Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Po raz trzeci zrekonstruują walki o Miechowice w 1945 roku

Ponad 130 rekonstruktorów z 25 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, wystawy oraz możliwość zwiedzania podziemnego przeciwlotniczego schronu. To tylko niektóre atrakcje podczas widowiska historycznego „Walki o Miechowice”, które odbędzie się 26 stycznia.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

Zaśpiewają dla Igorka

W świąteczno-noworocznym klimacie utrzymany będzie koncert charytatywny, który zaplanowano na 20 stycznia o 18.00 w kościele p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kwietniewskiego 1 w Bytomiu.

Plenerowe lodowisko otwarte

Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. Plenerowe lodowisko na pl. Sobieskiego jest już otwarte. Godzina na tafli kosztuje tylko 3 zł.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-11-06 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść ogłoszenia
2018-10-31 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6220.15.2018

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.15.2018 z dnia 31 października 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych”

planowanego do realizacji na terenie działek nr 35/11, 66/11, AM4, obręb Zamłynie, M. Bytom;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu (tel.: 32 28-36-340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 31 października do 14 listopada 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-10-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 19.10.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.


 (AAP.6733.44.2018)

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    138/5, 139/5, 140/5.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-10-19 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, organ zawiadamia strony, że postanowieniem nr ZSE.6220.6.2018 z dnia 19 października 2018 r., Prezydent Miasta Bytomia zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, na terenie Miasta Bytomia na działkach ewidencyjnych o nr 106/4, 105/4, 127/1, 116/1, 90/4, 113/112, 114/112, 131/4, 130/4, 1787/23, 1786/23, 1784/23, 1785/23, 971/23, 967/23, 966/23, 959/22, 968/23, 960/22, 964/16, 962/16, 961/16, 792/15, 790/14, 1802/1, 265/1 (obręb Miechowice) oraz Miasta Zabrze na działkach ewidencyjnych o nr: 1084/1, 1057/1, 1071/2, 1078/2 (obręb Rokitnica) oraz 320/6, 308/6 (obręb Stolarzowice), na wniosek strony, Pana Aleksandra Dudek z dnia 12 września 2018 r., działającego z pełnomocnictwa inwestora, spółki FORTUM SILESIA SA. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416, na której żądanie przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte.

Zgodnie z art. 103 kpa., zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, zgodnie z art. 98 § 2 kpa.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia - w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia postanowienia.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel.: 32  2 836 340), tj.:  w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 - w terminie siedmiu dni (7 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 19 października do 2 listopada 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-10-19 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek Pana Aleksandra Dudek, działającego z pełnomocnictwa inwestora, spółki Fortum Silesia S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 416, z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu wniosku: 16 maja 2018 r.), po usunięciu braków wniosku stosownie do art. 64 § 2 kpa, pismami z 23.07.2018 r., 22.08.2018 r. i 24.08.2018 r. znak: Nr/WRO/WR_Inv./W/2018
zostało wszczęte postępowanie

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, planowanego do realizacji na terenie Miasta Bytomia na działkach ewidencyjnych o nr 106/4, 105/4, 127/1, 116/1, 90/4, 113/112, 114/112, 131/4, 130/4, 1787/23, 1786/23, 1784/23, 1785/23, 971/23, 967/23, 966/23, 959/22, 968/23, 960/22, 964/16, 962/16, 961/16, 792/15, 790/14, 1802/1, 265/1 (obręb Miechowice) oraz Miasta Zabrze na działkach ewidencyjnych o nr: 1084/1, 1057/1, 1071/2, 1078/2 (obręb Rokitnica) oraz 320/6, 308/6 (obręb Stolarzowice).

Rodzaj przedsięwzięcia:
Zgodnie z § 3 ust. 1 punkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako: „instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”.

