Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 kwietnia 2018, Maria, Marcelina, Marzena

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Gdzie jest 100 milionów euro? Większość w Bytomiu!

Na 264 miliony zł opiewają projekty złożone przez Bytom w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Większość przeszła już pozytywną ocenę formalną lub zostały wybrane do dofinansowania przez urząd marszałkowski. OSI staje się faktem - pierwsze remonty i projekty miękkie ruszyły.

Uczcijmy majowe rocznice

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i III powstanie śląskie to wydarzenia, które szczególnie zapisały się na kartach historii naszego kraju. Pierwsze z nich dało nam nadzieję na utrzymanie niepodległości, zaś drugie przyczyniło się do powrotu części Górnego Śląska do Polski. 3 maja będziemy świętować rocznice tych wydarzeń.

Chcesz zmienić ogrzewanie? Powiedz jakie masz plany!

Dla tych mieszkańców, którzy sami ogrzewają swoje domy nadszedł czas, kiedy można nie myśleć o opale czy rachunkach za gaz. Bez względu na porę roku Bytom pamięta o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Programu ograniczenia niskiej emisji.

Nowa hala za prawie 3,7 mln zł już otwarta!

To jedna z najważniejszych inwestycji jaka zrealizowana została na kortach Górnika Bytom przy ul. Tarnogórskiej. Dzięki niej nie tylko młodzi zawodnicy i zawodniczki będą mogli trenować w komfortowych warunkach, ale wzrośnie również prestiż bytomskiego tenisa. Dzisiaj, 19 kwietnia uroczyście otwarto nową halę tenisową.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Nowe oblicze Rozbarku

Życzenia rozbarczan stają się faktem. Będą mieli w swojej dzielnicy rynek, place zabaw i promenadę, a ruch samochodowy na niektórych ulicach będzie ograniczony.

Biegacze uczczą Święto Konstytucji 3 Maja

Coroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bytomiu nie mogą się obejść bez tradycyjnego biegu ulicami naszego miasta. Bieg Konstytucji to od wielu lat jedna z najważniejszych imprez sportowych w Bytomiu, w której udział biorą biegacze z całego Górnego Ślaska.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.


2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
2017-12-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 11 grudnia 2017 roku wydana została decyzja Nr 645/2017 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – alternatywna łącznica z ul. Olimpijską.”
 

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

1.   Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej
     (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Bytom, karta mapy 2: 2910/274, 2901/274, 2934/274 (2902/274), 2935/274 (2902/274), 2908/274, 2928/274 (2909/274), 2932/274 (2316/274), 2930/274 (2334/274),
 
obręb Bytom, karta mapy 1: 1385/130, 2919/130 (1386/130), 2936/89 (1380/89), 2937/89 (2743/89), 1450/89, 1451/89, 1452/89, 1453/89, 2941/114 (1456/114), 2939/114 (1457/114), 1444/89, 1445/89, 2943/114 (1467/114), 2945/114 (2824/114), 2951/89 (2820/89), 2812/89, 2818/89, 2822/114, 2947/114 (2823/114), 2949/89 (2819/89)

2.      Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Bytom, karta mapy 1:    2812/89, 2818/89, 2822/114,
obręb Bytom, karta mapy 2: 2910/274.

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się      w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.
 
Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).

2017-12-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 października 2017 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 24.10.2017 r.), uzupełniony pismem z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 30 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Tomasza Trela, działającego pod firmą Ecoclima Tomasz Trela z siedzibą w Dobczynie przy ulicy Mazowieckiej 57 – Pełnomocnika spółki AMIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 
- udzielenia spółce AMIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie do ziemi, poprzez dwa wyloty kanalizacji deszczowej Ø200mm każdy, usytuowane na działce o numerze ew. 776/75 (obręb: Dąbrowa), do zbiornika retencyjno-chłonnego, podczyszczonych ścieków deszczowych, pochodzących z terenu stacji paliw Lukoil 003, zlokalizowanej przy ulicy Strzelców Bytomskich 66F w Bytomiu,

- legalizacji urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-chłonnego oraz dwóch wylotów kanalizacji deszczowej Ø200mm każdy, usytuowanych na działce o numerze ew. 776/75 (obręb: Dąbrowa), odprowadzających podczyszczone ścieki deszczowe do w/w zbiornika retencyjno-chłonnego.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-12-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 11 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 26/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa zasilania do zakładu produkcyjnego przy ul. Racjonalizatorów
dz. nr 1631/23 w Bytomiu”.


 (AAP.6733.24.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 3,    działki nr:    878/22, 1621/24, 1607/24, 1608/24, 1625/23, 1631/23, 1352/24, 879/22.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Michał Łuczynowicz, ul. Piastów 18/45, 40-868 Katowice.z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-12-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 11 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 25/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa sieci nN będącej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
w ramach opracowania: „Budowa 7 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
przy ul. Św. Cyryla i Metodego na działce nr 1537/41”.
 (AAP.6733.23.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 2,        działki nr:    1537/41, 546/41, 821/8.

Wnioskodawcą jest:

M&J INVESTMENT Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Radosław Pacześny, adres do korespondencji: SETIN Sp. z o. o., ul. Dywizji Kościuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Magistralę Spinającą 2xDN700 z Magistralą Miechowice 2xDN500 poza terenem EC „Miechowice” w ramach zadania: Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c. w. u. z sieci ciepłowniczej”.
 (AAP.6733.31.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Elektrownia, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 11 Biskupice,        działka nr:    117/10,
obręb Miechowice,        k. m. 5,            działki nr:    58/3, 87/3 (część), 125/3 (część), 127/3.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Całka, adres do korespondencji: Energoekspert Sp. z o. o., ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie techniczne (wymiennikownia) dla potrzeb budynku wielorodzinnego”.


 (AAP.6733.30.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Romanowskiego, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działka nr:    3396/383.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-12-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy", którego inwestorem jest PTH „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry.

Termin publikacji od 8 do 22 grudnia 2017 r.

Zobacz Treść Ogłoszenia
2017-12-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE: zawiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy", którego inwestorem jest PTH „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry.

Termin publikacji od 8 do 22 grudnia 2017 r.

Zobacz Treść Ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.