Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 kwietnia 2018, Adolf, Leon, Tymon

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Nowa hala za prawie 3,7 mln zł już otwarta!

To jedna z najważniejszych inwestycji jaka zrealizowana została na kortach Górnika Bytom przy ul. Tarnogórskiej. Dzięki niej nie tylko młodzi zawodnicy i zawodniczki będą mogli trenować w komfortowych warunkach, ale wzrośnie również prestiż bytomskiego tenisa. Dzisiaj, 19 kwietnia uroczyście otwarto nową halę tenisową.

Uwaga pasażerowie! Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych nr 6 i 19

Od soboty, 21 kwietnia w związku z modernizacją przejazdu drogowo – tramwajowego w Chorzowie /ul. Katowicka/ nie będą kursowały do Katowic linie tramwajowe nr 6 i 19. Utrudnienia komunikacyjne potrwają do czwartku, 26 kwietnia /do godziny 4:00/.

Nowe oblicze Rozbarku

Życzenia rozbarczan stają się faktem. Będą mieli w swojej dzielnicy rynek, place zabaw i promenadę, a ruch samochodowy na niektórych ulicach będzie ograniczony.

Rozpoczynamy modernizację stadionu miejskiego przy Olimpijskiej

Modernizacja stadionu miejskiego to kluczowa inwestycja dla miasta. Skorzystają z niej nie tylko piłkarze Polonii, ale wszyscy mieszkańcy Bytomia, dlatego ogromnie się cieszę, że umowa na jej realizację została podpisana – mówił podczas konferencji prasowej /10 kwietnia/ Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Biegacze uczczą Święto Konstytucji 3 Maja

Coroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bytomiu nie mogą się obejść bez tradycyjnego biegu ulicami naszego miasta. Bieg Konstytucji to od wielu lat jedna z najważniejszych imprez sportowych w Bytomiu, w której udział biorą biegacze z całego Górnego Ślaska.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


EC Szombierki wróci na kulturalną mapę regionu

Elektociepłownia Szombierki znajdująca się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego przejdzie długo wyczekiwany remont. Przywrócona zostanie także obiektowi funkcja kulturalna.

Utrudnienia drogowe na ul. Wrocławskiej

Kierowcy korzystający na co dzień z ul. Wrocławskiej będą musieli przygotować się na utrudnienia drogowe. Od 21 marca /od godzin porannych/ na ul. Wrocławskiej /odcinek od ul. Reja do ul. Konstytucji/ będzie prowadzony, w związku z występującymi szkodami górniczymi, remont wiaduktu drogowego.

Ogłoszenia

2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 czerwca 2014 r. przedłożony Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie przez Pana Grzegorza Durczyńskiego – Członka Zarządu Firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wierzbowej 14 – Pełnomocnika Gminy Piekary Śląskie, a następnie przekazany do załatwienia Prezydentowi Miasta Bytomia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu: 11.07.2014 r.) znak: NO/021-W-99/14/12444, oraz uzupełniony przez wnioskodawcę pismami z dnia 20 sierpnia br. (data wpływu: 25.08.2014 r.) oraz z dnia 4 września br. (data wpływu: 4.09.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia Gminie Piekary Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szczelnej parkingu w obrębie ulic Okrzei i Janty w Piekarach Śląskich istniejącymi urządzeniami wodnymi do wód rzeki Szarlejki.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, (data wpływu do tut. urzędu: 27 czerwca 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
-    budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

Wnioskodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

Zakres przedsięwzięcia:
-    budowa i przebudowa rowów,
-    budowa przepustów,
-    przebudowa zbiorników – staw 32, staw Łan,
-    likwidacja zbiorników – staw 29, staw 39, staw 102b.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:
3469/57, 3468/57, 3944/54, 3941/50, 3612/46, 3611/45, 4419/42, 3942/50, 3943/54, 3944/54, 237/10, 3578/1, 3579/4, 3581/5, 3582/9, 3601/11, 3600/11, 3939/15, 3603/16, 2632/5, 3604/19, 3605/23, 3606/27, 3607/28, 3608/28, 3609/32, 3610/35, 3629/31, 3630/27, 2349/19, 2348/19, 3631/16, 3632/5, 4374/41, 3598/38, 3597/37, 3596/34, 4440,66, 4441/66, 3448/105, 2771/118, 4515/85, 4062/89, 242/91, 4515/82, 3691/66, 2770/118, 1807/145, 2562/155, 2560/154, 2559/155, 2561/155.
 
