Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 września 2018, Tekla, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Ogłoszenia

2015-04-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 13.04.2015 r. została wydana
decyzja nr 6/2015
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci wodociągowej wraz z 2 przyłączami do budynków mieszkalnych”.
(AAP.6733.6.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1687/103, 1686/103, 1316/105.

Wnioskodawcami są:

Państwo Joanna i Piotr Susek oraz Państwo Monika i Jacek Adametz, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-04-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 10.04.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci gazowej”.
(AAP.6733.9.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Adamka, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,    k. m. 1,    działki nr:    4263/293, 3987/293, 3201/291, 3203/291, 3801/291.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Alicja Pawełczyk, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-04-10 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje:

zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia „Miechowicka Grupa Biegowa” realizacji zadania pn.:

" Bieg DWUkilowatoGODZINNY 5/10/15+km” Inauguracja akcji charytatywnej Honorowy Dawca Energii Fortum na rzecz Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej”,

która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Treść oferty
2015-04-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu miasta Bytomia, zadań publicznych w zakresie:

1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;

2) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Pełna treść ogłoszenia

Pobierz wzór oferty

2015-04-01 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
INFORMACJA

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały Nr VI/53/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”, przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr VI/53/15 z dnia 23 lutego 2015 r. przyjęła dokument pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”, przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.


Prezydent Miasta
Damian Bartyla
 

2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego "Szombierki" realizacji zadania pn. „Obchody 20-lecia TSK”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść ogłoszenia
2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości informację o:

 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.12.2015 z dnia 31 marca 2015 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Produkcja paliwa alternatywnego w urządzeniach służących do przetwarzania,
 w tym odzysku odpadów oraz prowadzenia zbierania odpadów,

zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1,
na działce o numerze ewidencyjnym 7912/605, obręb Rozbark.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia:
od 31 marca do 14 kwietnia 2015 r.

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.116.2014 z dnia 30 marca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Uruchomienie na terenie zakładu w Bytomiu przy  ul. Północnej 70 (dz. nr ew. 233/2 obręb 0002 Bytom) zakładu zbiórki złomu oraz odpadów tworzyw sztucznych oraz rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych w urządzeniach mechanicznych”

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma TRADEPOL Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Północna 70.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 31 marca do 14 kwietnia 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-03-30 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2015r. została wydana
decyzja nr 5/2015
 

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN ramach „Przebudowy sieci nN””.
 (AAP.6733.3.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Zakątek, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 3,    działki nr:    1249/23,
obręb Szombierki,        k. m. 1,    działki nr:    1066/11, 1464/9, 1465/9, 1760/9,
1648.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Bajerkiewicz, adres do korespondencji: PPUH Budomont – 7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-03-27 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK MOSM BYTOM realizacji zadania pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym X Memoriał Henryka Gagatka”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Pobierz treść oferty

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.