Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 stycznia 2018, Maria, Ildefons, Rajmund

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Odtworzą tragiczne wydarzenia w Miechowicach sprzed 73 lat!

17 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, ponad 120 osób, które wcielą się w rolę żołnierzy i mieszkańców Miechowic odtwarzając wydarzenia z 1945 roku, pokazy eksponatów i prelekcja na temat wkroczenia Sowietów do Miechowic. Tak zapowiada się 27 stycznia II edycja Rekonstrukcji Walk o Miechowice.

Metropolia - od 1 stycznia wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To dwie najważniejsze zmiany, integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zaplanuj ferie w mieście

Jak dotąd zima w tym roku upodobała sobie inne zakątki świata. Nawet jeśli na ferie nie zrobi się biało, zimowa laba, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie, nie musi oznaczać nudy. Warto zapoznać się już teraz z ofertą kulturalną i sportową przygotowaną przez miasto.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-07-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.07.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Tęczowej 11”.
( AAP.6733.20.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 2, działki nr: 733/23, 913/21, 912/21.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-07-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Z AWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.07.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.
( AAP.6733.18.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Musioła, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice
, k. m. 4, działki nr: 863/15, 1231/3, 843/3, 921/3, 650/3.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-07-11 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 maja 2014 r. przedłożony przez Pana Tomasza Janowskiego, Kierownika Stacji Statoil Serwis 70561 – Pełnomocnika Statoil Fuel&Retail Polska Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 86, oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 11 czerwca 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności stacji paliw Statoil nr 70561 (561), zlokalizowanej przy ulicy Hutniczej 27 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2014-07-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 09.07.2014r. została wydana
 
decyzja nr 31a/2007
 
stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 31/2007 z dnia 07.05.2007r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji telefonii komórkowej UMTS nr GZB - 0164”.

(AAP.73310-7/07)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 1, na terenie działki nr:

obręb Bytom, k. m.: 42, działka nr: 37.

Wnioskodawcą jest:

P4 Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, Biuro w Katowicach, ul. Bocheńskiego 99, 40-816 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Józef Mamczarski, adres do korespondencji: Usługi Projektowo-Budowlane „P-Constructor”, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-07-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 02.07.2014r. i uzupełnionego dnia 07.07.2014r. zostało wszczęte
 
postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz napowietrznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych”.
 
(AAP.6733.16.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Łagiewniki, w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki, k. m. 1, działki nr: 3674/357, 4234/354, 1308/344, 1733/348, 3957/354, 1306/354, 3958/354, 1302/354, 358, 3021/357, 1309/344, 3937/354, 3959/354, 3810/354, 989/341, 4232/354, 538/349, 3298/341, 3926/354, 4233/354, 1267/373, 3938/354, 1357/353, 1189/349, 3812/354, 3925/354, 1307/344, 2969/345, 3676/357,

obręb Łagiewniki, k. m. 2 działki nr: 1266/3, 1473/22, 594/3, 1267/3, 1491/15, 463/13, 1270/3, 1474/22, 1397/30, 1265/3, 1269/3, 1492/16, 476/15, 1254/3, 2, 599/6, 1490/15, 1396/30, 296/22, 935/23, 604/6, 598/5, 477/13, 1480/23.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-07-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 09.07.2014r. została wydana

decyzja nr 15/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia”.

(AAP.6733.10.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Św. Elżbiety w Bytomiu, na terenie działki nr: 1693/11 (zabudowa kubaturowa), 1391/11, 1060/11 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja SA., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, adres do korespondencji: Eltrako Sp. z o. o., ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-07-09 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz treść ogłoszenia


załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


2014-07-08 Ogłoszenie Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Zawiadomienie stron o wystąpieniu Prezydenta Miasta Bytomia - w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej” do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-07-08 Ogłoszenie Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej” z wniosku Pana Piotra Sośnierz z dnia 1 lipca 2014 r. działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zobacz treść ogłoszenia

Załącznik do ogłoszenia
2014-07-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.07.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej śr/c f 50PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych”.
( AAP.6733.17.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Galmanowej w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra, k. m.: 1, działki nr: 932/275, 331/133, 1028/134, 1032/134.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.