Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 sierpinia 2018, Helena, Ilona, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Sierpniowa odsłona BeCeKoBUSa

Letnie dni pędzą nieubłaganie. Zanim jednak na dobre pochłoną nas szkolne obowiązki, warto jeszcze oddać się wakacyjnej przygodzie biorąc udział w objazdowych warsztatach w BeCeKoBUSie. Odjazd już w najbliższy poniedziałek, 20 sierpnia.

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2018-07-23 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wyłonienia wykonawcy usługi pn.: "Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu w ramach projektu ,,Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Treść protokołu
2018-07-23 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wyłonienia wykonawcy usługi pn.: "Zorganizowanie w 2018 roku 14 - dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bytomiu w ramach projektu ,,Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Treść protokołu
2018-07-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że pismem z dnia 19 lipca 2018 r. organ przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23, odwołanie Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 14a, z dnia 10 lipca 2017 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym 11 lipca 2018 r.) od decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 22 czerwca 2018 r. orzekającej odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 14a.

Odwołanie zostało wniesione po terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru.
Po zapoznaniu się z odwołaniem, tut. Organ nie znalazł podstaw do uchylenia lub zmiany ww. decyzji w myśl art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 23 lipca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-07-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., zawiadamiam, że od decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 22 czerwca 2018 r. orzekającej odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 14a, zostało wniesione odwołanie, przez Panią Dagmarę Strach z dnia 10 lipca 2017 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym 11 lipca 2018 r.).

 
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie przesłane do właściwego w sprawie, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, sekretariat - pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 23 lipca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-07-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19 lipca 2018 r. została wydana

decyzja nr 25/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej ś/c Dz40PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Bytomiu przy ul. Kawki”.


 (AAP.6733.18.2018)
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kawki, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,        działka nr:    2329/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działki nr:    2621/284, 2412/284, 2413/284.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-07-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 16 maja 2018 r., przedłożony przez Panią Iwonę Sławek, zamieszkałą na os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań – pełnomocnika inwestora: Demarko Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 19, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 28 czerwca 2018 r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”.

Inwestor:
Demarko Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice
Pełnomocnik Inwestora:
Pani Iwona Sławek
Os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań

Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52, § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 3 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
z późn. zm.) kwalifikuje się rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako:
-    „52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się  powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”;
-    „11) instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie
i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 13”;
-    „17) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”;

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja obejmuje tereny położone w granicach miasta Bytomia, w obrębie istniejącego zakładu przy ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C.

Teren realizacji przedsięwzięcia:

·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0010 Łagiewniki,
   Arkusz mapy: 8, działki nr: 164/14, 165/14, 180/41.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0010 Łagiewniki,
-    Arkusz mapy: 8, działki nr: 164/14; 165/14; 180/41; 177/41; 168/14; 176/41; 178/41; 179/41; 215/41; 217/41; 113/14; 175/14; 163/14; 216/41; 140/47; 40.

Przedsięwzięcie obejmuje:
Rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej na działkach o nr: 164/14, 165/14, 180/41; obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu, z następującymi stanowiskami:
Prostowanie blach ARKU – 2x6m
Cięcie laserowe blach TRUMPF -  2x6m, 6.0kW
Cięcie laserowe blach TRUMPF -  2x4m, 6.0kW
Krawędziowanie blach – TRUMPF nacisk 400T, L=4m
Krawędziowanie blach – TRUMPF nacisk 36T, L=1m
Krawędziowanie blach – TRUMPF nacisk 800T, L=6m
Centrum obróbcze CNC bramowe – frezowanie konstrukcji VISION WIDE – 2,5x6m
Centrum obróbcze - MAZAK frezowanie- 0,8x3m
Centrum obróbcze - MAZAK frezowanie- 0,8x2m
Centrum obróbcze - MAZAK toczenie – L=1m
Planowana jest także droga dojazdowa, plac manewrowy pojazdów ciężarowych, oraz miejsca parkingowe samochodów osobowych (ok. 25 m. p.)

Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, tel.: (32) 28-36-340, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, w terminie do 7 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 20 lipca 2018 r. do 3 sierpnia  2018r. (14 dni).

               
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-07-19 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Konsultacje społeczne

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wojciecha Korfantego 14.
2018-07-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.07.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.

 (AAP.6733.27.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    1401/5, 139/5, 1100/5, 937/9, 750/9, 1219/9, 1125/9.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-07-13 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Przejdź do ogłoszenia
2018-07-13 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Przejdź do ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.