Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
14 grudnia 2018, Alfred, Izydor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-09-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 17.08.2018 r. i uzupełnionego dnia 10.09.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”.

 (AAP.6733.37.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej, na terenie działki nr:

obręb Bobrek,        k. m. 3,        działka nr:    423/32.

Wnioskodawcą jest:

Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o. o. Sp. K., Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Jaromin, Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 17.08.2018 r. i uzupełnionego dnia 10.09.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”.

 (AAP.6733.35.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej, na terenie działki nr:

obręb Bobrek,        k. m. 3,        działka nr:    449/26.

Wnioskodawcą jest:

Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o. o. Sp. K., Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Jaromin, Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOKUMENTU, STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA DLA DOKUMENTU PN.:

Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, przyjętego uchwałą NR XXI/288/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2013 r.

Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 119 ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), zawiadamiam, że przystąpiono do opracowania Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, przyjętego uchwałą NR XXI/288/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2013 r. oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Celem opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem jest określenie niezbędnych priorytetów i kierunków działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia oraz ograniczenia poziomu hałasu na terenie miasta Bytom. Natomiast obowiązek jego aktualizacji wynika z art. 119 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U.z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), informuję, iż wszyscy zainteresowani Aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, mają prawo zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania wniosków, zastrzeżeń i uwag, w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 13 września 2018 r. do dnia 4 października 2018 r.

 
Wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Bytomiu – w Wydziale Inżynierii Środowiska, p. 340 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: zs@um.bytom.pl. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
 
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
(-) Marek Przepióra
2018-09-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.9.2017 z dnia 12 września 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
 
„Budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Gliwice Łabędy”

zlokalizowanego w Gliwicach na działkach nr ew.: 2, 4 i 5, obręb Łabędzkie Pola, jednostka ewidencyjna: Gliwice, z wniosku Pana Karol Przepióra - Instytut OZE Sp. z o.o. 25-650 Kielce, ul. Skrajna 41a, działającego z pełnomocnictwa spółki Młyn i Elektrownia Wodna w Osieku k/Oświęcimia Stasiewicz Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wełnianej 15a, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO/OŚW/428/671/18540/17/KK z dnia 7 grudnia 2017 r. o wyłączeniu Prezydenta Miasta Gliwice i wyznaczeniu Prezydenta Miasta Bytomia do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.


Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 13 do 27 września 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-09-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOKUMENTÓW PN.:
- „AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BYTOM” ,
- „AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BYTOM”


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i 41  ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 755 z późn. zm.), zawiadamiam że przystąpiono do opracowania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom”, oraz „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”.
 
Głównym celem opracowania niniejszych programów jest zaplanowanie racjonalnego użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, jak i poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 1405 z późn. zm.), oraz w związku z art. 19 ust. 6 i 7  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 755 z późn. zm.), informuję iż wszyscy zainteresowani aktualizacją  Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, oraz aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy, mają prawo zapoznać sięz dokumentacją, składać wnioski, wnosić zastrzeżenia i uwagi do projektów założeń w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 września 2018 r. do dnia 4 października 2018 r.

 
Wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek - piątek 7.30 – 15.00 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zs@um.bytom.pl. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.   

Ponadto, informuję iż zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.                

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 6f/2011

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 6/2011 z dnia 2 marca 2011 r.,
wygaszonej w części decyzją nr 6a/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.,
wygaszonej w części decyzją nr 6b/2011 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
wygaszonej w części decyzją nr 6c/2011 z dnia 13 października 2014 r.,
wygaszonej w części decyzją nr 6d/2011 z dnia 15 lipca 2015 r. ,
wygaszonej w części decyzją nr 6e/2011 z dnia 28 lipca 2016 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa rurociągu teletechnicznego relacji: Bytom-Bobrek-Radzionków” – w granicach administracyjnych miasta Bytomia,

 ( AAP.73310-08/10 )
 
w części dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I, przyjęty uchwałą nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r.
i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca 2018 r.
pod poz. 4268,

wydanej na rzecz:

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Józef Gdula FP – Harald Koch, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10 września 2018 r. została wydana

 
decyzja nr 13a/08
 
stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 13/08 z dnia 4 marca 2008 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa linii kablowej śn pomiędzy stacjami transformatorowymi B460 a B459”,

(AAP.73310-09/08)

dotyczącej terenu zlokalizowanego przy ul. Hlonda w Bytomiu i obejmującego następujące działki: obręb Radzionków,        k. m. 1,    działki nr: 2189/12, 2331/12, 2193/11, 5062/11, 2327/12, 2361/7, 2369/7, 5056/11, 2163/13, 5060/11, 2333/12, 2200/7, 5063/1, 5061/11, 2208/7, 2210/7, 2432/12, 5069/11, 2329/12, 2181/12, 2177/12, 2359/7, 2185/12,

wydanej na rzecz: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział Gliwice, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Jan Matula, adres do korespondencji: Jan Matula – Zakład Elektryczny, ul. Leśna 22a, 44-100 Gliwice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 36/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Tęczowej”.

 (AAP.6733.31.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Trampisza, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,        działka nr:    733/23,
obręb Stolarzowice,        k. m. 4,        działka nr:    850/15.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, prowadzący działalność INSTALGEO Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne mgr inż. Michał Bronkowski, ul. Hermisza 8A/19, 41-819 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-09-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 13.08.2018 r. i uzupełnionego dnia 05.09.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa stacji transformatorowej SN/nn nr B239 wraz z przyłączami kablowymi”.

 (AAP.6733.34.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,        działka nr:    3681/377.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział Gliwice, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Raczyński, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-09-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 31.08.2018 r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej”.

 (AAP.6733.43.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Narutowicza, na terenie działek nr: obręb Radzionków, k. m. 21, działki nr: 1246/16, 1247/16, 931/16, 1040/15, 1328/16.

Wnioskodawcą jest: Stary Stadion Sp. z o. o. S.K., ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Borek, ul. Szczęśliwa 27, 47-400 Racibórz.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
 
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.