Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 listopada 2017, Adela, Felicyta, Klemens

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Premiery w Teatrze Rozbark

„Poskromienie złośnicy” Poles Apart - spektakl w oparciu o dzieło Williama Szekspira oraz „Or Id” w choreografii Anny Piotrowskiej, to listopadowe propozycje sceny przy ul. Kilara 29.

V Międzynarodowa Konferencja Kresowa

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych tematyką kształtowania się społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich, powojennych losów ocalałych i wreszcie tych przybyłych do Bytomia, będzie tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja  Kresowa Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2017-07-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 14 września 2016 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami - po zasięgnięciu opinii:
 
-    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 czerwca 2017 r. znak: WOOŚ.4240.802.2016.IŁ,
 
-    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r. Nr ZNS/523 -50-368/ 16, Prezydent Miasta Bytomia zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust.1 i 4 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 12 lipca 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów, o których mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek:  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00 .

 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 13 do 27 lipca 2017 r. (14 dni).
   
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-07-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 22 czerwca 2017 r., (uzupełniony w dniu 3 lipca 2017 r.), przedłożony przez Panią Agnieszką Mikołajczyk, przedstawiciela spółki Studio Projektowe SPART S.C., z siedzibą w Kaletach (42-660) przy ul. 1 Maja 49 – Pełnomocnika inwestora – Pana Marka Gut, zamieszkałego w Bytomiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, pochodzących z projektowanej myjni samochodowej oraz projektowanego pawilonu usługowego, zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Kamiennej/ Zabrzańskiej (dz. nr 1418/25, obręb: Szombierki).
   
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-07-11 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zgodnie z art. 36 ww. ustawy, zawiadamia się strony, że rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pozwolenia wodnoprawnego na:

Budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, w ramach zadania pn.: Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych – Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”.,

z przyczyn niezależnych od organu, tj. z uwagi na konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę wyjaśnień do uwag zgłoszonych przez jedną ze stron przedmiotowego postępowania, a tym samym konieczność ponownej analizy materiału dowodowego oraz obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 8 września 2017 r.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-07-10 Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej
Konsorcjum Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19/5, 41-902 Bytom NIP 626-301-29-43, REGON: 243284124, nr KRS: 000473025  (Lider Konsorcjum) i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 NIP: 954-13-00-712 REGON 273073527, KRS: 0000106403 Sąd Rejonowy w Katowicach (Partner)

ogłasza postępowanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2017 r. o godzinie 09:45

Szczegóły w załączonej dokumentacji na http://bari.bytom.pl/ogloszenia/

2017-07-06 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki EPCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Aleksandrę Modrzyk, przedstawiciela firmy „ENERGO – INWEST” s.c., ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce EPCO Polska Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na:

przekroczenie, projektowanym gazociągiem niskoprężnym Dz 160 PE100 RC, metodą przewiertu sterowanego, cieku wodnego Szarlejka w km 6+519, w rejonie ul. Ignatza Hakuby w Bytomiu.
   
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-07-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
                                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwany dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się, że w ramach powtórnie prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia), Prezydent Miasta Bytomia wezwał w trybie art. 50 § 1 kpa. Pana Jana Strach - pełnomocnika DMS Dagmara Strach w Katowicach, ul. Ligocka 14a, do uzupełnienia wniosku z dnia 18 maja 2015 r. w zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 i 6 w ustawy ooś - w związku z brakiem skutecznego uzupełnienia wniosku na wezwanie organu nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 20 marca 2017 r.           
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 5 do 19 lipca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-07-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w dniu 3 lipca 2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja   nr ZEC.6220.35.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.

2017-07-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

OGŁOSZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.), informuje się o:

 

1)      wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.35.2016 z dnia 3 lipca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

 

„Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych
na terenie Gminy Bytom”

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom;

       

2)      możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu,
tj.: w poniedziałek  730 - 1730;  wtorek - piątek 730 - 1500
.

                 

 

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 3 lipca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. (14 dni)

 

 

    z up. Prezydenta Miasta

 

                                           (-) Marek Przepióra

             Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                                                                   Wydziału Ekologii

 

 

2017-06-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego  na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,
którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZEC.6220.8.2016 z dnia 28 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zajęciu stanowiska przez ww. Organ opiniujący zostanie wydane postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                     

Termin publicznego ogłoszenia: od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego   na  terenie   miasta  Bytom,   na  działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12

•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:

•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,

którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZEC.6220.8.2016 z dnia 28 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zajęciu stanowiska przez ww. Organ opiniujący zostanie wydane postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                     

Termin publicznego ogłoszenia: od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.