Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 listopada 2018, Elzbieta, Seweryn, Pawel

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

Żurawie na Łużyckiej. Trwa budowa nowej strażnicy

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy oraz ceremonia podpisania aktu erekcyjnego przypieczętowały dziś /13 listopada/ realizację ogromnej i wyczekiwanej nie tylko przez bytomskich strażaków inwestycji przy ul. Łużyckiej.

13. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego

Dwadzieścia jeden koncertów z udziałem artystów polskiej i światowej sceny muzycznej. Już w czwartek, 8 listopada rusza festiwal, który ukaże publiczności bogactwo rodzimej muzyki na czele z dziełami G.G. Gorczyckiego.

Za ponad 4 mln zł zmodernizowano kolejny obiekt sportowy

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie z odwodnieniem, trawą syntetyczną, trybunami na 200 miejsc, a także zmodernizowanym oświetleniem. Zakończyła się przebudowa boiska piłkarskiego Silesii Miechowice przy ul. Dzierżonia. Boisko uzyskało certyfikat FIFA Quality PRO.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-10-02 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Waterpolowego Towarzystwa Sportowego Polonia Bytom pn. „Organizacja XXI Międzynarodowego Turnieju piłki wodnej młodzików o „Puchar Niepodległości 2-4.11.2018 r.”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztę elektroniczną: kk@um.bytom.pl oraz adnowak@um.bytom.pl.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2018-10-01 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6220.11.2018                             

OGŁOSZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.11.2018 z dnia 27 września 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa instalacji do przetwórstwa tłuszczów roślinnych na terenie działki 1266/21 AM6, obręb Łagiewniki, M. Bytom”

planowanego do realizacji na terenie na terenie istniejącej hali przemysłowej zlokalizowanej na działce nr 1266/21, AM6, obręb Łagiewniki, M. Bytom;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 1 października do 15 października 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-10-01 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.10.2018 r., decyzji z dnia 7 września 2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

zbieraniu odpadów granulatu miedzi i aluminium na powierzchni 100 m² na hali magazynowej udostępnionej przez Conbelts S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Szyby Rycerskie 4,


przeznaczonego do realizacji na terenie działki nr: 1265/21– obręb 0010 Łagiewniki w Bytomiu,k w związku z przedłożonym przez inwestora - PW LEMAR Sp. z o. o., S. k. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fitznerów 1, wnioskiem z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  28 36 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 1 do 15 października 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-09-28 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Bytom, dnia 28 września 2018 r.
ZSE.6220.9.2018
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. -  zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia: 29 października 2018 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia
tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 28 września 2018 r. do 12 października 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-09-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 39/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej ś/c Dz 50 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Bytomiu przy ul. Sportowej”.

 (AAP.6733.32.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Sportowej, na terenie działek nr: obręb Górniki, k. m. 2Ptakowice,działki nr: 830/219, 1161/219, 1160/219.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 69a/2005
stwierdzająca wygaśnięcie

decyzji nr 69/05 z dnia 21 listopada 2005 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Dobudowa oświetlenia drogowego”,

 ( AAP.73310-64/05 )

dotyczącej terenu zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich, ul. gen. Sikorskiego i ul. Narutowicza w Bytomiu, obejmującego następujące działki (według numeracji na dzień wydania decyzji nr 69/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 listopada 2005 r.):

obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 409/38, 1529/38, 1528/38, 1514/31, 134, k. m. 20, działka nr: 614/58, k. m. 21, działki nr: 83/24, 84/24,

w części dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I, przyjęty uchwałą nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca 2018 r. pod poz. 4268, wydanej na rzecz: Gminy Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jerzy Sikorski, adres do korespondencji: ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.3.2018 z dnia 24 września 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa nowej kotłowni szczytowo/rezerwowej w Elektrociepłowni Miechowice” planowanego do realizacji na terenie Fortum Silesia S.A. Elektrociepłownia Miechowice przy ul. Elektrownia 18 w Bytomiu;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy,  w tym z opiniami Marszałka Województwa Śląskiego, jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne  oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 25 września do 9 października 2018 r.  (14 dni).
 
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
 Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-09-24 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/812/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 października 2018 r. do 29 października 2018 r.

w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. w sali nr 309 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom,
ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 12 listopada 2018 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta 

2018-09-24 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/367/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu, zmienionej uchwałą nr LV/674/17 Rady Miejskiej  w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 października 2018 r. do 30 października 2018 r.


w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 402, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. w sali nr 309 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1405, z późn. zm.), należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 13 listopada 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie
z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Prognoza MPZP - rysunek
Prognoza MPZP - tekst
Rysunek planu - wyłożenie
Tekst planu - wyłożenie

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2018-09-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 38/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa wodociągu DN 110 PE wraz z podłączeniami do budynków w ul. Jagodnik”.


 (AAP.6733.29.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Jagodnik, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    778/218, 1359/166, 1360/166, 809/165, 1414/166, 813/163, 808/165, 1413/166, 289/164.

Wnioskodawcą jest:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.