu na konieczność zajęcia stanowiska przez Inwestora, co do zgłoszonych przez strony postępowania żądań i uwag w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia, przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 29 lipca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr  SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 lipca 2017 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 25.04.2017r. i uzupełnionego dnia 24.05.2017r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej - Obszar V”
.

 (AAP.6733.15.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,    działki nr:     1431/58, 1263/53, 1255/14, 1264/47, 1258/29, 1259/29, 1250/14, 2888/14, 2889/14, 2881/46, 988/25, 2901/27, 2891/27, 2668/26, 2661/27, 2882/46, 947/21, 979/30, 948/32, 981/47, 989/47, 810/49, 813/51, 990/58, 2890/27.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, os. Wojskowe 16/1, 32-086 Węgrzce.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-05-26 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZEC.6341.10.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 22 maja 2017 r., przedłożony przez Pana Wiesława Dłuski, przedstawiciela Firmy Handlowo-Usługowej „Dłu–Trans” Wiesław Dłuski, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Składowej 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego na:
wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej bezdotykowej myjni samochodowej,  przy ul. Składowej 21 w Bytomiu, na działce o nr ew. 2487/6 obręb: Bytom, do kanalizacji ogólnospławnej będącej własnością Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
                                                                                                     Wydziału Ekologii
2017-05-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że na etapie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach, przed wydaniem rozstrzygnięcia
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o. o. w Gliwicach z dnia 13 lipca 2016 r. (postanowienie SKO w Katowicach znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN z dnia 21 listopada 2016 r.) - do tut. Organu wpłynęły wnioski i zastrzeżenia stron postępowania, w tym: wnioski mieszkańców ul. Czerwionka w Pyskowicach, których nieruchomości znajdują się w przewidywanym obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, obręb: Dzierżno -  wniosek z dnia 13 kwietnia 2017 r. o wstrzymanie zgody na realizację ww. przedsięwzięcia i wniosek z dnia  4 maja 2017 r. w sprawie o zmianę lokalizacji ww. inwestycji i przeniesienie jej na teren bazy przeładunkowej węgla i miału na terenie Portu w Gliwicach, oraz zastrzeżenia zgłoszone przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice, wyrażone w piśmie znak: GK/RK.604.001.2017, GK/RK.KW.0340.2017 z dnia 5 maja 2017 r., w zakresie zmiany lokalizacji ww. inwestycji.

 
W związku z powyższym, Prezydent Miasta Bytomia zwrócił się do pełnomocnika Inwestora o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i zastrzeżeń stron oraz o udzielenie odpowiedzi w tym zakresie na piśmie - w ramach uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339, II piętro (tel: 32  2 836 340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  godz.: 7.30 - 17.30, wtorek – piątek godz.: 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 19 maja do dnia 02 czerwca 2017 r. (14 dni).
 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2017-05-18 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
o konkursie ofert na zadanie pn. „Budowa hali sportowej na 4 korty do tenisa ziemnego” w zakresie realizacji w 2017 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, zmienionej uchwałą nr XXXIII/436/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r.

Treść ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania inwestycyjnego

Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania inwestycyjnego
Wzór umowy
Wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych przy realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków gminy Bytom
Sprawozdanie - I transza
Informacje uzupełniające dotyczące zakresu rzeczowego opłaconych robót
Sprawozdanie końcowe
Informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania
2017-05-18 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Prezydent Miasta Bytomia przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzupełnienie do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, przedłożone przez pełnomocnika inwestora - Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu - Pana Adama Biegańskiego (B.P. A-PROPOL s.c. w Gliwicach), pismem znak: AP-386/923/2017 z dnia 5 maja 2017 r., uzupełnienia i wyjaśnienia na wezwanie ww. Organu opiniującego nr WOOŚ.4242.802.2016.IŁ.4 z dnia 20 kwietnia 2017 r., w celu uwzględnienia przy wydawaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 18 maja do 01 czerwca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.