Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 listopada 2017, Adela, Felicyta, Klemens

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Premiery w Teatrze Rozbark

„Poskromienie złośnicy” Poles Apart - spektakl w oparciu o dzieło Williama Szekspira oraz „Or Id” w choreografii Anny Piotrowskiej, to listopadowe propozycje sceny przy ul. Kilara 29.

V Międzynarodowa Konferencja Kresowa

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych tematyką kształtowania się społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich, powojennych losów ocalałych i wreszcie tych przybyłych do Bytomia, będzie tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja  Kresowa Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2017-10-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy."

Termin publikacji: na okres 14 dni, w terminie od 9 do 23 października 2017 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2017-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmienionego uchwałą nr X/120/13
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego
w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu
2017-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmienionego uchwałą nr X/120/13
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego w rejonie ul. Cegielnianej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2017-10-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały nr VIII/117/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 11 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

w pok. 402 Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.
 
Zgodnie z art. 18 cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bytomia na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia. Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Treść projektu uchwały
Prognoza środowiskowa - treść
Porgnoza środowiskowa - mapa
Rysunek planu 
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2017-09-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do  22 grudnia 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 września do 13 października 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że w ramach powtórnie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia), Prezydent Miasta Bytomia wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach, ul. Ligocka 14a, 40-570 Katowice, dla którego został stwierdzony obowiązek sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 września do 13 października 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-28 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 12 września 2017 r., uzupełniony w dniu 22 września 2017 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, Panu Lechowi Breguła, pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidacji istniejącego rowu przydrożnego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 278/7, 495/28, obręb: Stolarzowice, przy ul. Suchogórskiej w Bytomiu oraz wykonania przepustu na terenie nieruchomości o nr ew. 278/7, obręb: Stolarzowice, przy ul. Suchogórskiej w Bytomiu, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa zjazdu indywidualnego do działki nr 278/7 w Bytomiu – Stolarzowicach”.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-26 Ogłoszenie Biura Organizacji Pozarządowych
Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.

Środki na realizację zadania będą pochodzić z Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia. W 2017 roku planowane jest wydatkowanie środków na ten cel w wysokości nie większej niż 61 680,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym 21 680,00 na koszty operatora z generatorem wniosków oraz 40 000,00 na mikrodotacje.

W 2018 roku planowane jest wydatkowanie środków na ten cel w wysokości nie większej niż 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym 60 000,00 na mikrodotacje. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy (październik 2017 r.) do 30 września 2018 roku.

Oferty wraz z wymaganym kompletem dokumentów, należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego”, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pokój nr 128, w terminie do dnia 6 października 2017 roku do godz. 15:00.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
2017-09-25 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, w szczególności wspierania działań mających na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.

Do postępowania konkursowego wpłynęło 5 ofert, złożonych w terminie do dnia 11 września 2017 r. do godz. 17.30, przez nw. oferentów:

Oferta nr 1
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Bytomiu
ul. Małachowskiego 36
41-907 Bytom

Oferta nr 2

Polski Związek Niewidomych
Okręg  Śląski w Chorzowie
ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów
Koło PZN w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 14/35
41-902 Bytom

Oferta nr 3
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Intelektualnie „FANTAZJA”
ul. Konstytucji 20-22
41-905 Bytom

Oferta nr 4

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
ul. Prusa 19
41-902 Bytom

Oferta nr 5
Wspólnota Amazonek „Ostoja”
ul. Łużycka 12
41-902 Bytom.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 września 2017 roku.

W I etapie postępowania członkowie Komisji dokonali oceny formalnej ofert.
 

2017-09-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 15 września 2017 r. została wydana
decyzja nr 82/2017

o warunkach zabudowy

„Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu w ramach zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”.

 (AAP.6730.88.2017)
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Towarowej w Bytomiu, na terenie działek nr: 302/14, 301/14, 310/13, 307/13, 307/13, 313/22, 312/22, 349/26, 314/22 (zabudowa kubaturowa), 307/13, 312/22, 83/22 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Kacprowicz, adres do korespondencji: An Archi Group Sp. z o. o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.