Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 października 2017, Marleny, Edwarda, Seweryna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Judocy i judoczki powalczą w Memoriale im. Wiśniewskiego

Dla wielu młodych judoków i judoczek to jedna z najważniejszych imprez sportowych w roku. Mowa oczywiście o Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo, który 4 listopada odbędzie się w Hali na Skarpie.

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - zaktualizowany harmonogram spotkań na październik i listopad

Można już zapoznać się z listopadowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Ważna informacja dla użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym. Od 1 września b.r. obowiązują w naszym regionie nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenia

2014-05-21 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1)  wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.8.2014 z dnia 20 maja 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do produkcji kruszyw przy użyciu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zygmunt, na terenach po byłej hałdzie żużli pohutniczych - działki gruntu nr ew. 150/14 i 153/14, z wniosku Pana Leszka Galos, działającego pod firmą: „DROTEX” PKL Leszek Galos 41-706 Ruda Śląska, ul. Drozdów 4/11 z dnia 17 stycznia 2014 r.
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 21 maja 2014 r. do 4 czerwca 2014 r.


z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2014-05-19 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie:
1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
2) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-05-16 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na realizację „Zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu dystrybucji dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Zobacz treść oferty
2014-05-16 Ogłoszenie - mały grant
"Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji DOM NADZIEI realizacji zadania pn. „Bytomski Dzień Dziecka - dzieciństwo bez narkotyków i alkoholu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Oferta realizacji zadania publicznego
2014-05-09 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE STRON
O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI

 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu na wniosek Pani Ilony Maciończyk, KELVIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała posiadającej pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom z dnia 3 kwietnia 2014 r. (uzupełniony 26 listopada 2013 r.) w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu.

Z całością materiałów sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-09 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu, z wniosku Pani Ilony Maciończyk, KELVIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała posiadającej pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom – po uzyskaniu opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Prezydent Miasta Bytomia, wydał postanowienie nr ZEC.6220.29.2014 z dnia 9 maja 2014 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339 (tel.: 032 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 7:30 – 17:30, wtorek-piątek: 7:30 – 15:00.

Termin publicznego ogłoszenia:
od 9 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-08 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji .

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ z a w i a d a m i a strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189 z wniosku Pani Ewy Olszewskiej-Dzik Pracownia Architektoniczna „SIGMA” w Zabrzu, z dnia 16 grudnia 2013 r., działającej w imieniu Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39 (akta sprawy nr ZEC.6220.149.2013).
 
W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 2 836 340) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia: od 8 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-08 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ z a w i a d a m i a strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą w Bytomiu przy ul. Rokitnickiej, na działkach ew. nr 924/220, 941/220, 942/220, 943/220, 944/220, 945/219, 214, 188, 189” - po uzyskaniu opinii właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w formie postanowienia z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr WOOŚ.4240.78.2014.JB, Prezydent Miasta Bytomia wydał postanowienie nr ZEC.6220.149.2013 z dnia 7 maja 2014 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.). Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organu, o którym mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul.Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00 . Termin publicznego ogłoszenia: od 8 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-04-17 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Na podstawie art. 4 pkt. 9b1 oraz art. 124 ust. 1 i art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.),

Prezydent Bytomia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działki gruntu nr: 4199/253, 4183/254 (k. m. 6 obręb Miechowice) o łącznej powierzchni 4572 m2, objętych stanem księgi wieczystej nr KA1Y/00002533/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Alberta Kaczmarczyk.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości obowiązane są do zgłoszenia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Bytom, ul. Parkowa 2) w Wydziale Obrotu Nieruchomościami (pok. 326).

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
2014-04-16 Ogłoszenie - Referat Ochrony Środowiska
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

w dniu 16 kwietnia 2014 r. wezwano Pana Krzysztofa Baron do udziału w podejmowanych przez Organ czynnościach, w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych, zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.