Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 lutego 2018, Konstancja, Maksym, Bernadeta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Budynek poczty w rejestrze zabytków

Na hasło: zabytkowa poczta w Bytomiu, na myśl nasuwa się odrestaurowany niedawno, wyjątkowej urody neorenesansowy gmach przy Piekarskiej. Tymczasem miano zabytku zyskał także modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2.

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ruszył przetarg na przebudowę boiska w Bytomiu - Miechowicach

Kolejny obiekt sportowy w Bytomiu doczeka się gruntownej modernizacji. We wtorek /30 stycznia/ ogłoszono przetarg na przebudowę boiska piłkarskiego KS Silesia w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Dzierżonia. Wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł.

Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Ogłoszenia

2018-01-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi  wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego znak: AP-386/58/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. uzupełnionego dnia 22 stycznia 2018 r., pełnomocnika inwestora: Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu, tut. Organ wystąpił w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-01-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej kpa, oraz art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że na wniosek pełnomocnika inwestora znak: AP-386/58/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. (data wpływu: 11.01.2018 r.), uzupełniony dnia 22 stycznia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

 
„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”.

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (inwestor):

Gmina Bytom reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 30.

Pełnomocnik inwestora (Wnioskodawca):
Pan Adam Biegański - Biuro Projektów A-PROPOL s.c.
44-121 Gliwice ul. Gomułki 2.

Rodzaj, cechy i skala przedsięwzięcia:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowane przedsięwzięcie, kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:  

- „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
 
Planowane przedsięwzięcie pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)” dotyczy budowy łącznika ulicy Łagiewnickiej i Chorzowskiej, w ramach budowy Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe na terenie miasta Bytomia, od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Łagiewnickiej. Początek trasy znajduje się w miejscu skrzyżowania trasy BCT z ul. Łagiewnicką (koniec opracowania wg zadania podstawowego). Prowadzi projektowaną trasę od strony południowej ogródków działkowych, a następnie od strony północnej omija tereny ŁKS Łagiewniki. Projektowana droga przebiega na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Krzyżowej w śladzie zdemontowanej drogi szynowej. Przedmiotowy odcinek drogowy będzie miał charakter jednojezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu. Na odcinkach zabudowy przewidziano wykonanie chodników i ścieżek rowerowych. Równolegle do projektowanego odcinka drogi, do km 6+700 będzie przebiegać ścieżka rowerowa, dwukierunkowa o szerokości 2,0 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem za km 6+700 skręcają na południe i łączą się z chodnikiem na odcinku równoległym do BCT, odseparowanym zieleńcem o szerokości 3,50 m.
 
Tereny zajęte przez projektowaną drogę są siedliskiem powszechnie i licznie spotykanych zwierząt. W związku z występowaniem szlaku migracji płazów wzdłuż zalewisk, który może mieć znaczenie dla lokalnych populacji płazów, wskazuje się konieczność budowy elementów chroniących środowisko przyrodnicze w rejonie planowanej inwestycji, w postaci przepustów oraz trwałych ogrodzeń drogi na odcinku sąsiadującym z opisanym szlakiem migracji.
 
Dla projektowanego fragmentu drogi Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe BCT - NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej została wydana Decyzja Środowiskowa nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 07.08.2017 r. na podstawie przygotowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia, która była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
 
Z uwagi na rozbieżność między częścią opisową, a częścią rysunkową karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanej w styczniu 2017 r., w zakresie systemu ogrodzeń ochronno – naprowadzających (błędne zapisy w części tekstowej), konieczna jest zmiana zapisów dotyczących kilometrażu grodzenia. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. Organ, po uzyskaniu opinii organów opiniujących, określił następujące parametry dotyczące kilometrażu grodzenia w zakresie systemu ogrodzeń ochronno-naprowadzających:

1)    strona prawa: „od km 6+663 do 6+718 oraz od km 6+742 do km 6+785” – wnioskuje się o zmianę na poprawny zapis w brzmieniu: „od km 6+663 do 6+716 oraz od km 6+752 do km 6+785”;

2)    strona lewa: „od km 6+684 do 6+716 oraz …” - wnioskuje się o zmianę na poprawny zapis w brzmieniu: „od km 6+684 do 6+718 oraz ...”.

W opracowaniu do zmiany decyzji przedstawiono fragmenty Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia związane z przepustami oraz kilometrażem grodzeń, wnioskowanymi do zmiany. Działki obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie określa załącznik do zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 - w terminie siedmiu dni (7 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Załączniki:
- wykaz działek.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. (14 dni).

Wykaz działek
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-01-23 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu realizacji zadania pn. „Produkcja spektaklu teatralnego „Bal w Operze” w wykonaniu studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść oferty
2018-01-18 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Nr AAB.6740.718.2017
z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Józefa Butryma, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
„Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni.” 

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Bytom, karta mapy 73: 202/1 (163/1), 203/1 (163/1), 205/1 (48/1), 206/1 (48/1), 208/1 (49/1)

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek   7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
2018-01-18 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
2018-01-17 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16 stycznia 2018 r. została wydana
decyzja nr 3/2018

 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie techniczne (wymiennikownia) dla potrzeb budynku wielorodzinnego”.

 (AAP.6733.30.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Romanowskiego, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,  k. m. 1, działka nr: 3396/383.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-01-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12 stycznia 2018 r. została wydana

decyzja nr 2/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni oraz piwnic na pomieszczenia techniczne (wymiennikownie) dla potrzeb budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej”.


 (AAP.6733.27.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Romanowskiego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,  k. m. 1,  działki nr: 2392/383, 3409/384, 1233/246, 3396/383, 3399/384.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-01-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 2018 r. została wydana

decyzja nr 1/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN”.


 (AAP.6733.29.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Elektrownia, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 5,        działki nr:    120/3, 65/3.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Matula, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-01-12 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817, z późń. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Treść ogłoszenia
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
2018-01-12 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu kultury w 2018 r.

Treść ogłoszenia
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.