Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 lutego 2018, Leon, Ludmila, Eustachy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Budynek poczty w rejestrze zabytków

Na hasło: zabytkowa poczta w Bytomiu, na myśl nasuwa się odrestaurowany niedawno, wyjątkowej urody neorenesansowy gmach przy Piekarskiej. Tymczasem miano zabytku zyskał także modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2.

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ruszył przetarg na przebudowę boiska w Bytomiu - Miechowicach

Kolejny obiekt sportowy w Bytomiu doczeka się gruntownej modernizacji. We wtorek /30 stycznia/ ogłoszono przetarg na przebudowę boiska piłkarskiego KS Silesia w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Dzierżonia. Wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł.

Ogłoszenia

2017-12-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
INFORMACJA

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LVIII/756/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr LVIII/756/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. przyjęła dokument pn.: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. i zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego w rejonie ul. Cegielnianej.

 
Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.

Karta informacyjna
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-12-21 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 lutego 2018 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 21 grudnia 2017 r. do 04 stycznia 2018 r. (14 dni).
 

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-12-21 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
     
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) organ zawiadamia strony, że na etapie powtórnie prowadzonego postępowania, stosownie do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zajął stanowisko w formie postanowienia znak: WOOŚ.4242.106.2015.JB z dnia 27.11.2017 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem przez Prezydenta Miasta Bytomia rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej.

Pouczenie:
Na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27.11.2017 r. nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postanowienia, na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyrażonym w postanowieniu, strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska pokój nr 342, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 21 grudnia 2017 r. do 04 stycznia 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 15 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 27/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego w Bytomiu
przy ul. Tęczowej dz. nr 848/31”.


 (AAP.6733.25.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,        działki nr:    850/31, 733/23, 848/31.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Justyna Ciwińska, adres do korespondencji: BUWAMAT – Pracownia Projektowa Sp. z o. o., ul. Wandy 10/3, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 15 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 28/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Planeta w Bytomiu - Stolarzowicach”.

 (AAP.6733.26.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Planeta, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działka nr:    733/23,
obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:    1522/15, 1521/15, 1504/15, 1024/15, 850/15, 1278/15, 1285/15.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2018 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.


2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
2017-12-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 11 grudnia 2017 roku wydana została decyzja Nr 645/2017 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – alternatywna łącznica z ul. Olimpijską.”
 

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

1.   Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej
     (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Bytom, karta mapy 2: 2910/274, 2901/274, 2934/274 (2902/274), 2935/274 (2902/274), 2908/274, 2928/274 (2909/274), 2932/274 (2316/274), 2930/274 (2334/274),
 
obręb Bytom, karta mapy 1: 1385/130, 2919/130 (1386/130), 2936/89 (1380/89), 2937/89 (2743/89), 1450/89, 1451/89, 1452/89, 1453/89, 2941/114 (1456/114), 2939/114 (1457/114), 1444/89, 1445/89, 2943/114 (1467/114), 2945/114 (2824/114), 2951/89 (2820/89), 2812/89, 2818/89, 2822/114, 2947/114 (2823/114), 2949/89 (2819/89)

2.      Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Bytom, karta mapy 1:    2812/89, 2818/89, 2822/114,
obręb Bytom, karta mapy 2: 2910/274.

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się      w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.
 
Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).

2017-12-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 października 2017 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 24.10.2017 r.), uzupełniony pismem z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 30 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Tomasza Trela, działającego pod firmą Ecoclima Tomasz Trela z siedzibą w Dobczynie przy ulicy Mazowieckiej 57 – Pełnomocnika spółki AMIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 
- udzielenia spółce AMIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie do ziemi, poprzez dwa wyloty kanalizacji deszczowej Ø200mm każdy, usytuowane na działce o numerze ew. 776/75 (obręb: Dąbrowa), do zbiornika retencyjno-chłonnego, podczyszczonych ścieków deszczowych, pochodzących z terenu stacji paliw Lukoil 003, zlokalizowanej przy ulicy Strzelców Bytomskich 66F w Bytomiu,

- legalizacji urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-chłonnego oraz dwóch wylotów kanalizacji deszczowej Ø200mm każdy, usytuowanych na działce o numerze ew. 776/75 (obręb: Dąbrowa), odprowadzających podczyszczone ścieki deszczowe do w/w zbiornika retencyjno-chłonnego.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.