Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 czerwca 2018, Bogna, Florentyna, Rafal

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-11-28 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.
Prezydent Bytomia na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.

Pobierz treść zarządzenia
Pobierz załącznik do zarządzenia
Pobierz ofertę realizacji zadania publicznego
2014-11-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 27.11.2014r. została wydana
decyzja nr 34/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci oraz budowa 3 przyłączy do budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Blachówka, dz. nr: 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1053/195”.
 (AAP.6733.29.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Blachówka w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,    działki nr:    219, 1056/195, 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1060/196.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-11-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1. wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.94.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Instalacja do prowadzenia przetwarzania odpadów pohutniczych,
zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 1a,
na części działki o numerze ewidencyjnym 649/8.

2. możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 25 listopada do 9 grudnia 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-11-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.11.2014r. została wydana
 
decyzja nr 33/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pralni w budynku mieszkalnym przy ul. Szymały 160 w Bytomiu na pomieszczenie z indywidualnym węzłem cieplnym c. o. i c. w. u.”.

(AAP.6733.32.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Szymały 160, na terenie działki nr:

obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 5248/34.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kondrat, adres do korespondencji: PUB „ESBUD” Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 115, 42-504 Będzin.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-11-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu: 13.11.2014 r.) przedłożony przez Pana Adama Spyrę, Prezesa Zarządu AA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 115/119 U1, Oddział w Rybniku – Pełnomocnika P.H.U. „ELBAH” Sławomir Sosna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Staszica 11A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności dwóch bezdotykowych trzystanowiskowych myjni samochodowych, zlokalizowanych przy ulicy Żołnierskiej w Bytomiu, na działkach ewidencyjnych o n-rach: 1302/222, 1303/222 oraz 1660/223.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-11-21 Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku
Prezydent Bytomia

w związku z art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 późn. zm.) na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”,

ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w latach 2015 – 2019 na terenie miasta Bytomia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia.

Zobacz pełną treść ogłoszenia
Zobacz treść zarządzenia
Pobierz wzór oferty
2014-11-21 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego
Prezydent Bytomia

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2015 r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia
Zobacz treść zarządzenia
Pobierz wzór oferty
2014-11-21 Konkurs ofert na organizację w 2015 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Prezydent Bytomia

na podstawie art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację w 2015 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz pełną treść ogłoszenia
Zobacz treść zarządzenia
Pobierz wzór oferty
2014-11-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  BYTOMIA

decyzja  nr  670/2014
z dnia 17 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Shell Self Service Sp. z o.o., 02-366 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, wydano w dniu 17 listopada 2014 roku decyzję Nr 670/2014, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce Shell Self Service Sp. z o.o., 02-366 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, pozwolenia na budowę pn. Budowa pawilonu obsługi, rozbudowa wiaty paliwowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw na działce nr ew. 1677/5 k.m. 1, obręb Szombierki, przy ulicy Puszkina 1 w Bytomiu.
 
W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek  7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
Krystyna Sówka
Kierownik Referatu Pozwoleń Budowlanych
Wydziału Architektury
2014-11-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu: 14 listopada 2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Nowocień, działającego pod firmą „EKON” Inżynieria Środowiska Magdalena Nowocień z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Krakowskiej 137 – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

–  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych na terenie stacji paliw BP „Arki” przy ul. Chorzowskiej 32 w Bytomiu.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.