Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 października 2017, Lucyny, Malgorzaty, Wiktora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Śląskie smaki, śląskie wice. Zapraszamy na Biesiadę Rozbarską

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na pięciogodzinny maraton ze śląskim humorem, śląską kuchnią oraz wieloma innymi atrakcjami. Już 20 października we wnętrzu zrewitalizowanej Cechowni byłej KWK Rozbark odbędzie się kolejna Biesiada Rozbarska.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - harmonogram spotkań na październik

Można już zapoznać się z październkowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Ważna informacja dla użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym. Od 1 września b.r. obowiązują w naszym regionie nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenia

2014-05-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 8/2014
z dnia 23.05.2014r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice wydano decyzję nr 8/2014 z dnia 23.05.2014r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-05-28 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.05.2014r. została wydana
 
decyzja nr 7/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia”.
 
(AAP.6733.5.2014)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 1, działki nr: 2773/155, 2632/126, 1302/155, 2750/155, 1304/126, 1103/126, 1310/155, 2749/155, 1409/126, 2633/126,

obręb Karb, k. m.: 1, działki nr: 1318/32, 1398/64, 1400/32, 1399/64.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
 
2014-05-26 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.) wraz z uzupełnieniem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”, będącej własnością innego podmiotu, mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu stacji paliw nr 282 zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 90 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-26 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2014 r. spółki KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 18, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstałych w wyniku działalności zakładu KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – Baza Remontowo – Warsztatowa, przy ul. Strzelców Bytomskich 127 w Bytomiu.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-23 KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
W związku z pracami nad projektem uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie:

- nadania nazwy "skwer Ojca Rocha Szajcy",
- nadania nazwy "skwer Ojca Ryszarda Ślebody",
- nadania nazwy "skwer Józefa Larischa",
- nadania nazwy "skwer Józefa Bonczola",
- zmiany nazwy „ulicy Aleksandra Fredry” na „ulicę Pułkownika Jana Białego” ,
- nadania nazwy „skwer Georga Bruninga”,
- nadania nazwy „Aleja tenisistów”,

uprzejmie informujemy,  że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm).

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

 
2014-05-23 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Polityki Społecznej UM w Bytomiu
Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na dystrybucję dodatkowych produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Bytomia, postanowił w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 23 sierpnia 2014 r.
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
 Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się strony, iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powstałych na terenie Stacji Paliw BP „Karlik” przy ul. Strzelców Bytomskich 36 w Bytomiu.
 
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-22 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powstałych na terenie Stacji Paliw BP „Rozbark” przy al. Jana Pawła II 30 w Bytomiu.
 

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-05-21 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1)  wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.8.2014 z dnia 20 maja 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do produkcji kruszyw przy użyciu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zygmunt, na terenach po byłej hałdzie żużli pohutniczych - działki gruntu nr ew. 150/14 i 153/14, z wniosku Pana Leszka Galos, działającego pod firmą: „DROTEX” PKL Leszek Galos 41-706 Ruda Śląska, ul. Drozdów 4/11 z dnia 17 stycznia 2014 r.
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 21 maja 2014 r. do 4 czerwca 2014 r.


z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału EkologiiNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.