Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 listopada 2017, Katarzyna, Erazm, Klemens

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Stroimy choinkę na dworcu PKP

Choć zapewne część z nas sięga po pudło ze świątecznymi ozdobami tuż przed Wigilią, są też tacy, którzy przygotowują się do świąt dużo wcześniej. Możesz do nich dołączyć 9 grudnia o 12.00, przychodząc na dworzec PKP na wielkie strojenie choinki.

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2017-08-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZEC.6341.18.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 11 lipca 2017 r. (uzupełniony w dniu 3 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Katarzynę Rosiek, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowy wylotu kanalizacji deszczowej W3 o średnicy Ø400mm, na terenie nieruchomości o nr ew. 81/4 w Bytomiu; obręb: Bytom, oraz przebudowy istniejącego rowu odwadniającego, zlokalizowanego na działce o nr ew. 21/4
w Bytomiu; obręb: Bytom, poprzez budowę przepustu o średnicy Ø800mm;
- szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania, projektowanym wylotem W3, oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód, tj. cieku Szarlejka w km 5+927”,w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar III”.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Gorzkowski
Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-08-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZEC.6341.17.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 11 lipca 2017 r. (uzupełniony w dniu 3 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Katarzynę Rosiek, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej, na terenie nieruchomości  o nr ew. 490/44 w Bytomiu, obręb: Dąbrowa oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do ziemi, poprzez projektowaną studnię chłonną,
w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar II”.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Gorzkowski
   Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-08-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZEC.6341.15.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki LECHBUD Leszek Dziub i wspólnicy sp.j.,  ul. Mochnackiego 34, 41-907 Bytom, z dnia 12 lipca 2017 r., uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. spółce, pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Puszkina w Bytomiu, na działce o nr ew. 1726/5, obręb: Szombierki.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Gorzkowski
Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-08-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz.1405), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr L/615/17 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia
i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 9.00 do 12.00  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
 
2017-08-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 31.07.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania
ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”.

 (AAP.6733.22.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, na terenie działek nr:
obręb Bytom, k. m. 1,    działki nr:     1017/130, 1021/54, 1025/51, 1029/49,
1033/48, 1037/47, 1040/45, 1043/44, 1046/43, 1050/42, 1054/40, 1058/39, 1062/38, 1066/37, 1070/35, 1073/33, 1078/25, 1082/24, 1086/23, 1090/14 (część), 1415/46, 2668/26, 2669/26, 2891/27, 2921/27,
obręb Bytom,        k. m. 2,    działki nr:     1455/150, 1456/152, 1459/157, 1460/158,
1463/158, 1464/158, 1467/164, 1587/184 (część), 1589/311, 1621/311, 1624/149, 1626/143, 1628/142, 1630/128,
obręb Radzionków,     k. m. 1,        działka nr:     5340/23,
obręb Radzionków,    k. m. 20,    działki nr:     3088/9, 3089/5 (część), 3090/5 (część),
obręb Radzionków,    k. m. 21,    działki nr:     165/16, 168/16, 173/15, 175/15, 178/12,
1100/12, 1102/15, 1104/15, 1105/15, 1107/15, 1109/15, 1111/16, 1113/16, 1242/15, 1243/15, 1250/1000, 1251/1000,
obręb Sucha Góra,    k. m. 1,    działki nr:     510/264, 1324/263, 1614/263, 1616/263,
2408/263, 2491/263, 2492/263.

Wnioskodawcą są:

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Kłosek, adres do korespondencji: NJN Kłosek Damian,
ul. 1-go Maja 51, 44-194 Knurów.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-08-03 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Tańca realizacji zadania pn. „Produkcja spektaklu teatralnego „Nowy Ład Świata”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Zobacz treść oferty
2017-07-31 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 28 lipca 2017 r. została wydana
decyzja nr 21/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu
do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Planeta”.

 (AAP.6733.18.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Planeta, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr:790/15, 1484/15.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Termin zamieszczenia od 31 lipca do 14 sierpnia 2017 r.
2017-07-31 Ogłoszenie Wydziału Architektury

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu
28 lipca 2017 r. została wydana

 

decyzja nr 20/2017

 

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu
do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Wiejskiej
”.

 

 (AAP.6733.17.2017)

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek nr:

 

obręb Bobrowniki,          k. m. 3,                  działki nr:     510/218, 1114/197, 1113/197.

 

Wnioskodawcą jest:

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.

 

 

 

                                                               z up. Prezydenta Miasta Bytomia

                                                               Naczelnik Wydziału Architektury

                                                                (-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-07-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 24.07.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej – Obszar V”.

 (AAP.6733.21.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, Węglowej, Topolowej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,        działki nr:    2881/46, 2889/14, 2888/14, 1264/47, 981/47, 2882/46, 1258/29, 1263/53, 1259/29, 1255/14, 1250/14, 947/21, 2637/14, 1431/58, 948/32, 979/30.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, adres do korespondencji: SWECO Engineering Sp. z o. o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-07-26 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie
       
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), organ zawiadamia strony,  że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, z wniosku Pana Bogusława Ulanowskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice – po uzyskaniu opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Prezydent Miasta Bytomia, wydał postanowienie nr ZEC.6220.8.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).
Z treścią ww. postanowienia oraz opiniami organów, o których mowa powyżej, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 28 36 339), w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00 . 
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 26 lipca 2017 r. do 9 sierpnia 2017 r. (14 dni).

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-)  Marek Przepióra

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.