Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 listopada 2017, Flora, Jan, Roman

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Stroimy choinkę na dworcu PKP

Choć zapewne część z nas sięga po pudło ze świątecznymi ozdobami tuż przed Wigilią, są też tacy, którzy przygotowują się do świąt dużo wcześniej. Możesz do nich dołączyć 9 grudnia o 12.00, przychodząc na dworzec PKP na wielkie strojenie choinki.

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2017-07-26 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
 OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),  zawiadamia się strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego   na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:

 
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,
w związku z przedłożonym przez Pana Bogusława Ulanowskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, wnioskiem z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu: 23 czerwca 2017 r.).

W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 26 lipca 2017 r. do 9 sierpnia 2017 r. (14 dni).

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-)Marek Przepióra
2017-07-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 24 lipca 2017 r. została wydana

decyzja nr 19/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej”.


 (AAP.6733.16.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 2,        działka nr:    2415/332.

Wnioskodawcą jest:


Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Elżbieta Gloc, adres do korespondencji: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Separator” Sp. z o. o.,
ul. Boya-Żeleńskiego 105, 40-750 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-07-24 Ogloszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa. - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ zawiadamia się strony, że postanowieniem nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 21 lipca 2017 r., Prezydent Miasta Bytomia zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, na wniosek Pani Anny Jelonek z dnia 5 czerwca 1017 r. nr PKiMSA/P2/BP/PW/1168/17, działającej w imieniu Zakładu Energo Mechanicznego Łabędy Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, na której żądanie przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte. Zgodnie z art. 103 kpa., zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, zgodnie z art. 98 §2 kpa.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia - w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia postanowienia.
 
Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 24 lipca do 08 sierpnia 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-07-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 września 2017 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 24 lipca do 08 sierpnia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-07-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie
Zgodnie z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego   na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,
którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, że załatwienie przedmiotowej sprawy, z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Wobec powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 2 października 2017 r.
 
Termin publicznego ogłoszenia: od 24 lipca do 7 sierpnia 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-07-17 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE: Zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Treść zamieszczenie od 17 do 31 lipca 2017 r.

Treść obwieszczenia
2017-07-17 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE: zawiadomienie stron o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Termin zamieszczenia od 17 do 31 lipca 2017 r.

Treść obwieszczenia
2017-07-17 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE: zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Termin zamieszczenia od 17 do 31 lipca 2017 r.

Treść obwieszczenia
2017-07-17 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 12.07.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy bocznej do Podleśnej w Bytomiu”.

(AAP.6733.20.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Podleśnej w Bytomiu, na terenie działek nr: 935/80, 681/80, 439/79 (obręb Stolarzowice, k.m. 2).

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Kościuszki 11 w Bytomiu, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Pani Zuzanna Maleska, zamieszkała przy ul. Wierzbowej 11 w Tworogu.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
2017-07-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), organ  z a w i a d a m i a  strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 14 września 2016 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

 
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500  -  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 13 do 27 lipca 2017 r. (14 dni).
   
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.