Cechy i skala przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie jest instalacją liniową w postaci rurociągu ciepłowniczego łączącego Elektrociepłownię CHP Bytom z położonymi na terenie Zabrza osiedlami: Helenka i Rokitnica. W większości swojego odcinka planowana inwestycja przebiegać będzie w pasie ochronnym napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV. Prace związane z wykonaniem połączenia ciepłociągiem Eletkrociepłowni Miechowice z terenami położonym na terenie miasta Zabrze przeprowadzone będą w pasie do 2 metrów szerokości (z odkładem w przypadku wykopów otwartych). Po zamontowaniu sieci ciepłowniczej będą wykonane próby gwarantujące poprawną jakość wykonanych elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu rur preizolowanych oraz przyszłych użytkowników sieci oraz przyłączy.

Usytuowanie przedsięwzięcia:
Realizacja przedsięwzięcia wykracza poza obszar jednej gminy obejmując swym zasięgiem tereny Gminy Bytom i Gminy Zabrze, przy czym największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie obejmuje obszar gminy Bytom, zatem zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydaje  Prezydent Miasta Bytomia, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Zabrze.
 
Pracami zostaną objęte łącznie 32 działki, z czego 26 działek zlokalizowanych jest na terenie miasta Bytom, natomiast 6 działek usytuowanych jest na terenie miasta Zabrze. Łączna powierzchnia działek, na których realizowana będzie inwestycja wynosi 264,0747 ha, z czego 189,8939 ha przypada na działki położone w granicach administracyjnych Bytomia, a 74,1808 ha - Zabrza.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 - w terminie siedmiu dni (7 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 19 października do 2 listopada 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-10-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17 października 2018 r. została wydana

decyzja nr 49/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”.

 (AAP.6733.40.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej, na terenie działki nr:

obręb Bobrek,        k. m. 3,        działka nr:    427/32.

Wnioskodawcą jest:

Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o. o. Sp. K., Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Jaromin, Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-10-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17 października 2018 r. została wydana

decyzja nr 50/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej”.

 (AAP.6733.43.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Narutowicza, na terenie działek nr:

obręb Radzionków,        k. m. 21,        działki nr:    1246/16, 1247/16, 931/16,1040/15.

Wnioskodawcą jest:

Stary Stadion Sp. z o. o. S.K., ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Borek, ul. Szczęśliwa 27, 47-400 Racibórz.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-10-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Nr AAB.6740.526.2018
z dnia 10 października 2018 roku.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Tomasza Kacprowicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom
w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu
wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

Etap 7 – Rozbudowa ul. Kilara (gminna), Tuwima (wewnętrzna gminy), Chorzowska (DK 79)
– budowa ciągów pieszo-rowerowych w Bytomiu

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi powiatowej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Rozbark, karta mapy 1: 8292/633, 5583/633, 8428/633 (7954/633),

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego istniejącej i projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Rozbark, karta mapy 1: 7960/633, 7953/633, 7955/633, 7958/633, 8430/574 (7962/574), 7873/605, 7902/560, 7880/560, 8432/560 (7888/560), 8434/560 (7895/560), 8436/560 (7890/560), 8438/560 (8372/560), 8440/560 (8281/560), 8441/560 (8281/560), 8442/574 (7310/574), 7309/574, 7903/574, 7314/574, 7315/574, 8445/562 (7301/562), 2045/574, 7127/565,

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi krajowej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Rozbark, karta mapy 1: 4536/559, 7131/546, 4530/562, 4531/559, 4529/536, 8447/544 (7335/544),  

- nieruchomości podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Rozbark, karta mapy 1:    8292/633, 8427/633 (7954/633), 8444/562 (7301/562), 2045/574, 7127/565, 4536/559, 7131/546, 4530/562, 4531/559, 4529/536, 7336/544, 7337/544.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy  i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek   7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
2018-10-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE PREZYDENTA BYTOMIA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/265/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. w pokoju nr 309 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.30.

2018-10-12 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
z późn. zm.), informuje się o:

1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Demarko Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 19

2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Gliwicach, - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, tel.: (32) 78-68-340 w godzinach pracy tut. Urzędu, tj.: poniedziałek 730 - 1730; wtorek - piątek 730 - 1500.
                 

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r. (14 dni)
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.