Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 października 2017, Lucyny, Malgorzaty, Wiktora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Śląskie smaki, śląskie wice. Zapraszamy na Biesiadę Rozbarską

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na pięciogodzinny maraton ze śląskim humorem, śląską kuchnią oraz wieloma innymi atrakcjami. Już 20 października we wnętrzu zrewitalizowanej Cechowni byłej KWK Rozbark odbędzie się kolejna Biesiada Rozbarska.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - harmonogram spotkań na październik

Można już zapoznać się z październkowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Ważna informacja dla użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym. Od 1 września b.r. obowiązują w naszym regionie nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenia

2014-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że w dniu 16 czerwca 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.137.2011 umarzająca postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych, zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie do czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro (tel.: 32 2836340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu do tut. urzędu: 27 maja 2014 r.) przedłożony przez Pana Aleksandra Florka, Koordynatora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska SEKA S.A. Oddział Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 8 – Pełnomocnika spółki Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności Stacji Paliw R 3022 przy ul. Krakowskiej 27/31 w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 03.06.2014r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ul. Falistej, Kołłątaja, Racławickiej w Bytomiu”.
( AAP.6733.13.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb, k. m.1, działki nr: 1513/23, 754/26, 1937/59, 776/27, 1953/27, 467/27, 263/59, 536/27, 677/26, 1934/60, 1523/32, 678/26, 1016/22, 30, 708/27, 1585/31, 1284/27, 449/59, 29, 753/26, 761/23, 486/59, 1586/31, 1584/25, 774/27, 1286/22, 1935/60, 764/23, 1201/23, 537/27, 1283/26, 778/27, 818/23, 485/59, 719/27, 1202/23,
obręb: Miechowice, k. m.4 działki nr: 750/59, 1045/59, 992/59, 1046/59.

Wnioskodawcą jest: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-12 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r., przedłożony przez spółkę P.W. Bamarko Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 51, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (zbiornika bezodpływowego) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie P.W. Bamarko Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 51.

Z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-10 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”.

zobacz treść ogłoszenia
2014-06-10 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, na działce nr 7118/605 przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul.Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014r.

zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu Wydziały Architektury UM
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 05.06.2014r. została wydana

decyzja nr 10/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
 
„Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych”.

(AAP.6733.7.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. ks. Popiełuszki, na terenie działek nr:

obręb Bobrek, k. m.: 1, działki nr: 560/7, 1268/7.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Arkadiusz Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-06-05 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Geodezji UM

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.