Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 maja 2018, Joanna, Zuzanna, Milena

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czysty Bytom. Czysty kraj - razem złóżmy petycję!

Tylko zmiana przepisów w Ustawie o odpadach może zatrzymać przemienianie Polski w śmietnisko. Wspólnymi siłami przekonajmy premiera o konieczności przeprowadzenie potrzebnych zmian - mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

"Power of Diversity" na bytomskim Rynku

Blisko 40 młodych aktorów z ośmiu europejskich krajów wystąpiło wczoraj /19 maja/ w plenerowym widowisku na Rynku. W przedstawieniu „Power of Diversity (Siła Różnorodności), the Crossing Lines/Bytom” zaprezentowała się też trójka bytomian.

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Gratka dla miłośników militariów

Ponad 20 grup rekonstrukcyjnych, pokazy walk rycerskich, zabytkowych samochodów militarnych, umundurowania i uzbrojenia oraz możliwość zwiedzania podziemnego, przeciwlotniczego schronu z nowymi wystawami. Tak zapowiada się I Śląski Zlot Grup Rekonstrukcyjnych, który 31 maja o 12.00 odbędzie się w Bytomiu – Miechowicach.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

XI Metropolitalne Święto Rodziny

Zapraszamy 25 maja o 17.00 na koncert "Bytomia Rodzinne Muzykowanie" w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny. Szczegóły na plakacie TUTAJ

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Ogłoszenia

2018-03-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 12.02.2018 r. i uzupełnionego dnia 26.02.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa linii kablowych SN. Fragment linii kablowej od PGZ POG (Pogoda) w Bytomiu do dzielnicy Brzeziny w Piekarach Śląskich”.


 (AAP.6733.2.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,        k. m. 1,    działki nr:     6395/486, 5989/438, 6393/486, 6019/509, 8389/438, 6023/511, 4924/486, 4923/486, 6394/486, 6025/512, 6056/512, 6059/513, 6392/486, 6021/510.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Bajerkiewicz, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-03-02 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia  pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: AP-386/58/2018.
 
W świetle powyższego, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska pokój nr 342, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałki  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00,  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy  ul. Parkowej 2: od  02 do 16 marca 2018 r.  (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-03-02 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zwanej kpa - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: AP-386/58/2018 - po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.4240.71.2018.JB, Prezydent Miasta Bytomia zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.25.2016, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
 
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od  02 do 16 marca 2018 r.  (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-02-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 lutego 2018 r. została wydana

decyzja nr 8/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy jednorodzinnej
w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu”.

 (AAP.6733.35.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,        działki nr:    2227/203 (część), 2331/201, 2332/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działki nr:    2569/284, 2590/284, 2608/284, 2609/284, 2610/284.

Wnioskodawcą jest:

Pan Marek Różyło, prowadzący działalność pn.: Firma Ogólnobudowlana Marek Różyło, ul. Kokota 23, 41-935 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-02-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 maja 2018 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 23 lutego do 09 marca 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Zastępca Naczelnika Wydziału
Inżynierii Środowiska
2018-02-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21 lutego 2018 r. została wydana

decyzja nr 7/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej f 50 PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych”.


 (AAP.6733.33.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Galmanowej, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,  k. m. 1,    działki nr:    932/275, 333/130, 332/133, 331/133, 1031/134, 1028/134, 1032/134.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-02-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20 lutego 2018 r. została wydana
decyzja nr 6/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych”.

 (AAP.6733.34.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Blachówka, na terenie działek nr:

obręb Bobrownik,        k. m. 3,        działki nr:    817/248 (część), 1170/198, 1165/198, 1166/198, 1167/198, 1168/198, 1169/198.

Wnioskodawcami są:

Państwo Klaudia i Łukasz Jarosz, Państwo Agata i Grzegorz Zimoląg, Państwo Anna i Witold Grzeszczuk, Państwo Sabina i Wojciech Sieczkowski, Pani Agata Michalik-Staniszewska, Pan Michał Staniszewski, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Klaudia Jarosz, ul. Matejki 54/9, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-02-14 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Wydział Kultury i Sportu informuje, że Pan Damian Bartyla - Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość zadania postanowił w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecić: Bytomskiemu Stowarzyszeniu Sportów Siłowych „Strefa Byków” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Składowej 2 realizację w okresie od 6.01.2018 r. do 25.02.2018 r. zadania pn.
„III Bytomski Bieg pamięci Żołnierzy Niezłomnych im. Piotra Woźniaka - "Wira”


Kwota wsparcia wynosi: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Oferta zgodnie z przepisami była wywieszona przez 7 dni w miejskich publikatorach.
Pod jej adresem nie wniesiono uwag.

Umowa o wsparcie realizacji zadania, która niezwłocznie zostanie zawarta pomiędzy Gminą Bytom a wnioskującym podmiotem określi w szczególności:
1)    szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2)    wysokość dotacji udzielanej Wnioskodawcy wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3)    termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4)    tryb kontroli wykonywania zadania;
5)    termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6)    termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
7)    warunki rozwiązania umowy;
8)    zasady wydatkowania dotacji.

2018-02-14 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Wydział Kultury i Sportu informuje, że Pan Damian Bartyla - Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość zadania postanowił w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecić: Górniczemu Klubowi Sportowemu „Czarni” Bytom z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 90 realizację w okresie od 15.04.2018 r. do 30.06.2018 r. zadania pn.

„VII Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Judo dla dzieci – „Sport uczy i wychowuje”

Kwota wsparcia wynosi: 3.420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

Oferta zgodnie z przepisami była wywieszona przez 7 dni w miejskich publikatorach.
Pod jej adresem nie wniesiono uwag.

Umowa o wsparcie realizacji zadania, która niezwłocznie zostanie zawarta pomiędzy Gminą Bytom a wnioskującym podmiotem określi w szczególności:
1)    szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2)    wysokość dotacji udzielanej Wnioskodawcy wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3)    termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4)    tryb kontroli wykonywania zadania;
5)    termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6)    termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
7)    warunki rozwiązania umowy;
8)    zasady wydatkowania dotacji.
2018-02-12 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych realizacji zadania pn. „Konkurs na małą formę literacką: Bytom w stu słowach”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść oferty

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.