Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 sierpinia 2018, Sabina, Sobieslaw, Bernard

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Parku Miejskim

Sceniczna podróż po Polsce, podczas której słuchacze poznają muzykę, barwne stroje, tańce oraz piosenki charakterystyczne dla poszczególnych regionów kraju to tegoroczna niespodzianka festiwalu Muzyka Narodów - Juliusz Ursyn-Niemcewicz i jego goście.

Sierpniowa odsłona BeCeKoBUSa

Letnie dni pędzą nieubłaganie. Zanim jednak na dobre pochłoną nas szkolne obowiązki, warto jeszcze oddać się wakacyjnej przygodzie biorąc udział w objazdowych warsztatach w BeCeKoBUSie. Odjazd już w najbliższy poniedziałek, 20 sierpnia.

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ogłoszenia

2018-06-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.06.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej f 63PE”.

 (AAP.6733.23.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wiejskiej, na terenie działki nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,        działki nr:    76.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-28 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
INFORMACJA
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LXVI/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I.
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr LXVI/851/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. przyjęła dokument pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich  i Długą w Bytomiu – etap I.
 
Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia. 
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
  Zastępca Prezydenta     
2018-06-28 KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
W związku z pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy ulica Bażantowa uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia.
 
Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Projekt uchwały
2018-06-29 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 26 czerwca 2018 roku wydana została decyzja Nr 333/2018 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Przebudowa odcinka ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Składową w Bytomiu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji:

„Budowa węzła przesiadkowego na pl. Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego –  Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu”
 
Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

1.   Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej (w nawiasie podano pierwotny numer działki): obręb Zamłynie, karta mapy 3: 83/22, 384/26 (349/26), 378/22 (312/22), 313/22, 382/22, (314/22), 307/13, 380/13 (310/13). 

2.  Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu: obręb Zamłynie, karta mapy 3: 83/22, 380/13 (310/13), 313/22, 307/13.

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.

Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).

2018-06-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 20.06.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa drogi publicznej komunikującej tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Orzegowskiej – inwestycja obejmuje budowę drogi wraz z chodnikami, miejscami postojowymi
dla samochodów osobowych, oraz zjazdami na posesje i drogi wewnętrzne”.


(AAP.6733.19.2018)

 
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Orzegowskiej w Bytomiu, na terenie działek nr:186/32, 187/32, 420/32, 421/32, 422/32, 423/32, 436/26, 437/26, 605/31 (obręb Bobrek, k.m. 3).

Wnioskodawcą jest:
firma OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. S.K., z siedzibą przy Al. Korfantego 141A w Katowicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Grzegorz Jaromin (adres do korespondencji: OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. S.K., 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141A).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 27 czerwca 2018 r. została wydana

decyzja nr 23/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami w rejonie ul. Kosynierów
i ul. Zabrzańskiej w Bytomiu”.


 (AAP.6733.16.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kosynierów, na terenie działki nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    1876/5.

Wnioskodawcą jest:

Pan Zbigniew Kowalczyk prowadzący działalność pod nazwą Studio Art. Zbigniew Kowalczyk, ul. Zabrzańska 7, 41-907 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Łuszczek, ul. Róż 11, 45-950 Opole.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-06-22 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam,

o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 22 czerwca 2018 r., odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 14a.

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 – 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 – 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień:
od 22 czerwca do 6 lipca 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-06-22 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3, art. 72 ust. 6 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 22 czerwca 2018 r., odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 14a.

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 – 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 – 15.00.
               
Termin publicznego ogłoszenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień: od 22 czerwca do 6 lipca 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-06-21 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam,

o wydanym przez Prezydenta Miasta Bytomia postanowieniu w sprawie nr ZSE.6220.4.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa malarni wyrobów stalowych na terenie Zakładu Robót Antykorozyjnych  „FRYKAR” w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1”, przeznaczonego do realizacji na terenie działek nr: 7812/605 oraz 7276/605 – obszar 0013 Rozbark w Bytomiu.

Pouczenie:

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko  w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 – 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 – 15.00.
                
Termin publicznego ogłoszenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień:
od 21 czerwca do 5 lipca 2018 r. (14 dni).
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-06-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20 czerwca 2018 r. została wydana

decyzja nr 21/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami oraz sieci wodociągowej
w ul. Lipowej w Bytomiu”.


 (AAP.6733.14.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Lipowej, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 6,        działki nr:    5617/236, 3707/213, 3711/238.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.