Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 września 2018, Justyna, Łucja, Cyprian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Nadzieje polskiego boksu na Memoriale Błażyńskiego

Młodzi bokserzy z Polski, Rosji, Ukrainy, Republiki Czeskiej oraz Anglii zaprezentują swoje umiejętności podczas XIII Memoriału im. Leszka Błażyńskiego. Na ringu zobaczymy również młodych, obiecujących zawodników – Damiana Durkacza i Oskara Safaryana. Zapraszamy 6 i 7 października do Teatru Rozbark. Wstęp wolny!

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-07-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19 lipca 2018 r. została wydana

decyzja nr 25/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej ś/c Dz40PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Bytomiu przy ul. Kawki”.


 (AAP.6733.18.2018)
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kawki, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,        działka nr:    2329/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działki nr:    2621/284, 2412/284, 2413/284.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-07-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 16 maja 2018 r., przedłożony przez Panią Iwonę Sławek, zamieszkałą na os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań – pełnomocnika inwestora: Demarko Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 19, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 28 czerwca 2018 r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”.

Inwestor:
Demarko Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice
Pełnomocnik Inwestora:
Pani Iwona Sławek
Os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań

Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52, § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 3 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
z późn. zm.) kwalifikuje się rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako:
-    „52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się  powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”;
-    „11) instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie
i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 13”;
-    „17) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”;

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja obejmuje tereny położone w granicach miasta Bytomia, w obrębie istniejącego zakładu przy ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C.

Teren realizacji przedsięwzięcia:

·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0010 Łagiewniki,
   Arkusz mapy: 8, działki nr: 164/14, 165/14, 180/41.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0010 Łagiewniki,
-    Arkusz mapy: 8, działki nr: 164/14; 165/14; 180/41; 177/41; 168/14; 176/41; 178/41; 179/41; 215/41; 217/41; 113/14; 175/14; 163/14; 216/41; 140/47; 40.

Przedsięwzięcie obejmuje:
Rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej na działkach o nr: 164/14, 165/14, 180/41; obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu, z następującymi stanowiskami:
Prostowanie blach ARKU – 2x6m
Cięcie laserowe blach TRUMPF -  2x6m, 6.0kW
Cięcie laserowe blach TRUMPF -  2x4m, 6.0kW
Krawędziowanie blach – TRUMPF nacisk 400T, L=4m
Krawędziowanie blach – TRUMPF nacisk 36T, L=1m
Krawędziowanie blach – TRUMPF nacisk 800T, L=6m
Centrum obróbcze CNC bramowe – frezowanie konstrukcji VISION WIDE – 2,5x6m
Centrum obróbcze - MAZAK frezowanie- 0,8x3m
Centrum obróbcze - MAZAK frezowanie- 0,8x2m
Centrum obróbcze - MAZAK toczenie – L=1m
Planowana jest także droga dojazdowa, plac manewrowy pojazdów ciężarowych, oraz miejsca parkingowe samochodów osobowych (ok. 25 m. p.)

Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, tel.: (32) 28-36-340, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, w terminie do 7 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 20 lipca 2018 r. do 3 sierpnia  2018r. (14 dni).

               
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-07-19 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Konsultacje społeczne

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wojciecha Korfantego 14.
2018-07-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.07.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.

 (AAP.6733.27.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    1401/5, 139/5, 1100/5, 937/9, 750/9, 1219/9, 1125/9.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-07-13 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Przejdź do ogłoszenia
2018-07-13 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Przejdź do ogłoszenia
2018-07-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 10.07.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia f 63 wraz z przyłączami f 25 przy ul. Kościuszki w Bytomiu”.

 (AAP.6733.26.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kościuszki, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,        działki nr:    1278/15, 850/15, 1285/15, 1284/15, 1276/15, 1277/15, 1286/15, 807/15.

Wnioskodawcą jest:

KAPSA INVEST S.K., ul. Gliwicka 162, 42-600 Tarnowskie Góry.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-07-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Bytomia, zwanego planem

„Łagiewniki – Zachód”, przyjętego uchwałą nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r., dla terenów położonych w rejonie ulic:
Spacerowej, Świętochłowickiej i Fabrycznej w Bytomiu


 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz.1405 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LXV/852/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Bytomia, zwanego planem „Łagiewniki – Zachód”, przyjętego uchwałą nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2011 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Spacerowej, Świętochłowickiej i Fabrycznej w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszeniai w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 9.00 do 12.00  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.

 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Załącznik do ogłoszenia
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

 
2018-07-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Alojzego Felińskiego i Stolarzowickiej w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz.1405 z późn. zm.), zawiadamiam o:

 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LXV/853/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Alojzego Felińskiego i Stolarzowickiej  w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia
i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 9.00 do 12.00  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Załącznik do ogłoszenia

z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2018-07-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.07.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złączy kablowych nn w Bytomiu przy ul. Narutowi
cza”.

 (AAP.6733.25.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Narutowicza, na terenie działek nr:

obręb Radzionków,        k. m. 21,        działki nr:    1328/16, 1247/16.

Wnioskodawcą jest:

Terawat Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Daniel Mazurek, ul. Raciborska 17, 44-295 Bogunice, adres do korespondencji: BOZIGÓRSKI Sp. z o. o., ul. Boczna 12, 47-460 Chałupki.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.