Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 lipca 2018, Kamil, Robert, Szymon

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacje w Bytomiu

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Co roku możemy się o tym przekonać w Bytomiu, w którym kilkanaście instytucji zapewnia dzieciom wakacyjną naukę i rozrywkę na najwyższym poziomie.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Weź udział w jubileuszowym 10. Półmaratonie Bytomskim

Bieganie to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju. W Polsce co roku organizuje się setki imprez, gdzie miłośnicy biegania mogą sprawdzić możliwości swojego organizmu. Jedną z nich jest Bytomski Półmaraton, którego jubileuszowa dziesiąta edycja odbędzie się wyjątkowo w sobotę, 15 września.

Ogłoszenia

2014-12-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

                                                       

Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
, zawiadamia się strony, że w dniu 1 grudnia 2014 r., zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia
i Racjonalizatorów.

Wnioskodawcą jest: Tomasz Kacprowicz, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64,
44-100 Gliwice posiadający pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Budowę nowoprojektowanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych zlokalizowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg do planowanych działek inwestycyjnych
i istniejącej kanalizacji. Trasy kanałów sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowane zostaną
w sposób wykorzystujący maksymalnie spadki terenu projektowanego i istniejącego.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) z wydłużonym kielichem o ściankach litych klasy S uszczelnianych za pomocą uszczelek gumowych (kanalizacja sanitarna grawitacyjna), o średnicach w zakresie ok.: Dz100 -Dz300 mm. Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej planuje się zastosowanie rur PE100 do ścieków o średnicy w zakresie około Dz110 - Dz300 mm.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej stanowić będą: studnie kanalizacyjne prefabrykowane - szczelne, z kręgów betonowych łączonych na uszczelki; studnie rewizyjne; armatura; przepompownia ścieków.

W ramach inwestycji przewiduje się dodatkowo przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami.

Długość projektowanej sieci sanitarnej będzie wynosić ok. 2000 m.

Obszar realizacji przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres inwestycji).

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres oddziaływania).

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia (U.M. w Bytomiu, Wydział Ekologii, p.339) w terminie
do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

       Z up. Prezydenta Miasta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

            Wydziału Ekologii

                                                                                                           (-)  Marek Przepióra

2014-12-02 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać w terminie od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r.na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Zobacz ofertę realizacji zadania publicznego
2014-12-02 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/532/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia (Bytom, ul. Parkowa 2) oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:  Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2  oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@mpu.bytom.pl).
w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

2014-12-02 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/534/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice zmiany planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia (Bytom, ul. Parkowa 2) oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:  Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. zmiany planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2  oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8.00 do 15.00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@mpu.bytom.pl) w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

 Prezydent Bytomia
 Damian Bartyla 

2014-11-28 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.
Prezydent Bytomia na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.

Pobierz treść zarządzenia
Pobierz załącznik do zarządzenia
Pobierz ofertę realizacji zadania publicznego
2014-11-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 27.11.2014r. została wydana
decyzja nr 34/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci oraz budowa 3 przyłączy do budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Blachówka, dz. nr: 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1053/195”.
 (AAP.6733.29.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Blachówka w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,    działki nr:    219, 1056/195, 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1060/196.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-11-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1. wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.94.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Instalacja do prowadzenia przetwarzania odpadów pohutniczych,
zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 1a,
na części działki o numerze ewidencyjnym 649/8.

2. możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 25 listopada do 9 grudnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-11-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.11.2014r. została wydana
 
decyzja nr 33/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pralni w budynku mieszkalnym przy ul. Szymały 160 w Bytomiu na pomieszczenie z indywidualnym węzłem cieplnym c. o. i c. w. u.”.

(AAP.6733.32.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Szymały 160, na terenie działki nr:

obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 5248/34.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kondrat, adres do korespondencji: PUB „ESBUD” Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 115, 42-504 Będzin.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-11-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu: 13.11.2014 r.) przedłożony przez Pana Adama Spyrę, Prezesa Zarządu AA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 115/119 U1, Oddział w Rybniku – Pełnomocnika P.H.U. „ELBAH” Sławomir Sosna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Staszica 11A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności dwóch bezdotykowych trzystanowiskowych myjni samochodowych, zlokalizowanych przy ulicy Żołnierskiej w Bytomiu, na działkach ewidencyjnych o n-rach: 1302/222, 1303/222 oraz 1660/223.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-11-21 Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku
Prezydent Bytomia

w związku z art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 późn. zm.) na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”,

ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w latach 2015 – 2019 na terenie miasta Bytomia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia.

Zobacz pełną treść ogłoszenia
Zobacz treść zarządzenia
Pobierz wzór oferty

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.