W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
  
    z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Spraw Komunalnych UM
Prezydent Bytomia informuje, że dnia 11 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Podniesienie świadomości społecznej i edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu ochrony przyrody i zdrowia oraz działania na rzecz osób z wadą słuchu w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Głuchych" realizowaną w okresie 24.09.2014 – 31.10.2014 roku przez Stowarzyszenie „ZIELONA EDUKACJA” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kasprowicza 12. Data opublikowania oferty: 11.09.2014 r. Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 17.09.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 (II piętro, pokój 342) nr telefonu: 32 283 63 42 e-mail: zi@um.bytom.pl lub msalepa@um.bytom.pl "

Pobierz treść oferty
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10.09.2014r. została wydana

decyzja nr 28/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów przy ul. Worpie w Bytomiu”.
(AAP.6733.22.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Worpie, na terenie działek nr:

obręb Bobrek
,        k. m. 1,        działki nr:    1536/7, 1525/7.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Nr AAB.6740.526.2014
z dnia 5 września 2014 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami ) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Andrzeja Kuli, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Przebudowa fragmentu ul. Generała Władysława Sikorskiego z włączeniem do ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy   ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu”.

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:
 
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy
:
obręb Radzionków:
karta mapy 1:  
 
407/121, 411/121, 412/121, 413/132, 414/132, 1378/132, 5409/38, 5411/38, 5413/38, 5415/38, 5417/134,
karta mapy 20:
498/26, 499/59.
- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające   ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Radzionków:
karta mapy :
    
390/130, 407/121, 408/121, 411/121, 412/121, 2654/122, 2656/122, 2657/122, 5408/38, 5410/38, 5412/38, 5414/38, 5416/134,
karta mapy 20:
555/26.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 ( w poniedziałek   7.30 – 17.30 ), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami ) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2014-09-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 08.09.2014r. została wydana

decyzja nr 13a/05
stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 13/05 z dnia 4 kwietnia 2005r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa sieci gazowej”.
 
(AAP.7331-16/P/05)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 1, na terenie działki nr:

413/213, obręb: Szombierki k. m. 3 d.7

Wnioskodawcą i inwestorem jest:

Pan Robert Hanert, zam. w Bytomiu przy ul. Witosa 1/14.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-04 Ogłoszenie Wydziału Edukacji UM
Gmina Bytom informuje, iż  4 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z artykułem 19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń UM w Bytomiu ofertę Fundacji Żywego Słowa - Skaczący Słoń realizacji zadania p.n. "W drodze do gwiazd", która wpłynęła do Wydziału Edukacji UM w Bytomiu 26 sierpnia 2014 r. Ewentualne uwagi dot. oferty można skałdać na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia35, 41 - 902 Bytom lub e-mailem na: ke@um.bytom.pl oraz mafiszer@um.bytom.pl, mskwarczowska@um.bytom.pl.

Pobierz treść oferty
2014-09-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 03.09.2014r. została wydana

decyzja nr 27/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz napowietrznej wraz z przyłączami
do budynków mieszkalnych”.
 (AAP.6733.16.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Łagiewniki, w Bytomiu.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
 
2014-09-03 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Obwieszczenie Prezydenta Bytomia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospadowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła plnowanej autostrady A4, zwanego  planem "Dąbrowa Miejska"

Pobierz treść ogłoszenia


2014-09-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 02.09.2014r. została wydana
 

decyzja nr 26/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Tęczowej 11”.

(AAP.6733.20.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,    k. m. 2,    działki nr:    733/23, 913/21, 912/21.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.