Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 lutego 2018, Maciej, Bogusz, Modest

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Od 1 marca nowe zasady segregacji śmieci

Od 1 marca zacznie funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.

Dodatkowy punkt poboru opłat czynny w poniedziałki

Z uwagi na zbliżające się terminy płatności należności budżetowych informujemy, że poza stale funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 kasami w pokoju 110A i pokoju 120, uruchomiono w kasie w pokoju 213 dodatkowy punkt poboru opłat.

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

Przez lata władze komunistyczne próbowały zatrzeć o nich pamięć. Choć byli bohaterami i walczyli o wolną i niepodległą Polskę w czasach reżimu komunistycznego, nie wolno było o nich nawet wspominać. Mowa o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca w całym kraju uczcimy ich pamięć. Hołd oddadzą także bytomianie.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Ogłoszenia

2018-01-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 2018 r. została wydana

decyzja nr 1/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN”.


 (AAP.6733.29.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Elektrownia, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 5,        działki nr:    120/3, 65/3.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Matula, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-01-12 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817, z późń. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Treść ogłoszenia
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
2018-01-12 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu kultury w 2018 r.

Treść ogłoszenia
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
2018-01-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r. Do postępowania konkursowego wpłynęło sześć ofert w terminie wyznaczonym, tj.: do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.

Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty na realizację zadania z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w 2018 roku:

Oferta nr 1

Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Ziemowita 2
44 – 100 Gliwice
Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
„Promyk św. Brata Alberta” Caritas Diecezji Gliwickiej
Plac Powstańców Śląskich 4
41-933 Bytom
Oferta nr 2
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Nepomucena,
ul. Armii Krajowej 13
41 - 909 Bytom 9
Profilaktyczno – Terapeutyczna Świetlica Środowiskowa im. Św. Elżbiety   
ul. Cyryla i Metodego 12a 
41 - 909 Bytom
Oferta nr 3
Stowarzyszenie Opiekuńcze
im. św. Franciszka z Asyżu
ul. Kochanowskiego 25
41 – 902 Bytom
Oferta nr 4
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
ul. Prusa 19
41 - 902 Bytom
Oferta nr 5
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Arka Noego”
ul. Piekarska 59
41-902 Bytom
Oferta nr 6
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Al. Korfantego 8
40-004 Katowice
ZHP Hufiec Bytom – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze „HARCE”
ul. Kolejowa 6/11
41 - 902 Bytom.2018-01-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.
 
Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 5 stycznia 2018 r.,  wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 8 stycznia 2018 r.
 
W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym: 
 
- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,

 
- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 10 pkt,

 
- kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie).  W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,
 
- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium społecznego przyznano 10 pkt.
Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 35 pkt na 35 pkt możliwych.
W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2, w wysokości 230.000 zł.
Prezydent Miasta
Damian Bartyla
2018-01-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2018 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2  i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 5 stycznia 2018 r.,  wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Świętochłowickiej 3 a. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 8 stycznia 2018 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym: 
 
- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,
 
- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 10 pkt,
 
- kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,

- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium społecznego przyznano 10 pkt.

Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 35 pkt na 35 pkt możliwych.
W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu, przy ul. Świętochłowickiej 3a, w wysokości 276.000 zł.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2018-01-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zawiadamia się strony, że zgodnie z art. 545 ust. 5 oraz w związku z art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), Prezydent Miasta Bytomia przekazał, zgodnie z właściwością, dokumentację w sprawie udzielenia Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pozwolenia wodnoprawnego na:
 
Budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, w ramach zadania pn.: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych – Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy ulicy Sienkiewicza 2.

Termin i miejsce publicznego ogłoszenia zawiadomienia: od 9 stycznia 2018 r. do 23 stycznia 2018 r.; Biuletyn Informacji Publicznej, strona internetowa www.bytom.pl oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-01-08 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
             
Na podstawie art. 113 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej ustawą ooś, organ z a w i a d a m i a strony, że zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016.P z dnia 5 stycznia 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)” z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, w sprawie o sprostowanie ww. decyzji z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie siedmiu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od  08 do 22 stycznia 2018 r.  (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-01-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.12.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy jednorodzinnej
w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu”.


 (AAP.6733.35.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,        działki nr:    2227/203, 2331/201, 2332/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działki nr:    2569/284, 2590/284, 2608/284, 2609/284, 2610/284.

Wnioskodawcą jest:

Pan Marek Różyło, prowadzący działalność pn.: Firma Ogólnobudowlana Marek Różyło, ul. Kokota 23, 41-935 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-01-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.12.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych”.

 (AAP.6733.34.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Blachówka, na terenie działek nr: obręb Bobrowniki, k. m. 3, działki nr:    817/248 (część), 1170/198, 1165/198, 1166/198, 1167/198, 1168/198, 1169/198.

Wnioskodawcami są: Państwo Klaudia i Łukasz Jarosz, Państwo Agata i Grzegorz Zimoląg, Państwo Anna i Witold Grzeszczuk, Państwo Sabina i Wojciech Sieczkowski, Pani Agata Michalik-Staniszewska, Pan Michał Staniszewski, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Klaudia Jarosz, ul. Matejki 54/9, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Termin zamieszczenia ogłoszenia: od 04.01.2018 r. do 18.01.2018 r.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.