Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 lutego 2018, Marta, Malgorzata, Piotr

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Budynek poczty w rejestrze zabytków

Na hasło: zabytkowa poczta w Bytomiu, na myśl nasuwa się odrestaurowany niedawno, wyjątkowej urody neorenesansowy gmach przy Piekarskiej. Tymczasem miano zabytku zyskał także modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-09-01 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.08.2014r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c w Bytomiu
przy ul. Kofty dz. nr 1287/15”.

 (AAP.6733.28.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kofty, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:    850/15, 1102/15, 869/15, 849/15, 1287/15.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji: BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Miejska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-01 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 29.08.2014r. została wydana

decyzja nr 24/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”.

(AAP.6733.19.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Gajowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 4    Wieszowa,    działki nr:    305/4, 306/4, 300/4, 72/16, 
obręb Górniki,        k. m. 6,                           działki nr:    1673/1518, 6.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.44.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

 „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy  ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”,

z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r.  

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od 29 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-08-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.44.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r.

Pouczenie: Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel: 32 2 836 340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500. Termin publicznego ogłoszenia: od 29 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28.08.2014r. została wydana
 
decyzja nr 23/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

(AAP.6733.18.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Musioła, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr: 863/15, 1231/3, 843/3, 921/3, 650/3.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w której imieniu występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Urząd Miejski w Bytomiu
informuje, że:

Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu przy Placu Szpitalnym 1

oferuje do sprzedaży:

Samochód w wersji osobowej ilość miejsc 9, marki Mercedes – Benz Sprinter 211 CDI, o numerze rejestracyjnym SY 45130, rok produkcji 2005.

Data ważności badania technicznego: 25.11.2014 r., wskazanie drogomierza 77042 km, pojemność/moc silnika 2148cm/80 kW, liczba/układ cylindrów 4/rzędowy, kolor nadwozia –biały 1-warstwowy akrylowy, rodzaj nadwozia – wydłużone kombi 4 drzwiowe 3+6 osobowe, samochód został przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Samochód posiada opinię stanu technicznego, sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę Motoryzacyjnego i Maszynowego.

Samochód można obejrzeć w Bytomiu-Miechowicach przy Placu Szpitalnym 1 tj. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Opiekuńczego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Cena wywoławcza: 28 800 zł brutto.

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Urząd Miejski  w Bytomiu
informuje, że

 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu przy ul. Dworcowej 7; 41-902 Bytom oferuje do sprzedaży w trybie przetargowym:

 samochód marki: MERCEDES-BENZ 211 Sprinter CDI 2,8t;


Zobacz treść ogłoszenia
Pobierz formularz

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
 

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 144a/2013
z dnia 22.08.2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy SHELL SELF SERVICE Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Grabowska, adres do korespondencji: TERRABUD Sp. z o. o., ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice, wydano decyzję nr 144a/2013 z dnia 22.08.2014 r., zmieniającą decyzję nr 144/2013 z dnia 07.11.2013 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: „Budowa pawilonu obsługi, rozbudowa wiaty paliwowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 20.08.2014r. została wydana

decyzja nr 20/2014
ustalająca lokalizacjię inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN”.
 (AAP.6733.15.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,    k. m.: 1,        działka nr:    3681/377.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Raczyński, adres do korespondencji: PR PROJEKT Piotr Raczyński, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.08.2014r. została wydana

decyzja nr 22/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu
przy ul. Koksowej 6”.

 (AAP.6733.25.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej 6, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1316/105, 1685/48.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji:
BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.