Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lipca 2018, Aneta, Bogdan, Aleksy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacje w Bytomiu

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Co roku możemy się o tym przekonać w Bytomiu, w którym kilkanaście instytucji zapewnia dzieciom wakacyjną naukę i rozrywkę na najwyższym poziomie.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Weź udział w jubileuszowym 10. Półmaratonie Bytomskim

Bieganie to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju. W Polsce co roku organizuje się setki imprez, gdzie miłośnicy biegania mogą sprawdzić możliwości swojego organizmu. Jedną z nich jest Bytomski Półmaraton, którego jubileuszowa dziesiąta edycja odbędzie się wyjątkowo w sobotę, 15 września.

Ogłoszenia

2015-01-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH
DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI


Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów na wniosek Pana Tomasza Kacprowicza, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice posiadającego pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpłynięcia wniosku: 1 grudnia 2015 r.).
 
Z całością materiałów sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
  (-) Marek Przepióra
2015-01-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów,


z wniosku Pana Tomasza Kacprowicza, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice posiadającego pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia – po uzyskaniu opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Prezydent Miasta Bytomia, wydał postanowienie nr ZEC.6220.108.2014 z dnia 29 stycznia 2015 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339 (tel.: 032 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 7:30 – 17:30, wtorek-piątek: 7:30 – 15:00.

Termin publicznego ogłoszenia:
- od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia 12 lutego 2015 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra

2015-01-27 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2015 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2015-01-27 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 6 września 2010 r., sygn. ZE.6210-12/10 udzielającej Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa zieleni zabytkowego Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu”.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2015-01-26 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-01-26 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2015 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Pobierz wzór oferty

 
2015-01-26 Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Bytomskiej Rady Seniorów
Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu - Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Rady.

2015-01-23 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu.

Pobierz dokument
2015-01-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. ZS.6210-8/06; KS.6210-8/06 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-    odprowadzanie do rzeki Bytomki w km 15+800 wód dołowych w łącznej ilości Qśrd = 9216 m3/dobę (Qhmax = 492 m3/h), po ich oczyszczeniu w zbiorniku Ws5/65.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-01-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. ZS.6210-8/06; KS.6210-8/06 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-    odwodnienie zakładów górniczych poprzez odwodnienie wyrobisk górniczych rejonu „Szombierki” i ZG „Bytom II” w Bytomiu przez pompownię głównego odwadniania na poziomie 630 m przy szybie „Ewa” przy dopuszczalnej rzędnej odwadniania – 498,0 m n.p.m.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.