Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 sierpinia 2018, Helena, Ilona, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Sierpniowa odsłona BeCeKoBUSa

Letnie dni pędzą nieubłaganie. Zanim jednak na dobre pochłoną nas szkolne obowiązki, warto jeszcze oddać się wakacyjnej przygodzie biorąc udział w objazdowych warsztatach w BeCeKoBUSie. Odjazd już w najbliższy poniedziałek, 20 sierpnia.

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2018-06-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20 czerwca 2018 r. została wydana

decyzja nr 22/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej 90 PE i kanalizacyjnej f 200 PVC”.


 (AAP.6733.15.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Drzewnej na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działka nr:    1955/263,
obręb Sucha Góra,        k. m. 2,        działki nr:    1045/63, 950/63.

Wnioskodawcą jest:

Pan Dariusz Sasak, ul. Mickiewicza 8/4, 41-700 Ruda Śląska, adres do korespondencji: ul. Miarki 19/10, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-15 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
informuje się:

1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.2.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia  i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Posadowienie linii technologicznej do regranulacji odpadowych tworzyw sztucznych PE/PP/PS”

z wniosku spółki VIVASTO Spółka Akcyjna w Katowicach przy ul. Grzyśki 16,
z dnia 8 stycznia 2018 r., który złożył Prezes Zarządu Pan Szymon Bula;

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, pok. 339, II piętro (tel: 32 2836340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
        
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 15 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. (14 dni)

(-) z up. PREZYDENTA MIASTA
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-06-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12 czerwca 2018 r. została wydana

decyzja nr 20/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej ś/c Dz 63PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Bytomiu przy ul. Blachówka”.

 (AAP.6733.12.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Blachówka, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,        działki nr:    1170/198, 817/248 - część.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 maja 2018 r. została wydana
decyzja nr 18/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej – Obszar II, IV, VII, VIII”.

 (AAP.6733.10.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, w dzielnicy Stroszek-Dąbrowa Miejska, na terenie działek nr:

obręb Dąbrowa,  k. m. 2, działki nr: 714/54, 329/54, 698/36, 892/36,
848/34, 600/32, 524/38, 843/53, 873/31, 821/102, 767/105,
obręb Nowy Dwór, k. m. 1, działki nr:     242/4, 244/4.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom,  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, adres do korespondencji:  SWECO Engineering Sp. z o. o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 maja 2018 r. została wydana

decyzja nr 18/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej – Obszar II, IV, VII, VIII”.

 (AAP.6733.10.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, w dzielnicy Stroszek – Dąbrowa Miejska, na terenie działek nr:

obręb Dąbrowa, k. m. 2, działki nr: 714/54, 329/54, 698/36, 892/36, 848/34, 600/32, 524/38, 843/53, 873/31, 821/102, 767/105,

obręb Nowy Dwór, k. m. 1, działki nr: 242/4, 244/4.

Wnioskodawcą jest: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, adres do korespondencji: SWECO Engineering Sp. z o. o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania


 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 22.05.2018 r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 
„Budowa sieci gazowej ś/c Dz40PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Bytomiu przy ul. Kawki”.
 (AAP.6733.18.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kawki, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki, k. m. 1,  działka nr: 2329/201,
obręb Sucha Góra,  k. m. 1, działki nr: 2621/284, 2412/284, 2413/284.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.05.2018 r. i uzupełnionego dnia 29.05.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa łącznika 2xDN600/800 od Ciepłowni Radzionków do magistrali 2xDN600 w rejonie komory ciepłowniczej na placu Rodła w Bytomiu, w ramach projektu: Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c. w. u. z sieci ciepłowniczej”.

 (AAP.6733.17.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Hajdy, na terenie działek nr:

obręb Nowy Dwór, k. m. 1, działki nr: 216/4, 212/6, 206/10, 218/4 (część).

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Całka, adres do korespondencji: Energoekspert Sp. z o. o., ul. Karłowicza 11A, 40-145 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Nr AAB.6740.269.2018
z dnia 30 maja 2018 roku

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Tomasza Kacprowicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Przebudowa odcinka ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Składową
wraz z infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji:
„Budowa węzła przesiadkowego na pl. Wolskiego w Bytomiu
wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego –
Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki) obręb Zamłynie, karta mapy 3: 83/22, 384/26 (349/26), 378/22 (312/22), 313/22, 382/22 (314/22), 307/13, 380/13 (310/13), 

- nieruchomości podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu: (w nawiasie podano pierwotny nr działki) obręb Zamłynie, karta mapy 3: 83/22, 380/13 (310/13), 313/22, 307/13.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek   7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
2018-06-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
INFORMACJA
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LXIV/839/18 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
z późn. zm) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr LXIV/839/18 z dnia 28 maja 2018 r. przyjęła dokument pn.: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. i zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. i uchwałą nr LXI/814/18  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r., dla terenu położonego w rejonie ul. Cegielnianej.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2
oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.


z up. Prezydenta Miasta

      Robert Dederko
  Zastępca Prezydenta
2018-06-01 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 maja 2018 r. została wydana

decyzja nr 19/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa (remont) osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej c. o. 2 x Dn 125-50 zasilającej budynki z GWC-Z1 Palińskiego 25 w Bytomiu”.


 (AAP.6733.11.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Palińskiego i Górnośląskiej, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:    3417/342, 3416/342, 1320/340, 1319/341, 1313/344, 1767/344, 1766/344, 1311/344, 1310/344, 3424/345, 3302/343, 3426/347.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Leszek Ograbisz, ul. Sosnowa 6a, 43-100 Tychy.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż.arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.