Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 listopada 2017, Flora, Jan, Roman

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Stroimy choinkę na dworcu PKP

Choć zapewne część z nas sięga po pudło ze świątecznymi ozdobami tuż przed Wigilią, są też tacy, którzy przygotowują się do świąt dużo wcześniej. Możesz do nich dołączyć 9 grudnia o 12.00, przychodząc na dworzec PKP na wielkie strojenie choinki.

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2017-08-30 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33, w związku z art. 98 ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) – zwanej dalej ustawą ooś, Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:

 
1)    przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  wszczęciu postępowania w  przedmiocie wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr 1576/141, 1271/141, 1268/132, 1574/132, 1267/132 (budynki), 1572/132, 1570/127, 1568/127, 1566/127, 1564/118, 1562/113, 1560/111, 1558/108, 1559/108, 1561/111. 621/108 (skomunikowanie - Bytom),  480/58 (skomunikowanie - Tarnowskie Góry).
2)    Wnioskodawcą w sprawie jest:
Pan Michał Szwarcnabel
3)    Organem właściwym do wydania ww. postanowienia jest:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice.
4)    Niniejszym informuje się o:
a)   możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:      
-    raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz
z uzupełnieniem,
b)   możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska (pok. 342, II piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 lub złożone w Kancelarii Urzędu, pokój nr 127 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: zs@um.bytom.pl - w terminie do 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. w dniach od 31 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 30-dniowego terminu, określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 31 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. (30 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Maciej Koźmiński
Kierownik Referatu Przyrody
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-08-28 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuje się o:
 
1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.8.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów
Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38,
42-580 Wojkowice;
       
2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetykii, pokój nr 342, tel.: (32) 78-68-342
w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 28 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. (14 dni)

z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Zastępca Naczelnika
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-08-28 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), organ zawiadamia strony, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja  nr ZEC.6220.8.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice.

Teren realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie   realizowane  będzie   na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
•    Bytom:
-   obręb: Rozbark, Karta mapy: 2. działki nr: 364/12, 369/12, 371/4, 248/6, 171/12, 182/16
•    Piekary Śląskie:
-    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 271/3, 200/3, 283/3, 256/1
-    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2ĄBR, działki nr: 1001/19, 199/5, 196/5, 4

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.
 
Ponadto, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 342, tel.: (32) 78-68-342, w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy  ul. Parkowej 2: od 28 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Zastępca Naczelnika
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-08-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 1257) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1405) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu:  8 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 51, 40-751 Katowice - pełnomocnika inwestora: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 16 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia.

2017-08-18 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent  Bytomia
na podstawie art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.), art. 4 ust. 1  pkt 7 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), § 1 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), lp. III załącznika do uchwały nr XXXIX/510/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  w 2017 roku, oraz rozdziału 4, § 9 załącznika do uchwały nr XXXII/421/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2017 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, w szczególności wspierania działań mających na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.

2017-08-10 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Bytomiu „Sikorak” realizacji zadania pn. „Bytomska Bojówka Sztuki”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść ogłoszenia
2017-08-10 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE: informacja o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji i możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Termin publikacja: od 10 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

Zobacz treść Ogłoszenia
2017-08-10 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE: zawiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.6.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, którego inwestorem jest Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Termin publikacja: od 10 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

Zobacz treść Obwieszczenia

2017-08-08 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
OBWIESZCZENIE
            
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa. w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej ustawą ooś zawiadamia się strony, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Bytomia o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 14 września 2016 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami.
 
Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.

          Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 08 do 22 sierpnia 2017 r.  (14 dni).

  z up. Prezydenta Miasta

           (-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-08-08 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
OGŁOSZENIE

    Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuje się:

1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia
i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”

z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 14 września 2016 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.
                  
Termin publicznego ogłoszenia: od  08 do 22 sierpnia 2017 r.


  z up. Prezydenta Miasta

           (-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.