Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Po raz trzeci zrekonstruują walki o Miechowice w 1945 roku

Ponad 130 rekonstruktorów z 25 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, wystawy oraz możliwość zwiedzania podziemnego przeciwlotniczego schronu. To tylko niektóre atrakcje podczas widowiska historycznego „Walki o Miechowice”, które odbędzie się 26 stycznia.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

Zaśpiewają dla Igorka

W świąteczno-noworocznym klimacie utrzymany będzie koncert charytatywny, który zaplanowano na 20 stycznia o 18.00 w kościele p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kwietniewskiego 1 w Bytomiu.

Plenerowe lodowisko otwarte

Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. Plenerowe lodowisko na pl. Sobieskiego jest już otwarte. Godzina na tafli kosztuje tylko 3 zł.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia się, że w dniu 13 grudnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 141/2018

o warunkach zabudowy

„Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej na malarnię elementów wielkogabarytowych”.


 (AAP.6730.118.2018)

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 1,    działki nr:     7276/605, 7812/605 (działki inwestycyjne), 7918/605 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Pan Piotr Lisek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Robót Antykorozyjnych FRYKAR Piotr Lisek, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia się strony, iż Organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, planowanego do realizacji w Bytomiu na działce ewidencyjnej o nr 7118/605 dla inwestora Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „SURSYS” Sp. z o. o.,
ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, na wniosek z dnia 17 października 2018 r. przedłożony przez pełnomocnika Pana Leszka Kamińskiego reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice.

Teren realizacji przedsięwzięcia:
-    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1 działka nr: 7118/605.
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
-    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1 działki nr: 7118/605, 8366/605, 8369/605, 8417/605, 7909/605, 7918/605.

W związku z powyższym, z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w Wydziale Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, pokój nr 342 (tel.: 32 78 68 342) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 17 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska   

2018-12-11 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.19.2018 z dnia ...6. grudnia 2018 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy STOKSON Sp. J. w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 17”

planowanego do realizacji na działkach gruntu nr: 953/39, 1076/39, 1079/39, 1089/26, 1090/26, 1092/26, 1093/26 w Piekarach Śląskich, obręb Brzeziny Śląskie, a.m. 1.

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, tj. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 wynosi 14 dni, tj.: 11-27 grudnia 2018 r.
Prezydent Miasta
(-) Mariusz Wołosz

2018-12-10 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2018 roku wydana została decyzja Nr 702/2018 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Przebudowa drogi bocznej ulicy Siemianowickiej w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa drogi do budynków 105 a, b, e przy ul. Siemianowickiej”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)
obręb Rozbark, karta mapy 1: 8405/450 (7270/450), 8407/485 (6397/485),
obręb Rozbark, karta mapy 2: 465/13 (252/13), 466/13 (252/13),

- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Rozbark, karta mapy 1: 6684/450,
obręb Rozbark, karta mapy 2:  251/13, 243/2

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.

Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).
2018-12-10 Ogloszenie Prezydenta Bytomia
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bytomia
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji   w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2018 r. wydane zostało postanowienie nr AAB.6740.526.2018 o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej (dotyczącej działki nr 7335/544 k.m. 1, obręb Rozbark) w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr 643/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

Etap 7 – Rozbudowa ul. Kilara (wewnętrzna gminy), Tuwima (wewnętrzna gminy), Chorzowska (DK 79) – budowa ciągów pieszo-rowerowych w Bytomiu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Wydział Architektury pokój nr 318 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30-15.00. Na ww. postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
2018-12-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.11.2018 r. i uzupełnionego dnia 05.12.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa rurociągów w ramach zadania pn.: Modernizacja (przebudowa) układu głównego odwadniania KWK Centrum – branża powierzchniowa, etap I”.

 (AAP.6733.48.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 1,    działki nr:    3058/126, 3056/126, 3054/126, 3053/126, 1474/126, 3051/126, 2944/114, 2975/114, 2941/114, 2943/114, 2945/114, 2952/89, 2951/89, 2818/89, 2950/89, 2922/89, 2915/89, 1482/126, 1475/126, 3059/126, 3057/126, 1471/126, 1466/114, 1463/114, 3052/126, 2989/114.
 

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Bytomiu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom, w imieniu której występują pełnomocnicy Pan Michał Rydlewski i Pan Andrzej Siostrzonek, adres do korespondencji: ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 6 grudnia 2018 r. została wydana
 
decyzja nr 51/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.

 (AAP.6733.44.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki, k. m. 1, działki nr:138/5, 139/5, 140/5.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno- paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na organizację w 2019 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia

Treść zarządzenia
Wzór oferty

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.