Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 lutego 2018, Maciej, Bogusz, Modest

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Od 1 marca nowe zasady segregacji śmieci

Od 1 marca zacznie funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.

Dodatkowy punkt poboru opłat czynny w poniedziałki

Z uwagi na zbliżające się terminy płatności należności budżetowych informujemy, że poza stale funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 kasami w pokoju 110A i pokoju 120, uruchomiono w kasie w pokoju 213 dodatkowy punkt poboru opłat.

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

Przez lata władze komunistyczne próbowały zatrzeć o nich pamięć. Choć byli bohaterami i walczyli o wolną i niepodległą Polskę w czasach reżimu komunistycznego, nie wolno było o nich nawet wspominać. Mowa o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca w całym kraju uczcimy ich pamięć. Hołd oddadzą także bytomianie.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Ogłoszenia

2017-12-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.11.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN”.

 (AAP.6733.29.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Elektrownia, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 5,        działki nr:    120/3, 65/3.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Matula, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-12-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 24.11.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ramach zadania: Z2A.5, Z2B.5 – Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Łagiewniki w rejonie ul. Romanowskiego”.

 (AAP.6733.28.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Romanowskiego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:    3662/380, 3664/380, 3409/384, 3412/384, 3399/384, 3928/383, 3396/383, 2392/383, 2393/383, 3162/336, 1144/246, 1233/246.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-11-27 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZS.602.10.2017
OGŁOSZENIE

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU DOKUMENTU
PN.: „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BYTOMIA NA LATA 2017-2020”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017 - 2020”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017 - 2020”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr: WOOŚ.410.471.2017.BM z dnia 13 listopada 2017 r. (data wpływu: 15 listopada 2017 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr: NS-NZ.042.157.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. (data wpływu: 23 listopada 2017 r.) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), a możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, wynika ze spełnienia przesłanek, iż wszystkie działania inwestycyjne, przedstawione
w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017-2020”, ukierunkowane będą na dotrzymanie standardów środowiska, a ich realizacja przyczyni się do poprawy jego jakości.

Biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017 - 2020”.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 27 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. (21 dni).
Z up. Prezydenta Miasta
(-)  Marek Przepióra
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-11-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.6.2017 z dnia 23 listopada 2017 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

pn.: „Budowa parku industrialnego składającego się z zespołu hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną”

planowanego do realizacji w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej na działce nr ew. 7213/450, z wniosku Pana Petera Christiana Bayer zam. Niemcy, z dnia 23 sierpnia 2017 r., w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Jerzy Wilczek – Studio MODENA Sp. z o.o. Bytom,  ul. Józefczaka 8/4.
 
2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy,  w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 wynosi 14 dni, tj.: od 23 listopada 2017 r. do 07 grudnia 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-11-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.11.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni oraz piwnic na pomieszczenia techniczne (wymiennikownie) dla potrzeb budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej”.

 (AAP.6733.27.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Romanowskiego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:    2392/383, 3409/384, 1233/246, 3396/383, 3399/384.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-11-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6341.6.2017
 
 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 13 października 2017 r. (uzupełniony w dniu 14 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Andrzeja Szlachetka, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11,  41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na: „wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej W7, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 550/108, 804 w Bytomiu, obręb: Dąbrowa, oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania projektowanym wylotem oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Szarlejka w km 3+754, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar VII”.

Termin ogłoszenia: od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-11-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6341.5.2017

 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia  się strony, że na wniosek z dnia 13 października 2017 r. (uzupełniony w dniu 14 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Andrzeja Szlachetka, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11,  41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na: „wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej W8, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 550/108, 804 w Bytomiu, obręb: Dąbrowa, oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania projektowanym wylotem oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Szarlejka w km 3+732, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar VIII”.

Termin ogłoszenia: od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-11-17 Ogłoszenie Wydziału Geodezji
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

W związku z pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy ulica Kazimierza Trampisza uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia. Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Treść projektu uchwały


2017-11-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405),
 zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LV/674/17 z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXVIII/367/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Zmiana uchwały dotyczy korekty zachodniej granicy opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl, w zakładce BIP.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 402) w godzinach od 900 do 1200 w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
 
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-11-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9  i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały nr L/615/17 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu

w dniach od 24 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

 
 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi wprojekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Treść projektu uchwały

Rysunek
           
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.