Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 marca 2018, Gertruda, Patryk, Zbigniew

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy

Pod taką nazwą dziesięć europejskich miast realizuje dwuletni projekt w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Jednym z jego punktów jest organizowana 22 marca w Urzędzie Miejskim w Bytomiu konferencja poświęcona 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Co kryje wnętrze kościoła Św. Małgorzaty?

Na to pytanie odpowiedzą bytomscy archeologowie, którzy w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 roku dzięki badaniom georadarowym odkryto aż trzy zmiany w podłożu. Czy kryją one archeologiczną sensację?

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Tu Metropolia - przyjdź, posłuchaj, zabierz głos

Na kolejną otwartą debatę z cyklu „Tu Metropolia”, poświęconą tematyce metropolitalnej, zapraszamy w środę, 14 marca, do Bytomia. Cykl spotkań organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Bytom płaci za pomysły!

10 tysięcy złotych za pomysł! Tyle płaci Bytom osobom kreatywnym, które mają receptę na bolączki miasta w obszarze społecznym. Wystarczy dobra idea i jej uzasadnienie - resztą, czyli realizacją pomysłu zajmie się już ktoś inny.

Weź udział w Bytom Spartan Sprint & Super

Ta jedna z najbardziej ekstremalnych imprez biegowych, która odbywa się w Ameryce Północnej oraz Europie już 24 marca zawita do naszego miasta. Na terenie Armady Golf Club biegacze będą musieli zmierzyć się nie tylko z trudną trasą pełną przeszkód, ale również ze swoimi słabościami.

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Ogłoszenia

2014-10-06 Ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 33 ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż samochodu w wersji osobowej,  ilość  miejsc 9,  marki Mercedes – Benz Sprinter 211 CDI, o numerze rejestracyjnym SY 45128, rok produkcji 2005,

Data ważności badania technicznego: 11.12.2014 r., wskazanie drogomierza: 11 2584 km (na dzień 23.09.2014), pojemność/moc silnika: 2148ccm/80kW, liczba/układ cylindrów 4/rzędowy, kolor nadwozia – biały 1-warstwowy akrylowy, rodzaj nadwozia – wydłużone kombi 4 drzwiowe 2+7 osobowe, samochód został przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Samochód posiada opinię stanu technicznego, sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę Motoryzacyjnego i Maszynowego. Samochód można obejrzeć w Bytomiu Miechowicach przy ul. Stolarzowickiej 33 tj. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Kombatant od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
 
Cena wywoławcza: 25 584 zł brutto.

Sprzedający nie jest płatnikiem VAT, wystawi fakturę bez VAT.
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego.
Wysokość wadium: 1300 zł; które należy wpłacić  przelewem na konto Domu Pomocy Społecznej Kombatant  nr 64 1560 1049 0000 9030 0005 3431 do dnia 13.10.2014 r. do godz. 9.00.

Do przetargu zostaną dopuszczone oferty zawierające:
1. Potwierdzenie uiszczenia wadium
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
3. Oferta dot. kupna samochodu za niższą cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu zostanie uznana za nieważną – jako niespełniającą warunków ogłoszenia.

Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. sprzedaży samochodu marki Mercedes – Benz Sprinter w drodze przetargu pisemnego. Nie otwierać do dnia 13.10.2014 do godz. 10.00”, w sekretariacie (pok. 5a) Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Stolarzowickiej 33 do dnia 13.10.2014 r. do godz. 9.30.

Wszelkich wyjaśnień udzielają: Jolanta Lesiczka, Monika Romańczyk w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu u. Stolarzowicka 33, tel. 32/286 37 16; 32/280 01 10.Nabywca zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC w terminie do 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2014-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 02.10.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci oraz budowa 3 przyłączy do budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Blachówka, dz. nr: 1051/195, 1052/195, 1057/196, 1053/195”.
 (AAP.6733.29.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Blachówka w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,    działki nr:    219, 1056/195, 1051/195, 1052/195,
1057/196, 1060/196.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM w Bytomiu
O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 01.10.2014r. została wydana
 
decyzja nr 30/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji transformatorowej B119, wyprowadzenie ziemnych linii kablowych SN/nN
ze stacji B119, likwidacja starej stacji B119 w ramach zadania „Wymiana stacji B119”.

 ( AAP.6733.26.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Marka, na terenie działek nr:

obręb Miechowice, k. m. 6, działki nr: 4635/392, 1524/392,
obręb Karb,  k. m. 1, działki nr:    1804/19, 1805/19, 603/19.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P. P. U. BUDOMONT – 7
Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-25 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Informacja o podjęciu przez Rade Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVI/503/14 z 22 września w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK "Powstańców" Śląskich w Bytomiu.

Zobacz treść dokumentu
2014-09-18 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
                         
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z art. 10 § 1 tejże ustawy, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

-  budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

zawiadamia się strony o konieczności złożenia przez wnioskodawcę wyjaśnień / uzupełnienia informacji zamieszczonych w przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
 
2014-09-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 104/2014
z dnia 10 września 2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwa Barbary i Piotra Polak, zam. w Piekarach Śląskich przy ul. Szmaragdowej 21/3/6, wydano decyzję nr 107/2014 z dnia 10 września 2014 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: „budowa dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG (6700 l każdy) dla celów produkcyjnych – produkcja preparatów aerozolowych”, przy ul. Arki Bożka 1/ Krzyżowa 3.
 
W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 401, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-09-17 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu UM
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ofertę PTTK/oddział w Bytomiu realizacji zadania pn. „Światowy Dzień Turystyki w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Zobacz treść oferty

2014-09-16 Ogłoszenie Wydziału Geodezji UM
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

W związku z pracami nad projektem uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy "Rondo Solidarności” uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia.

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Pobierz treść uchwały
2014-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12.09.2014r. została wydana

decyzja nr 29/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Modernizacja (przebudowa) lodowiska krytego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu”.
 (AAP.6733.27.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działka nr:    2421/60.

Wnioskodawcą jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 czerwca 2014 r. przedłożony Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie przez Pana Grzegorza Durczyńskiego – Członka Zarządu Firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wierzbowej 14 – Pełnomocnika Gminy Piekary Śląskie, a następnie przekazany do załatwienia Prezydentowi Miasta Bytomia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu: 11.07.2014 r.) znak: NO/021-W-99/14/12444, oraz uzupełniony przez wnioskodawcę pismami z dnia 20 sierpnia br. (data wpływu: 25.08.2014 r.) oraz z dnia 4 września br. (data wpływu: 4.09.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia Gminie Piekary Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szczelnej parkingu w obrębie ulic Okrzei i Janty w Piekarach Śląskich istniejącymi urządzeniami wodnymi do wód rzeki Szarlejki.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.